De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pilootproject mobiele equipe in de sector ouderenzorg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pilootproject mobiele equipe in de sector ouderenzorg"— Transcript van de presentatie:

1 Pilootproject mobiele equipe in de sector ouderenzorg
Informatiesessie 20 oktober 2010 Informatiesessie mobiele equipe 20 oktober 2010

2 Informatiesessie mobiele equipe 20 oktober 2010

3 Informatiesessie mobiele equipe 20 oktober 2010

4 Informatiesessie mobiele equipe 20 oktober 2010

5 Informatiesessie mobiele equipe 20 oktober 2010

6 Doelstelling informatiesessie
Informeren instellingen Verduidelijken handleiding en registratieformulier (belang éénduidige interpretatie) Beantwoorden vragen instellingen Informatiesessie mobiele equipe 20 oktober 2010

7 Informatiesessie mobiele equipe 20 oktober 2010
Kader en achtergrond Sociaal akkoord : initiatieven rond vervanging afwezigheden, bekendmaking uurroosters Pilootproject mobiele equipe sector ziekenhuizen Op basis van bijkomende middelen in de fiscale maribel: 200 HTE voor bepaalde duur (2 jaar) Informatiesessie mobiele equipe 20 oktober 2010

8 Definiëring begrip ‘mobiele equipe’(M.E.)
Een equipe van werknemers die niet gebonden is aan een architectonische, structurele of functionele eenheid en die het mogelijk maakt om in de woon/zorgeenheden een onmiddellijke vervanging te verzekeren in geval van een afwezigheid of een kortstondige versterking in geval van plots verhoogde werklast (cfr. definitie van mobiele equipe voor ziekenhuissector in art 2 van het KB 15/02/1999). Informatiesessie mobiele equipe 20 oktober 2010

9 Doelstelling pilootproject
Uittesten en evalueren werking mobiele equipe, met als doelstellingen: - onmiddellijke vervanging van afwezig verplegend en verzorgend personeel - vermijden van uurroosterwijzigingen  - vroeger bekend maken van de uurroosters   - verminderen van de werklast  - verminderen van de arbeidsflexibiliteit door het stabieler maken van uurroosters Informatiesessie mobiele equipe 20 oktober 2010

10 Selectie instellingen
350 instellingen dienden kandidatuur in Voor 314 instellingen werd de kandidatuur ontvankelijk verklaard op basis van de aanwezigheid van een paritair overlegorgaan (SD, CPBW of OR) binnen de instelling 57 instellingen geselecteerd voor deelname Selectiecriteria: verdeling per gewest en verdeling in functie van omvang instelling Ook een aantal groeperingen werden geselecteerd Informatiesessie mobiele equipe 20 oktober 2010

11 Verwachtingen t.a.v. de instellingen
Samenstelling lokale paritaire werkgroep (LPW) Projectplan Rapportage Aanwervingen mobiele equipe Kwantitatieve meetmomenten Informatiesessie mobiele equipe 20 oktober 2010

12 Samenstelling lokale paritaire werkgroep (LPW)
Paritair samengesteld uit vertegenwoordigers van werkgever en werknemers aangeduid door het sociaal overlegorgaan (SD, CPBW of OR); mogelijkheid om deze aan te vullen met interne referentiepersonen Toewijzing, opvolging, organisatie en opvolging van mobiele equipe binnen instelling Informatiesessie mobiele equipe 20 oktober 2010

13 Informatiesessie mobiele equipe 20 oktober 2010
Projectplan Komt voort uit paritair overleg binnen LPW Objectief voor instellingen: doelstellingen en verbeterscenario’s opvolgen in de tijd Deadline indienen projectplan: vrijdag 26 november 2010 Inhoud projectplan: - samenstelling LPW - omschrijving kenmerken uurroostersysteem Informatiesessie mobiele equipe 20 oktober 2010

14 Informatiesessie mobiele equipe 20 oktober 2010
Projectplan - omschrijving verbeterpunten - omschrijving beoogde doelstellingen (WAT) ter verbetering - omschrijving verbeterscenario’s (HOE men doelstellingen wenst te bereiken) - opmaak toewijzingsplan - uurroosters (uitgebreide) mobiele equipe - indien uw instelling reeds over een M.E. beschikt: het functioneren van de M.E. Informatiesessie mobiele equipe 20 oktober 2010

15 Informatiesessie mobiele equipe 20 oktober 2010
Doelstellingen Een aantal doelstellingen beoogd door de Kamer Ouderenzorg: Vroegere bekendmaking van voorlopig (indien van toepassing) en (definitief) uurrooster Daling aantal uurroosterwijzigingen op vraag van WG/WN na bekendmaking voorlopig/definitief uurrooster via invoering stabiele uurroosters Daling aantal onmiddellijke oproepen (minder dan 48 uur voor prestatie) Informatiesessie mobiele equipe 20 oktober 2010

16 Informatiesessie mobiele equipe 20 oktober 2010
Doelstellingen Daling werkdruk Daling aantal te recupereren meeruren Daling aantal uren interimarbeid Daling aantal uren gepresteerd door jobstudenten Daling aantal thuis opgeroepen WN Informatiesessie mobiele equipe 20 oktober 2010

