De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Titel Subtitel + auteur. 2 Juridische actualiteiten Brigitte Thys – januari 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Titel Subtitel + auteur. 2 Juridische actualiteiten Brigitte Thys – januari 2013."— Transcript van de presentatie:

1 1 Titel Subtitel + auteur

2 2 Juridische actualiteiten Brigitte Thys – januari 2013

3 3

4 4 Begroting 2013 Interprofessioneel akkoord 2013-2014 mag geen reële loonsverhogingen voorzien buiten  baremieke verhogingen  indexering van de brutolonen Laagste lonen mogen in 2013 wel verhoogd worden door middel van een verhoging van het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen voorzien door de NAR.

5 5 Begroting 2013 De indexkorf wordt aangepast maar er wordt niet geraakt aan de indexering van de lonen. De sociale en fiscale werkbonus worden versterkt. Men voorziet bijkomende lastenverlagingen. Er worden concrete maatregelen genomen tegen de fiscale en sociale fraude.

6 6 Begroting 2013 De sociale partners dienen een voorstel van regeling uit te werken met betrekking tot  glijdende uurroosters;  bijlagen bij deeltijdse contracten;  een werkbare regeling die deeltijdse werknemers voorrang geeft voor het invullen van functies met een hoger aantal arbeidsuren;  de annualisering van de overuren. Indien de sociale partners dit niet doen, zal de regering dit zelf doen.

7 7 Barema’s bedrijfsvoorheffing 2013 1) Nieuwe rubriek i.v.m. het woon-werkverkeer  Tussenkomst woon-werkverkeer=belastbare bezoldiging. –onder bepaalde voorwaarden en binnen bepaalde grenzen uitdrukkelijk vrij van belastingen –Voor welke werknemers ? Die bij de aangifte personenbelasting kiezen voor de forfaitaire aftrek van beroepskosten.

8 8 Barema’s bedrijfsvoorheffing 2013 Vrijstelling  Volledig : openbaar gemeenschappelijk vervoer  Gemeenschappelijk vervoer van de werknemers georganiseerd door de werkgever of een groep van werkgevers : maximaal gelijk aan het bedrag van de kostprijs van een treinabonnement eerste klas voor die afstand.  Ander vervoermiddelen (uitz. fiets) : 380,40 €/jaar  Fiets : maximaal 0,21 € per kilometer

9 9 Barema’s bedrijfsvoorheffing 2013 Verklaring op eer van de werknemer indien er wordt gekozen voor de forfaitaire aftrek van de beroepskosten.  Zie model in bijlage. 2) Nieuwe vermindering voor natuurlijke personen met een laag inkomen die anders dan krachtens een arbeidsovereenkomst, arbeid verrichten in de overheidssector.

10 10 Barema’s bedrijfsvoorheffing 2013 3)Vermindering op bezoldingen van werknemers met een laag inkomen die recht hebben op een werkbonus. = 8,95% van het bedrag van de daadwerkelijk verleende werkbonus 4)Bedrijfsvoorheffing op werkloosheidsuitkeringen ingevolge tijdelijke werkloosheid = 26,75%.

11 11 Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen Bonus op grond van het bereiken van collectieve doelstellingen.  Vanaf 2013 –Maximumbedrag = 3100 € –Solidariteitsbijdrage ten laste van de werknemer = 13,07% –Inwerkingtreding : voor alle bonussen uitgekeerd vanaf 01/01/2013 (ook oude bonusplannen)

12 12 Vooruitzichten 1 januari 2013 – DGV Jonge werknemers Invoering van een refertekwartaalloon: max. 9000€ Nieuwe definitie en grotere vermindering voor de categorie « zeer laag geschoolde jongeren" Grotere vermindering « laaggeschoolde jongeren" Nieuwe categorie : « middelmatig geschoolde jongeren" Afschaffing categorie: "jongeren met laag loon tussen18 en 30 jaar"

13 13 Vooruitzichten 1 januari 2013 – DGV Jonge werknemers ProfielenBedrag en duur van de vermindering Zeer laaggeschoolde jongere (1)1500€ tijdens 12 kwt., dan 400€ tijdens 4 kwt. (vroeger : 1000€ tijdens 16 kwt., dan 400€ tot 26 jaar) Laaggeschoolde jongere (2)1500€ tijdens 8 kwt., dan 400€ tijdens 4 kwt. (vroeger : 1000€ tijdens 8 kwt., dan 400€ tot 26 jaar) Middelmatig geschoolde jongere (3)1000€ tijdens 4 kwt., dan 400€ tijdens 8 kwt. (deze cat. bestond vroeger niet)

14 14 Vooruitzichten 1 januari 2013 – DGV Jonge werknemers (1) zeer laaggeschoolde jongeren = de jongeren zonder getuigschrift of diploma van het lager middelbaar onderwijs. (2) laaggeschoolde jongeren = de jongeren zonder getuigschrift of diploma van het hoger middelbaar onderwijs. (3) middelmatig geschoolde jongeren = de jongeren met hoogstens een getuigschrift of diploma van het hoger middelbaar onderwijs.

15 15 Vooruitzichten 1 januari 2013 – DGV Mentors Herinnering: vermindering voor de werknemers die de stage begeleiden of verantwoordelijk zijn voor de opleiding Verdubbelde vemindering(wettekst moet nog verschijnen) Vereenvoudige formaliteiten in sommige gevallen 20122013 400 EUR/kwt. tijdens duur van de ovkst hierboven met een maximum van 4 kwt. 800 EUR/kwt. tijdens duur van de ovkst hierboven met een maximum van 4 kwt.

