De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beleidsplan Lokaal Sociaal Beleid 2008 - 2013. Lokaal Sociaal Beleid Decreet van 3 maart 2004 Doel: vergroten toegankelijkheid van de sociale dienst-

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beleidsplan Lokaal Sociaal Beleid 2008 - 2013. Lokaal Sociaal Beleid Decreet van 3 maart 2004 Doel: vergroten toegankelijkheid van de sociale dienst-"— Transcript van de presentatie:

1 Beleidsplan Lokaal Sociaal Beleid 2008 - 2013

2 Lokaal Sociaal Beleid Decreet van 3 maart 2004 Doel: vergroten toegankelijkheid van de sociale dienst- en hulpverlening voor elke burger en het nastreven van een optimaal bereik van de beoogde doelgroep, met specifieke aandacht voor kwetsbare groepen Uitschrijven door stad & OCMW Participatie van burgers en lokale actoren

3 Lokaal Sociaal Beleid Inhoud van het plan (art. 4 van het decreet) - Inleiding - Korte inhoud - Omgevingsanalyse - Geïntegreerde visie op LSB - Meerjarenplanning - Taakverdeling en werkafspraken stad & OCMW over uitvoering meerjarenplanning - Participatietraject - Ontwikkeling - Sectorale planverplichtingen

4 Lokaal Sociaal Beleid Inleiding - Wettelijk kader - Art. 23 en 24 van de grondwet = erkenning van de sociale grondrechten - Lokaal ouderenbeleid - Lokaal beleid kinderopvang - Maximale integratie van de 2 plannen

5 Lokaal Sociaal Beleid Korte inhoud - Doel van het plan - Indeling van beleidsdomeinen in 8 clusters - Beknopte weergave van de vaststellingen en de beleidsuitdagingen

6 Lokaal Sociaal Beleid De clusters/beleidsdomeinen zijn: - Wonen en woonzorg - Tewerkstelling - Gezinsondersteuning & onderwijs - Samenlevingsopbouw - Gezondheidszorg - Algemeen maatschappelijke dienstverlening - Thuiszorg - Vrije tijd - Kinderopvang

7 Lokaal Sociaal Beleid Omgevingsanalyse - Procesbeschrijving - Algemene omgevingsanalyse: geografische situering en socio- demografische kenmerken - Omgevingsanalyse per cluster

8 Lokaal Sociaal Beleid Omgevingsanalyse algemeen - Situering van de stad - Bevolkingscijfers: 30.057 inwoners op 01/01/2006 - Door vergrijzing: toename senioren en zilveren senioren - Stijging aantal huishoudens - Groot aantal alleenstaanden - 54% van de inwoners inkomen < 20 000 euro per jaar

9 Lokaal Sociaal Beleid Omgevingsanalyse per cluster - Inventaris huidige sociale dienst- en hulpverlening - De actoren inclusief OCMW- diensten en dienst welzijn kregen een gestructureerde vragenlijst waarin er gevraagd werd naar hun aanbod aan dienst-verlening, de doelgroep, noden/behoeften/knelpunten die ervaren werden. - Kwantitatieve en kwalitatieve analyse

10 Lokaal Sociaal Beleid Geïntegreerde visie Maatschappelijk welzijn van alle burgers verbeteren, met bijzondere aandacht voor de maatschappelijk zwakkeren door ° gerichte communicatie op maat van de individuele burger ° netwerkvorming met actoren ° dienst- en hulpverlening op maat van de individuele hulpvrager

11 Lokaal Sociaal Beleid Meerjarenplanning - Doelstellingen: strategische, tactische en operationele - Opgenomen in beleidsprogramma - Uitgeschreven per cluster - Looptijd 2008 - 2013

12 Lokaal Sociaal Beleid Wonen en woonzorg - Bilzenaar moet zich thuis voelen - Als kleinstedelijk gebied belangrijke woonfunctie vervullen - Streven naar verscheiden en kwalitatief woningaanbod - Aanbod betaalbare woongelegenheden verhogen - Leegstand en verwaarlozing tegengaan/ renovatie - Verbetering huurpatrimonium - Voeren van doelgroepen woonbeleid, samen met de stad

13 Lokaal Sociaal Beleid Wonen en woonzorg (vervolg) - Realisatie bijkomende wooninfrastructuur voor senioren / personen met een handicap - Begeleiding sociaal zwakkeren bij huisvestings- problemen - Realisatie huisvestingsloket - Steun aan buurtwerkingen = verbeteren van de leefbaarheid in sociale woonwijken

