De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 9 november 2014 morgendienst. Hartelijk welkom in deze dienst Voorganger:ds. J. Trommel Ouderling:Anne Geurtsen Organist:Krijn van Veen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 9 november 2014 morgendienst. Hartelijk welkom in deze dienst Voorganger:ds. J. Trommel Ouderling:Anne Geurtsen Organist:Krijn van Veen."— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 9 november 2014 morgendienst

2 Hartelijk welkom in deze dienst Voorganger:ds. J. Trommel Ouderling:Anne Geurtsen Organist:Krijn van Veen

3 Welkom Psalm 149: 1, 3 Stil gebed Belijdenis van vertrouwen en groet Gezang 305: 1 Gods wil voor ons leven Opwekking 350

4 Gebed Lezing: Deuteronomium 32: 1-14 Psalm 77: 4 Verkondiging Gezang 434: 2, 5 Avondmaalsviering

5 Gezang 21: 1 Ev. Liedbundel: 285: 1 Gezang 477: 1 Gezang 360: 2, 3 Gebeden Collecten Psalm 68: 7 Zegen Gezongen amen

6 Welkom en mededelingen

7 1 Halleluja! laat opgetogen een nieuw gezang den H EER verhogen. Laat allen die Gods naam belijden zich eensgezind verblijden. Volk van God, loof Hem die u schiep; Israël, dank Hem die u riep. Trek, Sion, in een blijde stoet uw Koning tegemoet. Psalm 149: 1, 3

8 3 De H EER gedenkt in gunst de zijnen. Hij kroont de zwakken en de kleinen. Hij kent de stillen in den lande, het heil is nu ophanden. Weest verheugd, die den H EER verbeidt, nu Hij komt en u zelf bevrijdt. Prijst dan zijn naam bij dag en nacht en roemt zijn grote macht. Psalm 149: 1, 3

9 Stil gebed Belijdenis van vertrouwen Groet van God

10 1 Waar God de Heer zijn schreden zet daar wordt de mens, van dwang gered, weer in het licht geheven. Als 's Heren woord weerklinkt met macht wordt aan het volk dat Hem verwacht de ware troost gegeven. … Gezang 305: 1

11 Zijn Geest weerstaat de valse schijn en schrijft in harten het geheim van 's Vaders grote daden. Zo leven wij om Christus' wil te allen tijd gerust en stil alleen van zijn genade. Gezang 305: 1

12 Gods wil voor ons leven

13 1 Vader, vol van vrees en schaamte, buigen wij voor U. Heel uw werk, door ons vertreden, klaagt ons, mensheid aan bij U. Opwekking 350

14 2 Heer, ontferm U over ons, die schuldig voor U staan. U bent onze God en Redder, neem ons in uw liefde aan. Opwekking 350

15 3 Vader, in dit uur der waarheid, keren w’ ons tot U. O, vergeef ons, Heer herstel ons, maak ons hart en leven nieuw. Opwekking 350

16 4 Vul ons met uw heil'ge Geest, geef vuur en kracht steeds weer. leder zal uw macht aanschouwen, dat wij uw naam verhogen Heer. Opwekking 350

17 Gebed

18 We lezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling Deuteronomium 32: 1-14 Schriftlezer: Christina van de Zande Schriftlezing

19 1 ‘Leen mij uw oor, hemel, nu ik ga spreken, luister, aarde, naar wat ik zeggen zal. 2 Moge mijn onderricht neerdalen als regen, mogen mijn woorden zijn als milde dauw, als regen die de grond doordrenkt, lenteregen die het groen in bloei zet. 3 Want de naam van de HEER roep ik uit: de HEER is onze God, laat iedereen hem prijzen! Deuteronomium 32: 1-14

