De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 11 januari 2015 middagdienst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 11 januari 2015 middagdienst."— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 11 januari 2015 middagdienst

2 Welkom in deze dienst. Voorganger: ds. C.J. van den Boogert
Ouderling: Wilhelm van Eeken Organist: Krijn van Veen

3 Gezang 428: 1 en 3 Psalm 84: 1 en 2 Psalm 43: 3 en 4 Gezang 14: 1, 4 en 5 Gezang 457: 1, 3 en 4 Geloofsbelijdenis Exodus 24: 1 – 11

4 Volgende week wordt Christina van der Zande door onze gemeente uitgezonden als missionair diaconaal werker. Zij gaat meehelpen bij Mercy Ships, ‘het varende ziekenhuis voor de allerarmsten’. De medewerkers komen uit veel landen en doen hun professionele werk als (onbetaald) vrijwilliger.

5 Welkom en mededelingen

6 Lam, o kom, mijn Bruidegom. Buiten U is niets op aarde
Gezang 428: 1 en 3 1 Jezus, mijn verblijden, voor mijn hart de weide, waar het vrede vindt, 't hart dat in verlangen naar U is bevangen, dat U zo bemint. Lam, o kom, mijn Bruidegom. Buiten U is niets op aarde zo beminnenswaardig.

7 3 Wat gij ook aan schatten, wereld, moogt bevatten,
Gezang 428: 1 en 3 3 Wat gij ook aan schatten, wereld, moogt bevatten, Jezus is mijn lust. Ach, wat zou ik wensen eer en hoop der mensen, elders is mijn rust. Smaad en nood en kruis en dood zal mij, wat ik ook moet lijden, niet van Jezus scheiden.

8 Stil gebed Votum en groet Stil gebed Votum en groet

9 1 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
Psalm 84: 1 en 2 1 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, het huis waar Gij uw naam en eer hebt laten wonen bij de mensen. Hoe brand ik van verlangen om te komen in uw heiligdom. Wat zou mijn hart nog liever wensen dan dat het juichend U ontmoet die leven zijt en leven doet.

10 2 Het heil dat uw altaar omgeeft beschermt en koestert al wat leeft.
Psalm 84: 1 en 2 2 Het heil dat uw altaar omgeeft beschermt en koestert al wat leeft. De mus, de zwaluw vindt een woning. Haar jongen zijn in veiligheid. Mij is een schuilplaats toebereid in het paleis van U, mijn Koning. Heil hen die toeven aan uw hof en steeds zich wijden aan uw lof.

11 Gebed Gebed

12 We lezen Exodus 24: 1 – 11 uit de Nieuwe Bijbelvertaling.

13 Exodus 24: 1 – 11 Verbondssluiting 24 1 Mozes kreeg van de heer deze opdracht: ‘Kom naar mij toe, de berg op, samen met Aäron, Nadab en Abihu en zeventig van Israëls oudsten, en kniel op eerbiedige afstand neer. 2 Alleen jij, Mozes, mag in de nabijheid van de heer komen, de anderen niet. Het volk mag jou niet volgen als je de berg op gaat.’

14 Exodus 24: 1 – 11 3 Mozes maakte het volk bekend met alle geboden en regels die de heer had gegeven, en het volk verklaarde eenstemmig dat het zich zou houden aan alles wat de heer geboden had.

15 Exodus 24: 1 – 11 4 Hierna schreef Mozes alles op wat de heer had gezegd. De volgende morgen bouwde hij aan de voet van de berg een altaar en richtte hij twaalf gedenkstenen op, voor elk van de twaalf stammen van Israël één. 5 Hij droeg een aantal jonge Israëlieten op om de heer brandoffers te brengen en stieren te slachten voor een vredeoffer.

16 Exodus 24: 1 – 11 6 Mozes nam de helft van het bloed en deed dat in schalen, de andere helft goot hij tegen het altaar. 7 Vervolgens nam hij het boek van het verbond en las dit aan het volk voor, en zij zeiden: ‘Alles wat de heer gezegd heeft zullen we ter harte nemen.’ 8 Toen nam Mozes het bloed en besprenkelde daarmee het volk.

