De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Agenda aanstaande week

Verwante presentaties


Presentatie over: "Agenda aanstaande week"— Transcript van de presentatie:

1 Agenda aanstaande week
Zondag 27 juli Ophalen zusters: Mulder 9:15am Oppas (Alemayehu & Sybren) 9:30am Leesdienst: br. W. Schaaij 2:00pm Kerkdienst: ds. S. Otten Zondag 3 augustus Ophalen zusters: Reinders 9:15am Oppas (Hennie & Gerrie) 9:30am Leesdienst: br. I. van Apeldoorn 2:00pm Kerkdienst: ds. G.O. Sander

2 Jarigen aanstaande week
29 juli Jesse Ritsema 1 augustus br. H.J. Boersma De informatie over de jarigen van aanstaande week is overgenomen uit de kerkgids. Indien u uw verjaardag niet vermeld wilt hebben op de beamer, geef dat dan door aan de contactpersoon van het BeamTeam.

3

4 Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst.
Welkom Voorganger: br. W. Schaaij Organist: br. <naam organist> Beamiste: zr. S. Spriensma Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst. De Bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004, tenzij anders vermeld. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Stuur voor vrijdag 18.00 uur een naar:

5

6 Votum en zegengroet On - ze hulp is in de naam van de HE - RE,
die he - mel en aar - de ge - maakt heeft. A - men.

7 Gezang 168 'k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God. Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij. 'k Zie naar Hem op en weet: Hij is mij steeds nabij.

8

9 Votum en zegengroet On - ze hulp is in de naam van de HE - RE,
die he - mel en aar - de ge - maakt heeft. A - men.

10 Psalm 8:1-6 1 HEER, onze Heer, hoe heerlijk en verheven hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven machtige God, Gij die uw majesteit ten hemel over ons hebt uitgebreid. 2 Wel doet de hemel hoog uw glorie blinken, maar in de mond van kindren doet Gij klinken uw machtig heil, zo maakt G' uw vijand stil en doet uw haters buigen voor uw wil.

11 Psalm 8:1-6 3 Aanschouw ik 's nachts het kunstwerk van uw handen, de maan, de duizend sterren die daar branden, wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt, het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt? 4 Gij hebt hem bijna goddelijk verheven, een kroon van eer en heerlijkheid gegeven, Gij doet hem heersen over zee en land, ja, al uw werken gaaft Gij in zijn hand. Ps. 15:1, 2, 4 Beautiful To Me (door T. Barelds) Lz. Romeinen 3: Ps. 36:1, 2 Ps. 32:1, 3, 5 Opw. 717 Gz. 149

12 Psalm 8:1-6 5 Al wat er land of water heeft tot woning, het moet de mens erkennen als zijn koning: vogels en wild en al 't geduldig vee en wat er wemelt in de wijde zee. 6 HEER, onze Heer, hoe heerlijk en verheven hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven. Heer, onze God, hoe vol van majesteit hebt Gij uw naam op aarde uitgebreid. Ps. 15:1, 2, 4 Beautiful To Me (door T. Barelds) Lz. Romeinen 3: Ps. 36:1, 2 Ps. 32:1, 3, 5 Opw. 717 Gz. 149

13

14 Wetlezing

15

16 Psalm 15:1, 2, 4 1 HEER, wie mag wonen in uw tent, wie op uw heilge berg verkeren? Die recht doet en uw wet niet schendt, in heel zijn wandel U erkent en waarheid in zijn hart wil eren. 2 Hij die zich wacht voor lasterpraat, wiens tong vermijdt bedrog te plegen, zijn vrienden niet bedreigt met kwaad, zijn naaste niet belaadt met smaad, maar hem in liefde is genegen.

17 Psalm 15:1, 2, 4 4 Wie mag verkeren in uw tent? Hij die geen woekerwinst wil vragen, onschuldigen bescherming schenkt, om een geschenk hun recht niet krenkt. Hij zal niet wanklen al zijn dagen.

18

19 Gebed Psalm 36 Vader in de Hemel 2 De zonde spreekt tot de goddeloze, diep in zijn hart – angst voor God kent hij niet. 3 De zonde sust zijn geweten in slaap – geen besef van schuld, geen afkeer van het kwaad. 4 Hij spreekt woorden van onheil en bedrog en blijft ver van wat wijs en goed is, 5 op zijn bed bedenkt hij verderfelijke plannen, hij betreedt een verkeerde weg en het kwade verwerpt hij niet. 6 HEER, hoog als de hemel is uw liefde, tot in de wolken reikt uw trouw, 7 uw gerechtigheid is als de machtige bergen, uw rechtvaardigheid als de wijde oceaan: u, HEER, bent de redder van mens en dier. 8 Hoe kostbaar is uw liefde, God! In de schaduw van uw vleugels schuilen de mensen, 9 zij laven zich aan de overvloed van uw huis, u lest hun dorst met een stroom van vreugden, 10 want bij u is de bron van het leven, door úw licht zien wij licht. 11 Toon aan uw getrouwen gedurig uw liefde, aan de oprechten van hart uw gerechtigheid. 12 Laat de voet van hoogmoedigen mij niet vertrappen, de hand van goddelozen mij niet verjagen. 13 Daar liggen zij die verderf zaaiden – gevallen, neergestoten, zonder kracht om op te staan. Amen.

