De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatiesessie mobiele equipe 20 oktober 2010 1 Pilootproject mobiele equipe in de sector ouderenzorg Informatiesessie 20 oktober 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatiesessie mobiele equipe 20 oktober 2010 1 Pilootproject mobiele equipe in de sector ouderenzorg Informatiesessie 20 oktober 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Informatiesessie mobiele equipe 20 oktober 2010 1 Pilootproject mobiele equipe in de sector ouderenzorg Informatiesessie 20 oktober 2010

2 Informatiesessie mobiele equipe 20 oktober 20102

3 3

4 4

5 5

6 6 Doelstelling informatiesessie  Informeren instellingen  Verduidelijken handleiding en registratieformulier (belang éénduidige interpretatie)  Beantwoorden vragen instellingen

7 Informatiesessie mobiele equipe 20 oktober 20107 Kader en achtergrond  Sociaal akkoord 2005-2010: initiatieven rond vervanging afwezigheden, bekendmaking uurroosters  Pilootproject mobiele equipe sector ziekenhuizen  Op basis van bijkomende middelen in de fiscale maribel: 200 HTE voor bepaalde duur (2 jaar)

8 Informatiesessie mobiele equipe 20 oktober 20108 Definiëring begrip ‘mobiele equipe’(M.E.) Een equipe van werknemers die niet gebonden is aan een architectonische, structurele of functionele eenheid en die het mogelijk maakt om in de woon/zorgeenheden een onmiddellijke vervanging te verzekeren in geval van een afwezigheid of een kortstondige versterking in geval van plots verhoogde werklast (cfr. definitie van mobiele equipe voor ziekenhuissector in art 2 van het KB 15/02/1999).

9 Informatiesessie mobiele equipe 20 oktober 20109 Doelstelling pilootproject Uittesten en evalueren werking mobiele equipe, met als doelstellingen: - onmiddellijke vervanging van afwezig verplegend en verzorgend personeel - vermijden van uurroosterwijzigingen - vroeger bekend maken van de uurroosters - verminderen van de werklast - verminderen van de arbeidsflexibiliteit door het stabieler maken van uurroosters

10 Informatiesessie mobiele equipe 20 oktober 201010 Selectie instellingen  350 instellingen dienden kandidatuur in  Voor 314 instellingen werd de kandidatuur ontvankelijk verklaard op basis van de aanwezigheid van een paritair overlegorgaan (SD, CPBW of OR) binnen de instelling  57 instellingen geselecteerd voor deelname  Selectiecriteria: verdeling per gewest en verdeling in functie van omvang instelling  Ook een aantal groeperingen werden geselecteerd

11 Informatiesessie mobiele equipe 20 oktober 201011 Verwachtingen t.a.v. de instellingen  Samenstelling lokale paritaire werkgroep (LPW)  Projectplan  Rapportage  Aanwervingen mobiele equipe  Kwantitatieve meetmomenten

12 Informatiesessie mobiele equipe 20 oktober 201012 Samenstelling lokale paritaire werkgroep (LPW)  Paritair samengesteld uit vertegenwoordigers van werkgever en werknemers aangeduid door het sociaal overlegorgaan (SD, CPBW of OR); mogelijkheid om deze aan te vullen met interne referentiepersonen  Toewijzing, opvolging, organisatie en opvolging van mobiele equipe binnen instelling

13 Informatiesessie mobiele equipe 20 oktober 201013 Projectplan  Komt voort uit paritair overleg binnen LPW  Objectief voor instellingen: doelstellingen en verbeterscenario’s opvolgen in de tijd  Deadline indienen projectplan: vrijdag 26 november 2010  Inhoud projectplan: - samenstelling LPW - omschrijving kenmerken uurroostersysteem

14 Informatiesessie mobiele equipe 20 oktober 201014 Projectplan - omschrijving verbeterpunten - omschrijving beoogde doelstellingen (WAT) ter verbetering - omschrijving verbeterscenario’s (HOE men doelstellingen wenst te bereiken) - opmaak toewijzingsplan - uurroosters (uitgebreide) mobiele equipe - indien uw instelling reeds over een M.E. beschikt: het functioneren van de M.E.