17 Informatiesessie mobiele equipe 20 oktober 2010
Verbeterscenario’s HOE men de doelstellingen wenst te bereiken Verbeterscenario’s uitgewerkt door de LPW bij begin project Verbeterscenario’s tijdens project eventueel bijgestuurd na iedere kwantitatieve meting Informatiesessie mobiele equipe 20 oktober 2010

18 Informatiesessie mobiele equipe 20 oktober 2010
Toewijzingsplan Op welke manier wordt de (uitgebreide) M.E. ingezet? Uitgewerkt door de LPW Geeft antwoord op volgende vragen: - Aantal VTE en hoofden ondersteund door de M.E. - Aantal (en welke) afdelingen binnen instelling waarbinnen M.E. zal functioneren - Wie neemt beslissing rond toewijzing M.E.? Informatiesessie mobiele equipe 20 oktober 2010

19 Informatiesessie mobiele equipe 20 oktober 2010
Toewijzingsplan - Wie doet aanvraag om M.E. in te schakelen? - Wie stelt uurroosters M.E. op? - Op welk(e) moment(en) wordt beroep gedaan op M.E.? - Wat zijn de toekenningscriteria (orde van prioriteit) op basis waarvan M.E. wordt ingezet? Informatiesessie mobiele equipe 20 oktober 2010

20 Informatiesessie mobiele equipe 20 oktober 2010
Toekenningscriteria Een voorbeeld van een beslissingsboom: Prioriteit 1: onmiddellijke vervanging (max. binnen de 48 uur) van onvoorzien afwezige werknemers. Prioriteit 2: uitzonderlijk verhoogde werkdruk Prioriteit 3: vervanging van geplande afwezigheden van korte duur (max. 48 uur) na bekendmaking van het (definitieve) uurrooster Informatiesessie mobiele equipe 20 oktober 2010

21 Informatiesessie mobiele equipe 20 oktober 2010
Toekenningscriteria Beslissingsboom kan worden aangevuld door de instellingen Een M.E. kan voor langer dan 48 uur worden ingezet. Voorwaarde: het moet gaan om korte termijn opdrachten. Langdurige vervangingen niet mogelijk Informatiesessie mobiele equipe 20 oktober 2010

22 Kwantitatieve meetmomenten
Nulmeting Eerste tussentijdse meting Tweede tussentijdse meting Derde tussentijdse meting Eindmeting Informatiesessie mobiele equipe 20 oktober 2010

23 Nulmeting (eerste meting)
Heeft als bedoeling een begintoestand te meten nog voor de bijkomende jobs effectief worden ingezet als de mobiele equipe Laat na afloop van het project toe om de impact/evolutie van de mobiele equipe te kunnen meten Informatiesessie mobiele equipe 20 oktober 2010

24 Registratieformulier nulmeting
In te vullen door de instellingen voor de maand november 2010 Deadline indienen registratieformulier nulmeting: 31 december 2010 Methode: mogelijkheid om dit registratieformulier online in te vullen of via een papieren versie (hierrond volgt nog een schriftelijke communicatie naar de instellingen) Informatiesessie mobiele equipe 20 oktober 2010

25 Informatiesessie mobiele equipe 20 oktober 2010
Rapportage Na 1 jaar een tussentijds rapport Na 2 jaar een eindrapport Rapport dient formeel ter bevestiging te worden voorgelegd aan het sociaal overlegorgaan Tussentijds en eindrapport moeten overgemaakt worden aan sectorale stuurgroep van Kamer Ouderenzorg Informatiesessie mobiele equipe 20 oktober 2010

26 Informatiesessie mobiele equipe 20 oktober 2010
Rapportage Tussentijds en eindrapport moet minstens de volgende gegevens bevatten: Aantal gepresteerde en te recupereren meeruren Aantal overuren Aantal uurroosterwijzigingen op vraag van de WN/WG na bekendmaking van voorlopig/definitief uurrooster Bekendmaking voorlopig en definitief uurrooster Aantal onmiddellijke oproepen (minder dan 48 uur voor de prestatie) ten gevolge van uurroosterwijzigingen Informatiesessie mobiele equipe 20 oktober 2010

27 Informatiesessie mobiele equipe 20 oktober 2010
Rapportage Aantal uren gespresteerd door jobstudenten Aantal uren interimarbeid Aantal werknemers die thuis opgebeld worden Aantal onvoorzien afwezige werknemers Effect van inzet M.E. op werkdruk? Redenen werkdruk? Prestaties M.E. in omvang en aard (soort vervanging, termijn vervanging, duur,..) Informatiesessie mobiele equipe 20 oktober 2010

28 Informatiesessie mobiele equipe 20 oktober 2010
Rapportage Beschrijving van de door de LPW gemaakte vaststellingen en uitgewerkte verbeteringsscenario’s na de verschillende meetmomenten (nulmeting, tussentijdse metingen, eindmeting) Informatiesessie mobiele equipe 20 oktober 2010

