De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze dienst! Voorganger: H.J. Selderhuis

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze dienst! Voorganger: H.J. Selderhuis"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze dienst! Voorganger: H.J. Selderhuis
Ouderling: Egge Groenewold Organist: W. Brunsveld

2 Gez.187 Ps.91 Ps.31 Gez. 310 Exodus 12 Marcus 15

3 Welkom en mededelingen
Mededeling van overlijden

4 1 Daar gaat een lam en draagt de schuld der wereld met zich mede;
Gezang 187: 1,2 1 Daar gaat een lam en draagt de schuld der wereld met zich mede; het boet in eindeloos geduld voor al wat wij misdeden.

5 Daar gaat het en het wordt zo moe,
Gezang 187: 1,2 Daar gaat het en het wordt zo moe, stil gaat het naar de slachtbank toe, 't vindt nergens meer een weide. Smaad neemt het op zich, hoon en spot, wonden en doodsangst zijn zijn lot en zegt: dit wil ik lijden.

6 2 Ik zal daarvoor mijn leven lang U danken, dit gedenken:
Gezang 187: 1,2 2 Ik zal daarvoor mijn leven lang U danken, dit gedenken: de liefde, die 'k van U ontvang, U, Jezus, wederschenken.

7 Gij zijt het licht, Heer, van mijn hart;
Gezang 187: 1,2 Gij zijt het licht, Heer, van mijn hart; wanneer het in de dood verstart, dan zijt Gij nog mijn leven. Niets heb ik van mijzelve meer, zie, alles wat ik ben, o Heer, zij in uw hand gegeven.

8 1 Heil hem wien God een plaats bereidt in zijn verheven woning:
Psalm 91: 1, 2, 3 1 Heil hem wien God een plaats bereidt in zijn verheven woning: hij overnacht in veiligheid bij een almachtig koning. Ik zeg tot God: Gij zijt mijn schild, mijn toevlucht en mijn veste, op U vertrouw ik, Heer, Gij wilt voor mij altijd het beste.

9 2 God redt uw ziel van nood en dood, Hij heeft u aangenomen:
Psalm 91: 1, 2, 3 2 God redt uw ziel van nood en dood, Hij heeft u aangenomen: een vogel, die ternauwernood is aan de strik ontkomen. De Heer zal over uw bestaan zijn sterke vleugels breiden. Hij is, in trouw u toegedaan, uw schild en pantser beide.

10 3 Wees niet bevreesd, al wil de nacht zich tegen u verheffen;
Psalm 91: 1, 2, 3 3 Wees niet bevreesd, al wil de nacht zich tegen u verheffen; al stelt de dag zijn overmacht, zijn pijl zal u niet treffen. 't Verderf dat in de duisternis zoekt naar uw legerstede, de vloek die van de middag is, - God bant ze van uw leden.

11 We lezen uit de Bijbel Exodus 12: 29-42 Marcus 15: 33-37

12 Exodus 12: 29-42 29 En het gebeurde te middernacht dat de HEERE alle eerstgeborenen in het land Egypte trof, vanaf de eerstgeborene van de farao, die op zijn troon zou zitten, tot aan de eerstgeborene van de gevangene, die zich in de gevangenis bevond, en alle eerstgeborenen van het vee.

13 Exodus 12: 29-42 30 Toen stond de farao 's nachts op, hij en al zijn dienaren en alle Egyptenaren. En er was een luid geschreeuw in Egypte, want er was geen huis waarin geen dode was.

14 Exodus 12: 29-42 31 En hij riep Mozes en Aäron in de nacht, en zei: Sta op, ga weg uit het midden van mijn volk, zowel u als de Israëlieten, en ga weg, dien de HEERE, zoals u gesproken hebt. 32 Neem zowel uw kleinvee als uw runderen mee, zoals u gesproken hebt, en ga heen. Maar zegen ook mij!

15 Exodus 12: 29-42 33 De Egyptenaren drongen sterk aan bij het volk, om het snel uit het land te laten gaan, want zij zeiden: Wij gaan anders allemaal sterven! 34 Toen pakte het volk zijn deeg op nog vóór het gezuurd was. Hun baktroggen waren in hun kleren op hun schouders gebonden.

16 Exodus 12: 29-42 35 De Israëlieten hadden gedaan overeenkomstig het woord van Mozes en hadden van de Egyptenaren zilveren voorwerpen, gouden voorwerpen en kleren gevraagd.

17 Exodus 12: 29-42 36 Bovendien had de HEERE het volk genade gegeven in de ogen van de Egyptenaren, zodat zij hun het gevraagde gaven. Zo beroofden zij de Egyptenaren.