15 Informatiesessie mobiele equipe 20 oktober 201015 Doelstellingen Een aantal doelstellingen beoogd door de Kamer Ouderenzorg:  Vroegere bekendmaking van voorlopig (indien van toepassing) en (definitief) uurrooster  Daling aantal uurroosterwijzigingen op vraag van WG/WN na bekendmaking voorlopig/definitief uurrooster via invoering stabiele uurroosters  Daling aantal onmiddellijke oproepen (minder dan 48 uur voor prestatie)

16 Informatiesessie mobiele equipe 20 oktober 201016 Doelstellingen  Daling werkdruk  Daling aantal te recupereren meeruren  Daling aantal uren interimarbeid  Daling aantal uren gepresteerd door jobstudenten  Daling aantal thuis opgeroepen WN

17 Informatiesessie mobiele equipe 20 oktober 201017 Verbeterscenario’s  HOE men de doelstellingen wenst te bereiken  Verbeterscenario’s uitgewerkt door de LPW bij begin project  Verbeterscenario’s tijdens project eventueel bijgestuurd na iedere kwantitatieve meting

18 Informatiesessie mobiele equipe 20 oktober 201018 Toewijzingsplan  Op welke manier wordt de (uitgebreide) M.E. ingezet?  Uitgewerkt door de LPW  Geeft antwoord op volgende vragen: - Aantal VTE en hoofden ondersteund door de M.E. - Aantal (en welke) afdelingen binnen instelling waarbinnen M.E. zal functioneren - Wie neemt beslissing rond toewijzing M.E.?

19 Informatiesessie mobiele equipe 20 oktober 201019 Toewijzingsplan - Wie doet aanvraag om M.E. in te schakelen? - Wie stelt uurroosters M.E. op? - Op welk(e) moment(en) wordt beroep gedaan op M.E.? - Wat zijn de toekenningscriteria (orde van prioriteit) op basis waarvan M.E. wordt ingezet?

20 Informatiesessie mobiele equipe 20 oktober 201020 Toekenningscriteria Een voorbeeld van een beslissingsboom:  Prioriteit 1: onmiddellijke vervanging (max. binnen de 48 uur) van onvoorzien afwezige werknemers.  Prioriteit 2: uitzonderlijk verhoogde werkdruk  Prioriteit 3: vervanging van geplande afwezigheden van korte duur (max. 48 uur) na bekendmaking van het (definitieve) uurrooster

21 Informatiesessie mobiele equipe 20 oktober 201021 Toekenningscriteria  Beslissingsboom kan worden aangevuld door de instellingen  Een M.E. kan voor langer dan 48 uur worden ingezet. Voorwaarde: het moet gaan om korte termijn opdrachten.  Langdurige vervangingen niet mogelijk

22 Informatiesessie mobiele equipe 20 oktober 201022 Kwantitatieve meetmomenten  Nulmeting  Eerste tussentijdse meting  Tweede tussentijdse meting  Derde tussentijdse meting  Eindmeting

23 Informatiesessie mobiele equipe 20 oktober 201023 Nulmeting (eerste meting)  Heeft als bedoeling een begintoestand te meten nog voor de bijkomende jobs effectief worden ingezet als de mobiele equipe  Laat na afloop van het project toe om de impact/evolutie van de mobiele equipe te kunnen meten

24 Informatiesessie mobiele equipe 20 oktober 201024 Registratieformulier nulmeting  In te vullen door de instellingen voor de maand november 2010  Deadline indienen registratieformulier nulmeting: 31 december 2010  Methode: mogelijkheid om dit registratieformulier online in te vullen of via een papieren versie (hierrond volgt nog een schriftelijke communicatie naar de instellingen)

25 Informatiesessie mobiele equipe 20 oktober 201025 Rapportage  Na 1 jaar een tussentijds rapport  Na 2 jaar een eindrapport  Rapport dient formeel ter bevestiging te worden voorgelegd aan het sociaal overlegorgaan  Tussentijds en eindrapport moeten overgemaakt worden aan sectorale stuurgroep van Kamer Ouderenzorg

26 Informatiesessie mobiele equipe 20 oktober 201026 Rapportage Tussentijds en eindrapport moet minstens de volgende gegevens bevatten:  Aantal gepresteerde en te recupereren meeruren  Aantal overuren  Aantal uurroosterwijzigingen op vraag van de WN/WG na bekendmaking van voorlopig/definitief uurrooster  Bekendmaking voorlopig en definitief uurrooster  Aantal onmiddellijke oproepen (minder dan 48 uur voor de prestatie) ten gevolge van uurroosterwijzigingen

27 Informatiesessie mobiele equipe 20 oktober 201027 Rapportage  Aantal uren gespresteerd door jobstudenten  Aantal uren interimarbeid  Aantal werknemers die thuis opgebeld worden  Aantal onvoorzien afwezige werknemers  Effect van inzet M.E. op werkdruk? Redenen werkdruk?  Prestaties M.E. in omvang en aard (soort vervanging, termijn vervanging, duur,..)

