De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Water ● Wegen ● Werken ● Rijkswaterstaat

Verwante presentaties


Presentatie over: "Water ● Wegen ● Werken ● Rijkswaterstaat"— Transcript van de presentatie:

1 Water ● Wegen ● Werken ● Rijkswaterstaat
7 april 2017

2 Wat is Rijkswaterstaat
Uitvoeringsorganisatie van de Minister van Infrastructuur en Milieu/Staatssecretaris Ontwikkelt en beheert Nederlandse infrastructurele werken, zowel wegen als waterwegen Missie: Land beschermen tegen overstromingen Voldoende en schoon water Vlot en veilig verkeer over weg en water Betrouwbare en bruikbare informatie Algemene presentatie 7 april 2017

3 Het beheergebied van Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat beheert drie rijksinfrastructuurnetwerken Algemene presentatie 7 april 2017

4 Beheersgebied Hoofdwegennet
Rijkswaterstaat beheert: 3.102 kilometer auto(snel)weg inclusief verkeerssignalering 1.259 kilometer op- en afritten en verbindingswegen 25 spitsstroken 2.533 viaducten 15 tunnels 715 beweegbare en vaste bruggen 7 ecoducten Algemene presentatie 7 april 2017

5 Beheersgebied Hoofdvaarwegennet
Rijkswaterstaat beheert: 1.686 kilometer kanalen en rivieren, waarvan 1462 kilometer hoofdtransportas 6.165 km vaarweg in open water 83 sluizen 422 bruggen Algemene presentatie 7 april 2017

6 Beheergebied Hoofdwatersystemen (1)
Rijkswaterstaat beheert: 5.000 km2 = hectare zoetwater: rivieren, kanalen, Delta, IJsselmeer en randmeren, met km gestrekte oevers, hectare uiterwaarden en kribben km2 = hectare zoutwater: kuststrook, Wadden- en Noordzee, met 459 km dijken, dammen en duinen, 4 stormvloedkeringen en hectare kwelders Overig: 100 regelwerken zoals stuwen, sluizen en gemalen Algemene presentatie 7 april 2017

7 Beheergebied Hoofdwatersystemen (2)
Het Maatschappelijk vraagstuk: Om het omvangrijke hoofdwatersysteem op orde te houden is continu beheer en onderhoud nodig. Europese richtlijnen, klimaatverandering en economische ontwikkelingen stellen het waterbeheer daarbij voor een extra opgave. De aanpak van Rijkswaterstaat: RWS reguleert gebruik: belangenafweging scheepvaart en overige: recreatie, landbouw, natuur, visserij, energie, bedrijven, … (publiekswerk) RWS stuurt water: peil, waterkwaliteit, verdeling, calamiteiten (beheer en onderhoud) RWS past de infrastructuur aan (bijzondere aanlegprojecten: Maaswerken, KRW, Deltaprogramma Rivieren) Innovatie en samenwerking over grenzen heen Algemene presentatie 7 april 2017

8 Algemene presentatie 7 april 2017

9 Doel Deltaprogramma Nederland beschermen tegen overstromingen en zorgen voor voldoende water Waarom? Maatregelen na watersnoodramp 1953 niet meer afdoende Uit metingen blijkt dat de zeespiegel stijgt en de bodem daalt Het aantal regenachtige periodes neemt toe De temperatuur stijgt. HET KLIMAAT VERANDERT! Algemene presentatie 7 april 2017

10 Opzet Deltaprogramma Wettelijke afspraken Deltawet waterveiligheid en zoetwatervoorziening Het Deltaprogramma bestaat uit 9 deelprogramma's 3 landelijke: - Veiligheid; - Zoetwatervoorziening; - Nieuwbouw en Herstructurering. 6 regionale deelprogramma’s: IJsselmeergebied; Rivieren; Rijnmond-Drechtsteden; Kust; Zuidwestelijke Delta; Waddengebied. Algemene presentatie 7 april 2017

11 5 Deltabeslissingen (plannen om Nederland te beschermen tegen hoogwater en te zorgen voor genoeg zoetwater ) deltabeslissing Waterveiligheid; deltabeslissing Zoetwaterstrategie; deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie; deltabeslissing IJsselmeergebied; deltabeslissing Rijn-Maasdelta. Onderwerpen: een voorstel voor een nieuwe aanpak van de waterveiligheid en de zoetwatervoorziening; bouwplannen die nieuwe problemen met de waterveiligheid en de zoetwatervoorziening tegengaan; plannen voor het rivierengebied van de Rijn en de Maas, en het IJsselmeergebied. Algemene presentatie 7 april 2017