20 Inleiding Johannes 3: ‘16 Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 17 God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. 18 Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon.  .

21

22 The crowds were in the streets that day when Jesus came to town,
Veel mensen waren op straat die dag toen Jezus naar de stad kwam

23 All the synagogue was there and more from miles around.
Alle gelovigen uit de stad waren er, en nog meer uit de omgeving

24 so I asked Him home to dinner just to see what I could Dus vroeg ik Hem om te komen eten, om hem eens te zien

25 of this famous local prophet from here in Galilee -- deze beroemde profeet uit Galilea

26 And I don't know just how this woman got into the room.
En ik weet niet hoe deze vrouw in de kamer kwam.

27 But you couldn't miss her gaudy clothes and her strong and sweet perfume.
Maar je kon haar niet missen door haar opzichtige kleren en haar sterk ruikende parfum

28 She went straight to Jesus' feet and stopped and stood right there.
Zij ging direct naar Jezus voeten en bleef daar staan

29 Then cried and wet His feet with tears and dried them with her hair.
begon te huilen en maakte zijn voeten nat met tranen en droogde ze met haar haren.

30 Now of all the women in my town none was more well known.
Van alle vrouwen in mijn stad stond niemand meer bekend dan zij

31 For the flagrant sins she'd lived in and the wickedness she'd sown.
door de zonden waarin ze leefde en haar goddeloze levensstijl

32 Maar hij probeerde haar niet tegen te houden
But He didn't move to stop her -- it seemed this prophet couldn't tell, Maar hij probeerde haar niet tegen te houden -- net of deze profeet niet in de gaten had,

33 That the woman who was touching Him was the kind they buy and sell.
Dat deze vrouw iemand was die haar lichaam verkocht.

34 And I had no idea just what this Jesus planned to do
En ik had geen idee wat Jezus van plan was te doen

35 When he said "Simon, there's something I need to say to you."
toen hij zei “Simon, ik wil je wat vertellen”

36 So I said "Teacher, if it's on your mind then tell me what you will."
Dus zei ik “Meester als er iets is, zeg het me gerust”

37 But as He began to speak to me the room grew quickly still.
Maar toen hij begon te spreken werd het stil in de kamer

38 Kijk eens goed naar deze vrouw, want ondanks haar angst,
He said "Take a good look at this woman now, in spite of all her fears, Kijk eens goed naar deze vrouw, want ondanks haar angst,

39 She's kissed me and anointed me and washed my feet with tears.
Zij kuste mij, zij zalfde mij en waste mijn voeten met haar tranen

40 She's honored me and you've been only rude to me instead.
Zij eerde mij, maar jij bent alleen maar onbeleefd tegen Mij geweest

41 You gave no kiss of greeting nor anointing for my head.
Je gaf geen kus van begroeting of zalving voor mijn hoofd.

42 And her sins were red as scarlet and now they're washed away.
En haar zonden waren rood als scharlaken en nu zijn ze weggewassen.

43 The love and faith she's shown is all the price she has to pay.
De liefde en het geloof dat ze gaf is alles wat ze verschuldigd is.

44 For the depth of God's forgiveness, it's more than you can see,
Want de diepte van Gods vergeving is meer dan jij kunt zien,

45 And in spite of what you think of her, she's beautiful to me."
En wat jij ook van haar vindt, zij is mooi in Mijn ogen.

46 Now my anger flamed to hatred, I wanted nothing more
Mijn woede vlamde op tot haat, en ik wilde niets liever,

47 Than to take this prophet by the throat and throw Him out the door.
dan deze profeet naar de keel te vliegen en Hem eruit gooien.

48 To act like God - forgiving sins - and then speak so to me.
Net doen alsof hij God is, zonden vergeven, en dan ook nog zo tegen mij praten.

49 Deze rondtrekkende profeet - en nog wel uit dat achterlijke Galilea.
This itinerant from Nazareth – in backwards Galilee. Deze rondtrekkende profeet - en nog wel uit dat achterlijke Galilea.

50 But instead I sat and trembled, shaken to the core.
Maar in plaats daarvan zat ik en ik beefde, geraakt in mijn ziel.

51 The woman still was weeping as she knelt there on the floor.
En de vrouw huilde nog steeds en knielde neer.

52 Jesus turned to her, said "Your chains have been released “
Jezus keerde zich naar haar en zei: “je zonden zijn vergeven”

53 “Your faith has saved you from your sins, rise: walk in peace."
“Je geloof heeft je behouden, sta op: Ga in vrede”

54 “Our sins were red as scarlet but now they're washed away.
Onze zonden waren rood als scharlaken, maar nu zijn ze weggewassen”

55 The love and faith you've shown is all the price you have to pay.
Liefde en geloof is alles wat je verschuldigd bent.

56 For the depth of God's forgiveness, it's deeper than the sea.
Want de diepte van Gods vergeving is dieper dan de zee.

57 And no matter what the world may think, you're beautiful to me.“
En wat de wereld ook van je mag denken je bent mooi in Mijn ogen.

