De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PSYCHOSOCIALE RISICO’S OP HET WERK VOORKOMEN Nieuwe reglementering vanaf 1 september 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PSYCHOSOCIALE RISICO’S OP HET WERK VOORKOMEN Nieuwe reglementering vanaf 1 september 2014."— Transcript van de presentatie:

1 PSYCHOSOCIALE RISICO’S OP HET WERK VOORKOMEN Nieuwe reglementering vanaf 1 september 2014

2 Plan September 2014 Psychosociale risico's op het werk - Reglementering 2  Welke wijzigingen ? Een overzicht  Basisbeginselen van de nieuwe reglementering  A priori risicoanalyse en PSR-preventiebeleid  A posteriori risicoanalyse  Individuele aanvraagprocedures voor psychosociale interventies  Formeel verzoek tot interventie wegens geweld / pesterijen: bijzonderheden  Actoren ter preventie van PSR

3 Overzicht van wijzigingen in regelgeving September 2014 Psychosociale risico's op het werk - Reglementering 3  Verruiming van de begrippen in wetgeving  Nieuwe definities  Ruimer dan pesten, geweld, ongewenste intimiteiten  Wel geen wettelijke erkenning “van burn-out” zoals in persberichten  Nieuwe rechten voor comitéleden  1/3 van werknemers volstaat om risicoanalyse vragen  Inzake opvolging klachten  Werknemers kunnen aanstelling vertrouwenspersoon vragen  Nieuwe rechten voor alle werknemers en ambtenaren  Mogelijkheid om tussenkomst preventie-adviseur psychosociale te vragen voor analyse psychosociale risico’s op arbeidspost (buiten de klachtprocedure)  Bij collectief karakter: door PA naar comité te verwijzen  Bij individueel karakter: advies PA aan werkgever  Geen bescherming tegen ontslag (kmo’s !!)

4 Overzicht van wijzigingen in regelgeving September 2014 Psychosociale risico's op het werk - Reglementering 4  Verplichte wijziging alle arbeidsreglementen tegen 1 maart 2015  Moet voorzien in procedures voor werknemers om preventieadviseur psychosociale rechtstreeks te kunnen contacteren  Regeling indien dat niet kan tijdens gewone arbeidstijd  Voorafgaand unaniem akkoord nodig in comités over deze procedures  Wijzigingen mbt vertrouwenspersonen  Geen combinatie meer met mandaat als werknemersvertegenwoordiger of leidinggevende  Opleidingsverplichting  Moet aangesteld als werknemers-afvaardiging dat vraagt

5 Overzicht van wijzigingen in regelgeving September 2014 Psychosociale risico's op het werk - Reglementering 5  Wijzigingen in juridische aspecten en procedures klachten rond pesten, geweld, ongewenste intimiteiten  Preventie adviseur spreekt zich niet meer uit of het om “pesten” gaat  PA moet opvolgen wat met advies gebeurt, zonodig inspectie inschakelen  Forfaitaire vergoedingen mogelijk voor slachtoffer

6 Basisbeginselen van de nieuwe reglementering Septembre 2014 6 Risques psychosociaux au travail - Réglementation

7 Reglementering inzake de preventie van psychosociale risico’s op het werk  De wet breidt het preventieterrein uit:  Niet enkel geweld en pesterijen of ongewenst seksueel gedrag  Maar alle psychosociale risico’s  Specifieke bepalingen voor psychosociale risico’s:  Wet betreffende welzijn op het werk, Hoofdst. Vbis « Bijzondere bepalingen betreffende de preventie van psychosociale risico’s op het werk waaronder stress, geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk » (gewijzigd door de wetten van 28 februari en van 28 maart 2014)  KB van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico’s op het werk (vervangt het KB van 17 mei 2007) September 2014 Psychosociale risico's op het werk - Reglementering 7

