De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 14 december 2014 middagdienst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 14 december 2014 middagdienst."— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 14 december 2014 middagdienst

2 Welkom in deze dienst. Voorganger: ds. J. Jonkman (Zeewolde)
Ouderling: Wilhelm van Eeken Organist: Krijn van Veen Met jongerenkoor “Samen op weg”

3 Koor: Salmo 150 Psalm 150a Nieuw Liedboek Evangelisch lied 454 en 458 Stil gebed, votum en groet Gezang 126: 1,2,3 Koor: De tijd Verdwijnt Koor: Getuigen van licht Opwekking 527

4 Koor: Follow that star Koor: Night Prayer Nieuw Liedboek 506: 1, 2 en 4 Nieuw Liedboek 475 Jesaja 8:23-9:6 (NBV)

5 Het koor zingt Salmo 150 Het koor zingt Salmo 150

6 1 Geprezen zij God! Gij engelenkoor
Psalm 150a Nieuw Liedboek 1 Geprezen zij God! Gij engelenkoor dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord! Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep, die allen daarboven tot dankzegging riep.

7 2 Geprezen zij God! Gij allen op aard,
Psalm 150a Nieuw Liedboek 2 Geprezen zij God! Gij allen op aard, aanbid Hem die u als kind'ren aanvaardt. Loof Hem die uw Heer is met juichende stem. Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem!

8 3 Geprezen zij God! Laat alles wat leeft
Psalm 150a Nieuw Liedboek 3 Geprezen zij God! Laat alles wat leeft nu zingen voor Hem die alles ons geeft. Laat jub'len het orgel, laat harp en trompet de glorie doen klinken, van Hem die ons redt.

9 4 Geprezen zij God! Ons lied is gewijd
Psalm 150a Nieuw Liedboek 4 Geprezen zij God! Ons lied is gewijd aan Hem die altijd ons helpt en geleidt. Om zijn goede schepping, om hemels genot, zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!

10 Welkom en mededelingen

11 1. Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht,
Evangelisch lied 454 1. Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht, dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht. En Hij wenst dat ieder tot zijn ere schijn', jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn'.

12 2. Jezus zegt, dat Hij ieders kaarsje ziet,
Evangelisch lied 454 2. Jezus zegt, dat Hij ieders kaarsje ziet, of het helder licht geeft, of ook bijna niet. Hij ziet uit de hemel of wij lichtjes zijn, jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn'.

13 3. Jezus zegt ons ook dat 't zo donker is.
Evangelisch lied 454 3. Jezus zegt ons ook dat 't zo donker is. Overal op aarde zonde en droefenis. Laat ons dan in 't duister held're lichtjes zijn, jij in jouw klein hoekje en ik in 't mijn'.

14 Laat je licht maar schijnen bij alles wat je doet,
Evangelisch lied 458 Laat je licht maar schijnen bij alles wat je doet, zodat de mensen zeggen: God is goed! God is liefde, God is... God is goed!

15 Laat zo je licht maar schijnen bij alles wat je doet,
Evangelisch lied 458 Laat zo je licht maar schijnen bij alles wat je doet, zodat de mensen zeggen: God is goed!

16 Stil gebed Votum en groet Stil gebed Votum en groet

17 1 Verwacht de komst des Heren, o mens, bereid u voor:
Gezang 126 1 Verwacht de komst des Heren, o mens, bereid u voor: reeds breekt in deze wereld het licht des hemels door. Nu komt de Vorst op aard, die God zijn volk zou geven; ons heil, ons eigen leven vraagt toegang tot ons hart.

18 2 Bereid dan voor zijn voeten de weg die Hij zal gaan;
Gezang 126 2 Bereid dan voor zijn voeten de weg die Hij zal gaan; wilt gij uw Heer ontmoeten, zo maak voor Hem ruim baan. Hij komt, bekeer u nu, verhoog de dalen, effen de hoogten die zich heffen tussen uw Heer en u.

19 3 Een hart dat wacht in ootmoed is lieflijk voor de Heer,
Gezang 126 3 Een hart dat wacht in ootmoed is lieflijk voor de Heer, maar op een hart vol hoogmoed ziet Hij in gramschap neer. Wie vraagt naar zijn gebod en bidden blijft en waken, in hem wil woning maken het heil, de Zoon van God.

20 Gebed Gebed

21 We lezen nu Jesaja 8: 23 – 9: 6 uit de Nieuwe Bijbelvertaling.

22 Zoals het land van Zebulon en Naftali
Jesaja 8: 23 – 9: 6 Licht in de duisternis Zoals het land van Zebulon en Naftali in het verleden smadelijk bejegend is, zo wordt weldra eer bewezen aan de kuststreek, het Overjordaanse en het domein van andere volken.

23 9 1 Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht.
Jesaja 8: 23 – 9: 6 9 1 Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen. 2 U hebt het volk weer groot gemaakt, diepe vreugde gaf u het, blijdschap als de vreugde bij de oogst, zij jubelen als bij het verdelen van de buit.