16 16 De Wijninckxbijdrage Vanaf 2012 moet elke vennootschap die voor haar bedrijfsleiders een aanvullende pensioentoezegging heeft onderschreven, jaarlijks een bijzondere bijdrage aan het RSVZ betalen. De rechtsgrond daartoe staat in de programmawet van 22 juni 2012 (B.S. 28 juni 2012).

17 17 De Wijninckxbijdrage De bijdrage voor 2012 bedraagt 1,5 % op het gedeelte van de premies (gestort in het kader van een aanvullende pensioentoezegging) dat de drempel van 30.000 euro overschrijdt. Wij raden de vennootschappen aan om zo snel mogelijk contact op te nemen met hun pensioeninstelling of hun verzekeringsinstelling voor meer info.

18 18 ‘Speciaal’ verlof voor hospitalisatie van een kind Versoepeling van een bestaande maatregel (thematisch verlof voor bijstand aan een zwaar ziek familielid)  vereiste minimumduur = 1 week i.p.v. 1 maand, is verlengbaar met nog één week  aanvraagtermijn : verlof kan direct ingaan i.p.v. minstens 7 kd op voorhand, mits het onvoorziene karakter blijkt uit een verklaring van de arts

19 19 Speciaal’ verlof voor hospitalisatie van een kind Wat is een zware ziekte ?  De behandelende geneesheer oordeelt of er sociale, familiale of emotionele bijstand vereist is. –dit kan dus gaan om een hospitalisatie voor een beenbreuk; –het moet dus niet om een levensbedreigende situatie gaan; –voorwaarde : hospitalisatie

20 20 Speciaal’ verlof voor hospitalisatie van een kind –wat indien geen volledige week hospitalisatie ? –Indien aanwezigheid rest van de week thuis nodig geacht wordt, kan dit. Wie ?  Ook ‘niet-wettige’ ouder die instaat voor de dagelijkse opvoeding kan dit opnemen.  Indien ouders niet in staat zijn om verlof te nemen, komen zelfs familieleden tot de tweede graad in aanmerking.

21 21 Speciaal’ verlof voor hospitalisatie van een kind Langer dan één week  1 x nog met 1 week verlengen  daarna : verlof medische bijstand –per minimumperiode van 1 maand –reeds genomen 2 weken worden in mindering gebracht

22 22 Speciaal’ verlof voor hospitalisatie van een kind Praktisch verloop  Aanvraag kan niet geweigerd worden  Ingangsdatum kan niet uitgesteld worden  Wel controle mogelijk of werknemer aan de voorwaarden voldoet. -bewijs van hospitalisatie -bewijs dat de nood aan bijstand attesteert -kopie vragen van de ‘toelating’ tot het systeem door de RVA (C61SV)

23 23 Bedrijfswagen CO2 taks 2013  Indexatie van de coëfficiënt = 1,1920  Berekening op jaarbasis : –Benzinewagens –((CO2-uitstoot x9) – 768) x 1,1920 –Indien CO2-uitstoot niet gekend : 86,42 € –Dieselwagens –((CO2-uitstoot x9) – 600) x 1,1920 –Indien CO2-uitstoot niet gekend : 87,91 €

24 24 Bedrijfswagen VAA  Diesel : VAA op jaarbasis = (5,5% + (CO2-95) x 0,1%) x (cataloguswaarde x ouderdomscorrectie) x 6/7  Benzine : VAA op jaarbasis = (5,5% + (CO2-115) x 0,1%) x (cataloguswaarde x ouderdomscorrectie) x 6/7  Verworpen uitgave voor de werkgever : 17% van het VAA  Het bedrag van VAA mag nooit lager zijn dan een bepaald minimumbedrag.

25 25 Forfaitaire preventiecontributie voor AO Doel : vermindering van het aantal arbeidsongevallen Wie : ondernemingen met een onevenredig verzwaard risico op arbeidsongevallen sinds 2009 Wat : bovenop de normale premie, een forfaitaire preventiecontributie te betalen aan de verzekeraar. Vaststelling verzwaard risico: door het Fonds voor Arbeidsongevallen  brengen dit ter kennis aan de verzekeraar;  verzekeraar licht de werkgever in en int onmiddellijk de contributie.

26 26 Forfaitaire preventiecontributie voor AO Verzwaard risico ?  Indien er in de loop van een observatieperiode in de onderneming minstens 5 ongevallen zijn gebeurd met tijdelijke arbeidsongeschiktheid van minstens 1 dag (dag van het ongeval niet meegeteld) of met een dodelijke afloop EN  Indien de risico-index op jaarbasis in het laatste kalenderjaar en in een ander kalenderjaar van de observatieperiode minstens 10x de risico-index van de activiteitensector waartoe de onderneming behoort, bedraagt.

27 27 Forfaitaire preventiecontributie voor AO Forfaitaire bijdrage :  minder dan 50 VT equivalenten : 3000 €;  per bijkomende schijf van 50 VT equivalenten : +2000 € beperkt tot 15000 € Vrijstelling van forfaitaire bijdrage voor firma’s waarbij in het voorgaande jaar voor de eerste keer een verzwaard risico werd vastgesteld. Voorwaarde :  contributie van het vorige jaar hebben betaald;  een actieplan met concrete preventiemaatregelen hebben opgesteld voor 30 juni van het jaar volgend op de notificatie.

28 28 Forfaitaire preventiecontributie voor AO Indien het verzekerde risico het tweede jaar na een eerste notificatie opnieuw behoort tot de ondernemingen met een verzwaard risico is er evenmin een bijdrage verschuldigd. De vrijstelling geldt enkel nog voor de eerste 2 jaren na de eerste notificatie. De volgende jaren is er geen vrijstelling mee mogelijk.


Download ppt "1 Titel Subtitel + auteur. 2 Juridische actualiteiten Brigitte Thys – januari 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google