8 Begrip « psychosociale risico’s » (PSR)  de kans dat een of meerdere werknemers psychische schade ondervinden  die al dan niet kan gepaard gaan met lichamelijke schade  ten gevolge van een blootstelling aan de elementen van  de arbeidsorganisatie  de arbeidsinhoud  de arbeidsvoorwaarden  de arbeidsomstandigheden  en de interpersoonlijke relaties op het werk  waarop de werkgever een impact heeft  en die objectief een gevaar inhouden September 2014 Psychosociale risico's op het werk - Reglementering 8

9 Eerste verplichting van de werkgever: de psychosociale risico’s analyseren September 2014 Psychosociale risico's op het werk - Reglementering 9  a priori analyse  Expliciet opnemen van psychosociale risico’s in de algemene risicoanalyse  Om preventiemaatregelen te bepalen  a posteriori analyse (na een incident, schade…)  Analyse van PSR van een specifieke arbeidssituatie waarin een gevaar werd vastgesteld Op aanvraag (hiërarchische lijn, 1/3 van de werknemersvertegenwoordigers op het Comité PB) In het kader van een onderzoek van een formeel verzoek tot psychosociale interventie met een hoofdzakelijk collectief karakter

10 Individuele en collectieve stappen om psychosociale risico’s op het werk aan te kaarten September 2014 Psychosociale risico's op het werk - Reglementering 10 COLLECTIEF Algemene risicoanalyse, psychosociaal luik Collectieve maatregelen op te nemen in het globaal preventieplan Risicoanalyse van een specifieke arbeidssituatie Collectieve en individuele maatregelen INDIVIDUEEL Informeel verzoek tot psychosociale interventie Gesprekken en/of interventie en/of verzoening Formeel verzoek tot psychosociale interventie –collectief karakter Collectieve en individuele maatregelen Formeel verzoek tot psychosociale interventie –individueel karakter Individuele + eventueel collectieve maatregelen Formeel verzoek tot psychosociale interventie – geweld/ pesterijen Individuele + eventueel collectieve maatregelen

11 A priori risicoanalyse en PSR-preventiebeleid September 2014 11 Psychosociale risico's op het werk - Reglementering

12 Algemene PSR-analyse: verplichting van de werkgever September 2014  De situaties die kunnen leiden tot PSR identificeren  Met name situaties die aanleiding kunnen geven tot stress, burn-out veroorzaakt door het werk, tot schade aan de gezondheid die voortvloeit uit conflicten verbonden aan het werk of uit geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk.  de psychosociale risico's op het werk bepalen en evalueren rekening houdend met de gevaren verbonden aan de elementen van de arbeidsorganisatie, de arbeidsinhoud, de arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomstandigheden en de interpersoonlijke relaties op het werk Psychosociale risico's op het werk - Reglementering 12

13 Modaliteiten voor de analyse van PSR September 2014  Uitgevoerd door de werkgever met medewerking van de werknemers  Samen met  De preventieadviseur psychosociale aspecten (PAPA) wanneer hij deel uitmaakt van de IDPBW  Als er geen is, de PAPA van de EDPBW, wanneer de complexiteit van de analyse het vereist.  Het Comité PB brengt een advies uit (onder andere)  Inzake de elementen van de arbeidsorganisatie, de arbeidsinhoud, de arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomstandigheden en de interpersoonlijke relaties op het werk  Die aanleiding kunnen geven tot psychosociale risico’s op het werk Psychosociale risico's op het werk - Reglementering 13

14 De werkgever treft de passende preventiemaatregelen (1) September 2014 Psychosociale risico's op het werk - Reglementering 14  voor zover hij een impact heeft op het gevaar  om de psychosociale risico's op het werk te voorkomen  in toepassing van de algemene preventiebeginselen  risico's voorkomen; de evaluatie van risico's die niet kunnen worden voorkomen; de bestrijding van de risico's bij de bron; voorrang aan maatregelen inzake collectieve bescherming … (Welzijnswet, art. 5)  Volgorde = risico’s voorkomen; schade voorkomen; schade beperken + opsomming van soorten maatregelen (KB betreffende het welzijnsbeleid, art. 9)

