De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Flora- en faunawet Conny Krutzen Presentatie bij RPS |19 juni 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Flora- en faunawet Conny Krutzen Presentatie bij RPS |19 juni 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Flora- en faunawet Conny Krutzen Presentatie bij RPS |19 juni 2014

2 IN DEZE PRESENTATIE RVO Flora- en faunawet Gebruik van gedragscodes
Wanneer is toch een ontheffing nodig? Hulpmiddelen Handhaving Toekomst Informatie nodig? Presentatie bij RPS | 19 juni 2014

3 Fusie Agentschap NL en Dienst Regelingen
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) Start: 1 Januari 2014 RVO.nl stimuleert: Duurzaam ondernemen Agrarisch ondernemen Innovatief ondernemen Internationaal ondernemen De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert ondernemers bij duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Met subsidies, het vinden van zakenpartners, kennis en het voldoen aan wet- en regelgeving. Het doel is om kansen van ondernemers te vergroten en hun positie te versterken. RVO.nl werkt in opdracht van ministeries en de Europese Unie. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken. De organisatie bestaat sinds 2014 en is ontstaan uit een fusie van Agentschap NL en Dienst Regelingen. Ook zijn er taken van de Productschappen ondergebracht. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland stelt dienstverlening aan de ondernemer centraal. Door slimme organisatie en digitale communicatie zorgt de rijksdienst voor een soepele en optimale dienstverlening. RVO.nl werkt in binnen- en buitenland samen met overheden, kennisinstellingen, internationale organisaties en tal van andere partnerorganisaties. Presentatie bij RPS | 19 juni 2014

4 Flora- en faunawet 1 april 2002
Integratie van eerdere wetten Implementatie Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn Implementatie Europese Verordeningen inzake CITES Doel van de wet: de bescherming van in het wild levende dieren en planten met het oog op instandhouding van de soorten Presentatie bij RPS | 19 juni 2014

5 Presentatie bij RPS | 19 juni 2014

6 Presentatie bij RPS | 19 juni 2014

7 Verbodsbepalingen Flora- en faunawet
Artikel 2: algemene zorgplicht Artikel 8: o.a. plukken en vernielen groeiplaats planten Artikel 9: vangen, doden, verwonden of opsporen van dieren Artikel 10: opzettelijk verontrusten van dieren Artikel 11: o.a. verstoren, vernielen, beschadigen van nesten, holen en voortplantings- of andere vaste rust- of verblijfplaatsen Artikel 12: zoeken, wegnemen, beschadigen, vernielen eieren Artikel 13: o.a. vervoeren en onder zich hebben Art. 2: Zorgplicht; dit is de basis voor de gedragscodes. Er dient zoveel als redelijkerwijs mogelijk is schade aan beschermde en onbeschermde soorten te worden voorkomen. Art. 11: -u mag bijvoorbeeld geen dassenburcht vernielen of verstoren door uw werkzaamheden -u mag geen nesten beschadigen tijdens de broedperiode Presentatie bij RPS | 19 juni 2014

8 Mogelijkheden tot uitvoeren activiteiten en Flora- en faunawet
Óf algemene vrijstelling Óf vrijstelling op grond van door de Staatssecretaris van EZ goedgekeurde gedragscode Óf ontheffing Presentatie bij RPS | 19 juni 2014

9 Beschermingsniveau soorten: Algemeen voorkomende soorten: tabel 1
Minder algemeen voorkomende soorten: tabel 2 Soorten bijlage IV van de Habitatrichtlijn en bijlage 1 van Vrijstellingsbesluit: tabel 3 Vogels Bij een gedragscode voor ruimtelijke ingrepen worden tabel 3-soorten en vogels uitgesloten! Indien er sprake is van overtreding van verbodsbepalingen m.b.t. deze soorten moet altijd alsnog ontheffing worden aangevraagd! Presentatie bij RPS | 19 juni 2014

10 Verschil gedragscode - ontheffing
Gedragscode (vrijstelling): Besluit van een bestuursorgaan waarbij een uitzondering op een wettelijk verbod of gebod wordt gemaakt voor een categorie van gevallen Ontheffing: Beschikking van een bestuursorgaan waarbij in een individueel geval een uitzondering op een wettelijk verbod of gebod wordt gemaakt Presentatie bij RPS | 19 juni 2014

11 Wat is een gedragscode? Een richtlijn waarin een initiatiefnemer zelf beschrijft hoe in het werk de schade aan beschermde planten en dieren voorkomen kan worden of tot een minimum kan worden beperkt. Als de gedragscode door de Staatssecretaris van EZ is goedgekeurd geldt vrijstelling van de verbodsbepalingen van artikel 8 tot en met 12 van de Flora- en faunawet. Presentatie bij RPS | 19 juni 2014

