De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

COLLOQUIUM 21 MEI 2010 - HALLE. 21 mei 2010 2 Integraal leefbaarheidsplan Halle 1. Inleiding 2. Toelichting Beleidsproces 3. Visie en doelstellingen plan.

Verwante presentaties


Presentatie over: "COLLOQUIUM 21 MEI 2010 - HALLE. 21 mei 2010 2 Integraal leefbaarheidsplan Halle 1. Inleiding 2. Toelichting Beleidsproces 3. Visie en doelstellingen plan."— Transcript van de presentatie:

1 COLLOQUIUM 21 MEI HALLE

2 21 mei Integraal leefbaarheidsplan Halle 1. Inleiding 2. Toelichting Beleidsproces 3. Visie en doelstellingen plan

3 21 mei Inleiding Beslissing Halse stadsbestuur 2008 om in te gaan op het aanbod van de FOD Binnenlandse Zaken om als pilootgemeente voor Vlaanderen een integraal veiligheidsplan te ontwikkelen. Motivatie: werken rond integrale veiligheid was reeds voorzien in beleidsvisie en meerjarenplan Ondertekening protocolakkoord op Voorlegging aan de Gemeenteraad van

4 21 mei Toelichting Beleidsproces 2.1. Ondersteuning -Methodologische ondersteuning door LIVB-consult. -Vzw Kring: penhouder

5 21 mei Toelichting Beleidsproces 2.2. Oprichting kerngroep: - vanuit het stedelijk beleid: burgemeester - schepen integrale veiligheid - vanuit de lokale politie: korpschef - beleidsofficier -vanuit de stedelijke administratie: preventieambtenaar - directeur welzijn - diensthoofd sociale projecten – ambtenaar integrale veiligheid - buurtcoördinator – de ambtenaar nood- en interventieplanning -vanuit het OCMW: directeur welzijn -vanuit de brandweer: brandweerofficier - het parket

6 21 mei Toelichting Beleidsproces 2.3. Procesbeschrijving - Inventarisatieperiode: Opmaak van een lokale veiligheidsdiagnostiek door de preventiedienst (een grondige analyse van de leefbaarheid en de criminaliteit). - SWOT-analyse - bepalen prioriteiten - Opmaak strategische doelstellingen op basis van werkgroepen ikv lokaal sociaal beleid

7 21 mei Toelichting Beleidsproces 2.4. Van veiligheid naar leefbaarheid Doel: veiligheidsbeleid te verankeren en te versterken door de bestaande strategische plannen op elkaar af te stemmen. Het leefbaarheidsplan is vooral een strategisch plan dat loopt van 2010 tot Vanaf 2010: jaarlijkse actieplannen op operationeel niveau.

8 21 mei Toelichting Beleidsproces Leefbaarheidsplan: vernieuwde kijk op integrale veiligheid, door: -bundeling van de krachten -complementair waarvan zonaal politieplan, lokaal sociaal beleidsplan, Jeugdbeleidsplan, Cultuurbeleidsplan, Sportbeleidsplan, Milieubeleidsplan, Mobiliteitsplan,… elk gericht op hun domein, deel van uitmaken. Leefbaarheid als structureel aandachtspunt bij de beleidsvorming en –uitvoering op de terreinen waar dit van belang is (facetbenadering).

9 21 mei Toelichting Beleidsproces. Leefbaarheid: -samenspel tussen fysieke kwaliteit, sociale kwaliteit, sociale kenmerken en veiligheid van de omgeving. -objectieve en subjectieve aspecten -Werken vanuit alle schakels van de veiligheidsketen: pro-actie, preventie, voorbereiding van de reactie, repressie en nazorg

10 21 mei Visie en doelstellingen plan Drie prioritaire thema’s: Veilig wonen Jongeren Buurten

11 21 mei Visie en doelstellingen plan Motivatie keuze: - resultaten integrale veiligheidsdiagnose - prioriteiten opgenomen in de verschillende plannen

12 21 mei Visie en doelstellingen plan Inhoudelijke stoffering doelstellingen: - Bevraging woonraad (werkgroep lokaal sociaal beleid + uitbreiding woonraad) - Oprichting tijdelijke werkgroep jongeren bestaande uit deskundigen

13 21 mei Visie en doelstellingen plan 3.1.Wonen: ‘Halle, woonveilige stad’ 4 belangrijke aspecten: Informatieverspreiding Leegstand en verkrotting Woonzorg Buurtbemiddeling/burenbemiddeling

14 21 mei Visie en doelstellingen plan Wonen: ‘Halle, woonveilige stad’ Strategische doelstellingen mbt wonen: Het leefbaarheidsbeleid stemt de informatieverspreiding over kwalitatieve huisvesting af Beleidsdomeinen moeten op elkaar afgestemd worden: ruimtelijke ordening, woonomgeving en mobiliteit kunnen meer samen worden bekeken. Ook sectoroverschrijdende acties moeten worden afgestemd. Het leefbaarheidsbeleid stimuleert het optimaliseren en onderhouden van het wooncomfort en gaat leegstand tegen.

15 21 mei Visie en doelstellingen plan. Het leefbaarheidsbeleid creëert een kanaal om signalen om slechte woonzorg te detecteren en stelt acties op met het oog op een betere woonzorg. Het leefbaarheidsbeleid onderzoekt de methodiek van buurtbemiddeling als proactief alternatief voor een repressieve aanpak van burenconflicten

16 21 mei Visie en doelstellingen plan Kinderen/jongeren: ‘Halle, kindvriendelijke stad’ 2 belangrijke aspecten: Afstemming tussen partners Overlast – positief imago jongeren

17 21 mei Visie en doelstellingen plan. Strategische doelstellingen mbt kinderen/jongeren: Het leefbaarheidsbeleid zorgt voor een structurele en beleidsmatige afstemming tussen betrokken partners. Het leefbaarheidsbeleid werkt aan een gestructureerd dossierverloop bij de aanpak van jongerenproblematieken. Het leefbaarheidsbeleid bouwt aan een positief imago bij de aanpak van jongerenoverlast.

18 21 mei Visie en doelstellingen plan 3.3. Buurten ° Geen strategische doelstellingen ° Aanzet vanuit het thema veilig wonen ° Start in de loop van 2010, na aanstelling van de buurtcoördinator

19


Download ppt "COLLOQUIUM 21 MEI 2010 - HALLE. 21 mei 2010 2 Integraal leefbaarheidsplan Halle 1. Inleiding 2. Toelichting Beleidsproces 3. Visie en doelstellingen plan."

Verwante presentaties


Ads door Google