20 4 Hij is een rots, hij staat voor recht; alles wat hij doet is volmaakt. Trouw is God, rechtvaardig en zuiver, in hem is geen spoor van kwaad. 5 Maar zijn kinderen werden hem ontrouw: tot hun schande gaven zij hun kindschap op. Vals en trouweloos is dit volk. 6 Is dit uw antwoord aan de HEER? Hoe komt u zo dwaas? Waar is uw verstand? Is hij niet uw vader, uw schepper? Hij heeft u gemaakt, hij riep u tot leven. 7 Denk aan de tijden van weleer, verdiep u in het verre verleden. Vraag uw vader ernaar, hij zal het vertellen; vraag de oudsten en zij zullen verhalen. 8 Toen de Allerhoogste land toewees aan elk volk en de mensen ieder hun deel gaf, bepaalde hij de grenzen voor alle volken naar het aantal nazaten van Israël,-- 9 want voor de HEER gold dat volk als het zijne, Jakob was het deel dat hij zichzelf toemat. 10 Hij vond het in een dorre woestijn, in een niemandsland vol van gevaar. Hij omringde het met zorg en met liefde, koesterde het als zijn oogappel. 11 Zoals een arend over zijn jongen waakt en voortdurend erboven blijft zweven, zijn vleugels uitspreidt en zijn jongen daarop draagt, 12 zo heeft de HEER zijn volk geleid, hij alleen: geen andere god stond hem bij. 13 Hij legde het bergland voor hen open, de oogst van het land viel hun in de schoot. Hij laafde hen met honing uit de rotsen, met olijfolie uit steenharde rots, 14 met melk van koeien en geiten, met vlees van Basans rammen, met vet van lammeren en bokken, met de fijnste bloem van tarwe en met wijn, het bloed van druiven. Deuteronomium 32: 1-14

21 Hij heeft u gemaakt, hij riep u tot leven. 7 Denk aan de tijden van weleer, verdiep u in het verre verleden. Vraag uw vader ernaar, hij zal het vertellen; vraag de oudsten en zij zullen verhalen. 8 Toen de Allerhoogste land toewees aan elk volk en de mensen ieder hun deel gaf, bepaalde hij de grenzen voor alle volken naar het aantal nazaten van Israël,- Deuteronomium 32: 1-14

22 9 want voor de HEER gold dat volk als het zijne, Jakob was het deel dat hij zichzelf toemat. 10 Hij vond het in een dorre woestijn, in een niemandsland vol van gevaar. Hij omringde het met zorg en met liefde, koesterde het als zijn oogappel. 11 Zoals een arend over zijn jongen waakt en voortdurend erboven blijft zweven, Deuteronomium 32: 1-14

23 zijn vleugels uitspreidt en zijn jongen daarop draagt, 12 zo heeft de HEER zijn volk geleid, hij alleen: geen andere god stond hem bij. 13 Hij legde het bergland voor hen open, de oogst van het land viel hun in de schoot. Hij laafde hen met honing uit de rotsen, met olijfolie uit steenharde rots, Deuteronomium 32: 1-14

24 14 met melk van koeien en geiten, met vlees van Basans rammen, met vet van lammeren en bokken, met de fijnste bloem van tarwe en met wijn, het bloed van druiven. Deuteronomium 32: 1-14

25 Psalm 77: 4 4 God, op wat Gij eens verrichtte, wil ik mijn betrouwen stichten. Wat Gij eens gedaan hebt is steeds in mijn gedachtenis. Heel de wereld zag uw sterkte, zag de wondren die Gij werkte, toen Gij, groot in heiligheid, Jakobs volk hebt uitgeleid.

26 De kinderen gaan nu naar de bijbelklas. Er zal verteld worden over: De gelijkenis van de talenten (naar Matteüs 25: 14-30)

27 Verkondiging

28 Gezang 434: 2, 5 2 Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len geheven. Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt, Hij heeft zijn woord u gegeven.

29 Gezang 434: 2, 5 5 Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen; christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen. Hart wees gerust, Hij is uw licht en uw lust. Alles wat ademt zegt: Amen.