58 “Our sins were red as scarlet but now they're washed away.
Onze zonden waren rood als scharlaken, maar nu zijn ze weggewassen”

59 The love and faith you've shown is all the price you have to pay.
Liefde en geloof is alles wat je verschuldigd bent.

60 For the depth of God's forgiveness, it's deeper than the sea.
Want de diepte van Gods vergeving is dieper dan de zee.

61 And no matter what the world may think, you're beautiful to me.“
En wat de wereld ook van je mag denken je bent mooi in Mijn ogen.

62

63 Vergeving Het lied wat Tonnie net zong ging over vergeving. Vergeving is het beste geschenk wat God de wereld heeft geschonken. Maar er is nog een mooier geschenk, dat nog schitterender is dan vergeving. nog dieper dan dat en dat is: rechtvaardiging. wat is het verschil?

64 Vergeving is … dat je schuld wordt kwijtgescholden
Vergeving is dat je schuld wordt kwijtgescholden, iets negatiefs wordt kwijtgescholden. maar rechtvaardiging is beide: negatief: jouw schuld wordt door Christus betaald. maar positief: zijn zondeloze leven krijg jij. God doet alsof jij iemand bent die nooit iets misdaan heeft. dat is rechtvaardiging. De rechtvaardiging door het geloof is de grootste bron van vreugde voor een christen. wie dit ziet wordt bevrijdt. Hier klopt het hart van het christelijke geloof. Rechtvaardiging door het geloof: wat is dat? Laten we met elkaar gaan lezen Romeinen 3:9-25 De schriftlezing zal worden verzorgd door Mirjam van der Heide. Na de schriftlezing zingen we psalm 36 vers 1 en 2.

65

66 Romeinen 3: 9-25 9 Wat betekent dit alles? Zijn we als Joden nu bevoordeeld? Niet in alle opzichten, want ik heb immers al heel duidelijk gemaakt dat allen, zowel de Joden als de andere volken, in de macht van de zonde zijn. 10 Zo staat er ook geschreven: ‘Er is geen mens rechtvaardig, zelfs niet één, 11 er is geen mens verstandig, er is geen mens die God zoekt. 12 Allen hebben ze zich afgewend, heel de mensheid is verdorven. Er is geen mens die nog het goede doet, er is er zelfs niet één.

67 Romeinen 3: 9-25 13 Hun keel is een open graf, hun tong is bedrieglijk, achter hun lippen schuilt het gif van een adder, 14 hun mond is vol vervloeking en venijn. 15 Ze haasten zich om bloed te vergieten, 16 brengen ellende en vernietiging. 17 De weg van de vrede kennen ze niet, 18 angst voor God kennen ze niet.’ 19 Wij weten dat de wet in alles wat hij zegt alleen tot degenen spreekt die aan de wet zijn onderworpen. Maar uiteindelijk wordt ieder mens het zwijgen opgelegd en staat de hele wereld schuldig voor God.

68 Romeinen 3: 9-25 20 Daarom is voor hem geen sterveling onschuldig omdat hij de wet naleeft, want juist de wet leert ons de zonde kennen. 21 Gods gerechtigheid, waarvan de Wet en de Profeten al getuigen, wordt nu ook buiten de wet zichtbaar: 22 God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. En er is geen onderscheid. 23 Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God; 24 en iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost.

69 Romeinen 3: 9-25 25-26 Hij is door God aangewezen om door zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft. Hiermee bewijst God dat hij rechtvaardig is, want in zijn verdraagzaamheid gaat hij voorbij aan de zonden die in het verleden zijn begaan. Hij wil ons nu, in deze tijd, zijn gerechtigheid bewijzen: hij laat ons zien dat hij rechtvaardig is door iedereen vrij te spreken die in Jezus gelooft.

70

71 Psalm 36:1, 2 1 De zonde spreekt haar vleiend woord, waarnaar de boze gaarne hoort, want hij wil God niet vrezen. 't Is enkel kwaad wat hij beoogt. Hij denkt dat God het wel gedoogt en niet vertoornd zal wezen. Zijn mond is vol gemeen bedrog, ook 's nachts beraamt hij 't onheil nog, hij weigert goed te handlen. De zonde lokt hem al maar voort; dit is de weg die hem bekoort: hij wil in 't kwade wandlen.

72 Psalm 36:1, 2 2 Uw goedheid, HEER, is hemelhoog, uw trouw reikt tot de wolkenboog, uw recht is hoog verheven. Uw oordeel is onpeilbaar diep, U, HERE God, die alles schiep, houdt mens en dier in leven. Groot is uw goedheid, trouwe God! Ja, mensenkindren vluchten tot de schaduw van uw vleuglen. Wie bij U woont, HEER, heeft het goed. U laaft hem met uw overvloed: een stroom van louter vreugden.