15 De werkgever neemt de nodige preventiemaatregelen (2) September 2014 Psychosociale risico's op het werk - Reglementering 15  Minstens: reeds eerder voorziene preventiemaatregelen tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag  + procedures  Rechtstreeks toegankelijk voor de werknemer die meent schade te ondervinden te wijten aan PSR  Die hem in staat stellen om een psychosociale interventie te vragen  Zie verder, hoofdstuk « individuele verzoeken »  Toevoeging van maatregelen aan het intern noodplan om posttraumatische stress te voorkomen of te beperken  Advies van het Comité inzake de maatregelen

16 A posteriori risicoanalyse September 2014 16 Psychosociale risico's op het werk - Reglementering

17 Analyse van PSR wanneer een gevaar werd vastgesteld in een specifieke arbeidssituatie September 2014 Psychosociale risico's op het werk - Reglementering 17  Op vraag van:  Een lid van de hiërarchische lijn  Of van ten minste 1/3 van de werknemersafvaardiging in het comité  Uitgevoerd door de werkgever met medewerking van de werknemers  Samen met  De PAPA als hij deel uitmaakt van de IDPBW  Als er geen is, de PAPA van de EDPBW wanneer de complexiteit van de analyse het vereist  Als de PAPA erbij wordt betrokken, bezorgt hij enkel anonieme gegevens die verzameld werden tijdens gesprekken met werknemers  Als de PAPA van de EDPBW er niet bij betrokken wordt, moeten de werknemers de informatie anoniem kunnen meedelen

18 Preventiemaatregelen ingevolge de analyse van de PSR van een specifieke situatie September 2014 Psychosociale risico's op het werk - Reglementering 18  De werkgever neemt de gepaste collectieve en individuele preventiemaatregelen, volgens de volgorde vastgelegd in het KB over het beleid inzake welzijn op het werk  Voorafgaand advies van de PAPA wanneer die betrokken werd bij de risicoanalyse  Advies Comité PB (minstens over de collectieve maatregelen)  De werkgever communiceert de resultaten van de analyse en zijn beslissing rond de maatregelen  Aan de verzoeker  Aan de bij de maatregelen betrokken preventieadviseurs  Aan alle andere personen die hij nuttig acht

19 Evalueren / opnieuw onder de loep nemen van het PSR-preventiebeleid September 2014 Psychosociale risico's op het werk - Reglementering 19  Minstens één keer per jaar evaluatie van PSR-preventiemaatregelen  Samen met de PAPA (indien intern)  Of samen met de PAPA van de EDPBW indien nodig gezien de complexiteit van de evaluatie  Elementen waarmee rekening moet worden gehouden:  de verzoeken tot risicoanalyse van specifieke arbeidssituaties  de verzoeken tot formele psychosociale interventie  de door de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer meegedeelde elementen gebaseerd op gezondheidsevaluaties en inspecties op de werkvloer  conclusies getrokken uit incidenten van psychosociale aard die zich bij herhaling hebben voorgedaan en het voorwerp hebben uitgemaakt van een informele psychosociale interventie  feiten ingeschreven in het register met feiten van derden  cijfermatige gegevens uit het jaarverslag van de IDPBW

20 Individuele aanvraagprocedures voor een psychosociale interventie September 2014 20 Psychosociale risico's op het werk - Reglementering

21 Individuele procedures Een werknemer die meent schade te ondervinden door PSR op het werk : kan gebruik maken van … « klassieke » sociale relaties afgevaardigde Hiërarchisch verantwoordelijke, bediende PSR-procedures INFORMELE psychosociale interventie FORMELE psychosociale interventie - « PSR in het algemeen » - « geweld/ pesterijen/onge- wenst seksueel gedrag » September 2014 Psychosociale risico's op het werk - Reglementering 21

22 In het kader van de preventiemaatregelen van PSR, voert de werkgever procedures in… September 2014 Psychosociale risico's op het werk - Reglementering 22 die rechtstreeks toegankelijk zijn voor de werknemer die meent schade te ondervinden door een PSR en waardoor hij:  een informele psychosociale interventie kan vragen  aan de vertrouwenspersoon of aan de preventieadviseur PA  die er in bestaat op een informele wijze te zoeken naar een oplossing d.m.v. gesprekken, een interventie van een derde of een verzoening  een formele psychosociale interventie kan vragen  aan de preventieadviseur  die er in bestaat aan de werkgever te vragen om de collectieve en individuele maatregelen te nemen op basis van een risicoanalyse van de specifieke arbeidssituatie en op basis van de voorstellen gedaan door deze preventieadviseur

