De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Agenda aanstaande week

Verwante presentaties


Presentatie over: "Agenda aanstaande week"— Transcript van de presentatie:

1 Agenda aanstaande week
zondag 13 juli Ophalen zusters: v/d Meulen 09:15 Oppas (Irene & Rieneke) 09:30 Leesdienst: br. P. Zuidema 14:00 Kerkdienst: br. I. van Apeldoorn zondag 20 juli Ophalen zusters: v/d Bos 09:15 Oppas (Wietse & Oebele) 09:30 Leesdienst: br. D. Wagenaar 14:00 Kerkdienst: ds. J.E. Kramer (Assen- Marsdijk)

2 Jarigen aanstaande week
Op 13 jul 2014 wordt jarig: zr. A. Uneken-Aarden. Op 14 jul 2014 wordt jarig: zr. L. Baron-Janssen. De informatie over de jarigen van aanstaande week is overgenomen uit de kerkgids. Indien u uw verjaardag niet vermeld wilt hebben op de beamer, geef dat dan door aan de contactpersoon van het BeamTeam.

3 Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst.
Welkom Voorganger: br. I. van Apeldoorn Organist: br. M. Jansma br. M. van den Bos br. D.D. Rouwhorst Beamist: br. D.D. Rouwhorst Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst. De Bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004, tenzij anders vermeld. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Stuur voor vrijdag 18.00 uur een naar:

4

5 Sela - Ik zal er zijn

6

7 Votum en zegengroet On - ze hulp is in de naam van de HE - RE,
die he - mel en aar - de ge - maakt heeft. A - men.

8

9 Psalm 92: 1, 7, 8 1 't Is goed de HEER te loven, zijn dag zij Hem gewijd. O hoogste majesteit, mijn psalm stijgt op naar boven. Uw goedheid zij geprezen vroeg in de morgenstond, des nachts bezingt mijn mond uw trouw aan mij bewezen.

10 Psalm 92: 1, 7, 8 7 De vromen zullen bloeien als palmen in de zon, zoals op Libanon de cederbomen groeien. Zij heffen zich naar boven, gekoesterd door Gods hand, in 's HEREN huis geplant tot sieraad in zijn hoven.

11 Psalm 92: 1, 7, 8 8 Ook in hun grijze dagen zijn zij nog jeugdig fris. God, die waarachtig is, doet hen veel vruchten dragen. Lang zullen zij getuigen van de getrouwheid Gods. De HERE is mijn rots, Hij zal het recht nooit buigen.

12

13 Lezen 1 Petrus 1: 1-12 1 Van Petrus, apostel van Jezus Christus. Aan de uitverkorenen die als vreemdelingen verspreid in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bitynië verblijven, 2 door God, de Vader, voorbestemd om, geheiligd door de Geest, gehoorzaam te zijn aan Jezus Christus en met zijn bloed besprenkeld te worden. Genade zij u en vrede, in overvloed.

14 Lezen 1 Petrus 1: 1-12 Het nieuwe leven 3 Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop. 4-5 Er wacht u, die door Gods kracht wordt beschermd omdat u gelooft, in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet, die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden.

15 Lezen 1 Petrus 1: 1-12 5 [4–5] 6 Verheug u hierover, ook al moet u nu tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren. 7 Zo kan de echtheid blijken van uw geloof – zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud, dat toch ook in het vuur wordt getoetst – en zo verwerft u lof, eer en roem wanneer Jezus Christus zich zal openbaren. 8 U hebt hem lief zonder hem ooit gezien te hebben; en zonder hem nu te zien gelooft u in hem en ervaart u een onuitsprekelijke, hemelse vreugde, 9 omdat u het einddoel van uw geloof bereikt: uw redding.

16 Lezen 1 Petrus 1: 1-12 10 Wat die redding inhoudt, trachtten de profeten te achterhalen toen ze profeteerden over de genade die u ten deel zou vallen. 11 Zij probeerden vast te stellen op welke tijd en op welke omstandigheden Christus’ Geest, die in hen werkzaam was, doelde toen deze hun zei dat Christus zou lijden en daarna in Gods luister zou delen. 12 Er werd hun geopenbaard dat deze boodschap niet voor henzelf bestemd was maar voor u,

17 Lezen 1 Petrus 1: 1-12 en nu is deze boodschap u verkondigd door hen die u het evangelie hebben gebracht, gedreven door de heilige Geest die vanuit de hemel werd gezonden. Het zijn geheimen waarin zelfs engelen graag zouden doordringen.