73

74 Rechtvaardiging door het geloof
Mag ik je voorstellen aan Paul en Barbara? Paul komt uit een goed nest. Hij is keurig getrouwd en heeft een goede baan. Hij is als kind gedoopt en heeft op zijn 18e belijdenis gedaan. Nu zit hij elke zondag in de kerk waar hij een aantal taken verricht. Elke morgen arriveert hij stipt op tijd op zijn werk en hij is nooit te beroerd om overuren te maken. Hij betaalt zijn rekeningen en de vvb nooit te laat. Hij is een man van discipline; hij eet gezond, vermijd nicotine, drinkt niet teveel en doet aan sport. Hij kijkt geen porno, is als maagd het huwelijk ingegaan, heeft nooit drugs gebruikt of zijn vrouw bedrogen. Hij heeft zijn leven voor elkaar. Maar: Hij is een dominante, onzekere man die zijn gezin afstandelijk bestuurt. Als je beter kijkt zie je een afstandelijke en passieloze christen, vader en man. Hij is zelfgenoegzaam, diep in zijn hart trots op wat hij bereikt heeft. Er zijn weinig dingen in zijn leven die hij uit liefde voor God doet. Hij leest zelden zijn Bijbel, bidt nauwelijks en kan zich niet meer herinneren wanneer hij iemand om vergeving vroeg. Hij laat nooit genade zien aan de gebrokenen van hart zoals God dat doet. Wat is het goede nieuws voor Paul? Barbara heeft een minder gelukkige jeugd gehad. Al vroeg ging ze uit huis en altijd had ze vriendjes. Ze rommelt haar hele leven maar wat aan. Ze heeft een aantal relaties achter de rug, maar die liepen allemaal teleurstellend af. De man waar ze mee gaat is eigenlijk niet goed voor haar. Haar leven is één grote puinhoop. Werk heeft ze nooit lang, momenteel zit ze zonder werk door problemen met haar baas. Ze kan niet goed met geld omgaan en zorgt niet goed voor zichzelf. Door de vele problemen drinkt ze soms teveel. Ze kent de Bijbel niet, maar ze gelooft wel in een hogere macht. Ze is erg idealistisch, houdt van dieren en de natuur en als er een God is, dat die van haar houdt. Ze is een goed mens tenslotte... Maar: als je dieper kijkt dan zie je een gewonde en onzekere vrouw. Ze snakt naar waardering, schaamt zich over haar verleden ook al zal ze dat niet snel zeggen. Ze draagt de gevolgen van haar foute keuzes met zich mee. Ze heeft zelfs momenten gehad waarop ze niet verder wilde leven. Wat is het goede nieuws voor Barbara?

75 Wat is zonde? Romeinen 3:10-12:
‘Er is geen mens rechtvaardig, zelfs niet één, er is geen mens verstandig, er is geen mens die God zoekt. Allen hebben ze zich afgewend, heel de mensheid is verdorven. Er is geen mens die nog het goede doet, er is er zelfs niet één. We lazen Romeinen 3. De diagnose van de Bijbel over mensen zoals David en Barbara is nogal schokkend. De Bijbel veegt alle mensen op 1 grote hoop. Ze beschrijft mensen als wezens die bewust of onbewust in opstand tegen de Schepper zijn. Er is geen mens rechtvaardig, zelfs niet één. --> kijk maar eens om je heen: er is niet één rechtvaardig, zelfs niet één. Barbara, Paul, jij en ik, wij missen ons doel van ons leven. Bij de een is dat duidelijker zichtbaar dan bij de ander. Barbara drukt God weg door haar eigen weg te gaan, en David ontloopt Jezus door zo goed mogelijk te leven. In hoofdstuk 1 van de brief aan de Romeinen beschrijft Paulus dat de heidenen (niet-joden) schuldig voor God staan. hoewel ze God kunnen kennen via de schepping hebben ze hem niet de verschuldigde dank gebracht. in hoofdstuk 2 gaat hij in op de Joden. ook zij staan schuldig voor God, zij hebben hoewel zij God kunnen kennen door het oude testament en de wet. Toch, ook hun leven mist zijn doel; de aanbidding van de Schepper. Joden en heidenen, alle mensen op deze wereld staan schuldig voor God. met de wet, gelovig opgevoed, of ongelovig, losgeslagen zonder de wet iedereen staat schuldig voor God. Paul staat schuldig voor God met de Bijbel, Barbara schuldig voor God zonder de Bijbel. Er zijn nu mensen die dit niet geloven. Paul ook niet. Paul denkt: Er is niemand die God zoekt, nou ik wel hoor. Ik doe mijn hele leven al mijn best om God te zoeken. Ik zit mijn hele leven al in de kerk: als ik niet geloof, wie dan wel? en Barbara zegt; hé wat deprimerend zeg! Niemand die God zoekt, Ik ben juist heel spiritueel. Ik herken me er niet in.