30 Avondsmaalsviering

31 In de nacht, waarin Hij werd overgeleverd, nam Hij een brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen en zei: dit is mijn lichaam voor u, doet dit tot mijn gedachtenis.

32 Zo nam Hij ook de beker, sprak de dankzegging daarover uit, liet hem rondgaan en zei: deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed die voor u uitgegoten wordt tot vergeving van zonden.

33 Doet dit, zo dikwijls u die drinkt, tot mijn gedachtenis. (Allen spreken mee:) Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker verkondigen wij de dood van de Heer totdat Hij komt.

34 Gebed om de Heilige Geest Werk met uw Heilige Geest, O God, opdat wij in brood en wijn door het geloof deel hebben aan Jezus Christus, de Heer.

35 Maak ons door uw Geest één met Hem die zichzelf voor ons gegeven heeft en verbind ons met elkaar als levende leden van zijn lichaam tot lof en eer van uw Naam.

36 Zoals dit brood, dat wij breken, verstrooid was over de velden maar werd samengebracht en één is geworden, - breng zó uw gemeente bijeen van heinde en ver in het rijk van uw vrede.

37 (Allen spreken mee:) Want U alleen komt alle eer toe tot in lengte van dagen, door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Amen

38 Gezang 21: 1 1 Alles wat adem heeft love de Here, zinge de lof van Isrels God! Zolang ik hier in het licht mag verkeren, roem ik zijn liefd’ en prijs mijn lot. Die lijf en ziel geschapen heeft worde geloofd door al wat leeft. Halleluja!

39 Ev. Liedbundel 285: 1 1 Gedenken wij dankbaar de daden des Heren, zijn leven, zijn dood en zijn verrijzenis, en dat wij oprecht tot Jezus ons bekeren die onze God en leidsman ten leven is.

40 Gezang 477: 1 1 Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht! Hemelse Vrede, deel U nu mede aan een wereld die U verwacht! Wij mogen zingen van grote dingen,…

41 Gezang 477: 1 als wij ontvangen al ons verlangen, met Christus opgestaan. Halleluja! Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, als wij herboren Hem toebehoren, die ons is voorgegaan. Halleluja!

42 Gezang 360: 2, 3 2 Sterk ons wankelend vertrouwen, geef ons zelf wat Gij geboodt: dat wij met oprecht berouwen enkel rusten in uw dood; ja, vervul ons met uw krachten, opdat wij uw wet betrachten, zegen zo uw sacrament, dat ons hart U steeds meer kent.

43 Gezang 360: 2, 3 3 Leer ons, Heer, vrijmoedig spreken over uw verlossend werk; geef dat niet die woorden breken op de daden van uw kerk, maar dat wij geheiligd leven op de plaats door U gegeven, en U volgen onder 't kruis op de smalle weg naar huis.

44 Dankzegging en voorbeden

45 Collecte We staan onze gaven af voor: de Emeritikas De avondmaalsgave is voor Stichting Timon

46 Psalm 68: 7 7 God zij geprezen met ontzag. Hij draagt ons leven dag aan dag, zijn naam is onze vrede. Hij is het die ons heeft gered, die ons in ruimte heeft gezet en leidt met vaste schreden. Hij die het licht roept in de nacht, Hij heeft ons heil teweeggebracht,…

47 Psalm 68: 7 … dat wordt ons niet ontnomen. Hij droeg ons door de diepte heen, de H ERE Here doet alleen ons aan de dood ontkomen.

48 Zegen, door de gemeente te beantwoorden met:

49 Vanmiddag begint de dienst om 17 uur. Voorganger: ds. C.T. de Groot (N.G.K. Nunspeet)


Download ppt "Zondag 9 november 2014 morgendienst. Hartelijk welkom in deze dienst Voorganger:ds. J. Trommel Ouderling:Anne Geurtsen Organist:Krijn van Veen."

Verwante presentaties


Ads door Google