29 Aanwervingen mobiele equipe
Jobs effectief ingevuld op 1 december 2010 Vanaf 1 september reeds mogelijkheid om personeel aan te werven Vorm contract (bepaalde duur of onbepaalde duur) vrij door instelling te bepalen M.E. bestaat minstens uit 2 personen Bij interne rekrutering personeel: vrijgekomen plaats invullen met nieuwe medewerker Informatiesessie mobiele equipe 20 oktober 2010

30 Aanwervingen mobiele equipe
M.E. enkel in te zetten binnen rusthuizen en rust-en verzorgingstehuizen (niet binnen service-flats, dagverzorgingscentra voor bejaarden en de dagcentra voor bejaarden) M.E. bestaande uit verpleegkundigen en zorgkundigen Toewijzing M.E. aan medewerkers met een verpleegkundige of zorgkundige functie (niet aan logistieke of administratieve functies) Mogelijkheid om bestaande mobiele equipe uit te breiden Informatiesessie mobiele equipe 20 oktober 2010

31 Uurroosters mobiele equipe
Vast of cyclisch uurrooster (geen ‘oproepcontracten’) Dagshiften tijdens de week (geen nachtdiensten), weekendshiften mogelijk in cyclisch rooster Op voorhand gekend, zonder te weten op welke dienst de M.E. zal worden ingezet Informatiesessie mobiele equipe 20 oktober 2010

32 Uuroosters mobiele equipe
Medewerkers M.E. niet de eerst aangesprokenen indien er zich bij andere werknemers last-minute wijzingen voordoen aan het uurrooster en er niemand van de M.E. aanwezig is om deze afwezigheid op te vangen Informatiesessie mobiele equipe 20 oktober 2010

33 Rol sectorale stuurgroep
Samengesteld uit leden van het beheerscomité van de kamer ouderenzorg, onderzoeksmedewerker FE-BI, medewerker kamer Ouderenzorg Staat in voor opvolging, evaluatie en eventueel de aanpassing van het pilootproject Opmaak tussentijds en eindrapport op basis van inbreng instellingen (registratieformulieren, tussenrapport en eindrapport) Informatiesessie mobiele equipe 20 oktober 2010

34 Wat als een instelling zijn engagementen niet respecteert?
De kamer ouderenzorg zal na een ingebrekestelling de financiering van de tewerkstellingen stopzetten. Over welke engagementen gaat het? - bijkomende tewerkstelling creëren, - toewijzing aan de mobiele equipe, - invullen en opsturen van de registratieformulieren, - opmaken van rapporten, - oprichten van een lokale paritaire werkgroep Informatiesessie mobiele equipe 20 oktober 2010

35 Informatiesessie mobiele equipe 20 oktober 2010
Tijdsplanning Project loopt van 1 december 2010 tot 31 oktober 2012 Vanaf 1 december 2010 moeten jobs ingevuld zijn Organisatie informatiesessie: 18 (Fr.) en 20 (Ned.) oktober 2010 Deadline indienen projectplan: 26 november 2010 Informatiesessie mobiele equipe 20 oktober 2010

36 Informatiesessie mobiele equipe 20 oktober 2010
Tijdsplanning Nulmeting: maand november bespreking resultaten en bijsturing verbeterscenario’s Eerste en tweede tussentijdse meting: maanden april en oktober 2011 December 2011: indienen tussentijds rapport instellingen Informatiesessie mobiele equipe 20 oktober 2010

37 Informatiesessie mobiele equipe 20 oktober 2010
Tijdsplanning Februari 2012: tussentijds rapport Kamer ouderenzorg Derde tussentijdse meting en eindmeting: maanden april en oktober 2012 December 2012: indienen eindrapport instellingen Februari 2013: eindrapport Kamer ouderenzorg Informatiesessie mobiele equipe 20 oktober 2010

38 Tijdsplanning schematisch
Kwantitatief onderzoek Bespreking Resultaten LPW Rapportage LPW Rapport Stuurgroep November 2010 X MO x April 2011 X M1 Oktober 2011 X M2 December 2011 Eind februari 2012 April 2012 X M3 Oktober 2012 X M4 December 2012 Eind februari 2013 Informatiesessie mobiele equipe 20 oktober 2010

39 Informatiesessie mobiele equipe 20 oktober 2010
Tips In bijlage van de handleiding: aantal tips, ervaringen en good practises (uit het project mobiele equipe in de ziekenhuizen) die in dit pilootproject kunnen meegenomen worden Het informeren van alle betrokkenen binnen de instelling rond de mogelijkheden en beperkingen van het project Informatiesessie mobiele equipe 20 oktober 2010

40 Frequently asked questions
Kamer Ouderenzorg zal via website FAQ’s beantwoorden die door de instellingen worden gesteld Vragen door te mailen naar: Informatiesessie mobiele equipe 20 oktober 2010

41 Informatiesessie mobiele equipe 20 oktober 2010
Vragen? Informatiesessie mobiele equipe 20 oktober 2010


Download ppt "Pilootproject mobiele equipe in de sector ouderenzorg"

Verwante presentaties


Ads door Google