De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dico dag 17 juni – bijdrage PBD

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dico dag 17 juni – bijdrage PBD"— Transcript van de presentatie:

1 Dico dag 17 juni – bijdrage PBD

2 Onderwerpen OVSG toetsen Projecten SNPB Op stapel

3 OVSG Toetsen Presentatie Steven De Laet, coördinator pedagogische begeleiding basisonderwijs bij OVSG over totstandkoming van de OVSG toets

4 OVSG-toets Inkijk in het proces

5 Doel inzicht geven in doelen van de toets
kwaliteitsvolle constructie verwoorden vragen en afstemming

6 Doel van de toets Dubbele geadresseerdheid: - signaalfunctie kwalitatief onderwijs (onderwijs en interne kwaliteitszorg/beleidsvoerend vermogen) - kennis en vaardigheden van zesdeklassers in beeld brengen Signaalfunctie: We willen signalen geven wat goed onderwijs kan zijn: - vb. praktische proeven om vaardigheden te evalueren - vb. werken met bronnenboek om brongebruik, opzoekvaardigheden te stimuleren - vb. alle vakken uit de basisschool in de toets brengen want ‘breed evalueren’ - vb. specifieke evaluatiemethodieken aanreiken (vb. toets schrijven) waarbij niet enkel het product, maar ook het proces wordt geëvalueerd - vb. scholen materialen aanreiken om aan een kwaliteitsvolle analyse te werken en van daaruit collegiaal overleg op te zetten over de schoolaanpak Kennis en vaardigheden zesdeklassers in beeld brengen - eindtoets vertrekkende vanuit leerplandoelen en Eindtermen (geen uitbreidingsleerstof) - Kan een element zijn bij de beoordeling over getuigschrift basisonderwijs

7 constructieteam pedagogisch adviseurs basisonderwijs aangevuld met collega’s met expertise verdeeld in verschillende toetsgroepen adviseursgroep als eindverantwoordelijke + een team logistieke ondersteuning!

8 bronnenboek Bepaling thema van het bronnenboek maart – april Criteria: - actualiteit - genderneutraal - boeiend vanuit kinderogen Uitwerking april – september Nadien wijzigingen mogelijk indien nodig voor de toets – taalcorrectie.

9 praktische proeven ontwikkeling praktische proeven periode januari – juni september: uitproberen toetsen oktober: bijsturen waar nodig november: toetsen verspreiden naar de scholen. Praktische proeven: muzische vorming, techniek, Nederlands spreken (en luisteren), Frans spreken Opmerking: ongeveer 50 % van de scholen voert resultaten praktische proeven op het einde van het schooljaar in.

10 Pen- en papiertoetsen auteurs ontwikkelen toets tegen september
toetsgroepen (per vak) bespreken vragen en maken uitprobeerversies klaar. (periode september – januari) januari: uitproberen toetsen in zesde klas/eerste jaar (school TSO) en opmerkingen van externen (pbd GO!) februari: toetsgroepen verwerken opmerkingen. maart: leesgroepen: definitief maken toetsen. april: fase van lay-out – productie DVD en dyslexiesoftware

11 naverwerking toets juni: leveren van de resultaten en relevante gemiddeldes Vlaams gemiddelde: gemiddelde per groep: gemiddelde gebaseerd op SES-kenmerken: berekening op basis van lijst departement formule: SES-lestijden/omkadering x 100 = coëfficiënt sorteren coëfficiënten deelnemers en curve van Gauss: A tot E zone juni: kwalitatieve analyses online juni: bevraging leerlingen/leraren in functie van didactische reader juli – oktober: schrijven reader november: verspreiden didactische reader

12 sterktes en knelpunten
Sterkte: toetsing van het volledige aanbod Sterkte: middel voor scholen tot interne kwaliteitszorg Sterkte: inhoudelijk sterke toetsen, met relevante vragen Knelpunten: hoge verwachtingen vanuit het veld Knelpunten: proces met veel betrokkenen waardoor soms foutgevoelig

13 Eindtoetsen in het GO! Successen.
Een grote meerderheid van GO! scholen neemt aan de toetsen deel (ongeveer 90%) zodat de scores een sterke representatieve waarde hebben. Ook de vergelijking met gelijkaardige scholen (gelinkt aan SES leerlingen) is daardoor sterk representatief. We hebben op die manier een sterk wapen voor kwaliteitszorg binnen het GO! Een groeiend aantal scholen gaat effectief aan de slag met de resultaten om deze te borgen of te verbeteren.