24 3 Het juk dat op hen drukte,
Jesaja 8: 23 – 9: 6 3 Het juk dat op hen drukte, de stok op hun schouder, de zweep van de drijver, u hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds. 4 Iedere laars die dreunend stampte en elke mantel waar bloed aan kleeft, ze worden verbrand, een prooi van het vuur.

25 een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders.
Jesaja 8: 23 – 9: 6 5 Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.

26 6 Groot is zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen.
Jesaja 8: 23 – 9: 6 6 Groot is zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen. Davids troon en rijk zijn erop gebouwd, ze staan vast, in recht en gerechtigheid, van nu tot in eeuwigheid. Daarvoor zal hij zich beijveren, de heer van de hemelse machten.

27 Het koor zingt: De tijd verdwijnt Getuigen van licht

28 Meditatie met als thema
“Licht in onze duisternis”

29 Preek Preek

30 een ster schijnt door de wolken, dit is de nacht dat zijn leven begon.
Opwekking 527 1. Licht in de nacht: een ster schijnt door de wolken, dit is de nacht dat zijn leven begon. ’n Sluier van angst en pijn lag op de volken, totdat Hij kwam en het kwaad overwon. Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen; stralend breekt die held’re morgen aan.

31 Refrein: Prijs nu zijn naam, samen met de engelen. O, nacht vol licht,
Opwekking 527 Refrein: Prijs nu zijn naam, samen met de engelen. O, nacht vol licht, o, nacht dat Jezus kwam.

32 liefde alleen is de weg die Hij wees. En als Hij spreekt
Opwekking 527 2. Wat Hij ons leert is geven om een ander; liefde alleen is de weg die Hij wees. En als Hij spreekt verbreekt Hij alle banden, vrij van het juk van verdrukking en vrees. Uit ons hart en dwars door alle tranen ontspringt een lied dat jubelt door de tijd.

33 Refrein: Prijs nu zijn naam, de naam van alle namen,
Opwekking 527 Refrein: Prijs nu zijn naam, de naam van alle namen, en geef Hem glorie in alle eeuwigheid in alle eeuwigheid.

34 Gebeden Gebeden

35 Er zal nu gecollecteerd worden voor:
Stichting De Hoop Kerk

36 Het koor zingt: Follow that Star Night prayer

37 1. Wij trekken in een lange stoet op weg naar Bethlehem,
Nieuw Liedboek 506 1. Wij trekken in een lange stoet op weg naar Bethlehem, wij gaan uw koning tegemoet, o stad Jeruzalem! Gezegend die zijn komst begroet en knielen wil voor hem! Wij loven U, koning en Heer, koning en Heer, wij loven U, koning en Heer!

38 2. Al bent U nu nog maar een kind, zo hulpeloos en klein,
Nieuw Liedboek 506 2. Al bent U nu nog maar een kind, zo hulpeloos en klein, wij weten dat het rijk begint waarvan U Heer zult zijn, een rijk waarin de vrede wint van oorlog en van pijn. Wij loven U, koning en Heer, koning en Heer, wij loven U, koning en Heer!

39 4. Wij gaan op weg naar Bethlehem, daar ligt Hij in een stal,
Nieuw Liedboek 506 4. Wij gaan op weg naar Bethlehem, daar ligt Hij in een stal, die koning in Jeruzalem voor eeuwig wezen zal! Laat klinken dan met luider stem en blij bazuingeschal: wij loven U, koning en Heer, koning en Heer, wij loven U, koning en Heer!

40 Gedicht Gedicht

41 1. Ik mag hier aan uw kribbe staan, Heer Jezus, licht en leven.
Nieuw Liedboek 475 1. Ik mag hier aan uw kribbe staan, Heer Jezus, licht en leven. Ik draag U als geschenken aan wat Gij mij hebt gegeven. U zij mijn hart en ziel gewijd, mijn geest, mijn zin, mijn innigheid. O neem ze aan als gaven.

42 2. Voor ik als kind ter wereld kwam, zijt Gij voor mij geboren.
Nieuw Liedboek 475 2. Voor ik als kind ter wereld kwam, zijt Gij voor mij geboren. Eer ik een woord van U vernam, hebt Gij mij uitverkoren. Voordat uw hand mij heeft gemaakt, werd Gij een kindje, arm en naakt hebt Gij U mij gegeven.

43 3. Te midden van de nacht des doods, zijt Gij, mijn zon verrezen.
Nieuw Liedboek 475 3. Te midden van de nacht des doods, zijt Gij, mijn zon verrezen. O zonlicht, mild en mateloos, uw gloed heeft mij genezen. O zon die door het donker breekt, en ’t ware licht in mij ontsteekt hoe heerlijk zijn uw stralen.

44 Zegen, door de gemeente te beantwoorden met:

45 Wel thuis en een goede week gewenst.


Download ppt "Zondag 14 december 2014 middagdienst."

Verwante presentaties


Ads door Google