De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Taalscreening Aanvang eerste leerjaar. Decreet Vlaams parlement • Voor elke leerling die voor het eerst in het gewoon lager onderwijs instroomt, voert.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Taalscreening Aanvang eerste leerjaar. Decreet Vlaams parlement • Voor elke leerling die voor het eerst in het gewoon lager onderwijs instroomt, voert."— Transcript van de presentatie:

1 Taalscreening Aanvang eerste leerjaar

2 Decreet Vlaams parlement • Voor elke leerling die voor het eerst in het gewoon lager onderwijs instroomt, voert de school een verplichte screening uit, die nagaat wat het niveau van de leerling inzake de onderwijstaal is. • Deze screening kan nooit voor de inschrijving van de leerling uitgevoerd worden en gebeurt met een valide en betrouwbaar screeningsinstrument. • Indien de resultaten van deze screening daar aanleiding toe geven, voorziet de school een taaltraject dat aansluit bij de beginsituatie en de specifieke noden van de betrokken leerling inzake de onderwijstaal.

3 Doel van het instrument • zicht bieden op taalvaardigheid en knipperlichtfunctie door leerlingen te detecteren die over onvoldoende schoolse taalvaardigheid beschikken en mogelijk extra zorg behoeven • aanzetten tot planmatige aanpak aansluitend bij behoeften van alle leerlingen en tot formuleren van adequaat antwoord op behoeften van zwak scorende leerlingen • scholen in staat stellen/uitdagen om voor zichzelf goede analyse te maken en om snel in te spelen op veranderende leerlingeninstroom • scholen een spiegel voorhouden en stimuleren tot zelfreflectie over eigen taalbeleid => confrontatie met toetsresultaten moet plaats krijgen in proces van interne kwaliteitszorg

4 Hoe kijken wij naar de taal van onze leerlingen in het eerste leerjaar? •Gericht kijken als leerlingen luisteren, spreken, lezen en schrijven Observatie en gegevens •Bijkomende informatie •Decretaal verplicht: na inschrijving Screening •Kijken naar alle vaardigheden Breed evalueren

5 Overleg overgang •Via de school •Via de ouders Overleg

6 Welke toets of screening? •Bijkomende informatie •Decretaal verplicht: na inschrijving Screening •SALTO •Screening Taalvaardigheid Aanvang Lager Onderwijs Valide en betrouwbaar •Bedoeling: de kinderen nog beter helpen Taaltraject

7 SALTO • Een luistertoets die het begrip schoolse taalvaardigheid meet – Lezen en schrijven kunnen nog niet worden getoetst – Luistervaardigheid is een goede voorspeller voor schoolsucces

8 Wat voor soort toets is SALTO? Een opdracht / taak sluit aan bij wat een kind in een reële situatie zou moeten doen: boodschappen begrijpen, instructies begrijpen, opdrachten en verhalen begrijpen.

9 Wat voor soort toets is SALTO? Een toets waarbij leerlingen verschillende vaardigheden en kennis combineren om tot een goed begrip van de schoolse taalvaardigheid te komen bij verhaal van Varken en rups: “Hoe voelt rups zich als ze hoort dat ze moet verhuizen? Neem je potlood en zet een kruisje onder de juiste tekening.”

10 SALTO • 8 toetstaken • 39 items • elke leerling een toetsboekje • de opdrachten variëren wat betreft – Moeilijkheidsgraad – Onderwerp – Taalvaardigheidseisen

11 Voorbeeld 1&2  Doel: De leerling kan een mondelinge instructie over een concrete fysieke actie in het hier-en-nu begrijpen, en kan dat tonen door er gepast op te reageren • Vertrouwde taak • Wereld = concreet, veel visuele ondersteuning • Vereist geen identificatie • Beschrijvend verwerkingsniveau • Enkelvoudige instructie; eenvoudige taal; hoog- frequente woorden

12 Voorbeeld 1 • Goal: De leerling kan een mondelinge instructie m.b.t. een concrete fysieke actie in het hier-en-nu begrijpen, en dat tonen door er gepast op reageren. – Vertrouwde taak – Wereld = concreet, veel visuele ondersteuning – Vereist geen identificatie – Beschrijvend verwerkingsniveau – Eenvoudige instructie, hoog-frequente woorden

13 Voorbeeld 2

14 Voorbeeld 3  Goal: De leerling kan een verhaal begrijpen dat voor zijn leeftijd is bestemd • Wereld = daar-en-toen, minder concreet en vertrouwd • Vereist identificatie • Beperkte visuele ondersteuning • Hoger verwerkingsniveau • Complexere taal: langere tekst, minder frequente woorden

15 Voorbeeld 3

16 Hoe neem je Salto af? • De afname duurt ongeveer 5O à 60 minuten • Af te nemen in de voormiddag • Twee delen: vier taken – pauze – vier taken • Toetsgroepje van 8 tot 10 leerlingen

17 Knipperlichtfunctie  Op het niveau van de individuele leerling  Op het niveau van de klasgroep • Structureel probleem? • Individueel probleem? Groep 1Groep 2Groep 3 OKRisicoProbleem ≥2720-26< 20

18 Wat erna? Het taaltraject op basis van ‘eigen’ gegevens en screening Observatie Screening •HULP bieden Taaltraject

19 specifieke initiatieven voor zwakkere leerlingen: niet (enkel) via klassieke remediëring maar door intensieve ondersteuning tijdens taakuitvoering Op leerlingniveau leeromgevingen voor taalverwerving structureel krachtiger maken Op klasniveau •resultaten in team bespreken (niveau-overschrijdend kleuter-lager onderwijs) •evaluatie- en ondersteuningsbeleid evalueren en optimaliseren (structurele linken met zorg- en GOK- beleid) Op schoolniveau

20 Aanbod van uw begeleidingsdienst • 12 september : inforonde taalscreening voor directies, zorgcoördinatoren en beleidsondersteuners • Regiowerking zorgzaam omgaan met kleuters : Wat voor en na de taalscreening? • Begeleiding op teamniveau of coaching door uw schoolbegeleider of projectbegeleiders speerpunt taal • Ondersteuning bij uitbouw taaltraject door uw schoolbegeleider of projectbegeleiders speerpunt taal


Download ppt "Taalscreening Aanvang eerste leerjaar. Decreet Vlaams parlement • Voor elke leerling die voor het eerst in het gewoon lager onderwijs instroomt, voert."

Verwante presentaties


Ads door Google