De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 15 januari 2012 middagdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 15 januari 2012 middagdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 15 januari 2012 middagdienst

2 Welkom in deze dienst Voorganger: ds. W.J. Quist Ouderling: E. Groenewold Organist: Krijn van Veen

3 Welkom en mededelingen Gezang 409: 1, 3 en 5
Orde van de dienst - 1 Welkom en mededelingen Gezang 409: 1, 3 en 5 Stil gebed, votum en groet Psalm 42: 1, 2 en 3 Gebed Lezing 1: Psalm 27: 1 - 6 Zingen: psalm 27: 1 Lezing 2: Psalm 27: 7 – 12 Zingen psalm 27: 5 Lezing 3: Psalm 27: 13 en 14 Zingen psalm 27: 7

4 Landelijke Evangelisatie Kerk Gezang 21: 1 en 3 Geloofsbelijdenis
Orde van de dienst - 2 Preek Gezang 423 Gebeden Collectes: Landelijke Evangelisatie Kerk Gezang 21: 1 en 3 Geloofsbelijdenis Gezang 21: 4 en 7 Zegen

5 Spreuk van de week “Alleen de zegen van de HEER maakt rijk, zwoegen voegt daar niets aan toe.” (Spreuken 10: 22)

6 Welkom Mededelingen

7 Gezang 409 : 1, 3 en 5 Laat ons de Heer lofzingen, juicht, al wie bij Hem hoort! Hij zal met trouw omringen wie steunen op zijn woord. Al moet ge hier ook dragen veel duisternis en dood, gij hoeft niet te versagen, Hij redt uit alle nood.

8 Gezang 409 : 1, 3 en 5 Zou ooit een vrouw vergeten 't kind dat zij in zich droeg, er niet van willen weten, wanneer het naar haar vroeg? Al zou u ook begeven uw moeder vroeg of laat, de Heer zweert bij zijn leven, dat Hij u niet verlaat.

9 Gezang 409 : 1, 3 en 5 Daarom lof zij de Here, in wie ons heil bestaat, Hem die ons toe wou keren zijn liefelijk gelaat. Hij moge ons behoeden, elkander toegewijd, en schenke ons al 't goede nu en in eeuwigheid.

10 Stil gebed, votum en groet

11 Psalm 42: 1, 2 en 3 Evenals een moede hinde naar het klare water smacht, schreeuwt mijn ziel om God te vinden, die ik ademloos verwacht. Ja, ik zoek zijn aangezicht, God van leven, God van licht. Wanneer zal ik Hem weer loven, juichend staan in zijn voorhoven?

12 Psalm 42: 1, 2 en 3 Tranen heb ik onder 't klagen tot mijn spijze dag en nacht als mijn haters honend vragen: "Waar is God dien gij verwacht?" Ik gedenk hoe ik vooraan in de reien op mocht gaan, om mijn dank Hem op te dragen in zijn Huis op hoogtijdagen.

13 Psalm 42: 1, 2 en 3 Hart onrustig, vol van zorgen, vleugellam geslagen ziel, hoop op God en wees geborgen. Hij verheft wie nederviel. Eens verschijn ik voor den Heer, vindt mijn ziel het danklied weer. Hij mijn God, Hij heeft mijn leven dikwijls aan de dood ontheven.

14 Gebed

15 Schriftlezing 1 Psalm 27: 1 - 6

16 De Heer is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen?
Psalm 27 1 Van David. De Heer is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen? Bij de Heer is mijn leven veilig, voor wie zou ik bang zijn?

17 2 Kwaadwilligen kwamen op mij af
om mij levend te verslinden, mijn vijanden belaagden mij, maar zij struikelden, zij vielen.

18 3 Al trok een leger tegen mij op,
mijn hart zou onbevreesd zijn, al woedde er een oorlog tegen mij, nog zou ik mij veilig weten.

19 4 Ik vraag aan de Heer één ding,
het enige wat ik verlang: wonen in het huis van de Heer alle dagen van mijn leven, om de liefde van de Heer te aanschouwen, hem te ontmoeten in zijn tempel.

20 5 Hij laat mij schuilen onder zijn dak
op de dag van het kwaad, hij verbergt mij veilig in zijn tent, hij tilt mij hoog op een rots.

21 6 Daarom heft zich mijn hoofd
fier boven de vijanden rondom mij, ik wil offers brengen in zijn tent, hem juichend offers brengen, ik wil zingen en spelen voor de Heer.

22 Psalm 27: 1 Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here! Waar is het duister dat mij onheil baart? Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren, in zijn bescherming ben ik wel bewaard! Of zich de boosheid tegen mij verbindt en op mij loert opdat zij mij verslindt, ik ken geen angst voor nood en overval: het is de Heer die mij behouden zal!

23 7 Hoor mij, Heer, als ik tot u roep, wees genadig en antwoord mij.
Psalm 27 7 Hoor mij, Heer, als ik tot u roep, wees genadig en antwoord mij. 8 Mijn hart zegt u na: ‘Zoek mijn nabijheid!’ Uw nabijheid, Heer, wil ik zoeken,

24 9 verberg uw gelaat niet voor mij,
wijs uw dienaar niet af in uw toorn. U bent mij altijd tot hulp geweest, verstoot mij niet, verlaat mij niet, God, mijn behoud.