14 Aandachtspunten Gebruik de toetsen waarvoor ze bedoeld zijn.
Bedoeling ligt volledig binnen kwaliteitszorg: gegevens verzamelen om uitspraken te kunnen maken over de eigen kwaliteit. Ze zijn niet bedoeld om leerlingen te evalueren, zeker niet in het kader van het al dan niet toekennen van een getuigschrift (geen eindproef!). In sommige scholen gebeurt dit wel of zit men er toch dicht bij (‘punten tellen mee voor het rapport’, ‘percentage op de toets komt in het rapport’ enz.) Pas het evaluatiebeleid van de school aan. Als men deelneemt aan de OVSG toetsen is het belangrijk zijn evaluatiebeleid onder de loupe te nemen en eventueel aan te passen: Wat is de rol van ‘toetsenperiodes/examens’? Wat met de eigen eindtoetsen? Wat bepaalt het al dan niet behalen van het getuigschrift? Wat met rapportering van de resultaten?

15 Aandachtspunten Denk na over organisatie van de toetsen Zorgen voor een objectieve afname. Samenwerking tussen scholen? Nadenken over zorgmaatregelen. Volg op scholengemeenschapsniveau op maar zorg ervoor dat de school eigenaar blijft van haar resultaten Opvolgen op niveau scholengroep/gemeenschap is een meerwaarde, maar het moet binnen de bedoeling van kwaliteitszorg blijven. Gewoon de resultaten verzamelen/opvragen kan gevaarlijke neveneffecten hebben: verantwoording, resultaten ‘doen kloppen’ enz. Best is resultaten mee te nemen bij de coaching van de directeurs, vooral om na te gaan of de school een volledig kwaliteitsproces doorloopt (wat wordt met de resultaten van de toetsen gedaan en met welk effect?) en niet of de resultaten op zich goed zijn.

16 Aandachtspunten Maak er een schoolzaak van Iedereen is betrokken. Resultaten zijn niet de verantwoordelijkheid van de leraar van het zesde leerjaar. Dikwijls spelen opbouw, aandacht, inoefening, leerbegeleiding… een essentiële rol. Bespreek de resultaten op teamniveau. Acties op teamniveau Organiseer reflectie op bovenschools niveau Naast de acties op schoolniveau loont het om leraren/directeurs van verschillende scholen samen te laten reflecteren op de toetsen, op de resultaten enz.

17 SNPB projecten SNPB = samenwerkingsverband pedagogische begeleidingsdiensten Historiek Samenwerkingsverband n.a.v. middelen overheid Samen professionaliseren Samen aanpakken Bao : Rand en taal, 2KP Groei – beheersbaarheid Nieuwe kaderovereenkomst met de overheid

18 SNPB projecten Clustering van grotere en kleinere deelprojecten in speerpunten Speerpunt 1 : zorgbreed en kansrijk onderwijs Speerpunt 2 : digitaal leren Speerpunt 3 : levenslang en levensbreed leren Speerpunt 4 : taal en talenbeleid en moderne vreemde talen

19 SNPB projecten Er is overlap tussen de doelstellingen van de SNPB projecten (competentie ontwikkeling en taal) en de doelstellingen van de speerpunten in de PBD – GO! Er is voor afstemming gezorgd via: Afbakening begeleidingsinhoud tussen reguliere werking en projecten Inbedding begeleiders in de cluster Gerichte aanwerving volgens noden dienst en het veld Overgangsperiode voor de projecten 2KP en Rand en Taal Voor 14 – 15 : geen afzonderlijk aanbod

20 SNPB Projecten Competentieontwikkeling (Speerpunt 1)
de reguliere begeleiding zal ondersteuningsvragen opnemen die kaderen binnen algemeen ‘zorgbeleid’ en fase 0 van het zorgcontinuüm. De CO’s nemen de vragen op Die kaderen binnen de fases 1,2 & 3 van het zorgcontinuüm, Gaan over visievorming rond inclusie, Met betrekking tot het M-decreet.

21 SNPB Projecten Speerpunt taal
Doelgroep 35 % concentratie SES (KO+LO) =2/3 van onze scholen (waarschijnlijk optrekken naar 60 %) en grote taaldiversiteit. Transitie nog gedurende eerste trimester van volgend schooljaar Oproep voor begeleiders én een coördinator

22 SNPB Speerpunt taal- strategische doelen
Ontwikkelen van expertise, expertise ter beschikking stellen en competentieontwikkeling op lerarenniveau aanbieden inzake: talenbeleid in functie van een verhoogde taalvaardigheid taalvaardigheidsonderwijs Nederlands taalbeheersing Nederlands als instructietaal en omgangstaal. onderwijs in een meertalige context.

23 Op stapel (greep uit…) Leerplan Lichamelijke opvoeding – indienen januari 2015 Pedagogische cahiers (schooljaar ) Historische Tijd Woordenschat kleuteronderwijs Begeleidingsplan GO! lijst niet eindtermgerelateerde leerplandoelen Standpunt huiswerk


Download ppt "Dico dag 17 juni – bijdrage PBD"

Verwante presentaties


Ads door Google