De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opdracht wetenschappelijke review leerlingenbegeleiding

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opdracht wetenschappelijke review leerlingenbegeleiding"— Transcript van de presentatie:

1 Opdracht wetenschappelijke review leerlingenbegeleiding
Infosessie 22 juli 2014

2 Situering Doel: input leveren voor vernieuwd beleid leerlingenbegeleiding. Aanleiding: Masterplan Hervorming Secundair Onderwijs Reeds lopend: Performance audit CLB’s (PwC) Dossierbehandelaars: inhoudelijk: Evi Neven Procedureel: Caroline Gijselinckx

3 Cf. Masterplan Secundair Onderwijs
“Er wordt een audit uitgevoerd teneinde de gehele werking van de CLB’s qua effectiviteit en efficiëntie door te lichten. In de audit wordt ook de samenwerking met en enting op het welzijnsaanbod en de preventieve gezondheidszorg voor kinderen en jongeren in kaart gebracht en geëvalueerd naar efficiëntie en effectiviteit. Concreet gaat het hierbij over de preventieve gezinsondersteuning in de Huizen van het Kind, de strijd tegen kinderarmoede, de IJH, het actieplan suïcidepreventie en de organisatie van de preventieve gezondheidszorg op de eerste lijn.”

4 Performance audit Opdrachtnemer: PwC
Doel: efficiëntie en effectiviteit CLB’s onderzoeken Opzet: Tevredenheidsanalyse Middelenanalyse Takenpakketregistratie Top-down procesonderzoek Deadline: eind februari 2015 Resultaten moeten meegenomen worden in wetenschappelijke review

5 Wetenschappelijke review
Systematische literatuurstudie De stand van zaken van wetenschappelijke kennis (uit Vlaanderen en buitenland) op vlak van leerlingenbegeleiding presenteren, met bijzondere aandacht voor de visie erop en de domeinen die daaronder gerekend worden, de actoren die daarin een rol opnemen met hun onderlinge relaties en verantwoordelijkheden, en de randvoorwaarden waaronder deze systemen werken. Ook de resultaten van de performance audit door PwC meenemen. Doel: formuleren van theoretisch en empirisch onderbouwde aanbevelingen voor een meer efficiënte en effectieve organisatie van leerlingenbegeleiding. Valorisatie: beleidsmakers moeten op basis van deze gefundeerde input een toekomstig beleid omtrent leerlingenbegeleiding in Vlaanderen kunnen uitwerken. Deadline: eind juni 2015

6 Wetenschappelijke review
Vlaams onderzoek dat zeker moet meegenomen worden in de wetenschappelijke review – naast internationaal onderzoek: Struyf, E., e.a. (2012). Zorgbeleid in het gewoon basis- en secundair onderwijs in Vlaanderen: kenmerken, predictoren en samenhang met taakopvatting en handelingsbekwaamheid van leerkrachten (OBPWO 09.05). Devos, G. e.a. (2013). Bestedingspatroon van personeelsmiddelen in basis- en secundaire scholen voor de invulling van hun administratieve, beleids- en pedagogisch ondersteunende taken. Van Tomme, N., K. Verhoest & J. Voets i.s.m. B. De Peuter (2011). Evaluatie van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de integrale jeugdhulp. Leuven: Instituut voor de Overheid/KU Leuven. Spruyt, B., e.a. (2014). Van occasionele tot reguliere spijbelaar: een onderzoek naar het profiel van spijbelaars en de invloed van school en omgeving op spijbelen (OBPWO 11.03). Verschueren, K. e.a. (nog lopend). Buitenschoolse hulpverlening en zorg op school: Samenhang, afstemming en verklarende factoren (OBPWO 12.01). Struyf, E. (nog op te starten). Toeleiding naar het zorgaanbod. Een onderzoek naar bestaande praktijken en verklarende factoren op kind-, gezins- en schoolniveau in het gewoon en buitengewoon onderwijs in Vlaanderen (OBPWO 13.01).

7 Opmerkingen Belang van gedegen kennis van de wetenschappelijke literatuur en het beleid in het buitenland inzake leerlingenbegeleiding Geen eigen empirisch onderzoek, maar bundelen van bestaande inzichten uit wetenschappelijke literatuur en uit goed (inspirerend voor Vlaanderen) en slechte (zicht op valkuilen) beleid in het buitenland Rekening houden met de beleids- en onderwijscontext van Vlaanderen Aanbevelingen voor een vernieuwd beleid op vlak van leerlingenbegeleiding in Vlaanderen Elementen: de visie erop en de domeinen die daaronder gerekend worden, de actoren die daarin een rol opnemen met hun onderlinge relaties en verantwoordelijkheden, en de randvoorwaarden waaronder deze systemen werken


Download ppt "Opdracht wetenschappelijke review leerlingenbegeleiding"

Verwante presentaties


Ads door Google