23 Procedure bij verzoek tot psychosociale interventie  Procedures vastgesteld na akkoord van het Comité  Mogelijkheid om ze vast te leggen d.m.v. cao’s die algemeen bindend zijn verklaard bij KB  « Deze procedures doen geen afbreuk aan de mogelijkheid voor de werknemers om zich rechtstreeks te wenden tot  De werkgever  Een lid van de hiërarchische lijn,  Een lid van het Comité of de vakbondsafvaardiging  met het oog op het bekomen van een interventie van deze personen »  Wil om voorrang te geven aan de « sociale dialoog » in de onderneming (vraag van de NAR) September 2014 Psychosociale risico's op het werk - Reglementering 23

24 Informatie van werknemers en praktische organisatie September 2014 Psychosociale risico's op het werk - Reglementering 24  Informatie in het arbeidsreglement  De gegevens van de PAPA of EDPBW + vertrouwensperso(o)n(en)  De verschillende procedures  Arbeidsreglement moet aangepast worden vóór 1 maart 2015  Raadpleging van de PAPA of de vertrouwenspersoon  tijdens de werkuren  buiten de werkuren wanneer de arbeidsorganisatie de raadpleging onmogelijk maakt tijdens de werkuren, als dit wordt voorzien in een cao of het arbeidsreglement  in beide gevallen, raadpleging = beschouwd als arbeidstijd  Verplaatsingskosten: ten laste van de werkgever ongeacht het moment waarop de raadpleging plaatsvond

25 Fase voorafgaand aan een verzoek tot psychosociale interventie September 2014 Psychosociale risico's op het werk - Reglementering 25  Eerste contact van de verzoeker met vertrouwenspersoon of PAPA  Uiterlijk 10 kalenderdagen na eerste contact hoort de vertrouwenspersoon of de PAPA de werknemer en informeert hij hem over de mogelijkheden tot interventie (formeel, informeel)  Indien deze raadpleging plaatsvindt tijdens een persoonlijk onderhoud, overhandigt de tussenkomende partij aan de werknemer, op diens vraag, een document ter bevestiging van dit persoonlijk onderhoud  De werknemer kiest, in voorkomend geval, het type interventie waarvan hij gebruik wenst te maken

26 Verzoek tot informele psychosociale interventie September 2014 Psychosociale risico's op het werk - Reglementering 26  aan de vertrouwenspersoon of aan de PAPA  bestaat erin op een informele wijze te zoeken naar een oplossing door middel van  gesprekken (onthaal, actief luisteren, advies)  interventie bij een andere persoon van de onderneming (een lid van de hiërarchische lijn…)  verzoening tussen de betrokken personen voor zover zij hiermee akkoord gaan  Het type informele psychosociale interventie gekozen door de verzoeker wordt opgenomen in een document dat wordt gedateerd en ondertekend door de tussenkomende partij en door de verzoeker die daarvan een kopie ontvangt

27 FORMELE PSYCHOSOCIALE INTERVENTIE (met uitzondering van geweld & pesten & ongewenst seksueel gedrag) Eerste gesprek tussen de werknemer en de vertrouwenspersoon (VP) of de preventieadviseur psychosociale aspecten (PAPA) Max. 10 kalender- dagen Persoonlijk onderhoud met werknemer Informatie over de interventiemogelijkheden Werknemer drukt zijn wil uit om een verzoek tot formele psychosociale interventie in te dienen Max. 10 kalender- dagen Verplicht persoonlijk onderhoud met PAPA Document met het verzoek wordt bezorgd aan de PAPA Ontvangst van het document door de PAPA Max. 10 kalender- dagen (na afloop van deze termijn: verzoek automatisch aanvaard) Eerste analyse van de PAPA: Als de situatie die de verzoeker beschrijft: -kennelijk geen psychosociale risico’s inhoudt > indiening van verzoek wordt geweigerd -Indien wel > aanvaarding van het verzoek  September 2014 Psychosociale risico's op het werk - Reglementering 27

