De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom en mededelingen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom en mededelingen"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom en mededelingen

2 Opwekking 717 1 Stil, mijn ziel, wees stil en wees niet bang voor de onzekerheid van morgen God omgeeft je steeds Hij is erbij in je beproevingen en zorgen

3 Opwekking 717 Refrein God, U bent mijn God en ik vertrouw op U en zal niet wankelen Vredevorst, vernieuw een vaste geest binnenin mij die rust in U alleen

4 Opwekking 717 2 Stil, mijn ziel wees stil en dwaal niet af dwars door het dal zal Hij je leiden Stil, vertrouw op Hem en hef je schild tegen de pijlen van verleiding Refrein

5 Opwekking 717 Refrein God, U bent mijn God en ik vertrouw op U en zal niet wankelen Vredevorst, vernieuw een vaste geest binnenin mij die rust in U alleen

6 Opwekking 717 3 Stil, mijn ziel, wees stil en laat nooit los de waarheid die je steeds omarmd heeft Wacht, wacht op de Heer de zwartste nacht verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt Refrein

7 Opwekking 717 Refrein God, U bent mijn God en ik vertrouw op U en zal niet wankelen Vredevorst, vernieuw een vaste geest binnenin mij die rust in U alleen

8 Stil gebed, votum en groet

9 Psalm 100 1 Juicht Gode toe, bazuint en zingt Treedt nader tot gij Hem omringt gij aard' alom, zijn rijksdomein zult voor den HEER dienstvaardig zijn

10 Psalm 100 2 Roept uit met blijdschap: “God is Hij Hij schiep ons, Hem behoren wij zijn volk, de schapen die Hij hoedt en als beminden weidt en voedt”

11 Psalm 100 3 Treedt statig binnen door de poort Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord Heft hier voor God uw lofzang aan Gebenedijd zijn grote naam

12 Psalm 100 4 Want God is overstelpend goed die ons in vrede wonen doet Zijn goedheid is als morgendauw elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw

13 Aanvangstekst: Filippenzen 4: 4
4 Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd.

14 Gebed

15 Schriftlezing: Nehemia 7: 72b - 8: 12
72 De priesters, de Levieten, de poortwachters, de tempelzangers, een deel van het volk, de tempelknechten en alle andere Israëlieten vestigden zich in hun steden.

16 Aan het begin van de zevende maand, toen de Israëlieten zich in hun steden hadden gevestigd, 1 verzamelde het voltallige volk zich op het plein voor de Waterpoort. Men vroeg Ezra, de schrijver, het boek te halen met de wet van Mozes, de wet die de HEER aan Israël had opgelegd.

17 2 Ezra, de priester, haalde het wetboek en toonde het aan de aanwezige mannen en vrouwen, en aan iedereen die in staat was het te begrijpen. Dit gebeurde op de eerste dag van de zevende maand. 3 Op het plein voor de Waterpoort las Ezra de mannen en de vrouwen en iedereen die het kon begrijpen hardop uit het boek voor, vanaf het moment dat het licht werd tot de middag. Allen luisterden aandachtig naar het boek van de wet.

18 4 Ezra, de schrijver, stond op een houten verhoging die voor deze gelegenheid was vervaardigd. Naast hem, aan zijn rechterhand, stonden Mattitja, Sema, Anaja, Uria, Chilkia en Maäseja, en aan zijn linkerhand Pedaja, Misaël, Malkia, Chasum, Chasbaddana, Zecharja en Mesullam. 5 Ezra stond hoger dan het volk, zodat iedereen kon zien hoe hij het boek opende, en op dat moment ging heel het volk staan.

19 6 Ezra prees de HEER, de grote God, en heel het volk antwoordde ‘Amen, amen,’ en ze hieven hun handen op, knielden neer en bogen diep voor de HEER. 7 Vervolgens legden de Levieten Jesua, Bani, Serebja, Jamin, Akkub, Sabbetai, Hodia, Maäseja, Kelita, Azarja, Jozabad, Chanan en Pelaja de wet uit aan het volk, dat weer was gaan staan.

20 8 De Levieten lazen het boek met de wet van God duidelijk voor en gaven er uitleg bij; zo verschaften ze inzicht in het gelezene.

