De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM ! Beleidsverklaring 27/12/2007. Aalst Ontwerpnota beleidsplan 2007 - 2012  OCMW  Stad  Het brede welzijnsveld  Hogere overheid (Stedenfonds)

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM ! Beleidsverklaring 27/12/2007. Aalst Ontwerpnota beleidsplan 2007 - 2012  OCMW  Stad  Het brede welzijnsveld  Hogere overheid (Stedenfonds)"— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM ! Beleidsverklaring 27/12/2007

2 Aalst Ontwerpnota beleidsplan 2007 - 2012  OCMW  Stad  Het brede welzijnsveld  Hogere overheid (Stedenfonds)  In samenspraak komen tot een vernieuwend sociaal beleidsplan

3 Welzijnsbeleid =  omzien naar wie achterblijft  zorgen voor menselijke waardigheid  een duw in de rug geven bij wie het tegenzit  toekomstige zorgvragen nu al voorzien

4 Bij welzijnsbeleid  gaat het om mensen  waar hulp, zorg, aandacht nodig is,  om kwaliteit van leven,  een recht van iedereen.

5 Welzijnsbeleid vergt  een doortastend beleid van respect en solidariteit,  visie, inzet en samenwerking,  voor, maar vooral samen met mensen.

6 Voorstelling nota met beleidsintenties  Algemene krachtlijnen  Specifieke doelgroepen  Welbepaalde beleidsdomeinen  Integraal & inclusief  raakvlakken met zovele andere beleidsdomeinen  netwerken

7 Inhoud  Krachtlijnen  Sociaal weefsel versterken  Gezinsbeleid  Thuiszorg  Sociale hulpverlening  Aandachtgroepen  Inclusieve domeinen  Personeel

8 Krachtlijnen  « Lokaal sociaal beleid » versus « Sociaal lokaal beleid »  Welzijnstoets  Sociale clausules bij overheidsopdrachten  LSB – decreet - opmaak plan – coördinator  platform (participatie en overleg)

9 Krachtlijnen  Stedenfonds :  actoren regulier via ocmw  Sociaal restaurant  Één loket onthaal – crisisopvang  Huisvesting - woonwinkel  buurtwerken  Welzijnsaanbod bekend maken via Sociaal Huis, themabeurzen, sociale kaart op website Stad en OCMW, brochure, Denderend Aalst, caravan...

10 Sociaal weefsel  Sociale samenhang :  Bevorderen kleinschalige welzijnsinitiatieven en welzijnswerk  Samenvoeging bevoegdheden schepen welzijn en ocmw-voorzitter  Diversiteit  Wederzijds respect  Veiligheid

11 Sociaal weefsel  Sociaal buurtbeleid :  Aanmoedigen buurtleven  Gebiedsgerichte werking  De Brug (Parol, Buurtweb, buurtrestaurant de loods,...)

12 Gezinsbeleid  Kinderzorg en –opvang  Verdere uitbouw (nieuwe kribbe asz-stad-ocmw)  Lokaal overleg kinderopvang  Centraal infoloket  Buitenschoolse opvang  Flexibele en buurtgerichte opvang  Dringende en occasionele opvang  Dienstencheques  Ondersteuning onthaalgezinnen  Vrijwilligers in de kinderopvang

13 Gezinsbeleid  Opvoedingsondersteuning  Aalsterse opvoedingswinkel

14 Thuiszorg  Vergrijzing, verwitting, vereenzaming  Expansieve groei  Nood aan thuiszorg ‘s nachts  Warme maaltijden ? (enquête)  Mantelzorgbeleid

15 Sociale hulpverlening  OCMW  Van OCMW naar « Centrum voor Welzijn »  Gegarandeerde discretie  Onderzoek naar tevredenheid  Uitbouw van vrijwilligerswerk en arbeidszorgmogelijkheden  Verdere ontplooiing van het Sociaal Huis

16 Sociale Hulpverlening  De brede welzijnsdienstverlening  Doorzichtige en toegankelijke dienstverlening  Crisisopvang voor minderjarigen  Meer langdurige opvangcapaciteit (vrouwen)  Opvang voor druggebruikers  Nieuwe vormen van hulpverlening (energiegroepen, oudergroepen, lets, zorgboerderij,...)

17 Sociale hulpverlening  Preventiebeleidsplan inzake welzijn  Versmallen van de digitale kloof  Preventieve budgetteringshulp  Renteloze lening stookolie  Nieuw huurwaarborgsysteem  Steun aan niet-leefloners met laag inkomen

18 Aandachtsgroepen  Personen in armoede en sociale uitsluiting  Opmaak armoedebestrijdingsplan  Inschakelen van ervaringsdeskundigen  Gecoördineerde aanpak tegen armoede en sociale uitsluiting  Preventief armoedebeleid  Sociale superette, maaltijdcheque en sociale uitleendienst  De digitale kloof aanpakken  Aangepaste hulp bij energie-armoede (lac –energiecel)  Actie veilige verwarming  Juridische hulp

19 Aandachtsgroepen  Alleenstaanden  Peuters met taalachterstand  Personen met een handicap  Toegankelijkheidsbeleid  Bereikbaarheid van het sociaal restaurant  Een speel-o-theek voor alle kinderen

20 Aandachtsgroepen  Senioren (zie zorgstrategisch plan)  Zolang mogelijk thuisblijven  Inhaaloperatie inzake de verschillende ouderenvoorzieningen  Van rusthuizen naar moderne woonzorgcentra gespreid over 4 zorgcirkels  dienstencentra  Projecten huisdieren en internet

21 Aandachtsgroepen  Etnische culturele minderheden  Gelijke kansen en inburgering  Verenigingsleven betrekken bij minderhedenbeleid  Positieve benadering van het inburgeringsproces  Betere toegang van allochtone hulpvragers tot reguliere hulpverlening

22 Inclusieve domeinen  Gezondheidszorg  Kwaliteitsvolle gezondheidszorg voor iedereen  Sociaal cultuurbeleid  Cultuurparticipatie voor kansarmen en kinderen  Culturele participatiekansen voor iedereen

23 Inclusieve domeinen  Sociale economie  Verdere uitbouw projecten stad - ocmw  Stimuleren van het maatschappelijk verantwoord ondernemerschap  Maximale inspanningen voor socio-professionele integratie  Woonbeleid  Meer sociale woongelegenheid en woonkwaliteit  Naar een anonieme huurwaarborgregeling  Samenwerking rond woon/welzijnsproblemen

24 Personeelsbeleid  Een aangepast personeelskader  Professionele inzet en jobtevredenheid

25 Dank voor uw aandacht !


Download ppt "WELKOM ! Beleidsverklaring 27/12/2007. Aalst Ontwerpnota beleidsplan 2007 - 2012  OCMW  Stad  Het brede welzijnsveld  Hogere overheid (Stedenfonds)"

Verwante presentaties


Ads door Google