De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 12 oktober 2014 morgendienst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 12 oktober 2014 morgendienst."— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 12 oktober 2014 morgendienst

2 Ouderling: W.H. van Eeken Organist: Krijn van Veen
Welkom in deze dienst! Voorganger: ds. J.C. Wessels uit Veenendaal Ouderling: W.H. van Eeken Organist: Krijn van Veen

3 Welkom en mededelingen Psalm 5 in wisselzang
Orde van de dienst - 1 Welkom en mededelingen Psalm 5 in wisselzang Stil gebed, votum en groet Psalm 95: 1 en 4 (berijming 1773) Tien geboden Opwekking 350 Gebed Schriftlezing: Handelingen 11: 19-30 Psalm 87: 1, 2 en 3

4 De kinderen gaan naar de bijbelklas Preek over Handelingen 11: 26
Orde van de dienst - 2 De kinderen gaan naar de bijbelklas Preek over Handelingen 11: 26 Gezang 304: 1 en 3 Gebeden De kinderen komen terug Collectes: werelddiaconaat en kerk Opwekking 710 Zegen

5 De Arabisch-christelijke organisatie House of Light in Israël deelt maandelijks voedselpakketten uit aan de armste inwoners van de regio. Het voedsel wordt deels geschonken, deels gekocht. De eerste collecte is voor dat werk.

6 Welkom en mededelingen

7 Psalm 5: 1- 7 in wisselzang ALLEN 1 Laat mij, mijn Koning, tot U spreken. Vroeg in de morgen kom ik, Heer, en leg mijn noden voor U neer. Hoor naar mijn zuchten en mijn smeken: ik wacht uw teken!

8 Psalm 5: 1- 7 in wisselzang MANNEN 2 Gij hebt een afschuw van de zonde. Gij haat de hand waar bloed aan kleeft, de tong die van de leugen leeft. Wie in geweld hun sterkte vonden richt Gij te gronde.

9 Psalm 5: 1- 7 in wisselzang VROUWEN 3 Ik zal mij naar uw Huis begeven. Door uwe goedertierenheid word ik uw tempel ingeleid en buig mij, Koning van mijn leven, in vrees en beven.

10 Psalm 5: 1- 7 in wisselzang ALLEN 4 Maak door uw trouw mijn paden effen, want mijn belagers staan in 't rond. Een open groeve is hun mond, hun tong een wapen dat zij heffen om mij te treffen.

11 Psalm 5: 1- 7 in wisselzang MANNEN 5 Wil, God, hun valse list beletten! Doe vallen hen in eigen val om de vergrijpen zonder tal, waarmee zij zich rebels verzetten tegen uw wetten.

12 Psalm 5: 1- 7 in wisselzang VROUWEN 6 Maar die uw lieve naam belijden, vinden een schuilplaats aan uw hart: zij zullen vrij van zorg en smart juichende zich in U verblijden te allen tijde.

13 Psalm 5: 1- 7 in wisselzang ALLEN 7 Want Gij vervult wat Gij beloofde, die vromen met uw zegen dekt: o Heer, uw sterke vrede strekt tot schild en schutse voor de hoofden van die geloofden.

14 Stil gebed Votum en groet

15 Psalm 95: 1 en 4 1.Komt, laat ons samen Isrels HEER, den rotssteen van ons heil, met eer, met Godgewijden zang ontmoeten. Laat ons Zijn gunstrijk aangezicht, met een verheven lofgedicht, en blijde psalmen, juichend groeten.

16 Psalm 95: 1 en 4 4.Want Hij is onze God, en wij zijn 't volk van Zijne heerschappij, de schapen, die Zijn hand wil weiden. Zo gij Zijn stem dan heden hoort, gelooft Zijn heil- en troostrijk woord; verhardt u niet, maar laat u leiden.

17 Gods geboden

18 Opwekking 350: 1- 4 1 Vader, vol van vrees en schaamte, buigen wij voor U. Heel uw werk, door ons vertreden, klaagt ons, mensheid aan bij U.

19 Opwekking 350: 1- 4 2 Heer ontferm U over ons, die schuldig voor U staan. U bent onze God en Redder, neem ons in uw liefde aan.

20 Opwekking 350: 1- 4 3 Vader, in dit uur der waarheid, keren w’ ons tot U. O, vergeef ons, Heer herstel ons, maak ons hart en leven nieuw.

21 Opwekking 350: 1- 4 4 Vul ons met uw heil’ge Geest, geef vuur en kracht steeds weer. Ieder zal uw macht aanschouwen, dat wij uw naam verhogen Heer.

22 Gebed

23 door Reinout Vreugdenhil
Schriftlezing Handelingen 11: 19-30 door Reinout Vreugdenhil

24 Handelingen 11 19De leerlingen die verdreven waren als gevolg van de onderdrukking die na de dood van Stefanus was begonnen, trokken naar Fenicië, Cyprus en Antiochië, maar verkondigden Gods boodschap uitsluitend aan de Joden. 20Enkele Cyprioten en Cyreneeërs onder hen, die naar Antiochië waren gereisd, maakten daar echter ook de Griekse bevolking bekend met het evangelie van de Heer Jezus.

25 21De Heer steunde hen bij deze taak, zodat veel mensen overgingen tot het geloof in de Heer. 22Het nieuws over hun optreden bereikte de gemeente in Jeruzalem, waar men besloot Barnabas naar Antiochië te zenden. 23Toen hij daar was aangekomen en zag wat God in zijn goedgunstigheid had bewerkt, verheugde hij zich en spoorde hij iedereen aan om standvastig te zijn en trouw te blijven aan de Heer.