76 Wat is zonde? Romeinen 3:13-14: Hun keel is een open graf,
hun tong is bedrieglijk, achter hun lippen schuilt het gif van een adder, hun mond is vol vervloeking en venijn. Romeinen 3:13 is heel concreet. de keel, de tong, lippen en mond worden genoemd. is dit niet heel herkenbaar? ILLUSTRATIE OVERHEMD (Kan ook veel eerder in de preek bij het stukje over de tong, mond en keel) hoe makkelijk beschadigen wij anderen niet met onze woorden? Stift hoeveel venijn kan er achter onze woorden zitten? Stift Op internetfora: wat wordt er niet gescholden Stift, gevloekt Stift, getierd Stift. maar ook in de bedrijfskantines: wat wordt er niet gelachen Stift, geroddeld over anderen, Stift overal laten we een spoor van gif achter, met onze tong. Stift Zonde is hartstikke concreet. En toch zou je al die dingen met een beetje discipline behoorlijk kunnen inperken. Paul liegt bijna nooit, hij rookt niet, hij roddelt nauwelijks, In vergelijking met anderen leeft hij best goed. Het probleem van deze definitie van zonde is dat het op gedragsniveau zit. het gaat over daden. Maar zonde heeft veel meer te maken met onze houding tegenover God. Dat is de motivatie achter ons gedrag, waarom wij de dingen doen. Een voorbeeld: Op het station staat een meisje met een zware koffer. Drie mannen snellen op haar af om haar te helpen. Dat is mooi zeg, die mannen willen haar alledrie helpen. Maar die eerste man is taxichauffeur en denkt: misschien kan ik wat aan haar verdienen. Stift De tweede denkt: wat een mooie meid; als ik haar koffer draag, kan ik met haar in contact komen. Stift En de derde denkt: och dat meisje heeft hulp nodig, laat ik haar helpen. Drie mannen, ze doen hetzelfde, maar met totaal verschillende motieven. Ik wil hiermee niet zeggen dat hun motieven per se fout zijn, maar dat achter onze daden motieven zitten. en zonde heeft in de Bijbel niet alleen te maken met daden, maar vooral met onze motieven. Stift Twee mensen kunnen hun leven naast elkaar in de kerk zitten, de liederen meezingen, de preek luisteren, ze doen uiterlijk hetzelfde, maar de een is er om met zijn hele hart God te aanbidden, en de ander doet het vreugdeloos Stift, plichtmatig omdat het zo hoort. Stift Romeinen 3 betekent niet dat wij alleen maar slechte dingen doen. wij kunnen juist heel goede dingen doen of proberen zoveel mogelijk slechte dingen te voorkomen. zoals David dat doet. maar hij is net als ieder ander, een mens die erop uit is om voor zichzelf te leven Stift en niet voor Gods eer. En daarom is de conclusie van Romeinen 3:23 er is geen mens die God zoekt. Ja, er zijn allerlei spirituele mensen, maar veel spiritualiteit en religie draait niet om de aanbidding van God, maar draait om onszelf. Stift Er is geen mens die God zoekt om God zelf. Als wij naar elkaar kijken dan valt het nogal mee misschien. maar in Gods ogen is het: er is geen mens die God zoekt. er is geen mens die leeft zoals God het bedoeld heeft. De hele wereld staat schuldig voor God. Ik vind dat schokkend. Ik lees dat niet in de bladen, zie het niet op tv, niemand zegt dat. Wij denken: je hebt goede mensen en slechte mensen. en wij delen onszelf altijd bij de goeien in. Maar God zegt: alle mensen voldoen niet. God is zo rechtvaardig in zichzelf dat het kwaad gestraft moet worden. wij hebben een immens probleem met onze Schepper. Zo sta ik hier … in een blouse die niet langer mooi wit is. Dit is wat God ziet.. Hij kijkt dwars door onze zogenaamde schone buitenkant heen. Hij ziet niet het mooie witte overhemd waarmee ik de kerk in kwam, maar een vol zwarte vlekken. Iemand, bevlekt met zonden… wij hebben een immens probleem met onze Schepper. dat probleem is veel groter dan wij denken. Hij is volmaakt rechtvaardig. Zonde verdient straf. Maar als dit de boodschap alleen maar zou zijn, dan zou je alleen maar depressief worden.

77 Wat is zonde? Romeinen 3:21-24:
21 Gods gerechtigheid, waarvan de Wet en de Profeten al getuigen, wordt nu ook buiten de wet zichtbaar: 22 God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. En er is geen onderscheid Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God; 24 en iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost. Je moet in Romeinen 3 doorlezen - hoe gaat het verder? 21 Gods gerechtigheid, waarvan de Wet en de Profeten al getuigen, wordt nu ook buiten de wet zichtbaar: 22 God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. En er is geen onderscheid Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God; 24 en iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost. Gods gerechtigheid eist dat wij gestraft worden. Maar hier staat: buiten de wet om wordt Gods gerechtigheid zichtbaar. Toch worden mensen die allemaal onrechtvaardig zijn als rechtvaardigen aangenomen. Dit is geweldig nieuws voor mensen als David en Barbara. Voor jou en mij.

78 Wat is rechtvaardiging?
Maar hoe kan hij ons dan toch rechtvaardig verklaren? Dat is het best bewaarde geheim dat in de geschiedenis plaatsvond. Jezus stierf aan het kruis - maar wat betekent dat? Het betekent dat er een grote ruil plaatsvindt. het is meer dan vergeving, het heet rechtvaardiging. bij Golgota vindt een dubbele ruil plaats.

