De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 6 juli 2014 morgendienst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 6 juli 2014 morgendienst."— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 6 juli 2014 morgendienst

2 Hartelijk welkom in deze dienst.
Voorganger: ds. D.J. van Vuuren Ouderling: Wilhelm van Eeken Organist: Krijn van Veen

3 2 Timotheüs 4 (HSV) Gezang 90:9, 10 Stil gebed Votum en groet Psalm 56:4 Tien Geboden Psalm 19:7 Gebed Schriftlezing

4 Psalm 84:3, 4, 6 Preek Psalm 17:2, 7 Dankzegging en voorbeden Collecten Schriftberijmingen 26:4, 5

5 Welkom en mededelingen

6

7 Al tonen zich verbolgen de groten van de tijd,
Gezang 90: 9, 10 9. Wat er mij ook gebeure, in eeuwigheid zijt Gij, en wat ter wereld, Here, zou scheiden U en mij? Al tonen zich verbolgen de groten van de tijd, geen honger of vervolging, niets dat mij van U scheidt.

8 10 't Zij engelen of machten, Gij maakt mij van hen vrij.
Gezang 90: 9, 10 10 't Zij engelen of machten, Gij maakt mij van hen vrij. Der diepten donk're krachten, der hoogten hovaardij, zij mogen mij verdrukken en doden, Gij houdt stand; zij kunnen mij niet rukken, Heer Jezus, uit uw hand.

9 Stil gebed Votum en groet Stil gebed Votum en groet

10

11 4. Gij weet, o God, hoe 'k zwerven moet op aard';
Psalm 56:4 4. Gij weet, o God, hoe 'k zwerven moet op aard'; mijn tranen hebt G' in Uwe fles vergaard. Is hun getal niet in Uw boek bewaard, niet op Uw rol geschreven?

12 Gewis, dan zal mijn wreev'le vijand beven,
Psalm 56:4 Gewis, dan zal mijn wreev'le vijand beven, en, als ik roep, straks rugwaarts zijn gedreven. Dit weet ik vast; God zal mij nooit begeven; niets maakt mijn ziel vervaard.

13 De tien geboden Stil gebed Votum en groet

14

15 7. Weerhoud, o Heer, Uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht,
Psalm 19: 7 7. Weerhoud, o Heer, Uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht, aan dwaze hovaardij, Heerst die in mij niet meer, dan leef ik tot Uw eer, van grote zonden vrij,

16 en 's harten diepsten grond, toch welbehaag'lijk wezen!
Psalm 19: 7 Laat U mijn tong en mond, en 's harten diepsten grond, toch welbehaag'lijk wezen! O Heer, die mij verblijdt, mijn rots en losser zijt, dan heb ik niets te vrezen!

17 Gebed Gebed

18

19 We lezen uit de Herziene Statenvertaling: 2 Timotheüs 4
Schriftlezing We lezen uit de Herziene Statenvertaling: 2 Timotheüs 4

20 2 Timotheüs 4 1 Ik bezweer u, ten overstaan van God en de Heere Jezus Christus, Die levenden en doden zal oordelen bij Zijn verschijning en in Zijn Koninkrijk: 2 predik het Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderricht.

21 2 Timotheüs 4 3 Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. 4 Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels.

22 Paulus voorziet zijn heengaan
2 Timotheüs 4 5 Maar u, wees nuchter in alles. Lijd verdrukkingen. Doe het werk van een evangelist. Vervul uw dienstwerk ten volle. Paulus voorziet zijn heengaan 6 Ik word immers reeds als een plengoffer uitgegoten en het tijdstip van mijn heengaan is aanstaande.

23 2 Timotheüs 4 7 Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. 8 Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige Rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die Zijn verschijning hebben liefgehad.

24 9 Beijver u om spoedig naar mij toe te komen,
2 Timotheüs 4 9 Beijver u om spoedig naar mij toe te komen, 10 want Demas heeft mij verlaten, omdat hij de tegenwoordige wereld heeft liefgekregen. Hij is naar Thessalonica vertrokken, Krescens naar Galatië, Titus naar Dalmatië. 11 Alleen Lukas is bij mij. Haal Markus op en breng hem met u mee, want hij is voor mij van veel nut voor de ambtelijke bediening.

25 12 Maar Tychikus heb ik naar Efeze gestuurd.
2 Timotheüs 4 12 Maar Tychikus heb ik naar Efeze gestuurd. 13 Breng, wanneer u komt, de reismantel mee die ik in Troas bij Karpus achtergelaten heb, en de boeken, vooral de perkamenten. 14 Alexander, de kopersmid, heeft mij veel kwaad aangedaan. Moge de Heere hem vergelden naar zijn werken.

