De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 18 januari 2015 Morgendienst: Uitzenddienst Christina van de Zande.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 18 januari 2015 Morgendienst: Uitzenddienst Christina van de Zande."— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 18 januari 2015 Morgendienst: Uitzenddienst Christina van de Zande

2 Welkom in deze dienst. Voorganger:ds. A.Hilbers (Zwolle) Ouderling:Anne Geurtsen Organist:Krijn van Veen

3 Gezang 47: 1,2 en 3 Opwekking 518 Opwekking 705 Gezang 170: 1,2 en 6 Gezang 481: 1,2 en 4 Psalm 121: 2 en 4 Opwekking 355 Lucas 9: 10-17 (NBV)

4 Welkom en mededelingen

5 1. Jezus die langs het water liep en Simon en Andreas riep, om zomaar zonder praten hun netten te verlaten, Hij komt misschien vandaag voorbij en roept ook ons, roept u en mij, om alles op te geven en trouw Hem na te leven. Gezang 47: 1,2 en 3

6 2. Jezus die langs de straten kwam en tollenaars terzijde nam: k Wil in uw woning wezen voor nu en voor na dezen, Hij komt misschien vandaag voorbij en neemt ook u terzij of mij en vraagt ons, Hem te geven de rijkdom van ons leven. Gezang 47: 1,2 en 3

7 3. Christus die door de wereld gaat verheft zijn stem niet op de straat, Hij spreekt ons hart aan, heden, en wenkt ons met zich mede. En lokt ook nog zoveel ons aan, tot wie zouden wij anders gaan? Hij heeft en zal ons geven alles, het eeuwig leven. Gezang 47: 1,2 en 3

8 Stil gebed Votum en groet

9 1. Heer, U doorgrondt en kent mij; mijn zitten en mijn staan en U kent mijn gedachten, mijn liggen en mijn gaan. De woorden van mijn mond, o Heer, die zijn voor U bekend en waar ik ook naar toe zou gaan, ik weet dat U daar bent. Opwekking 518: Heer U doorgrondt en kent mij

10 2. Heer, U bent altijd bij mij, U legt uw handen op mij en U bent voor mij en naast mij en om mij heen. Heer, U bent altijd bij mij, U legt uw handen op mij en U bent voor mij en naast mij en om mij heen, elke dag. Opwekking 518

11 3. Heer, U doorgrondt en kent mij, want in de moederschoot ben ik door U geweven; U bent oneindig groot. Ik dank U voor dit wonder, Heer, dat U mijn leven kent en wat er ook gebeuren zal, dat U steeds bij mij bent. Opwekking 518

12 Gods geboden: naar Filippenzen 2:1-7

13

14 1. Aan de maaltijd wordt het stil, als de meester knielen wil, en vol liefde als een knecht, elk apart de voeten wast en zegt: Dit is wat Ik wil dat jullie doen, dit is waarom Ik bij jullie neerkniel. Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, dit is wat de wereld ziet van Mij, als je Mij gaat volgen Opwekking 705: Toon mijn liefde

15 Refrein Toon mijn liefde aan de ander dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad. Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, dien de ander, zo heb ik ook jou liefgehad. Opwekking 705

16 2 In de wereld wordt het stil, als wij doen wat Jezus wil en gaan dienen als een knecht, zoals Hij ons heeft gezegd, Hij zei: Dit is wat Ik wil dat jullie doen, dit is waarom Ik bij jullie neerkniel, Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, dit is wat de wereld ziet van Mij Als je Mij gaat volgen Opwekking 705

17 Refrein Toon mijn liefde aan de ander dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad. Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, dien de ander, zo heb ik ook jou liefgehad. Opwekking 705

18 Gebed

19

20 We lezen uit de NBV: Lucas 9: 10-17 De lezing wordt verzorgd door Els Veurink

21 Lucas 9: 10 -17 10 Toen de apostelen terugkeerden, vertelden ze Jezus alles wat ze gedaan hadden. Hij trok zich met hen terug in een stad die Betsaïda heet. 11 Maar de mensen kwamen het te weten en volgden hem. Hij ontving hen vriendelijk en sprak tot hen over het koninkrijk van God, en degenen die genezing nodig hadden maakte hij weer gezond. 12 De dag liep ten einde. De

22 Lucas 9: 10 -17 twaalf kwamen naar hem toe en zeiden: ‘Stuur de mensen weg, dan kunnen ze naar de dorpen en gehuchten in de omgeving gaan om daar te overnachten en op zoek te gaan naar eten, want dit is een afgelegen plaats.’ 13 Maar hij zei tegen hen: ‘Geven jullie hun te eten.’ Ze zeiden: ‘We hebben maar vijf broden en twee vissen. Moeten wij dan eten gaan kopen voor al

23 Lucas 9: 10 -17 die mensen?’ 14 Er waren ongeveer vijfduizend mensen bijeen. Jezus zei tegen zijn leerlingen: ‘Zeg dat ze in groepen van ongeveer vijftig bij elkaar moeten gaan zitten.’ 15 Ze deden wat Jezus hun opdroeg en lieten iedereen in groepen bij elkaar zitten. 16 Jezus nam de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog naar de hemel en sprak er het zegengebed over uit.

24 Lucas 9: 10 -17 Daarna brak hij het brood en gaf het met de vissen aan zijn leerlingen om aan de menigte uit te delen. 17 De mensen aten en allen werden verzadigd; de stukken brood die overbleven werden opgehaald, twaalf manden vol.

25 Gezang 170: 1,2 en 6 1. Meester, men zoekt U wijd en zijd, komend langs velerlei wegen. Oud'ren gaan rustig welbereid jongeren aarz'lend U tegen. Maar vroeg of laat, 't zij dag of nacht, eens vindt G’ ons moe en zonder kracht, hunkerend naar uwe zegen.

