De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op TOV!.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op TOV!."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op TOV!

2 Bidden

3 Psalm 22 Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij, En redt mij niet, terwijl ik zwoeg en strij', En brullend klaag in d' angsten die ik lij'? Dus fel geslagen? 't Zij ik, mijn God, bij dag moog' bitter klagen. Gij antwoordt niet; 't Zij ik des nachts moog' kermen. Ik heb geen rust, ook vind ik geen ontfermen, In mijn verdriet.

4 Psalm 22 Al wie mij ziet, bespot mij, boos te moe. Men schudt het hoofd, men steekt de lip mij toe, Daar ik 't gebed tot God vertrouwend doe, Moet ik nog horen: "Dat God, op Wien hij steunt, hem gunstig' oren Verleen', hem redd'; Dat die nu hulp doe komen En hem, in wien Hij heeft Zijn lust genomen, In ruimte zet‘.

5 Jezus’ lijden en sterven…
(n.a.v. Markus 15)

6 Zacharia 13 : 7 Zwaard! Ontwaak tegen Mijn Herder, en tegen den Man die Mijn Metgezel is, spreekt de Heere der heirscharen; sla dien Herder, en de schapen zullen verstrooid worden;

7 Jesaja 53 : 5 & 6 5. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden. 6. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar zijn eigen weg; doch de Heere heeft onzer aller ongerechtigheid op Hem doen aanlopen.

8 Romeinen 5 : 6 & 8 6. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te Zijner tijd voor de goddelozen gestorven 8. God bevestigd daarmee Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren.

9 Galaten 6 : 14 Maar het zij verre van mij, dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onzen Heere Jezus Christus; door welke de wereld mij gekruisigd is, en ik der wereld.

10 Hebreeёn 10 : 14 Want met één offerande heeft Hij in eeuwigheid volmaakt, degenen die geheiligd worden.

11 Wat betekend het lijden en sterven van Jezus Christus voor jou persoonlijk?

12 Zie, hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem,
Met een kruis op Zijn rug en een doornenkroon. Hoor, de menigte schreeuwt en roept: ‘kruisig Hem!’ Zo gaf God Zijn eigen Zoon. Zie het Lam aan het kruis daar op Golgotha, Als de Koning der Joden wordt Hij veracht. Zie de liefde voor ons in Zijn ogen staan Als Hij roept: ‘het is volbacht’. Ja, ik dank U voor Uw genade, o Heer’, Dat U het kruis voor mij droeg. U bewijst Uw genade aan mij telkens weer. Uw genade is mij genoeg

13 In het rijk van de dood is Hij neergedaald.
Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan. Maar de steen van het graf is nu weggehaald, Jezus leeft, Hij is opgestaan. Ja, ik dank U voor Uw genade, o Heer’, Dat U het kruis voor mij droeg. U bewijst Uw genade aan mij telkens weer. Uw genade is mij genoeg

14 En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid,
Met ontzag en respect kniel ik voor U neer. U bent Koning en God tot in eeuwigheid, U bent Jezus, de hoogste Heer’. Ja, ik dank U voor Uw genade, o Heer’, Dat U het kruis voor mij droeg. U bewijst Uw genade aan mij telkens weer. Uw genade is mij genoeg.

15 Mededelingen Wie wil er een stukje schrijven in de Lunterse krant?
Tweede en derde klas… Heb je je al opgegeven voor het zwemmen met ZJW op 20 maart?!  Volgende week 19 maart – COE

16


Download ppt "Welkom op TOV!."

Verwante presentaties


Ads door Google