26 2 Timotheüs 4 15 Wees ook zelf voor hem op uw hoede, want hij is krachtig tegen onze woorden ingegaan. 16 Bij mijn eerste verdediging was er niemand die mij bijstond, maar zij hebben mij allen verlaten. Moge het hun niet toegerekend worden.

27 2 Timotheüs 4 17 Maar de Heere heeft mij bijgestaan en heeft mij kracht gegeven, opdat door mij de prediking volbracht zou worden en alle heidenen die zouden horen. En ik ben uit de muil van de leeuw verlost. 18 En de Heere zal mij bevrijden van alle boze opzet en mij verlossen tot de komst van Zijn hemels Koninkrijk. Hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen.

28 19 Groet Prisca en Aquila, en het huis van Onesiforus.
2 Timotheüs 4 19 Groet Prisca en Aquila, en het huis van Onesiforus. 20 Erastus is in Korinthe gebleven en Trofimus heb ik in Milete ziek achtergelaten. 21 Beijver u om voor de winter te komen. U groeten Eubulus, Pudens, Linus, Claudia en alle broeders. 22 De Heere Jezus Christus zij met uw geest. De genade zij met u allen. Amen.

29 3. Welzalig die uit uw kracht leeft, die naar uw tempel zich begeeft,
Psalm 84:3,4,6 3. Welzalig die uit uw kracht leeft, die naar uw tempel zich begeeft, zijn hart wijst hem de rechte wegen. Zij trekken op van overal en, gaat het door het dorre dal, dan valt op hen een milde regen. Ja, in het hart van de woestijn ontspringt een heldere fontein.

30 4. Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort.
Psalm 84:3,4,6 4. Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort. Hun lied weerklinkt van oord tot oord, tot zij Jeruzalem betreden, waar alle pelgrims binnengaan om voor Gods aangezicht te staan. Aanvaard, o Heer, ook mijn gebeden. Verhoor mij, God van Israël, die alles leidt naar uw bestel.

31 6. Want God onze Heer die ons mild
Psalm 84:3,4,6 6. Want God onze Heer die ons mild bestraalt als zon, beschermt als schild, zal in genade ons verhogen. Zijn hand onthoudt het goede niet aan wie oprecht Hem hulde biedt en eerlijk wandelt voor zijn ogen Heer, die het al in handen houdt, welzalig die op U vertrouwt.

32 De kinderen gaan nu naar de bijbelklas.
Er zal verteld worden over: Slaven van de zonde bevrijd  (naar Romeinen 6)

33 Verkondiging over 2 Timoteüs 4:13 Preek

34 Preek n.a.v. 2 Timoteüs 4:13: “Paulus vraag om reismantel en boeken” bereisd en reisvaardig geleerd en leergierig uitgewerkt en werkzaam

35

36 2. Gehoorzaam aan uw heilig woord, blijf ik gedurig op uw wegen;
Psalm 17:2,7 2. Gehoorzaam aan uw heilig woord, blijf ik gedurig op uw wegen; ik mijd, o Heer, wie onrecht plegen, zo ga ik zonder struiklen voort. Ik roep U aan, Heer hoog verheven, want Gij verhoort, Gij antwoordt mij, wees mij genegen en nabij, Gij zult mij immers niet begeven?

37 7. O blij vooruitzicht dat mij streelt,
Psalm 17:2,7 7. O blij vooruitzicht dat mij streelt, ik zal, ontwaakt, uw lof ontvouwen, U in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddlijk beeld.

38 Dankzegging en voorbeden

39

40 De kinderen komen terug uit de bijbelklas.
Collecte De kinderen komen terug uit de bijbelklas. We staan onze gaven af voor: Emeritikas Kerk

41 Schriftberijming 26:4,5 naar Hebreeën 10:19-25
4. Laat ons belijden deze hoop, van twijfel zij geen sprake, want God vervult wat Hij belooft, men kan er staat op maken. Elk spoor' de ander in de strijd tot liefde aan, tot dienstbaarheid, tezamen biddend, wakend.

42 Schriftberijming 26:4,5 naar Hebreeën 10:19-25
5. Laat ons zo Gods gemeente zijn, trouw in zijn naam vergaderd. De tijd snelt haastig naar zijn eind, de grote dag komt nader. Laat luider onze roep zijn: kom, o Zoon, leid ons naar 't heiligdom, het huis van onze Vader.

43 Zegen, door de gemeente te beantwoorden met:

44 Vanmiddag begint de gezamenlijke dienst met de NGK in de Jeruzalemkerk
om 17:00 uur.

45


Download ppt "Zondag 6 juli 2014 morgendienst."

Verwante presentaties


Ads door Google