De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Shalom!.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Shalom!."— Transcript van de presentatie:

1 Shalom!

2 Welkom Op het TOV! Eetcafe

3 Psalm 98 : 1 & 2 Zingt, zingt een nieuw gezang den Heere, Dien groten God, Die wondren deed. Zijn rechterhand, vol sterkt' en ere, Zijn heilig' arm, wrocht heil na leed. Dat heil heeft God nu doen verkonden, Nu heeft Hij Zijn gerechtigheid, Zo vlekkeloos en ongeschonden. Voor 't heidendom ten toon gespreid.

4 Hij heeft gedacht aan Zijn genade, Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt
Hij heeft gedacht aan Zijn genade, Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt. Dit slaan al 's aardrijks einden gade, Nu onze God Zijn heil om schenkt. Juich dan den Heer' met blijde galmen, Gij ganse wereld, juich van vreugd. Zing vrolijk in verheven psalmen Het heil, dat d' aard' in 't rond verheugt

5 Gebed

6 Lukas 1 : 26 En in de zesde maand werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galiléa, genaamd Názareth; 27 Tot een maagd, die ondertrouwd was met een man, wiens naam was Jozef, uit den huize Davids; en de naam der maagd was Maria. 28 En de engel tot haar ingekomen zijnde, zeide: Wees gegroet, gij begenadigde; de Heere is met u; gij zijt gezegend onder de vrouwen.

7 29 En als zij hem zag, werd zij zeer ontroerd over dit zijn woord, en overlegde, hoedanig deze groetenis mocht zijn. 30 En de engel zeide tot haar: Vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. 31 En zie, gij zult bevrucht worden, en een Zoon baren, en zult Zijn naam heten JEZUS. 32 Deze zal groot zijn, en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden; en God, de Heere, zal Hem den troon van Zijn vader David geven.

8 33 En Hij zal over het huis Jakobs Koning zijn in der eeuwigheid, en Zijns Koninkrijks zal geen einde zijn. 34 En Maria zeide tot den engel: Hoe zal dat wezen, dewijl ik geen man bekenne? 35 En de engel, antwoordende, zeide tot haar: De Heilige Geest zal over u komen, en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom ook, dat Heilige, Dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden.

9 36 En zie, Elizabet, uw nicht, is ook zelve bevrucht, met een zoon, in haar ouderdom; en deze maand is haar, die onvruchtbaar genaamd was, de zesde. 37 Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. 38 En Maria zeide: Zie, de dienstmaagd des Heeren; mij geschiede naar uw woord. En de engel ging weg van haar.

10 ‘En Hij zal over het huis Jakobs Koning zijn in der eeuwigheid…’
Lukas 1 : 33a ‘En Hij zal over het huis Jakobs Koning zijn in der eeuwigheid…’

11 Zingen

12 Koning en Heer’, Koning en Heer’,
Wij trekken in een lange stoet Op weg naar Bethlehem Wij gaan uw Koning tegemoet O stad Jeruzalem Gezegend die Zijn komst begroet En knielen wil voor Hem Wij loven U, Koning en Heer’, Koning en Heer’, Koning en Heer’

13 Koning en Heer’, Koning en Heer’,
Wij gaan op weg naar Bethlehem Daar ligt Hij in een stal Die koning in Jeruzalem Voor eeuwig wezen zal! Laat klinken dan met luider stem En blij bazuingeschal Wij loven U, Koning en Heer’, Koning en Heer’, Koning en Heer’

14

15

16

17

18 Uitleg eetcafé

19 Eet smakelijk!


Download ppt "Shalom!."

Verwante presentaties


Ads door Google