De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rob Handgraaf (senior relatiebeheerder) Informatie over PGB September 2014 Welkom!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rob Handgraaf (senior relatiebeheerder) Informatie over PGB September 2014 Welkom!"— Transcript van de presentatie:

1 Rob Handgraaf (senior relatiebeheerder) Informatie over PGB September 2014 Welkom!

2 Inhoud presentatie ●Kenmerken PGB ●Financiën PGB ●Productkenmerken ●Uitvoeringsorganisatie van PGB ●Communicatie PGB ●Vragen? 2 Pensioeninformatie

3 3 PGB is het bedrijfstakpensioenfonds voor: – grafimedia branche (collectieve deelname) – kartonnage- en flexibele verpakkingenbedrijf (collectieve deelname) – Verf en drukinkt industrie (collectieve deelname) – aantal bedrijven uit uitgeverijbedrijf, kunststof- en rubberindustrie, papierindustrie en chemische industrie (vrijwillige deelname) Al vanaf 1929 collectief pensioen (Pensioenfonds voor Grafische Vakken) Collectieve regeling: afspraken tussen werkgevers en werknemers Solidariteit: jong-oud / ziek-gezond / man-vrouw / werkgever-werknemer – risico spreiden en delen – één premiepercentage Geen winstoogmerk Pensioen bij PGB Over PGB

4 4 bestuursstructuur Gekozen voor paritair model (werkgevers, werknemers en gepensioneerden) Afgelopen periode al grondige vernieuwing bestuur met portefeuilleverdeling Onafhankelijk bestuursmodel zou toekomst kunnen zijn (multi-sectoraal fonds) Bestuur: 4 werkgevers, 4 werknemers, 2 gepensioneerden Raad van Toezicht: 3 onafhankelijke leden Nieuwe Verantwoordingsorgaan 6 werkgevers, 6 werknemers, 6 gepensioneerden Bestuursbureau PGB voor bestuursondersteuning Uitvoeringsorganisatie Timeos (vroeger GBF) volle dochter van PGB Pensioen bij PGB Relatiebeheer PGB

5 5 Bestuur Keuze besturingsmodel Paritair bestuur: 4 - 4 - 2 Stand van zaken relatiebeheer PGB Relatiebeheer PGB

6 6 Pensioensysteem middelloonregeling (uitkeringsovereenkomst) Enkele kerncijfers (31-12-2013) aangesloten werkgevers: ± 2.131 verzekerde werknemers : ± 45.353 pensioenontvangers: ± 55.000 Gewezen deelnemers: ± 124.000 beleggingen: ca. € 17,52 miljard dekkingsgraad 31 augustus 2014: 107,7% Kosten per deelnemer: € 135,00 (structureel) Pensioen bij PGB Over PGB

7 7 Verplichting: levenslang uitbetalen pensioen aan deelnemers en nabestaanden Ambitie: pensioen jaarlijks zoveel mogelijk aanpassen aan prijsstijging Stand dekkingsgraad augustus 2014 Bezittingen van het fonds = 17.526.000.000 = 107,69% Verplichtingen aan deelnemers= 16.274.000.000 Pensioen bij PGB Over PGB

8 8 Actuele ontwikkelingen bij dekkingsgraad Langer leven – conclusie: stijging levensverwachting is goed nieuws voor u, maar niet voor pensioenfonds… – levensverwachting alweer verder gestegen. Kosten circa 1% van de dekkingsgraad – Bij ons pensioenfonds – 100 jaar of ouder momenteel 23 deelnemers – 90 tot 100 jarigen momenteel 1518 deelnemers Pensioen bij PGB Financiën pensioenfonds In 201065-jarige man gemiddeld 18 jaar pensioen In 201065-jarige vrouw gemiddeld 21,5 jaar pensioen In 205065-jarige man gemiddeld 22,5 jaar pensioen In 205065-jarige vrouw gemiddeld 24,5 jaar pensioen

