De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wijzigingen overgang PO-VO

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wijzigingen overgang PO-VO"— Transcript van de presentatie:

1 Wijzigingen overgang PO-VO
Sharida Wazir Jiska Riphagen Rosanne Mulder

2 Inhoud Toelichting wijzigingen wet- en regelgeving
Verplichte eindtoets Schooladvies Toelating VO Zorgplicht i.r.t. overgang po-vo Toelaatbaarheidsverklaring

3 Verplichte eindtoets Verplicht toetsen taal en rekenvaardigheden
Vanaf 2015/2016 rapportage referentieniveaus leesvaardigheid, taalverzorging en algemene rekenvaardigheid Alle leerlingen doen mee Afnamemoment: half april/half mei (Centrale eindtoets in praktijk rond 20 april) Keuze voor toets van één toetsaanbieder Vóór 31 januari inschrijven

4 Overgangsjaar 14/15 Welke toetsen zijn mogelijk? Centrale eindtoets
Andere door de minister toegelaten eindtoetsen Toetsen uit regeling Leerresultaten PO Drempelonderzoek 678 LVS-toetsen rekenen-wiskunde en begrijpend lezen Cito Toets begrijpend lezen 678 onderwijsadvisering

5 2015-2016 en verder Welke toetsen zijn mogelijk? Centrale eindtoets
Andere door de minister toegelaten eindtoetsen

6 Ontheffingsgronden deelname
Leerlingen die niet mee hoeven doen: minder dan 4 jaar in Nederland onvoldoende Nederlands spreken Een ontwikkelingsperspectief met uitstroomprofiel vso arbeidsmarktgericht of dagbesteding Een IQ<70 (& ontwikkeling niet verder dan eind groep 5) Deze leerlingen mogen wel meedoen Leerlingen die wel meedoen: Leerlingen die uitstromen naar pro Leerlingen die uitstomen naar vmbo met lwoo

7

8 Toezicht eindopbrengsten
Dat leerlingen meedoen met de toets betekent nog niet dat de inspectie hun resultaat betrekt bij het toezicht op de leerresultaten Leerlingen buiten beschouwing in berekening inspectie: Leerlingen met een ontheffingsgrond Kort in NL verblijven en NL onvoldoende beheersen Toelaatbaar PrO of VSO Leerlingen met eigen leerlijn voor taal en rekenen én met een indicatie lgf, so, sbo/extra ondersteuning swv Instroom in groep 7 of 8 Dus een bredere groep dan de ontheffingsgronden

9 Schooladvies PO Verstrekken vóór 1 maart
Uiterlijk 15 maart opnemen in BRON Maximaal twee schoolsoorten Bij hogere score eindtoets heroverwegen verplicht Schooladvies en score eindtoets onderdeel OKR In regio afspraken mogelijk over opstellen schooladvies en gegevensoverdracht

10 Toelating tot VO Wat verandert? Schooladvies leidend
Eindtoetsscore mag niet doorslaggevend zijn voor toelating VO mag ook geen andere gegevens vragen of eisen als tweede gegeven Ook toelaten op basis van bijgestelde schooladviezen na heroverwegingen Wat verandert niet? Toelatingsbeleid o.b.v. grondslag Aanvullende eisen voor profielklassen mogelijk (TTO) Toetsgegevens worden nog wel gebruikt voor lwoo of pro indicaties bij RVC-VO. Eigen regionaal plaatsingsbeleid mogelijk

11 Aandachtspunten Vraagt om goede afspraken/maatwerk
Vraagt om goede afstemming en dialoog tussen PO- en VO-school Niet alles zal van een leien dakje gaan Daarom: actieve monitoring tot 2018

12 Lokale/regionale POVO-procedures
Noodzakelijke aanpassingen Procedure baseert toelating op schooladvies Kwaliteit schooladvies op orde Inbouwen ruimte voor bijgestelde schooladviezen Want overgroot deel leerlingen definitief geplaatst vóór eindtoets

13 Onderbouwrendement VO
(oorspronkelijk) schooladvies uitgangspunt voor vaststelling onderbouwrendement Geen grote mate overadvisering verwacht Dit wordt gemonitord tot 2018

14 Zorgplicht Leerlingen met behoefte aan extra ondersteuning
Hoe werkt dat? 1. Schriftelijk aanmelden = zorgplicht 2. Zorgplicht = passende plek zoeken (hoeft niet op eigen school) 3. School van voorkeur Stroomschema’s

15 Toelaatbaarheidsverklaring
Nodig bij verwijzing naar (voortgezet) speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs School met zorgplicht vraagt aan bij het samenwerkingsverband Principes: Wie vraagt aan en wie betaalt? Verwijzende school vraagt aan Geen verwijzende school? Aanmeldschool vraagt aan Wisseling van sectoren = nieuwe aanmelding Swv van verwijzende school geeft tlv af Geen verwijzende school? Swv waar de leerling woont Verlenging: terug naar swv waar tlv is afgegeven

16 Aanvraag tlv bij overgang PO-VO
Wisseling van sector: nieuwe tlv Ook bij overgang so  vso: nieuwe tlv nodig School waar leerling wordt aangemeld vraagt aan.. .. Bij het swv waar de leerling woont Leerlingen uit een Jusititiele jeugdinrichting Gesloten jeugdzorginstelling = nieuwe aanmelding (instelling ‘verwijst’ niet)

17 Let op: overgangssituatie voor tlv
Leerling zit met CvI-indicatie op het (v)so Leerlingen die op 1 augustus 2014 staan ingeschreven op een (v)so-school, kunnen tot uiterlijk 1 augustus 2016 ingeschreven blijven zonder dat zij een tlv nodig hebben. Dit geldt alleen voor deze school. SWV kan eerder her-arrangeren als ouders akkoord gaan. Verhuizen of naar andere school = nieuwe tlv aanvragen bij het swv waar de leerling op woonde.

18 Wettelijk kader Wetswijziging Eindtoetsing PO Toetsbesluit PO
Inrichtingsbesluit VO Wet- en regelgeving passend onderwijs

19 Meer informatie Rijksoverheid.nl Voor passend onderwijs: Facebook.com/PassOnderwijs @PassOnderwijs

20 Vragen


Download ppt "Wijzigingen overgang PO-VO"

Verwante presentaties


Ads door Google