79 Wat is rechtvaardiging?
2 Korintiërs 5:21: God heeft Hem, die geen zonde gekend heeft voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem Ik wil het uitleggen a.h.v. 2 kor. 5:21 NBG God heeft Hem, die geen zonde gekend heeft voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem. 1. Wie is het die rechtvaardigt? God. Hoe gebeurt dat? doordat Hij Jezus, de rechtvaardige schuldig verklaart. en wij, de onrechtvaardigen, spreekt Hij vrij. 2. Jezus Christus wordt tot zonde gemaakt staat er. De gerechtigheid van God schittert in Jezus. In Hem zien we hoe het ware leven bedoelt is. Hij is de Gerechtigheid Gods. Hij is de volmaakte mens. Jezus Christus die nooit 1 misstap begaan, die wordt tot zonde gemaakt. Al onze zonden worden op hem gestapeld. en het wordt drie uur lang aardedonker. God maakt hem, die zelfs niet aan zonde gedacht had, tot zonde. Wat vreemd denk je? maar vreemd was het voor die mensen niet. ze kenden het ritueel van Grote Verzoendag, waar een ander moest sterven voor jouw zonden. op Jom Kippoer werden de zonden van het volk uitgesproken en ritueel op het bokje overgebracht, Jezus wordt in het NT Lam van God genoemd, dat de zonden van de wereld wegdraagt. dat is de verwijzing naar wat hij komt doen. de mensen van hun zonden bevrijden. 3. Jezus had zijn hele leven in aanwezigheid met de Vader geleefd, Nooit gevloekt, nooit geroddeld, nooit teruggescholden, altijd in gehoorzaamheid tot de Vader, zijn leven één grote aanbidding van de Vader. mensen tot hun recht laten komen, alleen maar goed doen voor mensen, zijn hele leven in groot offer voor God en dienst aan medemensen. Hij leefde in intimiteit met de Vader Wat roept Jezus op het kruis? Mijn Vader, Mijn Vader, waarom hebt u mij verlaten? Nee: het is Mijn God, Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dit is de eerste keer dat Jezus zijn Vader God noemt. Op dit moment neemt hij onze plaats in. Hij spreekt Vader die Hij altijd Abba noemde, hier voor het eerst aan als God. dat betekent: op dit moment gaat hij helemaal in onze plaats staat. hij vervangt onze plaats. ik hoor daar te hangen, maar Hij neemt mijn plek in. en die uitroep laat dat zien: Mijn God, Mijn God, Er hangt daar een vervloekte misdadiger. Er is geen Zoon meer in wie God zijn hoogste vreugde vindt. Waarom? Omdat hij op dit moment in onze positie staat. God verlaat Jezus. Waarom? Omdat hij bedekt is met onze zonden. met die van de hele wereld. Omdat God zo heilig is dat Hij niet in de buurt van zonde kan zijn. Dit is onze God. zo wordt Gods gerechtigheid vervult. zonde moet gestraft worden. maar God neemt in zijn Zoon de straf op zich. de grote ruil is: mijn zonden naar Hem, en ik krijg de volmaakte gerechtigheid van Jezus. Het eerste is vergeving, het tweede is: ik ben gerechtvaardigd.

80 Wat is rechtvaardiging?
ALSOF En nu opletten: Hoe behandelde God Jezus hier? God behandelt Jezus alsof hij de grootste misdadiger is die er ooit geleefd heeft, Hij behandelt hem als de zwaarste misdadiger! Is dat zo? was hij dat? Nee…hij had nooit zonde gekend. maar God doet alsof. En in dat woordje ALSOF zit het meest geweldige nieuws van de wereld!!! Onthoudt alleen dit woordje, alstublieft: Alsof. Wat betekent dat voor ons? Als wij de diagnose geloven, als wij zeggen: ja, ik ben die goddeloze, en ik wil gered worden, en ik geloof dat Christus mij heeft gered. dan is dit de adembenemende waarheid: God behandelt ons voortaan alsof wij zijn geliefde Zoon zelf zijn! En hij behandelt ons alsof wij de volmaakte gerechtigheid en heiligheid zelf bezitten. Als God zo met zijn Zoon doet, dan mogen wij geloven, dat God zo met ons doet. Waar ging het over vanmorgen, alsof. Wat is rechtvaardiging: 2xalsof Alsof Jezus de grootste misdadiger is in de wereld. Alsof ik zijn volmaakte leven heb geleefd. zo bevrijdt God ons van onze schuld. en laat hij zijn rechtvaardigheid zien! God heeft Hem die geen zonde gekend heeft, voor ons gemaakt tot zonde, opdat wij zouden worden Gods gerechtigheid in Hem. Ik merk niks van die gerechtigheid in mijn leven. IN HEM!!! en nu iets heel belangrijks. Wij worden Gods gerechtigheid daar. daar gebeurt het. op het moment dat wij gaan geloven. worden wij Gods gerechtigheid.