18

19 Gezang 90: 1, 2 1 Ontsluit, o Heer, voor U ons hart, houd ons aan U verbonden. Gij schenkt ons vreugde door uw smart, Gij heelt ons door uw wonden. Wat wondren van barmhartigheid hebt Gij voor ons ten toon gespreid, en aan het kruis bewezen. Uw liefd' en trouw, die 't al volbracht, hier nooit genoeg door ons herdacht, zij eeuwiglijk geprezen.

20 Gezang 90: 1, 2 2 Gij sterft, en laat die troost ons na: de zonden zijn vergeven. Gij hebt voldaan op Golgotha, dit geeft ons kracht ten leven. Uw zoendood lenigt onze smart, verkwikt, vertroost, versterkt ons hart, niets heeft zo grote waarde. Mij sta uw liefde bij in nood, en zij uw trouw tot in de dood mijn vaste troost op aarde.

21

22 Tekst 1 Petrus 1: 6 6 Verheug u hierover, ook al moet u nu tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren.

23

24 Preek

25

26 Gezang 28: 1-3 1 Eens zal er vrede zijn, eens droogt God elke traan en nergens wordt meer kwaad gedaan, op alles staat zijn heilige naam. Geen oorlog wordt geleerd wanneer de Heer regeert. 2 Eens zal er vrede zijn, eens komt Gods Kanaän de wolf ligt rustig naast het lam de leeuw en beer zijn lief en tam. De angsten zijn voorbij de kinderen spelen vrij.

27 Gezang 28: 1-3 3 Eens zal er vrede zijn, eens wordt Gods naam gehoord Hij spreekt voorgoed het laatste woord en opent zelf de gouden poort. Dan staan wij in het licht dat straalt van Gods gezicht.

28

29 Psalm 71: 1, 4, 9, 10 1 Bij U, o HEER, berg ik mijn leven. Beschaam in mijn verdriet mijn vast vertrouwen niet, want U alleen kunt uitkomst geven. Kom mij door recht bevrijden, verhoor mij in mijn lijden. 4 Want U bent mijn verwachting, HERE. Vanaf de moederschoot bent U mijn steun in nood. U geldt mijn lof, U zal ik eren, U, die mijn hele leven mijn helper bent gebleven.

30 Psalm 71: 1, 4, 9, 10 9 Uw grote daden zal ik prijzen. HEER, uw gerechtigheid verkondig ik altijd. U wilde mij steeds onderwijzen. Van jongsaf mocht ik leren uw wonderen te eren. 10 Blijf in mijn laatste levensjaren mij steunen als voorheen. Heer, laat mij niet alleen. Ik meld, als U mij nog wilt sparen, aan komende geslachten uw werk, uw grote krachten.

31

32 Diaconie & Rente en Aflossing
Collecte Diaconie & Rente en Aflossing

33

34 Gezang 89: 1, 4 1 Jezus, leven van mijn leven, Jezus, dood van mijnen dood, die voor mij U hebt gegeven in de bangste zielenood, opdat 'k weten zou in 't sterven, dat ik 't leven mag beërven. Duizend-, duizendmaal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer.

35 Gezang 89: 1, 4 4 Dank, mijn Heiland, voor uw lijden, voor uw bittre bange nood, voor uw heilig, biddend strijden, voor uw trouw tot in de dood. Voor de wonden, U geslagen, voor het kruis, door U gedragen, voor al 't heil aan mij geschied, prijst U eeuwiglijk mijn lied.

36

37 Amen A - men, a - men, a - men.

38

39 We hopen u de volgende dienst weer te zien.
Tot ziens We hopen u de volgende dienst weer te zien.


Download ppt "Agenda aanstaande week"

Verwante presentaties


Ads door Google