De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze dienst! Voorganger:Prof. dr. G.C den Hertog Ouderling:E. Groenewold Organist: Krijn van Veen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze dienst! Voorganger:Prof. dr. G.C den Hertog Ouderling:E. Groenewold Organist: Krijn van Veen."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze dienst! Voorganger:Prof. dr. G.C den Hertog Ouderling:E. Groenewold Organist: Krijn van Veen

2 Psalm24 Psalm 112 Psalm 50 Gezang 7 Gezang 168 Psalm 18 Micha 6

3 Welkom Welkom en mededelingen

4 1 De aarde en haar volheid zijn des H EREN koninklijk domein, de wereld en die daarin wonen. Het land rijst uit de oceaan, rivieren breken zich ruim baan om Gods volmaakte macht te tonen. Psalm 24: 1, 2, 3, 5

5 2 Wie is de mens die op zal gaan en voor Gods heilig aanschijn staan? Wie mag de tempel binnentreden? Wie niet op loze wijsheid bouwt, zijn hart en handen zuiver houdt van kwade trouw en valse eden. Psalm 24: 1, 2, 3, 5

6 3 God is hem zegenrijk nabij, in 't recht des H EREN wandelt hij, de God des heils zal hem verblijden. Een nieuw geslacht gaat op in 't licht en zoekt des H EREN aangezicht, Jakob, het volk dat Hij zal leiden. Psalm 24: 1, 2, 3, 5

7 5 Gij poorten, heft uw hoofd omhoog, aloude deur, maak wijd uw boog, ruim baan voor de verheven koning. Wie is die vorst zo groot in kracht? Het hoofd van 's hemels legermacht! Hij komt, Hij maakt bij ons zijn woning. Psalm 24: 1, 2, 3, 5

8 1 God zij geloofd en hoog geprezen. Welzalig die de H ERE vrezen. Wie in zijn hart Gods wet bewaarde, zijn nageslacht is groot op aarde. Wie vrolijk voortgaat op Gods wegen, beërft een overvloed van zegen. Psalm 112: 1, 2, 3

9 2 Zijn goede naam wordt nooit te schande, zijn recht is veilig in Gods handen. Zelfs in de nacht ziet hij het dagen, een glans van liefd' en welbehagen. Gods waarheid zal voor al de zijnen als zonlicht in het duister schijnen. Psalm 112: 1, 2, 3

10 3 Wel hem, die geeft te allen tijde, die zich door liefd' en recht laat leiden. Hij is standvastig, wankelt nimmer, zijn goede trouw bestaat voor immer. Voor kwaad gerucht zal hij niet vrezen, de H EER zal steeds zijn schuilplaats wezen. Psalm 112: 1, 2, 3

11 We lezen uit de Bijbel Micha 6: 1-8

12 1 Luister toch naar wat de HEERE zegt: Sta op, roep de bergen ter verantwoording, laat de heuvels uw stem horen. 2 Luister, bergen, naar de rechtszaak van de HEERE, ook u, vaste fundamenten van de aarde. De HEERE heeft immers een rechtszaak met Zijn volk, Hij voert een rechtszaak tegen Israël.

13 Micha 6: 1-8 3 Mijn volk, wat heb Ik u aangedaan? Waarmee heb Ik u vermoeid? Getuig tegen Mij! 4 Ik heb u immers uit het land Egypte geleid, u verlost uit het slavenhuis. Ik heb Mozes, Aäron en Mirjam vóór u uit gezonden.

14 Micha 6: 1-8 5 Mijn volk, denk toch aan wat Balak, de koning van Moab, beraamde, en wat Bileam, de zoon van Beor, hem antwoordde, aan wat er gebeurd is van Sittim tot Gilgal, opdat u de gerechtigheid van de HEERE kent.

15 Micha 6: 1-8 6 Waarmee zal ik de HEERE tegemoet gaan en mij buigen voor de hoge God? Zal ik Hem tegemoet gaan met brandoffers, met eenjarige kalveren? 7 Zou de HEERE behagen scheppen in duizenden rammen, in tienduizenden oliebeken? Zal ik mijn eerstgeborene geven voor mijn overtreding, de vrucht van mijn moederschoot voor de zonde van mijn ziel?