81 Wat is rechtvaardiging?
Rechtvaardiging is: - geen proces, maar een moment - het is een rechterlijke uitspraak - gaat buiten mij om - een mantel van Christus die om jou heen geslagen wordt Rechtvaardiging is geen proces: dat wij steeds rechtvaardiger worden nee, het is een juridische term, die term hoort in een rechtszaal thuis Rechtvaardiging maakt ons niet rechtvaardig voor God, Rechtvaardiging verklaart ons rechtvaardig voor God. Het is een wettelijke uitspraak, een juridische term. die uitspraak van de rechter verandert (nog helemaal) niets aan ons leven, het zegt iets over onze status. Ali mijn Iraanse jongen kreeg onlangs een uitspraak te horen. hij kreeg de nederlandse status Ali was dezelfde Ali voor als na de beslissing. Hij kreeg die status zelfs met terugwerkende kracht. het was een rechterlijke beslissing. Zo werkt de rechtvaardiging. wij worden met terugwerkende kracht rechtvaardig verklaard. wij krijgen de status als rechtvaardigen! Dus: rechtvaardiging gaat buiten mij om. God verklaart ons rechtvaardig. en zijn Zoon onrechtvaardig. ik heb daar geen invloed op. ik kan het geloven of niet geloven. maar het gaat helemaal buiten mij om. Ik wordt niet rechtvaardig omdat ik zo goed leef. het heeft niks met mij te maken. het is een beslissing die buiten mij omgaat. Weet je dat dit de bevrijding is voor jou? Jij die twijfelt of je wel bij God hoort, of je wel in de hemel zult komen, of jouw leven wel voldoet, jij die het gevoel hebt altijd te falen, altijd tekortschiet. luister. Jouw leven schiet ook tekort, veel meer nog dan je nu denkt. Maar die rechtvaardigheid is niet iets van jou. het is Jezus gerechtigheid die jij krijgt, het is niet jouw gerechtigheid. Die gerechtigheid die voor God voldoende is die haal jij nooit. die haalt Barbara niet, en David niet, niemand niet. maar je krijgt het als geschenk. ILLUSTRATIE OVERHEMD (hier aan het eind van de preek het andere overhemd pakken) Al die stippen hier op mijn overhemd, er komen elke keer weer bij. Ik krijg een volmaakt nieuw shirt, dat is van Jezus. (SHIRT AAN) die krijg ik als ik geloof in Hem. zo ziet God mij voortaan. het maakt niet uit wat hieronder zit. of mijn leven inktzwart is, of een paar vlekjes, ik ben in Christus; gaaf, volmaakt. God kijkt niet meer naar mij, maar naar Christus. Jouw vuilheid onder die mantel ziet God niet meer. Als hij jou ziet, ziet hij Christus. Het enige probleem is dat jij die vuilheid nog wel ziet. Tenslotte, voor wie geldt dit? In vers 24 lijkt het bijna alsof die verzoening met God voor alle mensen zonder onderscheidt geldt...

82 Voor wie is rechtvaardiging?
Romeinen 3:25: Hij is door God aangewezen om door zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft. Hiermee bewijst God dat hij rechtvaardig is, want in zijn verdraagzaamheid gaat hij voorbij aan de zonden die in het verleden zijn begaan. Hij wil ons nu, in deze tijd, zijn gerechtigheid bewijzen: hij laat ons zien dat hij rechtvaardig is door iedereen vrij te spreken die in Jezus gelooft. Rom 3:25 Hij is door God aangewezen om door zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft. Hiermee bewijst God dat hij rechtvaardig is, want in zijn verdraagzaamheid gaat hij voorbij aan de zonden die in het verleden zijn begaan. Hij wil ons nu, in deze tijd, zijn gerechtigheid bewijzen: hij laat ons zien dat hij rechtvaardig is door iedereen vrij te spreken die in Jezus gelooft. maar hier in vers 25 wordt duidelijk dat dit geschenk van rechtvaardiging bestemd is voor wie gelooft. of preciezer aan het eind van het vers: wie in Jezus gelooft. Alles draait dus om geloof. Gods gerechtigheid schittert in Jezus Christus. God blijft zijn rechtvaardigheid handhaven. Wij kunnen God niet meer eren door Hem te aanbidden als onze Redder.

83 Rechtvaardig voor God wordt je door geloof in Jezus.
Rechtvaardig voor God wordt je door geloof in Jezus. het maakt niet uit wat voor puinhoop je leven is. de keurige Paul en de schandelijke Barbara zitten in hetzelfde schuitje. allen hebben gezondigd en missen Gods heerlijkheid. maar het goede nieuws volgt: God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus geloven. Wie in Jezus gelooft, wordt als een rechtvaardige aangenomen. Zo bewijst God ons zijn gerechtigheid: door iedereen vrij te spreken wie in Jezus gelooft. Paul heeft zijn leven keurig voor elkaar, Barbara's leven is een puinhoop, maar beider hart is ver bij God vandaan. David beseft zijn schuld niet, hij denkt dat God hem wel ziet zitten. Hij doet toch keurig wat God van hem vraagt? Wat Paul moet leren is dat zijn keurige leven een hartgrondige poging is om Jezus te ontlopen. Wat Barbara moet inzien en wat ze diep van binnen ook wel beseft: mijn leven is niet oké. Maar wat ze moet leren is dat God juist gekomen is voor de Barbara die er een rotzooi van heeft gemaakt. Beiden moeten ze Gods grote geschenk aanvaarden en dat zal hun leven veranderen. De hele richting en motivatie van hun leven zal omgaan. ze zullen niet meer voor zichzelf willen leven, maar voor hun Schepper! Amen