28  Tweede analyse van de PAPA: Het verzoek heeft hoofdzakelijk betrekking op risico’s met: een collectief karaktereen individueel karakter De PAPA brengt de werkgever schriftelijk op de hoogte van: De indiening van het verzoek (zonder de identiteit van de werknemer) Het collectief karakter De collectieve risico’s De PAPA brengt de werkgever schriftelijk op de hoogte van De indiening van het verzoek, Het individuele karakter De identiteit van de verzoeker De PAPA brengt de werknemer schriftelijk op de hoogte van Het collectieve karakter van zijn verzoek De collectieve risico’s De behandelingsprocedure De PAPA onderzoekt op onpartijdige wijze, stelt een advies op en deelt het mee aan de werkgever September 2014 Psychosociale risico's op het werk - Reglementering 28

29 Formeel verzoek met hoofdzakelijk collectief karakter: welke procedure volgt de werkgever? September 2014 Psychosociale risico's op het werk - Reglementering 29  Hij neemt een beslissing betreffende de gevolgen die hij aan het verzoek geeft  Indien de werkgever, met het oog op het nemen van deze beslissing, een risicoanalyse uitvoert, moet deze uitgevoerd volgens de procedure van de analyse van PSR in een specifieke situatie  In de ondernemingen waar een Comité of een VA bestaat, neemt de werkgever een beslissing overeenkomstig de volgende procedure 1.hij deelt het document mee aan het Comité of aan de VA (beschrijving van de risicosituatie door de verzoeker) 2.hij vraagt hun advies over de wijze waarop het verzoek zal behandeld worden 3.in voorkomend geval, deelt hij hen de resultaten mee van de risicoanalyse van de specifieke arbeidssituatie (uitsluitend anonieme gegevens) 4.hij vraagt hun advies over de gevolgen die aan het verzoek worden gegeven

30 September 2014 Psychosociale risico's op het werk - Reglementering 30 VERZOEK MET COLLECTIEF KARAKTER Wg = werkgever Wn = werknemer Wg > risicoanalyse samen met de werknemers en de PAPA Wg beslist geen maatregelen te nemen Beroep bij TWW mogelijk Wg neemt geen beslissing (3 maanden) Indien Comité of vakbond: verplicht overleg Volgens Wn: maatregelen zijn niet aangepast Volgens Wn: maatregelen zijn aangepast EINDE Wg > GEEN risicoanalyse samen met de werknemers en de PAPA Wg beslist geen maatregelen te nemen Behandeling zoals bij verzoek met individueel karakter Indien nodig: PAPA > maat- regelen om een ernstige aantasting van de gezondheid van de Wn te voorkomen Wg neemt geen beslissing (3 maanden) Volgens Wn: maatregelen zijn niet aangepast

31 Verzoek met hoofdzakelijk individueel karakter: analyse door PAPA September 2014 Psychosociale risico's op het werk - Reglementering 31  PAPA informeert werkgever schriftelijk  Verzoek met individueel karakter, identiteit van de verzoeker  Hij onderzoekt op volledig onpartijdige wijze de arbeidssituatie  Hij stelt een advies op met de volgende elementen: 1.de beschrijving van het verzoek + context 2.de identificatie van de gevaren voor de verzoeker en andere werknemers 3.de elementen die een + en - invloed hebben op de risicosituatie 4.de voorafgaande stappen om het eventuele gevaar uit te schakelen en de schade te beperken 5.de voorstellen voor de nodige collectieve en individuele preventiemaatregelen (in specifieke arbeidssituatie) om het gevaar uit te schakelen en de schade te beperken 6.de voorstellen voor collectieve preventiemaatregelen om elke herhaling in andere arbeidssituaties te voorkomen  Advies bezorgd aan de werkgever binnen de 3 maanden

