De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OHSAS 18001 Stadsbestuur Waregem investeert in arbeidsveiligheid

Verwante presentaties


Presentatie over: "OHSAS 18001 Stadsbestuur Waregem investeert in arbeidsveiligheid"— Transcript van de presentatie:

1 OHSAS 18001 Stadsbestuur Waregem investeert in arbeidsveiligheid Jeugdwerking 2009

2 Inhoud Stadsbestuur Waregem Wat houdt OHSAS concreet in?
Waarom een veiligheidsmanagementsysteem? Waarom OHSAS-certificering? OHSAS-certificatie enkel voor de stedelijke werkplaats Theoretische benadering (PDCA) Opstart project Sensibilisatie beleid en personeel Inhoud veiligheidshandboek Certificering Conclusie

3 Stadsbestuur Waregem Stad Waregem ◦Zuid-West-Vlaanderen ◦ inwoners -Stadsbestuur Waregem ◦84 bedienden ◦85 arbeiders ◦personeel bibliotheek ◦personeel stedelijk basisonderwijs ◦personeel stedelijk kunstonderwijs ◦brandweer ◦sportbeheer, cultuurcentra

4 Stadsbestuur Waregem -Infrastructuur ◦gebouwen (stadhuis, scholen, kerken, sportgebouwen, cultuurcentra…) ◦wegen ◦waterlopen ◦parken en plantsoenen, wegbermen ◦sportinfrastructuur ◦openbaar domein -Activiteiten ◦administratie ◦wegenwerken ◦schilderwerken ◦timmerwerken ◦metselwerken ◦elektriciteitswerken ◦groendienst ◦kuisploeg ◦evenementen organiseren en logistiek ondersteunen ◦…..

5 Wat houdt OHSAS concreet in?
OHSAS = Occupational Health and Safety Assesment Series Het geeft de vereisten die aanwezig moeten zijn voor een goed veiligheidsmanagementsysteem De arbeidsrisico’s effectief beheersen De performance van de organisatie verbeteren Een managementsysteem opbouwen dat continu verbetert door het toepassen van de PDCA-cyclus

6 Waarom een veiligheidsmanagementsysteem?
Verminderen en beheersen van risico’s Het bevordert door continue verbetering de arbeidsveiligheid en de kwaliteit van de arbeid Arbeidsveiligheid en de gezondheid en het welzijn van de werknemers systematisch benaderen Het evalueren van het welzijnsbeleid De interne communicatie rond veiligheid en gezondheid verbeteren Een groter verantwoordelijkheidsgevoel creëren De motivatie van de medewerkers vergroten Arbeidsongevallen effectief voorkomen

7 Waarom OHSAS certificeren?
-Een hulpmiddel om het veiligheidsmanagementsysteem te optimaliseren -Een onafhankelijke beoordeling van het veiligheidsmanagementsysteem door derden -Een extra stimulans voor de werknemers -Een borging door de periodieke audits -Het imago verbeteren -Het management commitment verzekeren

8 OHSAS- certificatie enkel voor de stedelijke werkplaats?
-Ruime activiteitenspectrum = grote waaier risico’s ◦wegenwerken: graafwerken,werken langs openbare wegen,… ◦schilderwerken: chemische agentia, werken op hoogte,… ◦timmerwerken: diverse arbeidsmiddelen, stofexplosie,… ◦metselwerken: werken op hoogte, diverse arbeidsmiddelen,… ◦groendienst: snoeien, werken langs openbare weg,.. ◦kuisploeg: chemische agentia ◦evenementen: transport, laden en lossen,… ◦….. -veel arbeidsrisico’s = professioneel beheersen

9 Theoretische benadering (PDCA)
-Opmaken van een beleidsverklaring -Gevarenidentificatie, risico-evaluatie en risicobeheersing plannen op de 7 welzijnsdomeinen -Maatregelen uivoeren -De resultaten evalueren -Waar nodig, correctieve acties nemen -Het systeem periodiek evalueren in de ‘management review’ door het management -Eventueel bijsturing door het beleid = DRBS (Dynamisch Risico BeheersingSysteem)

10 Opstart project -Samenstellen van een stuurgroep bestaande uit de HL, PA, interne auditor, afgevaardige managementteam (onder supervisie van de stadssecretaris) -Aanstellen van een interne auditor -Opmaken van een veiligheidshandboek conform de norm OHSAS 18001:2007 -Aanpassen van een organigram -Inventariseren van de werkposten- -Aanpassen van functieomschrijving met als inhoud: taken verantwoordelijkheden kennis vaardigheden attidudes plaats in het organigram -Opmaken flexibiliteitsmatrix