21 9 Nehemia – hij was de landvoogd –, Ezra, de priester en schrijver, en de Levieten die het volk uitleg gaven, zeiden tegen iedereen: ‘Deze dag is gewijd aan de HEER, uw God; rouw dus niet, en huil niet!’ Het hele volk was namelijk in tranen uitgebarsten toen het de woorden van de wet hoorde.

22 10 Ezra zei tegen hen: ‘Maak een feestmaal klaar met lekker eten en drinken, en deel ervan uit aan wieniets heeft, want deze dag is gewijd aan onze Heer. Wees niet bedroefd, want de vreugde die de HEER u geeft, is uw kracht.’

23 11 De Levieten maanden het volk tot stilte
11 De Levieten maanden het volk tot stilte. Ze zeiden: ‘Wees stil, dit is een heilige dag, wees dus niet bedroefd.’ 12 Toen ging iedereen eten en drinken. Ze deelden alles met elkaar en maakten er een groot en vrolijk feest van. Ze hadden begrepen wat hun was verteld.

24 Gezang 28

25 Gezang 28

26 Gezang 28

27 Gezang 28

28 Gezang 28

29 Gezang 28

30 Gezang 28

31 Gezang 28

32 Preek tekst: Nehemia 8: 11 slot
Ze zeiden: ‘Wees stil, dit is een heilige dag, wees dus niet bedroefd.’ Thema: "de vreugde van de HERE.... mijn safe house"

33 Quotes preek Nehemia 8: 10b (11b HSV en NBG)
1. Vreugde... in de bijbel héél centraal - in ons leven ook? 2. Zij willen Gods woorden horen; van veiligheid naar heiligheid. 3. Honger... naar Gods Woord? 4. Gods woorden moeten zo dicht mogelijk bij ons dagelijks leven gebracht worden. 5. Als je (bij wet en evangelie) echt in de spiegel kijkt... kun je verslagen zijn.

34 6. 'onze' vreugde is niet bestand tegen 'alles wat er op aanvalt'. 7
6. 'onze' vreugde is niet bestand tegen 'alles wat er op aanvalt'. 7. Góds vreugde - van schepping tot voleinding - onwankelbaar vást 8. Gods vreugde - onwankelbaar vast - mag mijn 'safe house' zijn! 9. Het 'wees altijd verheugd' van Paulus verwijst ons naar de HERE! 10. Welke kleur kleren trekt u aan?

35 Gezang 44 : 2, 3 2 Die eeuwig rijke God moge ons reeds in dit leven een vrij en vrolijk hart en milde vrede geven Die uit genade ons behoudt te allen tijd is hier en overal een helper die bevrijdt

36 Gezang 44 : 2, 3 3 Lof, eer en prijs zij God die troont in 't licht daarboven Hem, Vader, Zoon en Geest moet heel de schepping loven Van Hem, de ene Heer gaf het verleden blijk het heden zingt zijn eer de toekomst is zijn rijk

37 Gebed

38 Collectes We collecteren voor: Zending kerk

39 Psalm 32 : 3 Gij zijt, o HEER, mijn schuilplaats en mijn haven, Gij zult aan mij al uw beloften staven. Wat mij benauwt, Gij stelt U aan mijn zij, omringt met lied’ren van bevrijding mij!

40 Psalm 32 : 3 Gij zult mij voortaan door uw trouw bewaken, Gij zult mijn leven vol van vreugde maken. Ik zal mijn weg lichtvoetig verder gaan, Gij gaat mij voor, Gij maakt voor mij ruim baan.

41 Geloofsbelijdenis Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

42 is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel,
op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.

43 Ik geloof in de Heilige Geest;
ik geloof een heilige, katholieke, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen; vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen.

44 Psalm 97 : 5, 6 5 Gij die God liefhebt, haat / hetgeen Hem tegenstaat. Hij heeft zijn hart ontsloten / voor al zijn gunstgenoten. Hij redt u uit de hand / van die u overmant; uw leven is bewaard / bij Hem die heerst op aard; de HEER strijdt aan uw kant.

45 Psalm 97 : 5, 6 6 Gods heil, Gods glorie staat / licht als de dageraad reeds voor het oog te gloren / van wie Hem toebehoren. en vreugde van de HEER / stroomt in hun harten neer. Gij die rechtvaardig zijt, / weest in de HEER verblijd. Zijn naam zij lof en eer!

46 Zegen door de gemeente te beantwoorden met:

47 Wel thuis en een goede week gewenst


Download ppt "Welkom en mededelingen"

Verwante presentaties


Ads door Google