32 Verzoek met individueel karakter: gevolgen die werkgever aan het verzoek geeft September 2014 Psychosociale risico's op het werk - Reglementering 32  Uiterlijk 2 maanden na ontvangst van het advies deelt de Wg zijn beslissing mee over de gevolgen die hij aan het verzoek geeft :  aan de PAPA  aan de verzoeker en aan de andere rechtstreeks betrokken persoon;  aan de preventieadviseur van de IDPBW wanneer de PAPA deel uitmaakt van een EDPBW  De werkgever voert zo snel mogelijk de maatregelen uit die hij beslist heeft te nemen  Indien hij overweegt individuele maatregelen te nemen t.a.v. een Wn deelt hij dit voorafgaand mee, uiterlijk een maand na het advies van de PAPA te hebben ontvangen  Indien deze maatregelen de arbeidsvoorwaarden van de Wn wijzigen, deelt de Wg aan deze laatste een afschrift van het advies van de PAPA mee en hoort hij de Wn die zich kan laten bijstaan

33 Verzoek tot formele interventie voor geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag: bijzonderheden September 2014 33 Psychosociale risico's op het werk - Reglementering

34 Verzoek tot formele psychosociale interventie wegens geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag September 2014 Psychosociale risico's op het werk - Reglementering 34  Over het algemeen: behoud van bestaande bepalingen  De PAPA weigert de indiening van het verzoek wanneer de situatie kennelijk geen geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk inhoudt  Kennisgeving van weigering of aanvaarding uiterlijk 10 kalenderdagen na de inontvangstneming van het verzoek; bij ontbreken ervan, verzoek = geacht te zijn aanvaard  De PAPA brengt, zodra het verzoek werd aanvaard, de werkgever op de hoogte van het feit dat de verzoeker de bescherming geniet vanaf de datum waarop het verzoek in ontvangst werd genomen  Indien de ernst van de feiten het vereist, stelt de PAPA bewarende maatregelen voor aan de werkgever alvorens zijn advies te overhandigen  De werkgever deelt zo snel mogelijk aan de PAPA zijn beslissing mee

35 Verplichting van de PAPA om een beroep te doen op het TWW September 2014 Psychosociale risico's op het werk - Reglementering 35  als werkgever de nodige bewarende maatregelen niet treft  wanneer hij (PAPA), nadat hij zijn advies heeft verstrekt, vaststelt dat de Wg geen maatregelen of geen geschikte maatregelen treft en dat :  hetzij er een ernstig en onmiddellijk gevaar voor de werknemer bestaat  hetzij de aangeklaagde de werkgever is of deel uitmaakt van het leidinggevend personeel

36 Vordering tot schadevergoeding September 2014 Psychosociale risico's op het werk - Reglementering 36  Mogelijkheid om schadevergoeding te eisen voor arbeidsrechtbank, tot herstel van de materiële en morele schade wegens geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag  De dader van de feiten is een schadevergoeding verschuldigd die, naar keuze van het slachtoffer, gelijk is aan:  hetzij de werkelijk door het slachtoffer geleden schade. In dit geval moet het slachtoffer de omvang van de geleden schade bewijzen  hetzij een forfaitair bedrag (3 maanden van het brutoloon); bedrag wordt verhoogd tot het brutoloon van 6 maanden: wanneer de gedragingen verband houden met een discriminatiegrond wanneer de dader zich in een gezagsrelatie bevindt t.a.v. het slachtoffer wegens de ernst van de feiten

37 Geniet bescherming tegen represailles, de werknemer die: (1) September 2014 Psychosociale risico's op het werk - Reglementering 37  een verzoek tot formele psychosociale interventie heeft ingediend voor feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag of  een klacht heeft ingediend bij het TWW om één van de volgende redenen:  geen PAPA aangeduid  geen wettelijke interne procedures voor het verzoek tot formele psychosociale interventie voor feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag  volgens de werknemer heeft het verzoek er niet toe geleid dat een einde werd gesteld aan de feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag;  volgens de werknemer werden de procedures niet wettig toegepast