25 10 Al verlaten mij vader en moeder,
de Heer neemt mij liefdevol aan. 11 Wijs mij uw weg, Heer, leid mij op een effen pad, bescherm mij tegen mijn vijanden,

26 12 lever mij niet uit aan mijn belagers.
Valse getuigen staan tegen mij op en dreigen met geweld.

27 Psalm 27: 5 Laat mij toch nimmermeer uw toorn verwekken, verstoot hem niet die U in zwakheid dient. Zoudt Gij uw heerlijk aangezicht bedekken, zo wordt mijn leven leeg en zonder vriend. Gij zijt het enigst dat mijn hart bezit! Van al mijn schatten bleef mij niets dan dit: Gij zijt de helper die mij niet verlaat, als vader en als moeder van mij gaat.

28 de goedheid van de Heer te zien in het land van de levenden?
Psalm 27 13 Mag ik niet verwachten de goedheid van de Heer te zien in het land van de levenden? 14 Wacht op de Heer, wees dapper en vastberaden, ja, wacht op de Heer.

29 Psalm 27: 7 O als ik niet met opgeheven hoofde zijn heil van dag tot dag verwachten mocht! O als ik van zijn goedheid niet geloofde, dat Hij te vinden is voor die Hem zocht! Wees dapper, hart, houd altijd goede moed! Hij is getrouw, de bron van alle goed! Wacht op den Heer, die u in zwakheid schraagt, wacht op den Heer en houd u onversaagd.

30 Preek over Psalm 27: 13 en 14. Thema Davids liefste wens: de goedheid van de Heer te zien.

31 Als ik Gods goedheid niet zou zien gingen alle lichten voor mij uit… bent u dat?
bedreigd bestaan, weten wij alles van… ? Onaantastbaar sterk in geloofsvertrouwen… David en Paulus… God zoeken als prioriteit no.1 is de weg naar ‘leven in vertrouwen’. Raakt die David – man van zo’n vast Godsvertrouwen – in een crisis? Zelfs iemand als David kon was zijn vertrouwen helemaal kwijt… Schreeuwen tot God vanuit diepe crisis blijft nooit onbeantwoord! Gód neemt initiatief in mijn crisis – ‘zoek Mij maar’ – dat kómt goed!! Heb je Jezus ook gezien?

32 Gezang 423: 1, 2, 3 en 4 Ach, blijf met uw genade, Heer Jezus, ons nabij, opdat ons nimmer schade des bozen heerschappij!

33 Gezang 423: 1, 2, 3 en 4 Licht Gij ons met uw stralen, o, licht der wereld, voor, opdat wij niet verdwalen of struiklen op ons spoor!

34 Gezang 423: 1, 2, 3 en 4. Vervul dan met uw zegen onz’ armoe, rijke Heer, en zend op onze wegen uw kracht en goedheid neer!

35 Gezang 423: 1, 2, 3 en 4 Neem Gij ons in uw hoede, onoverwonnen held; beteugel satans woede en 's werelds boos geweld!

36 Gebeden

37 Collectes Landelijke evangelisatie Kerk De eerste collecte is onder andere ter ondersteuning van evangelisatiewerk in grootstedelijke gebieden en het werk van Evangelie en moslims.

38 Gezang 21:1 en 3 Alles wat adem heeft love de Here, zinge de lof van Isrels God! Zolang ik hier in het licht mag verkeren, roem ik zijn liefd’ en prijs mijn lot. Die lijf en ziel geschapen heeft worde geloofd door al wat leeft. Halleluja! Halleluja!

39 Gezang 21:1 en 3 Welgelukzalig is ieder te noemen, die Jakobs God als helper heeft! Wat zou hem schaden, wie zou hem verdoemen, die dag aan dag met Christus leeft? Wie met de Heer te rade gaat, die staat Hij bij met raad en daad. Halleluja! Halleluja!

40 En in Jezus Christus, zijn eniggeboren zoon, onze Heer,
Geloofsbelijdenis Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

41 is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan uit de doden,
opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.

42 Ik geloof in de Heilige Geest;
ik geloof een heilige, katholieke, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen; vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen.

43 Gezang 21: 4 en 7 Hij is 't, die hemelen, zeeën en aarde, die al wat is tot aanzijn riep, d’ enige God die zijn macht openbaarde, Hem is gehoorzaam wat Hij schiep. Hij, die het al heeft in zijn hand, houdt ook ons zwak geloof in stand. Halleluja! Halleluja!

44 Gezang 21: 4 en 7 Roemt dan, gij mensen, en lofzingt tezamen Hem die zo grote dingen doet. Alles wat adem heeft roepe nu amen, zinge nu blijde: God is goed! Love dan ieder die Hem vreest Vader en Zoon en Heilge Geest! Halleluja! Halleluja!

45 Zegen

46


Download ppt "Zondag 15 januari 2012 middagdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google