14 Lokaal Sociaal Beleid Tewerkstelling - Verhogen werkgelegenheid - Verhogen toegankelijkheid van de arbeidsmarkt voor sociaal zwakkeren door: ° samenwerking met zelfstandige ondernemers en bedrijven ° betere afstemming opleiding en arbeid ° ontsluiting van de deelgemeenten ° continuering en verdere uitbouw van lokale diensteneconomie ° versterken economische leefbaarheid van de dorpskernen ° intensieve arbeidstrajectbegeleiding ° betere samenwerking tussen stad, OCMW en lokale actoren ° uitbouw stedelijke dienst tewerkstelling

15 Lokaal Sociaal Beleid Gezinsondersteuning en onderwijs - Beleid dicht bij de mensen - Behoud en uitbouw stedelijk onderwijs - Samenwerking met andere netten - Aanbod onderwijs voor anderstaligen - Behoud kinderopvang - Samenwerking externe diensten voor de multiproblem gezinnen - Verbeteren van participatie, toegankelijkheid van het vrijetijdsaanbod voor kansarmen en jongeren

16 Lokaal Sociaal Beleid Samenlevingsopbouw - Sociale woonwijken - Alle doelstellingen gelden ook voor wijkbewoners - Extra aandacht voor algemeen welzijn wijkbewoners - Communicatie op maat voor bewoners en jongeren - Netwerkvorming - Onderzoek straathoekwerk

17 Lokaal Sociaal Beleid Gezondheidszorg - Promoten van ruim preventief gezondheidsbeleid - Doelgerichte infocampagnes / gezondheidsacties - Gerichte acties drugspreventie - Samenwerking externe partners om gezondheidsrisico’s te beperken - Mogelijkheden psycho-sociale en psychische hulpverlening

18 Lokaal Sociaal Beleid Algemene maatschappelijke dienstverlening - Sociale zorgen en problemen maatschappelijke achterstand terugdringen - Vergroten toegankelijkheid dienstverlening en welzijnsbeleid - Integrale benadering van de hulpvragen en op maat - Bijzonder aandacht allochtone gemeenschap - Welzijnsoverleg / welzijnsraad

19 Lokaal Sociaal Beleid Thuiszorg - Verbetering woonkwaliteit senioren - Uitbouw kwalitatieve thuiszorgdiensten - Communicatie op maat van de senior - Netwerkvorming - Uitbreiding opvangcapaciteit senioren - Realisatie van een ontmoetingsinfrastructuur OCMW voor kansengroepen en senioren

20 Lokaal Sociaal Beleid Vrije tijd - Vooral in sectorale beleidsplannen - Wel kansengroepen en senioren betrekken bij sociaal leven van de stad - Uitbouw seniorenhuizen - Beleidsinspraak en participatie senioren via SAR - Structurele ondersteuning van verenigingen - Aanbod informatieve, vormende en ontspannende activiteiten voor senioren - Verhogen participatie voor kansarme jongeren aan het socio-cultureel leven - Uitbouw steunpunt vrijwilligerswerk

21 Lokaal Sociaal Beleid Kinderopvang - Domino: voorzien infrastructuur richtlijnen Kind en Gezin - Optimaal inspelen behoeften kinderopvang / netwerkvorming - Uitbouw project flexibele en occasionele kinderopvang Domino - Werken aan kwaliteitsvolle en betaalbare opvang - Voldoende informatie en communicatie met de lokale gemeenschap - Ondersteunen private opvanginitiatieven

22 Lokaal Sociaal Beleid Taakverdeling - Afspraken verdeling taken tussen stad & OCMW - Eindverantwoordelijkheid wordt vastgelegd - Elk eigen wettelijke opdrachten - Bij acute problemen of wijziging maatschappelijke tendensen, onmiddellijke reactie - Werken met actieplannen per jaar - Daarin eindverantwoordelijkheid opnemen - Briefing aan het college van burgemeester en schepenen & OCMW-raad om de 3 maanden - Werken vanuit een ambtelijk overleg

23 Lokaal Sociaal Beleid Besluit Werken aan: - Goede gerichte communicatie - Netwerkvorming - Hulpverlening op maat


Download ppt "Beleidsplan Lokaal Sociaal Beleid 2008 - 2013. Lokaal Sociaal Beleid Decreet van 3 maart 2004 Doel: vergroten toegankelijkheid van de sociale dienst-"

Verwante presentaties


Ads door Google