17 Exodus 24: 1 – 11 ‘Met dit bloed,’ zei hij, ‘wordt het verbond bekrachtigd dat de heer met u heeft gesloten door u al deze geboden te geven.’ 9 Hierna ging Mozes de berg op, samen met Aäron, Nadab, Abihu en zeventig oudsten van het volk, 10 en zij zagen de God van Israël.

18 Exodus 24: 1 – 11 Onder zijn voeten was er iets als een plaveisel van saffier, helder stralend als de hemel zelf. 11 Deze vooraanstaande Israëlieten werden niet door God gedood: zij zagen hem, en zij aten en dronken.

19 3 O Here God, kom mij bevrijden, zend mij uw waarheid en uw licht
Psalm 43: 3 en 4 3 O Here God, kom mij bevrijden, zend mij uw waarheid en uw licht die naar uw heilge berg mij leiden, waar Gij mij woning wilt bereiden. Geef dat ik door U opgericht kom voor uw aangezicht.

20 4 Dan ga ik op tot uw altaren, tot U, o bron van zaligheid.
Psalm 43: 3 en 4 4 Dan ga ik op tot uw altaren, tot U, o bron van zaligheid. Dan mag mijn ziel uw heil ervaren en dankbaar ruisen alle snaren voor U die al mijn vreugde zijt en eindloos mij verblijdt.

21 Preek Preek

22 Hij voert mij al zachtkens aan waat'ren der rust.
Gezang 14: 1, 4 en 5 1 De Heer is mijn Herder! 'k Heb al wat mij lust; Hij zal mij geleiden naar grazige weiden. Hij voert mij al zachtkens aan waat'ren der rust.

23 4 De Heer is mijn Herder! In 't hart der woestijn verkwikken en laven
Gezang 14: 1, 4 en 5 4 De Heer is mijn Herder! In 't hart der woestijn verkwikken en laven zijn hemelse gaven; Hij wil mij versterken met brood en met wijn.

24 zo kroont met haar zegen zijn liefde me altijd.
Gezang 14: 1, 4 en 5 5 De Heer is mijn Herder! Hem blijf ik gewijd! 'k zal immer verkeren in 't huis mijnes Heren: zo kroont met haar zegen zijn liefde me altijd.

25 Inleiding op het avondmaal (formulier 4)
Gebeden Inleiding op het avondmaal (formulier 4) GebedenInleiding op het avondmaal (formulier 4)

26 1 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig,
Gezang 457: 1 1 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig, vroeg in de morgen word' U ons lied gewijd. Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, Drievuldig God, die één in wezen zijt.

27 Vervolg formulier 4 Vervolg formulier 4

28 3 Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister,
Gezang 457: 3 3 Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister, geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt. Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister, één en al vuur en liefde en majesteit.

29 Vervolg formulier 4 Viering avondmaal

30 4 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig
Gezang 457: 4 4 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid. Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, Drievuldig God, die één in wezen zijt.

31 Er is nu één collecte, deze heeft als bestemming: onderlinge bijstand en advies

32 Ik geloof in God den Vader, den Almachtige,
Geloofsbelijdenis Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijnen eniggeboren Zoon, onzen Here; Die ontvangen is van den Heil’gen Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

33 is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle;
Geloofsbelijdenis is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle; ten derden dage wederom opgestaan uit de doden; opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders; vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.

34 Ik geloof in den Heiligen Geest.
Geloofsbelijdenis Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof ene heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving der zonden; wederopstanding des vleses; en een eeuwig leven. Amen, amen, amen.

35 Zegen, door de gemeente te beantwoorden met:

36 Wel thuis en een goede week gewenst.


Download ppt "Zondag 11 januari 2015 middagdienst."

Verwante presentaties


Ads door Google