26 24Hij was een voortreffelijk en diepgelovig man, die vervuld was van de heilige Geest. Een groot aantal mensen werd voor de Heer gewonnen.25Hierna vertrok Barnabas naar Tarsus om Saulus te zoeken, 26en toen hij hem gevonden had, nam hij hem mee naar Antiochië. Een heel jaar lang kwamen ze met de gemeente daar bijeen en gaven ze onderricht aan tal van mensen. Het was in Antiochië dat de leerlingen voor het eerst christenen werden genoemd.

27 27In diezelfde tijd kwamen er vanuit Jeruzalem profeten naar Antiochië
27In diezelfde tijd kwamen er vanuit Jeruzalem profeten naar Antiochië. 28Een van hen, die Agabus heette, voorspelde door de Geest dat de wereld door een grote hongersnood zou worden getroffen, iets dat tijdens de regering van Claudius inderdaad gebeurd is. 29De leerlingen besloten dat de broeders en zusters in Judea ondersteund moesten worden. Ze droegen elk naar vermogen bij 30en lieten hun gift door Barnabas en Saulus naar de oudsten brengen.

28 Psalm 87: 1, 2 en 3 1 Op Sions berg sticht God zijn heilge stede. Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof. O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof: door uwe poort zal ieder binnentreden.

29 Psalm 87: 1, 2 en 3 2 Rahab en Babel zullen u behoren. Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer en ieder land erkent Hem als de HEER. O moederstad, uit u is elk geboren!

30 Psalm 87: 1, 2 en 3 3 God zal hen zelf bevestigen en schragen en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft, hen tellen, als in Isrel ingelijfd, en doen de naam van Sions kindren dragen.

31 De kinderen gaan naar de bijbelklas Daar wordt verteld over Jacobs vlucht naar Mesopotamië naar Genesis 27: 41 tot 28: 22.

32 Preek over Handelingen 11: 26.
In de BGT 26Toen hij Saulus gevonden had, nam hij hem mee naar Antiochië. Een heel jaar lang werkten ze samen in de kerk van Antiochië. En ze gaven aan veel mensen uitleg over Jezus. In Antiochië werden de volgelingen van Jezus voor het eerst ‘christenen’ genoemd.

33 De eerste ICF Handelingen 11:26c

34 Afscheid “nu zenden wij jullie uit om de kerken in Nederland weer te gaan helpen met het zendingswerk”

35 Geen verschil Christen maken nauwelijks verschil
40% niet-christenen kennen geen christenen persoonlijk

36 Vluchtelingen gemeente

37 Hoe het begon Vervolging na de dood van Stefanus
Vluchtelingen in Antiochië Passie voor het evangelie Cross-culturele evangelisatie Hoe het begon

38 Zout, Licht en Stad op een berg
Jullie zijn … Een stad op een berg kan niet verborgen blijven

39 Barnabas

40 Geestelijk leiderschap
Hij zag wat God had gedaan Hij verheugde zich daarover Hij spoorde allen aan Hij haalde Paulus naar Antiochië Geestelijk leiderschap

41 Vrucht Werelddiaconaat Wereldzending

42 Gezang 304: 1 en 3 1 God is getrouw, zijn plannen falen niet, Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen. Die 't heden kent, de toekomst overziet, laat van zijn woorden geen ter aarde vallen; en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant, volvoert zijn hand.

43 Gezang 304: 1 en 3 3 De Heil'ge Geest, die haar de toekomst spelt, doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen weten; Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt, heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten; Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land als Gods gezant.

44 Gebeden

45 De kinderen komen terug. Informatie over Timon
De kinderen komen terug. Informatie over Timon. Vanmiddag is de avondmaalscollecte hiervoor bestemd.

46 Collectes Werelddiaconaat Kerk

47 De Arabisch-christelijke organisatie House of Light in Israël deelt maandelijks voedselpakketten uit aan de armste inwoners van de regio. Het voedsel wordt deels geschonken, deels gekocht. De eerste collecte is voor dat werk.

48 Opwekking 710 1 Zegen mij op de weg die ik moet gaan. Zegen mij op de plek waar ik zal staan. Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. O God zegen mij alle dagen lang!

49 Vader maak mij tot een zegen, ga mij niet voorbij
Vader maak mij tot een zegen, ga mij niet voorbij. Regen op mij met uw Geest Heer, Jezus kom tot mij. Als de Bron van leven, die ontspringt diep in mij, breng een stroom van zegen, waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

50 Opwekking 710 2 Zegen ons waar we in geloof voor leven. Zegen ons waar we hoop en liefde geven. Zegen om de ander tot zegen te zijn! O God zegen ons tot in eeuwigheid.

51 Vader maak ons tot een zegen hier in de woestijn, wachtend op Uw milde regen om zelf een bron te zijn. Met een hart vol vrede zijn wij zegenend nabij, van uw liefde delend, waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

52 Zegen te beantwoorden met

53 Vanmiddag is er hier om 17 uur een dienst, waarin o. m
Vanmiddag is er hier om 17 uur een dienst, waarin o.m. het avondmaal wordt gevierd. Voorganger: ds. J.C. Wessels uit Veenendaal.


Download ppt "Zondag 12 oktober 2014 morgendienst."

Verwante presentaties


Ads door Google