26 Gezang 170: 1,2 en 6 2. Arts aller zielen, 't is genoeg als Gij ons neemt in uw hoede. Heel toch de wond, die 't leven sloeg, laat ons niet hoop'loos verbloeden. Spreek slechts één woord, één woord met macht, dan krijgt ons leven nieuwe kracht. Spreek, dan keert alles ten goede.

27 Gezang 170: 1,2 en 6 6. Koning, verheugd geloven wij wat uw getuigen verkonden: slechts onder uwe heerschappij heeft ons hart vrede gevonden. Daarom zoekt U elk mensenkind; zoek, Herder, mij, opdat ik vind; anders zo ga ik te gronde.

28 De kinderen mogen nu naar de bijbelklas.

29 Preek ‘Wij hebben niet meer dan….’

30

31 Gezang 481: 1,2 en 4 1. O grote God die liefde zijt, o Vader van ons leven, vervul ons hart, dat wij altijd ons aan uw liefde geven. Laat ons het zout der aarde zijn, het licht der wereld, klaar en rein. Laat ons uw woord bewaren, uw waarheid openbaren.

32 Gezang 481: 1,2 en 4 2. Maak ons volbrengers van dat woord, getuigen van uw vrede, dan gaat wie aarzelt met ons voort, wie afdwaalt met ons mede. Laat ons getrouw de weg begaan tot allen die ons verre staan en laat ons zonder vrezen de minste willen wezen.

33 Gezang 481: 1,2 en 4 4 Wij danken U, o liefde groot, dat Christus is gekomen. Wij hebben in zijn stervensnood uw diepste woord vernomen. Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht en het wordt overal volbracht waar liefde wordt gegeven, wij uit uw liefde leven.

34 De kinderen komen terug uit de bijbelklas.

35 Uitzending Christina van der Zande Mercy Ships Lezing formulier. Vragen en ja-woord. Knielen op knielbank en zegen. Zegengebeden door Thuisfront team. Gemeente zingt Christina een lied toe.

36 Psalm 121: 2 en 4 2. Uw wankle voeten zet Hij vast, als gij geen uitkomst ziet: uw wachter sluimert niet! Zijn oog wordt door geen slaap verrast, Hij wil, als steeds voor dezen, Israëls wachter wezen.

37 Psalm 121: 2 en 4 4. De HEER zal u steeds gadeslaan, Hij maakt het kwade goed, Hij is het die u hoedt. Hij zal uw komen en uw gaan, wat u mag wedervaren, in eeuwigheid bewaren.

38 Uitzending Christina van der Zande Mercy Ships Bijdrage bijbelklas. Zingen door huisgenoten van Christina: ‘God of Justice’

39 God of Justice God of Justice, Saviour to all God van Gerechtigheid, Verlosser van iedereen Came to rescue the weak and the poor Kwam om de zwakke en de arme te bevrijden Chose to serve and not be served Koos om te dienen en niet om gediend te worden

40 God of Justice Jesus, You have called us Jezus, U hebt ons geroepen Freely we've received Om niet hebben we ontvangen Now freely we will give Om niet zullen wij geven

41 God of Justice We must go live to feed the hungry We moeten gaan leven om de hongerige eten te geven Stand beside the broken Te staan naast de gebrokene We must go We moeten gaan

42 God of Justice Stepping forward keep us from just singing We moeten uitstappen i.p.v. alleen maar zingen Move us into action Zet ons in beweging We must go We moeten gaan

43 To act justly everyday Rechtvaardig zijn, iedere dag Loving mercy in everyway Trouw lief hebben, in alles Walking humbly before You God Nederig wandelen met U, God God of Justice

44 You have shown us, what You require U hebt ons laten zien, wat U wilt Freely we've received Om niet hebben wij ontvangen Now freely we will give Om niet zullen wij geven God of Justice

45 We must go live to feed the hungry We moeten gaan leven om de hongerige eten te geven Stand beside the broken Te staan naast de gebrokene We must go We moeten gaan

46 God of Justice Stepping forward keep us from just singing We moeten uitstappen i.p.v. alleen maar zingen Move us into action Zet ons in beweging We must go We moeten gaan

47 Fill us up and send us out Vervul ons en zend ons uit Fill us up and send us out Vervul ons en zend ons uit Fill us up and send us out Lord Vervul ons en zend ons uit, Heer God of Justice

48 We must go live to feed the hungry We moeten gaan leven om de hongerige eten te geven Stand beside the broken Te staan naast de gebrokene We must go We moeten gaan

49 God of Justice Stepping forward keep us from just singing We moeten uitstappen i.p.v. alleen maar zingen Move us into action Zet ons in beweging We must go We moeten gaan

50 Dankgebed en voorbeden door ouderling van dienst.

51

52 Er zal nu gecollecteerd worden voor: 1) Diaconie – Mercy Ships 2) Kerk

53 Opwekking 355: U die mij geschapen hebt. U die mij geschapen hebt, U wil ik aanbidden als mijn God, in voor- of tegenspoed. Uw liefde doet mij zingen. U die mij geschapen hebt, U wil 'k danken hoe ik mij ook voel, en U gehoorzaam zijn. Heer, U bent mijn doel.

54 Zegen, door de gemeente te beantwoorden met:

55 U ben van harte welkom voor een kopje koffie of thee! Vanmiddag begint de dienst om 17.00 uur. In deze dienst gaat dominee J.C. Wessels uit Veenendaal voor.


Download ppt "Zondag 18 januari 2015 Morgendienst: Uitzenddienst Christina van de Zande."

Verwante presentaties


Ads door Google