9 9 Actuele ontwikkelingen bij dekkingsgraad Lage rente en de waarde van pensioenen Voorbeeldberekening waarde pensioen Conclusie: - lagere rente, meer geld reserveren - waarde pensioen dus gevoelig voor rente - rente momenteel historisch laag Pensioen bij PGB Financiën pensioenfonds Stel pensioen van € 1.000,- in 2032. Wat moet PGB dan nu (2014) in kas hebben? - bij 2% : € 700,- - bij 3% : € 587,- - bij 5% : € 415,-

10 Mix normportefeuille PGB 2014 10 Normportefeuille 2014 Vastrentende waarden (incl. liquiditeiten)50 % Aandelen30% Alternatieve beleggingen20% Vastrentende Waarden AandelenAlternatieve Beleggingen Staatsobligaties 32Europa 6Vastgoed 6 Bedrijfsobligatie 17,5Noord-Amerika 6Infrastructuur 5 Liquiditeiten 0,5Global ontwikkelde 7,5 Landen Bedrijfsobligaties 3 opkomende markten Pacific incl. Japan 3Inflatie gelinkte 6 Obligaties Opkomende markten 7,5

11 Rendement vanaf 2008 2008- 17,80% 2009 14,50% 2010 10,70% 2011 6,60% 2012 13,00% 2013 2,04% (benchmark 1,59%) 11

12 12 Financieel tekort? Herstelplan wettelijk verplicht Herstelplan = maatregelen om financieel probleem op te lossen Uitgangspunten: – 31-12-2013 op of boven de 105% – 31-12-2023 op of boven de 115% – pijn eerlijk verdelen: als vereiste dekkingsgraad niet op tijd wordt bereikt, kunnen de pensioenaanspraken en pensioenuitkeringen worden verlaagd. Aan het einde van ieder jaar kijkt bestuur of vereiste dekkingsgraad is bereikt. Pensioen bij PGB Herstelplan 2009 - 2014

13 Pensioen bij PGB kenmerken voorwaardelijk toeslagbeleid aan de hand van richtlijn premiestelling naar rato van vaste prijs per eenheid pensioen (op basis van doorsneepremie) flexibiliteit tijdens werken: – individueel of collectief Pensioensparen – Vrijwillig collectieve ANW hiaat verzekering flexibiliteit bij pensionering waaronder: – flexibel pensioen (vanaf 55 tot 70 jaar) – gelijk overlevingspensioen (GOP) – tijdelijk ouderdomspensioen (TOP) – getrapt pensioen – uitruilpensioen 13

14 Pensioen bij PGB kenmerken Pensioenuitvoering – pensioen- en vermogensbeheer is uitbesteed – eigen uitvoeringsorganisatie (sinds 1949) – meer dan gemiddelde service bij maximaal marktconforme kosten – uitvoeringsorganisatie is ISAE3402 (voorheen SAS 70 type II) gecertificeerd en uitgerust met Interne Accountantsdienst 14

15 15 zonder aanvullende financiering is het volgende van toepassing: – voorwaardelijke toeslagverlening, consumentenprijsindex alle huishoudens – besluitvorming mede op basis van richtlijn ‘dekkingsgraad en ontwikkeling pensioen’ Pensioen bij PGB kenmerken Bij een dekkingsgraad:kan het pensioen zich als volgt ontwikkelen: onder 105% vanaf 105% tot 115% vanaf 115% tot 130% vanaf 130% tot 140% vanaf 140% tot 150% vanaf 150% in het uiterste geval korting van de pensioenen compensatie van eventuele korting + geen toeslag gedeeltelijke prijsinflatie over max. 4% 100% prijsinflatie met max. 4% 100% prijsinflatie zonder maximum 100% prijsinflatie + inhaaltoeslag + loonindex

16 Pensioen bij PGB kenmerken Ontwikkelingen laatste jaren: - aansluiting meerdere pensioenfondsen - aantal fondsen behielden eigen regeling Prijs/kwaliteitverhouding pensioen - Meer dan gemiddelde service bij minder dan gemiddelde kosten (CEM-benchmark) - Klanttevredenheid - werkgevers: 7,6 - pensioengerechtigden: 8,1 - deelnemers: 7,4 Strategie: draagvlakverbreding in meerdere sectoren - schaalgrootte belangrijker 16