84

85 Psalm 32:1, 3, 5 1 Welzalig hij wiens zonde is vergeven, die van de straf genadig is ontheven, wiens overtreding, die hem had bevlekt, voor 't heilig oog des HEREN is bedekt. De HERE rekent hem niet toe zijn zonden, de ongerechtigheid, in hem gevonden. Welzalig hij die zo bevrijd van schuld, geen onoprechtheid in zijn geest meer duldt.

86 Psalm 32:1, 3, 5 3 Laat tot U komen elk van uw beminden ten tijde, HERE, dat U Zich laat vinden. Ook als een vloedgolf hem dreigt neer te slaan, hoe hoog ze komt, zij raakt hem zelfs niet aan. U bent voor mij een schuilplaats in gevaren en voor benauwdheid zult U mij bewaren. U hebt met jubelzangen mij omringd, nu al uw volk van uw verlossing zingt.

87 Psalm 32:1, 3, 5 5 Laat toch geen dwang voor u ooit nodig wezen, wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Maar wie op Hem vertrouwt en schuld belijdt, omringt Hij met zijn goedertierenheid. Verheugt u in de HERE, alle vromen, u mag tot God met grote vreugde komen. Rechtvaardigen, weest in de HEER verblijd en zingt Hem lof in alle eeuwigheid!

88

89 Gebed Psalm 36 Vader in de Hemel 2 De zonde spreekt tot de goddeloze, diep in zijn hart – angst voor God kent hij niet. 3 De zonde sust zijn geweten in slaap – geen besef van schuld, geen afkeer van het kwaad. 4 Hij spreekt woorden van onheil en bedrog en blijft ver van wat wijs en goed is, 5 op zijn bed bedenkt hij verderfelijke plannen, hij betreedt een verkeerde weg en het kwade verwerpt hij niet. 6 HEER, hoog als de hemel is uw liefde, tot in de wolken reikt uw trouw, 7 uw gerechtigheid is als de machtige bergen, uw rechtvaardigheid als de wijde oceaan: u, HEER, bent de redder van mens en dier. 8 Hoe kostbaar is uw liefde, God! In de schaduw van uw vleugels schuilen de mensen, 9 zij laven zich aan de overvloed van uw huis, u lest hun dorst met een stroom van vreugden, 10 want bij u is de bron van het leven, door úw licht zien wij licht. 11 Toon aan uw getrouwen gedurig uw liefde, aan de oprechten van hart uw gerechtigheid. 12 Laat de voet van hoogmoedigen mij niet vertrappen, de hand van goddelozen mij niet verjagen. 13 Daar liggen zij die verderf zaaiden – gevallen, neergestoten, zonder kracht om op te staan. Amen.

90

91 Opwekking 717 Stil mijn ziel wees stil, en wees niet bang voor de onzekerheid van morgen. God omgeeft je steeds Hij is er bij, in je beproevingen en zorgen. God U bent mijn God en ik vertrouw op U en zal niet wankelen Vredevorst vernieuw een vaste geest binnen in mij die rust in U alleen

92 Opwekking 717 Stil mijn ziel wees stil en dwaal niet af dwars door het dal zal Hij je leiden stil, vertrouw op Hem en hef je schild tegen de pijlen van verleiding God U bent mijn God...

93 Opwekking 717 Stil mijn ziel wees stil en laat nooit los de waarheid die je steeds omarmd heeft wacht wacht op de Heer de zwartste nacht verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt 2x God U bent mijn God... Ik rust in U alleen.

94

95 Beheer en Administratie & Verplichtingen kerkverband
Collecte Beheer en Administratie & Verplichtingen kerkverband

96

97 Gezang 149 Zie ik sterren aan de hemel staan, aan de donkerblauwe lucht de maan, is het of de nacht mij noemt de naam van een machtig God. Zie ik 's morgens weer de zon opgaan, in het veld de bloemen opengaan, is het of de dag mij noemt de naam

98 Gezang 149 Deze God die aard' en hemel schiep, is dezelfde God die mij eens riep uit het duister tot zijn heerlijk licht, zodat ik elke dag Hem Vader noemen mag en die zijn liefde voor mij openbaart, mij rechtvaardig in zijn Zoon verklaart, elke dag mij in zijn hand bewaart: Hoe groot is God voor mij.

99

100 Amen A - men, a - men, a - men.

101

102 We hopen u de volgende dienst weer te zien.
Tot ziens We hopen u de volgende dienst weer te zien.


Download ppt "Agenda aanstaande week"

Verwante presentaties


Ads door Google