38 Geniet bescherming tegen represailles, de werknemer die: (2) September 2014 Psychosociale risico's op het werk - Reglementering 38  een klacht heeft ingediend bij de politie, het openbaar ministerie of de onderzoeksrechter,  om identieke redenen  + de interne procedure is niet geschikt, gelet op de ernst van de feiten waarvan hij het voorwerp is geweest (bv.: verkrachting, onmenselijke behandeling, zwaar geweld…)  een rechtsvordering heeft ingesteld met het oog op het doen naleven van zijn recht op het vlak van bescherming tegen geweld/ pesterijen/ongewenst seksueel gedrag  optreedt als getuige in het kader van het onderzoek van een verzoek tot formele psychosociale interventie voor feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag, of doordat hij optreedt als getuige in rechte.

39 De werkgever mag t.o.v. deze werknemers niet de volgende maatregelen treffen: September 2014 Psychosociale risico's op het werk - Reglementering 39  Ontslag  Nadelige maatregelen na de beëindiging van de arbeidsverhoudingen die verband houden met het verzoek, de klacht, de rechtsvordering of de getuigenverklaring.  Bv: weigering om referenties te bezorgen  Nadelige maatregelen (wijziging van arbeidsvoorwaarden of andere) tijdens de arbeidsverhouding, die verband houden met het verzoek, de klacht, de rechtsvordering of de getuigenverklaring  Bv..: weigering om een vorming toe te kennen als represaillemaatregel voor de stappen van de werknemer  ≠ maatregels die getroffen worden om een einde te maken aan feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag, en die een proportioneel en redelijk karakter hebben

40 Start bescherming = vanaf het ogenblik dat het verzoek in ontvangst wordt genomen September 2014 Psychosociale risico's op het werk - Reglementering 40  Verzoek tot formele psychosociale interventie voor feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag:  De PAPA brengt de werkgever op de hoogte zodra het verzoek is aanvaard  De werknemer die het verzoek heeft ingediend, geniet de bescherming vanaf het ogenblik dat het verzoek in ontvangst wordt genomen Voor de procedures vóór 1 sept 2014 : oude regel (= vanaf het ogenblik dat de klacht wordt ingediend)  Rechtsvordering met het oog op het doen naleven van de bepalingen inzake geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag:  De werknemer geniet de bescherming vanaf het ogenblik van de betekening van de dagvaarding of de neerlegging van het verzoekschrift ter griffie  Het is aan de werknemer om zijn werkgever op de hoogte te brengen van het feit dat hij de bescherming geniet

41 Actoren ter preventie van PSR September 2014 Psychosociale risico's op het werk - Reglementering 41

42 Actoren in het preventiebeleid van PSR: enkele nieuwigheden  Werkgever  Hiërarchische lijn: opsporen van de problemen van psychosociale aard verbonden aan het werk en waken over de tijdige behandeling ervan  Werknemers  Preventieadviseur psychosociale aspecten  Vertrouwenspersoon: ontvangt geen verzoek tot formele interventie >>  Preventieadviseur-arbeidsgeneesheer >>  Preventieadviseur van de IDPBW  Comité (bij ontstentenis: VA) >> September 2014 Psychosociale risico's op het werk - Reglementering 42

43 Aanstelling van de vertrouwenspersoon of de verwijdering uit zijn functie September 2014 Psychosociale risico's op het werk - Reglementering 43  Bevoegdheden verruimd naar het geheel van de PSR, maar enkel voor informele interventies  Verplichte aanstelling op vraag van alle vertegenwoordigers van de personeelsleden in het Comité  Verwijdering uit functie  Op initiatief van de werkgever na akkoord van alle leden- vertegenwoordigers van de personeelsleden in het Comité  Op vraag van alle leden-vertegenwoordigers van de personeelsleden in het Comité en met het akkoord van de werkgever  + interventie van TWW indien geen akkoord wordt bereikt