11 Opstart project -Inventariseren arbeidsmiddelen
-Inventariseren chemische- en biologische agentia -Inventariseren wettelijke verplichte documenten vb.: onthaal werknemers aankoopprocedure werken met derden, tijdelijke of mobiele werkplaatsen asbestinventaris legionella diverse vergunningen (vb vuurvergunning) diverse technische keuringen GPP/JAP maandverslagen enz…

12 Sensibiliseren beleid + personeel
-hopelijk geen accidentele aanleiding -wetgeving -verantwoordelijkheid werkgever en hiërarchische lijn -respect voor de arbeid(er) -welzijn van de werknemer => motivatie -uitgeschreven geformaliseerde beleidsvisie is de basis -Communicatie naar personeel is een constante

13 INHOUD VEILIGHEIDSHANDBOEK

14 Welzijnsbeleid -Gebaseerd op de beleidsverklaring
-Periodiek opgevolgd en bijgestuurd op basis van: concrete resultaten monitoring praktijkervaringen - Het welzijnsbeleid is gedocumenteerd en wordt beheerst in het SAR systeem (ontwikkeld door IDEWE)

15 Gevarenidentificatie, risicobeoordeling, beheersmaatregelen
-Risicoanalyses arbeidsmiddelen en agentia -Risicoanalyse werkposten -Arbeidsongevallenonderzoek -Werken met externen -Bezoekers -Aankoopprocedure -Werfcontroles, orde en netheid -Ideeënbus -Opmaken flexibiliteitsmatrix -Opmaken opleidingsmatrix Opgelet bij veranderingen in de organisatie, activiteiten of materialen= creëren van eventuele nieuwe gevaren, daarom: MOC (Management Of Change)

16 Middelen, taakverdeling verantwoordelijkheden
-College van burgemeester en schepenen -CPBW (Comité Preventie en Bescherming van de Werknemers) -Managementeam -IDPB, EDPW, HL en de medewerkers -Andere deskundigen, in functie van de agenda -

17 Bekwaamheid, training en bewustzijn
Flexibiliteitsmatrix Opleidingsmatrix Functieomschrijvingen Evaluatiegesprekken Screening bij aanwerving Toolboxmeetigs door de HL Diverse opleidingen

18 Communicatie Intern: Beleidsvisie, beleidsbeslissingen, dienstrichtlijnen,… Maandverslagen CPBW verslagen GPP/JAP Onthaalbrochure Functioneringsgesprekken Werkopdrachten Veiligheidsdocumenten (VIK, handleidingen, risicoanalyses) Infosessies, toolboxmeetingen, externe opleidingen,.. Ideeënbus, personeelsblad Werfcontroles, zelfcontrole,… Prikbord, jaarverslagen, ad valvas, intranet, andere software,… Evacuatieplannen

19 Communicatie Extern: Infobalie Verkeersplan
Jaarverslag (bestemd voor FOD WASO) Maandverslag Evacuatieplannen Procedure ‘werken met derden’ Jaarverslag van het stadsbestuur

20 Participatie en overleg
Medewerkers betrekken bij gevarenidentificatie, risicobeoordeling, incidentenonderzoek en het welzijnsbeleid in het algemeen Participatie door middel van: briefings & werkoverleg toolboxmeetings, opleidingen risicoanalyses ideeënbus, meldingen van gevaren functionerings-en evaluatiegesprekken ongevallenonderzoek (feitenboom, omstandige verslagen)

21 Reageren op noodsituaties
Diverse controles van zowel interne als externe (EDTC, stedelijke brandweer, IDPB, milieucoördinator, ongevallenverzekering,… Checlist ‘orde en netheid’ Intern noodplan

22 Documentatie Beschikaarheid volgens urgentie
Centraal beheerd en beheerst (SAR) Digitaal en op papier Universeel beschikbaar (werknemers + hiërarchische lijn)

23 Controle Realisaties Globaal Preventieplan Realisaties Jaaractieplan
Opvolging arbeidsongevallen en ziekteverzuim Veiligheidsvergaderingen Interne en externe audits Werfcontroles Aantal ideeën, of meldingen van gevaar Technische keuringen EHBO-interventie Digitaal werkopdrachtsysteem Cockpit (digitale opvolging) Beoordeling van de naleving Corrigerende en preventieve maatregelen managementreview

24 Certificering Via een externe partner Op basis van externe audit
Non-conformities Opvolgingsaudits Duur: 3 jaar

25 Conclusie Arbeidsveiligheid en welzijn werknemers zijn primordiale verantwoordelijkheden van de werkgever Dus gestructureerd en integraal aanpakken Certificering is bevestiging goede aanpak + motivatie om in die richting verder te werken en te verbeteren Kostprijs certificering weegt niet op tegen “risico” op arbeidsongevallen en bijhorende verantwoordelijkheden


Download ppt "OHSAS 18001 Stadsbestuur Waregem investeert in arbeidsveiligheid"

Verwante presentaties


Ads door Google