12 Voor welke activiteiten?
Bestendig beheer en onderhoud van infrastructuur en voor natuurbeheer Bestendig beheer en onderhoud voor landbouw en bosbouw Bestendig gebruik(!) Ruimtelijke ontwikkeling en inrichting Presentatie bij RPS | 19 juni 2014

13 Voldoende concreet zijn
Een gedragscode moet: Voldoende concreet zijn Waarborg bevatten dat werkzaamheden geen wezenlijke invloed hebben op beschermde soorten Voorzorgsmaatregelen bevatten die schade aan beschermde soorten zoveel mogelijk voorkomen of beperken Presentatie bij RPS | 19 juni 2014

14 Welke code kan ik gebruiken?
Aantoonbaar en conform Vergeet goedkeuringsbesluit niet! Presentatie bij RPS | 19 juni 2014

15 Aandachtspunten gebruik code:
Geen vrijbrief Inventarisatie (!) Deskundigheid Zorgvuldigheid, maatregelen (!) Documentatie Periode, natuurkalender Presentatie bij RPS | 19 juni 2014

16 Evaluatie Gedragscode wordt voor vijf jaar goedgekeurd.
Na vijf jaar vindt een evaluatie van de gedragscode plaats. Op grond van ervaringen en eventueel juridische aanpassingen, weer gehele procedure doorlopen, gericht op het gewijzigde goedkeuringsbesluit Evaluatie gebeurt door de eigenaar van een gc, ruim een jaar voor afloop van de 5-jaartermijn. Vanzelfsprekend kunnen er ook dingen gewijzigd moeten worden door voortschrijdend inzicht of bijvoorbeeld uitspraken RvS. Presentatie bij RPS | 19 juni 2014

17 Ontheffing moet worden aangevraagd als:
Geen vrijstelling geldt op grond van het Besluit vrijstelling óf verbodbepalingen uit de Flora- en faunawet worden overtreden én er geen gedragscode van toepassing is óf als het een activiteit of soort betreft die niet valt onder de gedragscode Presentatie bij RPS | 19 juni 2014

18 Waar wordt uw aanvraag aan getoetst?
Gunstige staat van instandhouding Andere bevredigende oplossing (alternatieven) Belangenafweging (afwijkingsgronden) Presentatie bij RPS | 19 juni 2014

19 categorie verbodsbepaling Tabel 1 Tabel 2 Tabel 3 en vogels bestendig beheer en onderhoud van infrastructuur en in kader van natuurbeheer Artikel 8 t/m 12 Vrijstelling Vrijstelling mits gedragscode (of ontheffing) bestendig beheer en onderhoud in landbouw en bosbouw/bestendig gebruik Artikel 8, 9, 11 en 12 Bestendig beheer en onderhoud in landbouw en bosbouw/bestendig gebruik Artikel 10 (opzettelijk verontrusten) Uitsluitend ontheffing! ruimtelijke ontwikkeling en inrichting Voor tabel 3-soorten en vogels is in geval van een ruimtelijke ingreep dus altijd een ontheffing nodig als er verbodsbepalingen worden overtreden. Presentatie bij RPS | 19 juni 2014

20 Hulpmiddelen Ontwikkeld in opdracht van Minister in het kader van nieuwe Wet Natuur: Routeplanner Effectenindicator Soortenstandaards/ Maatregelindicator Voorbeelden van instrumenten ontwikkeld door gemeenten: Gemeentelijk natuurbeleid Kansenkaart Presentatie bij RPS | 19 juni 2014

21 Handhaving NVWA controleert in het veld op eigen initiatief, naar aanleiding van een melding dan wel op verzoek van RVO. Bij constatering van een overtreding kan strafrechtelijke vervolging plaatsvinden. Bestuursrechtelijke handhaving gebeurt door RVO op grond van melding of verzoek. Presentatie bij RPS | 19 juni 2014

22 Zo is het nu! Wat gaat er veranderen?
Inwerkingtreding nieuwe Wet Natuur per 1 januari 2015 Voorbeeld veranderingen: Decentralisatie: provincie bevoegd gezag Verplicht aanhaken Flora- en faunawet bij Omgevingswetvergunning Presentatie bij RPS | 19 juni 2014

23 mijn.rvo.nl (mijn dossier) nieuwsbrieven
Contact RVO.nl 088 – mijn.rvo.nl (mijn dossier) nieuwsbrieven website: alle informatie over rvo.nl, onderwerpen, subsidies, wet- en regelgeving mijn.rvo.nl: het nieuwe ‘mijn dossier’ Presentatie bij RPS | 19 juni 2014

24 VRAGEN? Presentatie bij RPS | 19 juni 2014


Download ppt "Flora- en faunawet Conny Krutzen Presentatie bij RPS |19 juni 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google