17 17 Achterliggende strategie schaalgrootte op langere termijn belangrijker om pensioenperspectieven voor deelnemers en pensioengerechtigden veilig te kunnen stellen financiële kracht en buffers versterken in verwante branches onder meer in de informatie- en mediasector Pensioen bij PGB

18 In welk landschap staat PGB 18

19 19 Activiteiten uitvoeringsorganisatie voor de pensioenregeling Activiteiten – pensioenen beheren, uitkeren en daarover communiceren – vermogensbeheer – beleidsondersteuning Kenmerken – BV waarvan PGB de enige aandeelhouder is. – 150 medewerkers (klein genoeg om flexibel te zijn, groot genoeg om specialisten te hebben) – geen winstoogmerk Pensioeninformatie Uitvoeringsorganisatie

20 20 Informatie aan de deelnemer in verschillende vormen: Bij overgang naar PGB Welkomstbrief met daarin de overgenomen rechten Eindbrief van huidige uitvoerder Overgenomen pensioen pas zichtbaar op gesloten site na inregeling Nieuwe rechten pas zichtbaar als het jaar om is. Wij controleren gegevens via de gemeentelijke basis administratie Ongehuwd samenwonende, zelf gegevens controleren op startbrief Overname lopende uitkeringen eerst 3 maanden schaduw draaien Pensioeninformatie Communicatie

21 21 Informatie aan de deelnemer in verschillende vormen: Bij opbouwen pensioen startbrief + brochure digitaal beschikbaar stopbrief informatieblad en elektronische nieuwsbrief PGB bericht jaarlijks persoonlijk pensioenoverzicht (UPO) Als zich een gebeurtenis voordoet zoals bij echtscheiding en bij individuele verzoeken Bij bereiken pensioengerechtigde leeftijd pensioeninformatiedagen voor aanstaand gepensioneerden informatieboekje “binnenkort pensioen” Pensioeninformatie Communicatie

22 22 - Via Internet  www.pensioenfondspgb.nl - informatie over pensioenen e.d.  www.mijnpgbpensioen.nl - pensioenplanner - pensioenmeter - digitale nieuwsbrief - Persoonlijk via klantenservice (vanaf 1-10-2014) - telefonisch (020-5 418 200) - schriftelijk - e-mail Pensioeninformatie Communicatie (vragen en antwoorden)

23 aandachtspunten Waardeoverdracht - tot 1-10-2014 indien mogelijk afhandeling door SPGV - daarna nieuwe aanvraag indienen bij PGB 12 betalingen per jaar (geen aparte betalingen van vakantiegeld etc.) SPVG tot 1-1-2015 CZ premie niet via PGB. HR blijft aanspreekpunt binnen werkgever. Uitbetaling pensioenen 19 de van de maand. Vereniging van gepensioneerden. 23

24 24 Heeft u nog vragen? Tot slot…

25 Bedankt voor uw aandacht! Telefoon: 020 – 5418200 E-mail: ks@pensioenfondspgb.nl Internet: www.pensioenfondspgb.nl en www.mijnpgbpensioen.nl Disclaimer: De in deze presentatie verstrekte informatie is geen aanbod, beleggingsadvies of financiële dienst. Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. Hoewel aan de samenstelling en inhoud van deze presentatie de uiterste zorg is besteed, is het mogelijk dat de informatie die in deze presentatie is weergegeven onvolledig, onjuist en/of niet up-to-date is. PGB is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de in deze presentatie verstrekte informatie. Bedankt voor uw aandacht! Bezoekadres: Pensioenfonds PGB Zwaansvliet 3 1081 AP Amsterdam Correspondentieadres: Pensioenfonds PGB Afdeling Klantenservice Postbus 7855, 1008 CA Amsterdam


Download ppt "Rob Handgraaf (senior relatiebeheerder) Informatie over PGB September 2014 Welkom!"

Verwante presentaties


Ads door Google