De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Duale verkiezingen Gemeenteraadsverkiezingen in 2006.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Duale verkiezingen Gemeenteraadsverkiezingen in 2006."— Transcript van de presentatie:

1 Duale verkiezingen Gemeenteraadsverkiezingen in 2006

2 1 Inhoud Geschiedenis Belangrijkste veranderingen Nieuwe instrumenten Nieuwe procedures Rolverdeling raadslid, wethouder en burgemeester Profielschets fractie, raadslid, wethouder en burgemeester Betekenis voor kieslijst Collegevorming Relativering

3 2 Geschiedenis 1998 Staatscommissie Dualisme en lokale democratie (commissie Elzinga) 6 maart 2002 Landelijke gemeenteraadsverkiezingen 7 maart 2002 Wet dualisering gemeente bestuur 1 januari 2003 Rijssen-Holten duaal 7 maart 2006 1e duale gemeenteraadsverkiezingen Rijssen-Holten

4 3 Belangrijkste veranderingen (1) Ontvlechting raadslidmaatschap en wethouderschap wethouder uit de raad Commissiestelsel raadscie., bestuurscíe., onderzoekscie., overige cie. Versterking verordenende en controlerende bevoegdheden raad initiatiefrecht, amendementsrecht, recht op ambtelijke bijstand vragenrecht en inlichtingenplicht, interpellatierecht, onderzoeksrecht Versterking budgettaire bevoegdheden raad Programmabegroting, financiële verordeningen lokale Rekenkamer

5 4 Belangrijkste veranderingen (2) Concentratie bestuursbevoegdheid bij het college bestuursbevoegdheden, Wet medebewindsvoering Rol Burgemeester collegevorming, voorzittersrol, verhouding burger-bestuur Ambtelijke organisatie griffie, ambtelijke bijstand

6 5 Nieuwe instrumenten Programmabegroting Agendavorming Initiatiefrecht Rekenkamer Enquêterecht/Onderzoeksrecht Financiële verordeningen Burgerjaarverslag Griffie

7 6 Nieuwe procedures Collegevoorstel/raadsinitiatief Commissievoorzitter Commissievergadering Presidium Raadsvergadering

8 7 Rolverdeling (1) Rollen raadsleden:  Steller van kaders / bestuurder op hoofdlijnen  Controleur  Volksvertegenwoordiger  Initiatief nemen

9 8 Rolverdeling (2) Rollen wethouders:  Bestuurder  Portefeuillehouder / lid college van B&W  Voorbereider  Uitvoerder  Vertegenwoordiger naar buiten

10 9 Rolverdeling (3) Rollen burgemeester:  Bestuurder  Voorzitter  Coördinator  Portefeuillehouder / lid college van B&W  Vertegenwoordiger naar buiten

11 10 Profielschets raadsfractie (1) vertalen van signalen uit de samenleving in een politieke agenda samengesteld uit personen met verschillende eigenschappen relevante kennis kritisch controleren van het college op basis van actieve informatievergaring afleggen van publieke verantwoording zelfevaluatie

12 11 Profielschets raadslid (2) voldoende tijd beschikbaar maatschappelijk betrokken doorsluizen publieke agenda naar raadsagenda incl. prioriteiten controleren college kennis of affiniteit met meerdere onderdelen lokaal bestuur aanspreekbaar op politieke keuzes en eigen functioneren integer nieuwsgierig, kritisch en onafhankelijk plezier in debat, uitdragen standpunten, compromisbereid relativeren creativiteit, openheid, inlevingsvermogen gevoel voor politieke verhoudingen

13 12 Profielschets wethouder (3) voldoende tijd beschikbaar zelfstandig, ook t.o.v. de raad onderhandelaar bestuurlijk georiënteerd afleggen verantwoording teamgericht (college) responsief (reageren op signalen) actief betrekken van burgers bij besluitvorming integer initiatiefrijk plezier in debat plezier in contacten met burgers, organisaties en bedrijfsleven onafhankelijk denker

14 13 Profielschets burgemeester (4) Vastgesteld door de raad bij procedure benoeming drs. mr. B. Koelewijn d.d. 11 september 2003. Bindend vermogen Integriteit Onafhankelijkheid Stressbestendigheid Verbinder Netwerker Inlevingsvermogen Sociabiliteit Daadkracht Bestuurlijke gevoeligheid Besluitvaardigheid Onderhandelingsvaardigheid

15 14 Betekenis voor kieslijst (1) Samenstelling lijst - verschillende competenties die elkaar aanvullen - voldoen aan profielschets raadslid en fractie - teamspelers - kennis - banden met bevolking - complementaire ambities - bijzondere rol fractieleider

16 15 Betekenis voor kieslijst (2) Vertrekpunt wethouder kan verschillen: - als lijsttrekker op kieslijst - op verkiesbare plaats op kieslijst - op niet-verkiesbare plaats op kieslijst - niet op kieslijst maar wel uit eigen gemeente - van elders afkomstig Aandachtspunten bij plaatsen wethouder - onzekerheid collegevorming - verschil tussen profielschets / competenties raadslid en profielschets / competenties wethouder - verschil tussen fractieleider en wethouder

17 16 Collegevorming  Termijn  Initiatief  Formateur  Collegeprogramma t.o.v. raadsprogramma  Rol burgemeester  Verhouding wethouder / fractie

18 17 Relativering De kiezer beslist !!  Aantal zetels  Voorkeursstemmen (drempel rond 230 stemmen)  Persoonlijkheid, bekendheid, populariteit  Partij  Herkenbaarheid (bijv. verenigingen, kerkelijke achtergrond, man/vrouw, leeftijd etc.) Samenspel  binnen fractie  met andere fracties


Download ppt "Duale verkiezingen Gemeenteraadsverkiezingen in 2006."

Verwante presentaties


Ads door Google