28 Informatiesessie mobiele equipe 20 oktober 201028 Rapportage  Beschrijving van de door de LPW gemaakte vaststellingen en uitgewerkte verbeteringsscenario’s na de verschillende meetmomenten (nulmeting, tussentijdse metingen, eindmeting)

29 Informatiesessie mobiele equipe 20 oktober 201029 Aanwervingen mobiele equipe  Jobs effectief ingevuld op 1 december 2010  Vanaf 1 september reeds mogelijkheid om personeel aan te werven  Vorm contract (bepaalde duur of onbepaalde duur) vrij door instelling te bepalen  M.E. bestaat minstens uit 2 personen  Bij interne rekrutering personeel: vrijgekomen plaats invullen met nieuwe medewerker

30 Informatiesessie mobiele equipe 20 oktober 201030 Aanwervingen mobiele equipe  M.E. enkel in te zetten binnen rusthuizen en rust-en verzorgingstehuizen (niet binnen service-flats, dagverzorgingscentra voor bejaarden en de dagcentra voor bejaarden)  M.E. bestaande uit verpleegkundigen en zorgkundigen  Toewijzing M.E. aan medewerkers met een verpleegkundige of zorgkundige functie (niet aan logistieke of administratieve functies)  Mogelijkheid om bestaande mobiele equipe uit te breiden

31 Informatiesessie mobiele equipe 20 oktober 201031 Uurroosters mobiele equipe  Vast of cyclisch uurrooster (geen ‘oproepcontracten’)  Dagshiften tijdens de week (geen nachtdiensten), weekendshiften mogelijk in cyclisch rooster  Op voorhand gekend, zonder te weten op welke dienst de M.E. zal worden ingezet

32 Informatiesessie mobiele equipe 20 oktober 201032 Uuroosters mobiele equipe  Medewerkers M.E. niet de eerst aangesprokenen indien er zich bij andere werknemers last-minute wijzingen voordoen aan het uurrooster en er niemand van de M.E. aanwezig is om deze afwezigheid op te vangen

33 Informatiesessie mobiele equipe 20 oktober 201033 Rol sectorale stuurgroep  Samengesteld uit leden van het beheerscomité van de kamer ouderenzorg, onderzoeksmedewerker FE-BI, medewerker kamer Ouderenzorg  Staat in voor opvolging, evaluatie en eventueel de aanpassing van het pilootproject  Opmaak tussentijds en eindrapport op basis van inbreng instellingen (registratieformulieren, tussenrapport en eindrapport)

34 Informatiesessie mobiele equipe 20 oktober 201034 Wat als een instelling zijn engagementen niet respecteert?  De kamer ouderenzorg zal na een ingebrekestelling de financiering van de tewerkstellingen stopzetten.  Over welke engagementen gaat het? - bijkomende tewerkstelling creëren, - toewijzing aan de mobiele equipe, - invullen en opsturen van de registratieformulieren, - opmaken van rapporten, - oprichten van een lokale paritaire werkgroep

35 Informatiesessie mobiele equipe 20 oktober 201035 Tijdsplanning  Project loopt van 1 december 2010 tot 31 oktober 2012  Vanaf 1 december 2010 moeten jobs ingevuld zijn  Organisatie informatiesessie: 18 (Fr.) en 20 (Ned.) oktober 2010  Deadline indienen projectplan: 26 november 2010

36 Informatiesessie mobiele equipe 20 oktober 201036 Tijdsplanning  Nulmeting: maand november 2010 + bespreking resultaten en bijsturing verbeterscenario’s  Eerste en tweede tussentijdse meting: maanden april en oktober 2011  December 2011: indienen tussentijds rapport instellingen

37 Informatiesessie mobiele equipe 20 oktober 201037 Tijdsplanning  Februari 2012: tussentijds rapport Kamer ouderenzorg  Derde tussentijdse meting en eindmeting: maanden april en oktober 2012  December 2012: indienen eindrapport instellingen  Februari 2013: eindrapport Kamer ouderenzorg

38 Informatiesessie mobiele equipe 20 oktober 201038 Tijdsplanning schematisch TijdsplanningKwantitatief onderzoek Bespreking Resultaten LPW Rapportage LPWRapport Stuurgroep November 2010X MOx April 2011X M1x Oktober 2011X M2x December 2011x Eind februari 2012 x April 2012X M3x Oktober 2012X M4x December 2012x Eind februari 2013 x

39 Informatiesessie mobiele equipe 20 oktober 201039 Tips  In bijlage van de handleiding: aantal tips, ervaringen en good practises (uit het project mobiele equipe in de ziekenhuizen) die in dit pilootproject kunnen meegenomen worden  Het informeren van alle betrokkenen binnen de instelling rond de mogelijkheden en beperkingen van het project

40 Informatiesessie mobiele equipe 20 oktober 201040 Frequently asked questions  Kamer Ouderenzorg zal via website FAQ’s beantwoorden die door de instellingen worden gesteld  Vragen door te mailen naar: kristof.dhoore@fe-bi.org

41 Informatiesessie mobiele equipe 20 oktober 201041 Vragen?


Download ppt "Informatiesessie mobiele equipe 20 oktober 2010 1 Pilootproject mobiele equipe in de sector ouderenzorg Informatiesessie 20 oktober 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google