12 Meerlaagse Veiligheid
LAAG I: maatregelen ter preventie/voorkoming van schade (bijv. verhogen en versterken van dijklichamen) LAAG II: maatregelen van ‘acceptatie’/leven met water (bijv. terpen, paalbouw etc.) LAAG III: maatregelen rondom rampenbestrijding/evacuatieplannen etc. Rivieren maken onlosmakelijk deel uit van onze leefomgeving, voor de een directer dan de ander. Al eeuwen lang zoekt de mens manieren om de rivier ‘te beteugelen’ en ‘de baas te zijn’. Dijken, deltawerken, inpolderen, stuwen, sluizen, terpen etc worden gebruikt om het water tegen te houden en/of te controleren. De klimaatverandering zal er ongetwijfeld voor zorgen dat waterafvoeren in rivieren nog meer zullen stijgen en de hoogwaterkans groter wordt. Het Deltaprogramma moet ervoor zorgen dat de gevolgen van deze veranderingen beperkt blijven. Men wil dat op drie manieren doen (Meerlaagse Veiligheid; MLV): LAAG I: maatregelen ter preventie/voorkoming van schade LAAG II: maatregelen van ‘acceptatie’/leven met water (bijv. terpen, paalbouw etc.) LAAG III: maatregelen rondom rampenbestrijding/evacuatieplannen etc.) Rijkswaterstaat Zuid-Nederland krijgt een nog zwaardere taak om de Maas ‘in bedwang te houden’, ervoor te zorgen dat mens, dier en plant veilig zijn voor overstromingen maar ook de scheepvaart ongehinderd kan laten doorgaan. Tegelijkertijd moet RWS ook nog andere gebruiksfuncties toelaten en rekening houden met alle gebiedsfactoren van de Maasvallei (bebouwing, bebossing etc). Er zijn dus heel wat belangen om rekening mee te houden. Rijkswaterstaat vraagt de leerlingen om na te denken over alle factoren en belangen die er in (een gebied in) de Maasvallei spelen en aan de hand hiervan een duurzaam inrichtingsplan te maken. Algemene presentatie 7 april 2017

13 Niet alleen een ‘RWS-ding’
Alle waterbeheerders moeten input leveren in het Deltaprogramma, dus ook Waterschappen, gemeenten en Provincies Elke waterbeheerder doet dat voor zijn eigen gebied c.q. regionaal deelprogramma Dat vereist dus ook onderlinge afstemming Algemene presentatie 7 april 2017

14 Opdracht Deel I Wat betekent het Deltaprogramma voor jou? * Bekijk alle informatie- en beeldmateriaal * Zoek uit wat het programma voor jou betekent. * Presenteer dit aan je medescholieren en docent(en). Deel II Hoe zou jij een gebied langs de Maas tussen Eijsden en de Moerdijkbrug inrichten? * Kies een gebied aan de Maas in het beheersgebied RWS Zuid-Nederland * Stel een advies op voor inrichting van dit gebied. * Houd rekening met de huidige situatie en de toekomstperspectieven rondom Klimaatverandering. * Neem duurzaamheid hierin duidelijk mee (niet alleen hergebruik van materialen en gebruik van natuurlijke/duurzame materialen maar ook ‘slim gebruik maken van’ ruimte, energiebronnen etc.) Voordat dit echter uitgewerkt kan worden, wordt de leerlingen gevraagd om ook voor zichzelf een beeld te scheppen wat de klimaatverandering en het Deltaprogramma voor hun eigen leefomgeving gaat beteken. De opdracht die Rijkswaterstaat de leerlingen geeft luidt dus: Deel I Wat betekent het Deltaprogramma voor jou? Bekijk alle informatie- en beeldmateriaal over het Deltaprogramma en zoek uit wat het programma voor jou betekent. Presenteer dit aan je medescholieren en docent(en). Deel II Hoe zou jij een gebied langs de Maas tussen Eijsden en de Moerdijkbrug inrichten? Kies een gebied in het Maasdal dat ligt in het beheersgebied RWS Zuid-Nederland en stel een advies op voor inrichting van dit gebied. Hoe zou jij dit gebied inrichten, rekening houdend met de huidige situatie en de toekomstperspectieven rondom Klimaatverandering. Duurzaamheid moet hierin een belangrijke rol spelen. En dan niet alleen duurzaamheid in de zin van hergebruik van materialen en gebruik van natuurlijke/duurzame materialen maar ook kijkend naar ‘slim gebruik maken van’ ruimte, energiebronnen etc. Algemene presentatie 7 april 2017

15 Algemene presentatie 7 april 2017

16 SUCCES!!!! Verzamel zoveel mogelijk informatie Gebruik de Blokkendoos
Hou rekening met de wensen en eisen van andere belanghebbenden in je gebied en maak verstandige keuzes Ga de uitdaging aan: denk niet alleen in ‘gebaande paden’, maar bedenk ook eens iets nieuws (hoe futuristisch het ook is)! Probeer ook het kostenaspect mee te nemen, maar laat dit niet leidend zijn bij beslissingen Wees creatief Heb plezier! SUCCES!!!! Algemene presentatie 7 april 2017

17 Vragen? ……. Algemene presentatie 7 april 2017


Download ppt "Water ● Wegen ● Werken ● Rijkswaterstaat"

Verwante presentaties


Ads door Google