44 Vertrouwenspersonen: striktere voorwaarden September 2014 Psychosociale risico's op het werk - Reglementering 44  Incompatibiliteit: de vertrouwenspersoon mag  niet de functie van PA-arbeidsgeneesheer uitoefenen  geen werkgevers- of werknemersvertegenwoordiger zijn in de OR of in het comité PB  geen deel uitmaken van de VA  geen deel uitmaken van het leidinggevend personeel  geen kandidaat zijn voor de sociale verkiezingen  niet van toepassing op personen aangesteld vóór 1 september 2014  Strengere opleidingsvereisten + jaarlijkse supervisie  NB: uitgenodigd op het comité PB wanneer PSR op de agenda staan

45 PA-Arbeidsgeneesheer  deelt per jaar aan de Wg en aan de PAPA de elementen mee die nuttig zijn voor de preventie van PSR in de vorm van collectieve en anonieme gegevens  als hij vaststelt dat de gezondheidstoestand van een Wn is aangetast door de blootstelling aan PSR, informeert hij de Wn over de mogelijkheid zich te wenden tot de PAPA of de VP  Hij kan de PAPA zelf informeren, indien hij oordeelt dat de werknemer niet in staat is dit zelf te doen  als hij vaststelt dat de gezondheidstoestand van de werknemer is aangetast en dat dit zou kunnen voortvloeien uit de blootstelling aan PSR, kan hij, met het akkoord van de Wn, overleg plegen met de PAPA over de mogelijkheden voor ander werk en de maatregelen voor aanpassing van de werkposten September 2014 Psychosociale risico's op het werk - Reglementering 45

46 Het Comité PB wordt geïnformeerd en geconsulteerd door de werkgever over… (1) September 2014 Psychosociale risico's op het werk - Reglementering 46  De PSR in het algemeen: het Comité  wordt geïnformeerd over de resultaten van de risicoanalyse van situaties die kunnen leiden tot PSR  wordt geïnformeerd over de resultaten van de (jaarlijkse) evaluatie van de PSR-preventiemaatregelen  wordt geconsulteerd over de collectieve preventiemaatregelen die hieruit voortvloeien  De analyses van PSR in specifieke arbeidssituaties: het Comité  wordt geïnformeerd over de resultaten van deze analyses  wordt geconsulteerd over de eventuele collectieve maatregelen die hieruit voortvloeien

47 Het Comité PB wordt geïnformeerd en geconsulteerd door de werkgever over … (2) September 2014 Psychosociale risico's op het werk - Reglementering 47  De gevolgen van formele verzoeken met een collectief karakter. Het Comité  wordt geïnformeerd over de beschreven situatie (anonieme info)  wordt geconsulteerd over de wijze waarop het verzoek zal behandeld worden  In geval van een risicoanalyse van PSR krijgt het Comité de resultaten (anonieme gegevens)  wordt geconsulteerd over de gevolgen die aan het verzoek worden gegeven  wordt geïnformeerd door de werkgever over zijn beslissing betreffende de gevolgen die hij aan het verzoek geeft  De gevolgen van formele verzoeken met een individueel karakter. Het Comité  ontvangt minstens 1 x per jaar alle voorstellen van collectieve maatregelen geformuleerd in de adviezen van de PAPA na verzoeken tot formele interventie met individueel karakter om elke herhaling in andere arbeidssituaties te voorkomen  wordt geconsulteerd over deze voorstellen

48 Comité : initiatiefrecht en akkoord September 2014 Psychosociale risico's op het werk - Reglementering 48  De werkgever is verplicht een vertrouwenspersoon aan te stellen indien alle leden-vertegenwoordigers van de personeelsleden in het comité hierom verzoeken  De werknemersvertegenwoordigers in het Comité, voor zover minstens één derde van hen hierom vraagt, kunnen van de werkgever een risicoanalyse eisen van de PSR in een specifieke arbeidssituatie (bijvoorbeeld in een werkplaats, een afdeling, …)  Het Comité moet akkoord gaan met de procedures die rechtstreeks toegankelijk voor de werknemer waardoor hij een informele of formele psychosociale interventie kan aanvragen


Download ppt "PSYCHOSOCIALE RISICO’S OP HET WERK VOORKOMEN Nieuwe reglementering vanaf 1 september 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google