De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tdfdsfd De rol van Actal voor gemeenten Woensdag 26 november 2014 Marcel Kieviet / Jos Tonk Presentatie “Goede regels, gerichte Service”

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tdfdsfd De rol van Actal voor gemeenten Woensdag 26 november 2014 Marcel Kieviet / Jos Tonk Presentatie “Goede regels, gerichte Service”"— Transcript van de presentatie:

1 tdfdsfd De rol van Actal voor gemeenten Woensdag 26 november 2014 Marcel Kieviet / Jos Tonk Presentatie “Goede regels, gerichte Service”

2 Inhoud Wat is Actal? Taakopdracht Actal. Wat is regeldruk eigenlijk? Mandaat Actal. EU en regeldruk. Uitbreiding mandaat Actal. Context decentralisaties Uitdagingen en kansen op lokaal niveau 2 Adviescollege toetsing regeldruk

3 3 Wat is Actal? Adviescollege toetsing regeldruk Opgericht 1 mei 2000 Budget: € 2 mln. College: 3 leden Staf: 10 fte Twee rollen −Toetsingscollege −Expertisecentrum

4 4 Taakopdracht Actal Bijdragen aan de daadwerkelijke reductie van de regeldruk door advisering aan Kabinet en aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal. Voorheen (< 2011): bewerkstelligen van een cultuuromslag bij regelgevers. 4Adviescollege toetsing regeldruk

5 Wat is regeldruk eigenlijk? Administratieve lasten (AL) vloeien voort uit informatieverplichtingen aan de overheid. Inhoudelijke nalevingskosten (INK) vloeien voort uit verplichting om wet- en regelgeving inhoudelijk na te leven. Toezichtlasten (TL) zijn het gevolg van toezicht op naleving van wet- en regelgeving. Regeldruk het totaal van AL, INK en TL bij beleid, uitvoering en toezicht. Adviescollege toetsing regeldruk5

6 6 Mandaat Actal 1. Ex ante toetsing (voorgenomen wetgeving) –Informele adviezen in vroege fase wetgevingsproces. –Formele adviezen over voorgenomen wetgeving. 2. Regeldrukaudit 3. Adviezen op basis van signalen 4. Strategisch advies (bestaande wetgeving) –Beoordeling voortgangsrapportages kabinet. –Agenderen nieuwe reductiemogelijkheden. 6Adviescollege toetsing regeldruk

7 7 EU en regeldruk Circa 50% van de regeldruk voor bedrijven komt voort uit EU regelgeving. Een effectieve aanpak vereist inzet op EU niveau. RegWatchEurope: samenwerkingsverband van de EU waakhonden (VK, Tsjechië, Duitsland, Zweden en Nederland). Adviescollege toetsing regeldruk7

8 Uitbreiding Mandaat Actal Toezegging minister Kamp aan TK: uitbreiding mandaat richting gemeenten. Ministerraad heeft op 26 september jl. ingestemd met het besluit. Actal kan adviseren na verzoek van gemeente(n). Adviezen over: gevolgen voorgenomen verordeningen en andere gemeentelijke regels voor de regeldruk voor bedrijven, burgers en beroepsbeoefenaren in de sectoren zorg, onderwijs, veiligheid en sociale zekerheid. Strategische vraagstukken op het terrein van de regeldruk. Adviescollege toetsing regeldruk 8

9 9 Uitbreiding mandaat (vervolg) Betreft een neventaak van Actal. Actal is geen waakhond richting gemeenten. Actal is onafhankelijk expertisecentrum. 14 jaar kennis en ervaring vermindering regeldruk. College Actal prioriteert. Vraaggestuurde advisering (geen ongevraagd advies).

10 Context decentralisaties: kostenbeheersing/ beperking en kwaliteitsverbetering moeten hand in hand gaan Adviescollege toetsing regeldruk10

11 Oorzaken van regeldruk (algemeen) Worsteling tussen ruimte/maatwerk in de uitvoering en anderzijds zekerheid en houvast voor de burger en de uitvoerend professional. Wantrouwen/controlebehoefte: toezicht versus vertrouwen. Regelreflex bij de overheid (reageren op incidenten). Behoefte aan transparantie voor de consument. Complexe financieringsstructuren: publiek – private samenwerkingsmodellen; publiek – publieke samenwerking regelgeving- en aanbesteding-, contract- en subsidierelatie. Wisselwerking tussen wetgever (“staat helemaal niet in de wet”) en werkvloer (ik dacht dat dit van Den Haag moest”). Vele schakels in de zorgketen en keten van werk en inkomen. Cultuur van registreren, vooral in de zorg. Behoefte aan zekerheid bij burgers. Adviescollege toetsing regeldruk11

12 Waar liggen de uitdagingen en kansen op lokaal niveau? (1) Adviescollege toetsing regeldruk 12 Wegnemen gelaagdheid in regelgeving (wetgeving – AMvB – Min. Besluiten – verordening - besluit lokale overheid (wellicht ook normering toezichthouders. Terugbrengen van de informatielast voor burgers (samen kijken naar de mogelijkheden en niet eerst leveren en aantonen en dan pas samen kijken). Terugbrengen van de omvang informatieplicht van burgers (hergebruik van aanwezige info; koppeling bestanden e.d.). Rapportagelast van organisaties beperken: meer uitgaan van (“verdiend”) vertrouwen en stap over op een andere wijze van rapporteren (alleen afwijkingen van norm en bijzonderheden rapporteren).

13 Waar liggen de uitdagingen en kansen op lokaal niveau (2) Adviescollege toetsing regeldruk13 Stoppen met stapelen van toezicht: in geval van zelfregulering terughoudend in toezicht zijn en werken met slechts één toezichthouder. Een loket en aanspreekpunt voor de burger met zorg behoefte of behoefte aan werk en/of inkomen. Samenhang in lokale uitvoeringsprocessen (formulieren/rapportages e.d.). Bij (eerste) contact alle mogelijke problemen en behoeften belichten en bespreken. Geen (her)indicatiestelling meer bij bepaalde handicaps en noodzaak van indicatiestelling meer aan de leeftijd koppelen. Houd in de contacten met burger rekening met de versnippering (bijvoorbeeld bij het pgb: Jeugdzorg, Wlz, WMO 2015 en Zvw).

14 De uitdaging Acties lokaal niveau Heden Toekomst Adviescollege toetsing regeldruk14

15 15 Contact informatie Actal Postbus 16228 2500 BE Den Haag tel: +31-(0)70-3108666 e-mail: info@actal.nl Internet: www.actal.nlwww.actal.nl Twitter: @Actal_info Adviescollege toetsing regeldruk


Download ppt "Tdfdsfd De rol van Actal voor gemeenten Woensdag 26 november 2014 Marcel Kieviet / Jos Tonk Presentatie “Goede regels, gerichte Service”"

Verwante presentaties


Ads door Google