16 Micha 6: 1-8 8 Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is en wat de HEERE van u vraagt: niets anders dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God.

17 Psalm 50

18

19

20

21

22

23

24

25 Gezang 7: 1, 2, 3, 4 1 Het woord dat u ten leven riep is niet te hoog, is niet te diep voor mensen die 't zo traag beamen. Het is een teken in uw hand, een licht dat in uw ogen brandt. Het roept u dag aan dag bij name.

26 Gezang 7: 1, 2, 3, 4 2 Het is niet aan de overzij. Wat zegt gij dan: wie zal voor mij de wijde oceaan bevaren, wie brengt van de overkant der zee de schat der diepe wijsheid mee, die 's levens raadsel kan verklaren?

27 Gezang 7: 1, 2, 3, 4 3 Het is ook in de hemel niet, hoe vaak gij ook naar boven ziet en droomt van bovenaardse streken. Wat gij ook in de sterren leest, alleen de Geest beroert de geest, alleen het woord kan 't hart toespreken.

28 Gezang 7: 1, 2, 3, 4 4 Het woord van liefde, vreed’ en recht is in uw eigen mond gelegd, is in uw eigen hart geschreven. Rondom u klinkt de stem van God: vrijspraak, vertroosting en gebod, vlak voor u ligt de weg ten leven.

29 Collecte voor 1)Emeritikas 2)Kerk

30 Gezang 168: 1-6 1 O Jezus Christus, licht ze bij die leven aan uw licht voorbij. Voeg ze met uwe kudde saam, opdat zij niet verloren gaan.

31 Gezang 168: 1-6 2 Vervul met uw genadeschijn, die op verkeerde paden zijn. Sta bij, die heim'lijk in zijn hart verlokt en aangevochten wordt.

32 Gezang 168: 1-6 3 Breng, die aan uw gebod ontkwam, terug als uw verloren lam. Maakt de gewonde zielen heel en geef ze aan de hemel deel.

33 Gezang 168: 1-6 4 Open de doven het gehoor, de stomme lippen, spreek ze voor, dat zij belijden hun geloof, niet langer stom, niet langer doof.

34 Gezang 168: 1-6 5 Verlicht het oog dat U niet ziet. Leid hem weerom die U verliet. Verzamel, die verwijderd gaan. Versterk ze die in twijfel staan.

35 Gezang 168: 1-6 6 Dan zullen zij, niet meer vervreemd, voor tijd en eeuwigheid vereend, in aarde en hemel, dan en nu, allen tezamen danken U.

36 Psalm 18: 1, 9 1 Ik heb U lief van ganser harte, H ERE. Gij immers zult het onheil van mij weren. Gij zijt mijn steenrots, mijn bevrijder Gij, Gij zijt een muur, een vestingwal om mij. Mijn God, mijn schild, mijn schuilplaats in gevaren, mijn rots die mij beschermt en blijft bewaren, o hoorn des heils, U loof ik voor altijd, ik roep het uit, want Gij hebt mij bevrijd.

37 Psalm 18: 1, 9 9 Alleen Gods weg kan tot het doel geleiden, zijn woord is waar en zuiver t' allen tijde. Hij is een schild, een schuilplaats in de strijd, voor al wie bij Hem zoekt naar veiligheid. Want wie is God, dan deze onze H ERE ? Wie is de rots die alles kan trotseren? Alleen die God die mij met kracht omgordt, bij wie mijn levenspad een heilsweg wordt.

38 Psalm 87: 1-4 2 Rahab en Babel zullen u behoren. Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer en ieder land erkent Hem als de H EER. O moederstad, uit u is elk geboren!

39 Psalm 87: 1-4 3 God zal hen zelf bevestigen en schragen en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft, hen tellen, als in Isrel ingelijfd, en doen de naam van Sions kindren dragen.

40 Zegen, door de gemeente te beantwoorden met:


Download ppt "Welkom in deze dienst! Voorganger:Prof. dr. G.C den Hertog Ouderling:E. Groenewold Organist: Krijn van Veen."

Verwante presentaties


Ads door Google