18 Exodus 12: 29-42 37 Zo trokken de Israëlieten van Rameses naar Sukkoth, ongeveer zeshonderdduizend man te voet, mannen alleen, vrouwen en kleine kinderen niet meegerekend. 38 Ook trok een grote groep van mensen van allerlei herkomst met hen mee, en kleinvee en runderen, zeer veel vee.

19 Exodus 12: 29-42 39 Zij bakten ongezuurde koeken van het deeg dat zij uit Egypte meegebracht hadden, want het was niet gezuurd, omdat zij uit Egypte waren verdreven en niet hadden kunnen wachten, en ook geen proviand voor zich hadden klaargemaakt.

20 Exodus 12: 29-42 40 De verblijfsduur van de Israëlieten, de tijd die zij in Egypte gewoond hadden, was vierhonderddertig jaar. 41 En het gebeurde na verloop van vierhonderddertig jaar, op deze zelfde dag gebeurde het: alle legers van de HEERE zijn uit het land Egypte vertrokken.

21 Exodus 12: 29-42 42 Een nacht van waken was dit voor de HEERE om hen uit het land Egypte te leiden. Daarom is dit een nacht ter ere van de HEERE: een waken voor alle Israëlieten, al hun generaties door.

22 Marcus 15: 33-37 33 En toen het zesde uur gekomen was, kwam er duisternis over heel de aarde, tot het negende uur toe. 34 En op het negende uur riep Jezus met luide stem: ELOÏ, ELOÏ, LAMA SABACHTANI, dat is vertaald: Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?

23 Marcus 15: 33-37 35 En sommigen van hen die daarbij stonden en dit hoorden, zeiden: Zie, Hij roept Elia. 36 En er snelde iemand toe, vulde een spons met zure wijn, stak die op een rietstok en gaf Hem te drinken, en hij zei: Houd op, laten wij zien of Elia komt om Hem er af te nemen.

24 37 En roepend met luide stem gaf Jezus de geest.
Marcus 15: 33-37 37 En roepend met luide stem gaf Jezus de geest.

25 1 Op U vertrouw ik, Heer der heren, Gij die mijn sterkte zijt.
Psalm 31: 1, 3, 4 1 Op U vertrouw ik, Heer der heren, Gij die mijn sterkte zijt. Om uw gerechtigheid wil nimmer mij de rug toekeren. Betoon mij uw nabijheid en stel mij in de vrijheid.

26 3 Gij zijt mijn rots, Gij wilt mij wezen, om uwen naam, o Heer,
Psalm 31: 1, 3, 4 3 Gij zijt mijn rots, Gij wilt mij wezen, om uwen naam, o Heer, toevlucht en tegenweer. Gij leidt mij uit, ik zal niet vrezen. Al spannen zij hun netten, Gij zelf zult mij ontzetten.

27 4 In uwe handen, God almachtig, beveel ik nu mijn geest.
Psalm 31: 1, 3, 4 4 In uwe handen, God almachtig, beveel ik nu mijn geest. Mijn hart is onbevreesd. Ik ben altijd uw trouw indachtig, mijn God, die als ik schreide mij troostte en bevrijdde.

28 Preek

29 15 Hoe groot is 't goed, dat Gij, o Here, hebt weggelegd voor hem,
Psalm 31: 15, 19 15 Hoe groot is 't goed, dat Gij, o Here, hebt weggelegd voor hem, die acht slaat op uw stem. Gij zijt voor wie zich tot U keren een schuilplaats uit den hoge voor aller mensen ogen.

30 19 God slaat de trotsen die Hem griefden, maar steunt met raad en daad
Psalm 31: 15, 19 19 God slaat de trotsen die Hem griefden, maar steunt met raad en daad wie zich op Hem verlaat. Hoopt op den Heer, gij zijn geliefden, houdt moed, blijft Hem verwachten, Hij schenkt u nieuwe krachten.

31 Collecte voor Theologische Universiteit Kerk

32 1 Bewaar ons, Here, bij uw woord, betoom des vijands roof en moord.
Gezang 310: 1, 2 1 Bewaar ons, Here, bij uw woord, betoom des vijands roof en moord. Hij trok ten strijde om uw Zoon te stoten van uw hoge troon.

33 2 Heer Jezus Christus, toon uw macht,
Gezang 310: 1, 2 2 Heer Jezus Christus, toon uw macht, Heer aller heren, kom met kracht. Bescherm uw arme christenheid, dat zij U love t’ allen tijd.

34 3 O Geest, die onze Trooster zijt, geef dat uw volk één Heer belijdt,
Gezang 310: 3 3 O Geest, die onze Trooster zijt, geef dat uw volk één Heer belijdt, wees bij ons in de laatste nood, leid ons ten leven uit de dood.

35 Zegen, door de gemeente te beantwoorden met:


Download ppt "Welkom in deze dienst! Voorganger: H.J. Selderhuis"

Verwante presentaties


Ads door Google