De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie bij RPS |19 juni 2014 Flora- en faunawet Conny Krutzen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie bij RPS |19 juni 2014 Flora- en faunawet Conny Krutzen."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie bij RPS |19 juni 2014 Flora- en faunawet Conny Krutzen

2 Presentatie bij RPS | 19 juni 2014 IN DEZE PRESENTATIE RVO Flora- en faunawet Gebruik van gedragscodes Wanneer is toch een ontheffing nodig? Hulpmiddelen Handhaving Toekomst Informatie nodig?

3 Presentatie bij RPS | 19 juni 2014 Fusie Agentschap NL en Dienst Regelingen Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) Start:1 Januari 2014 RVO.nl stimuleert: Duurzaam ondernemen Agrarisch ondernemen Innovatief ondernemen Internationaal ondernemen

4 Presentatie bij RPS | 19 juni 2014 Flora- en faunawet 1 april 2002 Integratie van eerdere wetten Implementatie Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn Implementatie Europese Verordeningen inzake CITES Doel van de wet: de bescherming van in het wild levende dieren en planten met het oog op instandhouding van de soorten

5 Presentatie bij RPS | 19 juni 2014

6

7 Verbodsbepalingen Flora- en faunawet Artikel 2: algemene zorgplicht Artikel 8: o.a. plukken en vernielen groeiplaats planten Artikel 9: vangen, doden, verwonden of opsporen van dieren Artikel 10: opzettelijk verontrusten van dieren Artikel 11: o.a. verstoren, vernielen, beschadigen van nesten, holen en voortplantings- of andere vaste rust- of verblijfplaatsen Artikel 12: zoeken, wegnemen, beschadigen, vernielen eieren Artikel 13: o.a. vervoeren en onder zich hebben

8 Presentatie bij RPS | 19 juni 2014 Mogelijkheden tot uitvoeren activiteiten en Flora- en faunawet Óf algemene vrijstelling Óf vrijstelling op grond van door de Staatssecretaris van EZ goedgekeurde gedragscode Óf ontheffing

9 Presentatie bij RPS | 19 juni 2014 Beschermingsniveau soorten: Algemeen voorkomende soorten: tabel 1 Minder algemeen voorkomende soorten: tabel 2 Soorten bijlage IV van de Habitatrichtlijn en bijlage 1 van Vrijstellingsbesluit: tabel 3 Vogels

10 Presentatie bij RPS | 19 juni 2014 Verschil gedragscode - ontheffing Gedragscode (vrijstelling): Besluit van een bestuursorgaan waarbij een uitzondering op een wettelijk verbod of gebod wordt gemaakt voor een categorie van gevallen Ontheffing: Beschikking van een bestuursorgaan waarbij in een individueel geval een uitzondering op een wettelijk verbod of gebod wordt gemaakt

11 Presentatie bij RPS | 19 juni 2014 Wat is een gedragscode? Een richtlijn waarin een initiatiefnemer zelf beschrijft hoe in het werk de schade aan beschermde planten en dieren voorkomen kan worden of tot een minimum kan worden beperkt. Als de gedragscode door de Staatssecretaris van EZ is goedgekeurd geldt vrijstelling van de verbodsbepalingen van artikel 8 tot en met 12 van de Flora- en faunawet.

12 Presentatie bij RPS | 19 juni 2014 Voor welke activiteiten? Bestendig beheer en onderhoud van infrastructuur en voor natuurbeheer Bestendig beheer en onderhoud voor landbouw en bosbouw Bestendig gebruik(!) Ruimtelijke ontwikkeling en inrichting

13 Presentatie bij RPS | 19 juni 2014 Een gedragscode moet: Voldoende concreet zijn Waarborg bevatten dat werkzaamheden geen wezenlijke invloed hebben op beschermde soorten Voorzorgsmaatregelen bevatten die schade aan beschermde soorten zoveel mogelijk voorkomen of beperken

14 Presentatie bij RPS | 19 juni 2014 Welke code kan ik gebruiken? Aantoonbaar en conform Vergeet goedkeuringsbesluit niet!

15 Presentatie bij RPS | 19 juni 2014 Aandachtspunten gebruik code: Geen vrijbrief Inventarisatie (!) Deskundigheid Zorgvuldigheid, maatregelen (!) Documentatie Periode, natuurkalender

16 Presentatie bij RPS | 19 juni 2014 Evaluatie Gedragscode wordt voor vijf jaar goedgekeurd. Na vijf jaar vindt een evaluatie van de gedragscode plaats. Op grond van ervaringen en eventueel juridische aanpassingen, weer gehele procedure doorlopen, gericht op het gewijzigde goedkeuringsbesluit

17 Presentatie bij RPS | 19 juni 2014 Ontheffing moet worden aangevraagd als: Geen vrijstelling geldt op grond van het Besluit vrijstelling óf verbodbepalingen uit de Flora- en faunawet worden overtreden én er geen gedragscode van toepassing is óf als het een activiteit of soort betreft die niet valt onder de gedragscode

18 Presentatie bij RPS | 19 juni 2014 Waar wordt uw aanvraag aan getoetst? Gunstige staat van instandhouding Andere bevredigende oplossing (alternatieven) Belangenafweging (afwijkingsgronden)

19 Presentatie bij RPS | 19 juni 2014 categorieverbodsbepalingTabel 1Tabel 2Tabel 3 en vogels bestendig beheer en onderhoud van infrastructuur en in kader van natuurbeheer Artikel 8 t/m 12 VrijstellingVrijstelling mits gedragscode (of ontheffing) bestendig beheer en onderhoud in landbouw en bosbouw/bestendig gebruik Artikel 8, 9, 11 en 12 VrijstellingVrijstelling mits gedragscode (of ontheffing) Bestendig beheer en onderhoud in landbouw en bosbouw/bestendig gebruik Artikel 10 (opzettelijk verontrusten) VrijstellingVrijstelling mits gedragscode (of ontheffing) Uitsluitend ontheffing! ruimtelijke ontwikkeling en inrichting Artikel 8 t/m 12 VrijstellingVrijstelling mits gedragscode (of ontheffing) Uitsluitend ontheffing!

20 Presentatie bij RPS | 19 juni 2014 Hulpmiddelen Ontwikkeld in opdracht van Minister in het kader van nieuwe Wet Natuur: Routeplanner Effectenindicator Soortenstandaards/ Maatregelindicator Voorbeelden van instrumenten ontwikkeld door gemeenten: Gemeentelijk natuurbeleid Kansenkaart

21 Presentatie bij RPS | 19 juni 2014 Handhaving NVWA controleert in het veld op eigen initiatief, naar aanleiding van een melding dan wel op verzoek van RVO. Bij constatering van een overtreding kan strafrechtelijke vervolging plaatsvinden. Bestuursrechtelijke handhaving gebeurt door RVO op grond van melding of verzoek.

22 Presentatie bij RPS | 19 juni 2014 Zo is het nu! Wat gaat er veranderen? Inwerkingtreding nieuwe Wet Natuur per 1 januari 2015 Voorbeeld veranderingen: Decentralisatie: provincie bevoegd gezag Verplicht aanhaken Flora- en faunawet bij Omgevingswetvergunning

23 Presentatie bij RPS | 19 juni 2014 Contact RVO.nl www.rvo.nl 088 – 042 42 42 mijn.rvo.nl (mijn dossier) nieuwsbrieven

24 Presentatie bij RPS | 19 juni 2014 VRAGEN?


Download ppt "Presentatie bij RPS |19 juni 2014 Flora- en faunawet Conny Krutzen."

Verwante presentaties


Ads door Google