De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Zondag 20 mei 2012 middagdienst. 2 Welkom in deze dienst Voorganger :ds. G. Vos (Assen) Ouderling:E. Groenewold Organist:Krijn van Veen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Zondag 20 mei 2012 middagdienst. 2 Welkom in deze dienst Voorganger :ds. G. Vos (Assen) Ouderling:E. Groenewold Organist:Krijn van Veen."— Transcript van de presentatie:

1 1 Zondag 20 mei 2012 middagdienst

2 2 Welkom in deze dienst Voorganger :ds. G. Vos (Assen) Ouderling:E. Groenewold Organist:Krijn van Veen

3 3 Orde van de dienst - 1 Welkom en mededelingen Gezang 1: 1, 2 en 3 Stil gebed, votum en groet Psalm 119: 51 en 53 Gebed Lezing: 2 Timoteüs 3: 10 - 17 Psalm 87: 3 en 4 Preek

4 4 Orde van de dienst - 2 Gezang 314 in wisselzang Gebeden Collectes: 1.Theologische Universiteit Apeldoorn 2.Kerk Geloofsbelijdenis Zegen

5 5 Welkom Mededelingen

6 Gezang 1: 1, 2 en 3 God heeft het eerste woord. Hij heeft in den beginne het licht doen overwinnen, Hij spreekt nog altijd voort. 6

7 Gezang 1: 1, 2 en 3 God heeft het eerste woord. Voor wij ter wereld kwamen, riep Hij ons reeds bij name, zijn roep wordt nog gehoord. 7

8 Gezang 1: 1, 2 en 3 God heeft het laatste woord. Wat Hij van oudsher zeide, wordt aan het eind der tijden in heel zijn rijk gehoord. 8

9 Stil gebed Votum en groet 9

10 Psalm 119: 51 en 53 Toon aan uw knecht uw lichtend aangezicht, wijs mij de weg van uw verordeningen. Al mijn gedachten zijn op U gericht. Ik voel de tranen naar mijn ogen dringen, wanneer ik zie hoe men uw wet ontwricht en niet meer gaat waar onze vaadren gingen. 10

11 Psalm 119: 51 en 53 Uw woord is louter en volkomen rein. Uw dienaar houdt het steeds in hoge ere. Al word ik ook veracht, al ben ik klein, met uw beloften blijf ik stil verkeren. HEER, uw gerechtigheid zal eeuwig zijn, uw wet is waar, uw recht zal triomferen. 11

12 Gebed 12

13 13 Schriftlezing 2 Timoteüs 3: 10 -17 (Nieuwe Bijbelvertaling)

14 14 10 Jij daarentegen bent mij trouw gevolgd in mijn leer, mijn levenswijze, streven, geloof, geduld, liefde, volharding, 11 en je hebt hetzelfde lijden en dezelfde vervolgingen ondergaan die mij in Antiochië, Ikonium en Lystra hebben getroffen.

15 15 Ik heb ze allemaal doorstaan, de Heer heeft mij steeds weer gered. 12 Allen die vroom en in eenheid met Christus Jezus willen leven, zullen worden vervolgd.

16 16 13 Slechte mensen en oplichters zullen van kwaad tot erger vervallen; het zijn bedriegers die zelf bedrogen worden. 14 Maar jij, blijf bij alles wat je geleerd hebt en met overtuiging hebt aangenomen. Je weet wie je leraren waren

17 17 15 en bent van kindsbeen af vertrouwd met de heilige geschriften die je wijsheid kunnen geven, zodat je wordt gered door het geloof in Christus Jezus.

18 18 16 Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven,

19 19 17 zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust.

20 20 Psalm 87: 3 en 4 God zal hen zelf bevestigen en schragen en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft, hen tellen, als in Isrel ingelijfd, en doen de naam van Sions kindren dragen.

21 21 Psalm 87: 3 en 4 Zij zullen saam, de groten met de kleinen, dansend de harpen en cymbalen slaan, en onder fluitspel in het ronde gaan, zingend: "In U zijn al onze fonteinen."

22 22 Preek Thema: toerusting

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27 Gezang 314 in wisselzang 1. Allen Gij die gelooft, verheugt u samen, 't is God, die trouw zijn kerk bewaart! Die hoop zal nimmer ons beschamen: de Heer is God en zijns is de aard. Zijn woord heeft vrede, heil bereid van eeuwigheid tot eeuwigheid!

28 28 Gezang 314 in wisselzang 2. Vrouwen Gezanten gaan door alle landen, een heilge opdracht drijft hen voort, zij vrezen strijd noch smaad, noch banden, zij houden vast aan Jezus' woord. Het martlaarsbloed is 't zaad der kerk, de wasdom is des Heren werk.

29 29 Gezang 314 in wisselzang 3.Mannen Nabij of ver, wij zijn verbonden: één Heer en één geloof, één doop, één Geest is tot ons neergezonden, en één is aller liefd' en hoop. Wij bidden en wij danken saâm, wij roemen in één Vadernaam.

30 30 Gezang 314 in wisselzang 4. Allen Hoopt op de Heer, zijn dag komt nader! Eén kudde, één Herder is beloofd. De volken buigen zich te gader voor Jezus Christus, aller Hoofd! Dat toch de dag des heils verscheen, dan worden aard' en hemel één!

31 Gebeden 31

32 32 Collectes Theologische Universiteit Apeldoorn Kerk

33 Credo: 1, 2 en 3. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijnen eniggeboren Zoon, onzen Here; Die ontvangen is van den Heil’gen Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

34 Credo: 1, 2 en 3. is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle; ten derden dage wederom opgestaan uit de doden; opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders; vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.

35 Credo: 1, 2 en 3. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof ene heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving der zonden; wederopstanding des vleses; en een eeuwig leven.

36 36 Zegen te beantwoorden met

37 37


Download ppt "1 Zondag 20 mei 2012 middagdienst. 2 Welkom in deze dienst Voorganger :ds. G. Vos (Assen) Ouderling:E. Groenewold Organist:Krijn van Veen."

Verwante presentaties


Ads door Google