De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Programmatieprocedure: nieuwe ontwikkelingen en richtlijnen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Programmatieprocedure: nieuwe ontwikkelingen en richtlijnen"— Transcript van de presentatie:

1 Programmatieprocedure: nieuwe ontwikkelingen en richtlijnen
Fien Moerman en Els Supply

2 BDGO! De raad van het GO! is bevoegd voor de programmatie van UNIEKE studierichtingen, op voorstel van de afgevaardigd-bestuurder. De afgevaardigd bestuurder is bevoegd voor het formuleren van voorstellen voor de programmatie van UNIEKE studierichtingen; Delegatiebesluit:

3 Uniek? Het structuuronderdeel dat u wenst te programmeren komt nog niet voor in één van de GO! scholen in uw provincie? Dan gaat het om een programmatie van een UNIEKE studierichting Goedkeuring van de afgevaardigd bestuurder is vereist (zie BDGO!) Aanvraag indienen bij de afdeling OOP, sector SO

4 Uniek? Indien u niet zeker bent of het structuuronderdeel dat u wenst te programmeren uniek is, raadpleeg dan de website van onderwijs Vlaanderen via onderstaande link en klik op ‘studierichting’: Uniek of niet uniek? Centrale verwarming en Sanitair Installaties (3e gr BSO) in Antwerpen Renovatie Bouw (7e lj BSO) in Limburg Podiumtechnieken (3e gr TSO) in West-Vlaanderen

5 Overzicht van de verschillende programmatievormen

6 Overzicht Afwijking op niet-programmeerbare structuuronderdelen
Vrij programmeerbare structuuronderdelen Programmatie op basis van een inruiloperatie Programmatie met overheidsgoedkeuring Onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers Aanvraag nieuw structuuronderdeel en programmatie Overheveling structuuronderdelen

7 Afwijking op niet-programmeerbare structuuronderdelen
Regelgeving: Afwijking op het principe van niet-programmeerbare structuuronderdelen: De programmatie is noodzakelijk om de studiecontinuïteit van leerlingen binnen de school of SGEM te garanderen Studiecontinuïteit? Logische en noodzakelijke aansluiting van de derde graad op de tweede graad . Let op: de programmatie is tijdsgebonden en kan slechts éénmaal aangevraagd worden: Het structuuronderdeel kan mits gunstige regeringsbeslissing ingericht worden: in het eerste en het tweede schooljaar volgend op de beslissing in het eerste leerjaar van de derde graad in het tweede en het derde schooljaar volgend op de beslissing in het tweede leerjaar van de derde graad.

8 Afwijking op niet-programmeerbare structuuronderdelen: procedure
Uniek? Niet-Uniek? Deadline: 15/10/2014 In te dienen bij OOP/SO: OOP/SO dient uw dossier samen met de goedkeuring AB in bij AgODi Deadline: 30/11/2014 In te dienen bij AgODi: Agentschap voor Onderwijsdiensten Scholen secundair onderwijs en DKO Koning Albert II-laan Brussel Kopie: Vereiste bijlagen: Ingevuld sjabloon bijlage 6 van omzendbrief SO 61 Protocolakkoord van de scholengemeenschap Protocolakkoord van de raad van bestuur van de scholengroep Protocolakkoord van het lokaal comité

9 Vrij programmeerbare structuuronderdelen
Regelgeving: Sommige structuuronderdelen zijn vrij programmeerbaar omdat ze aanleunen bij beleidsontwikkelingen of beleidsprioriteiten. Vrij programmeren kan wel impliceren dat binnen de school al een bepaald studieaanbod moet aanwezig zijn.

10 Vrij programmeerbare structuuronderdelen: procedure
Uniek? Niet-Uniek? Deadline: 21/03/2015 In te dienen bij OOP/SO: OOP/SO dient uw dossier samen met de goedkeuring AB in bij AgODi Deadline: 01/05/2015 In te dienen bij AgODi: Agentschap voor Onderwijsdiensten Scholen secundair onderwijs en DKO Koning Albert II-laan Brussel Kopie: Vereiste bijlagen: bijlage 4 van omzendbrief SO 61 Protocolakkoord van de scholengemeenschap Protocolakkoord van de raad van bestuur van de scholengroep Protocolakkoord van het lokaal comité

11 Inruiloperatie Regelgeving: Voorwaarden:
In de school of in een andere school van de scholengemeenschap wordt tegelijkertijd een ander structuuronderdeel opgeheven; dat andere structuuronderdeel kan niet een structuuronderdeel zijn van het niveau derde leerjaar van de derde graad of kan niet het onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers zijn. De programmatie leidt niet tot een voor de school nieuw studiegebied . Het structuuronderdeel dat wordt geprogrammeerd kan niet een structuuronderdeel zijn van het niveau derde leerjaar van de derde graad of kan niet het onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers zijn. De programmatie voldoet aan eventuele bepalingen met betrekking tot frequentie, inplanting of andere organisatievoorwaarden voor het structuuronderdeel in kwestie.

12 Inruiloperatie: procedure
Uniek? Niet-Uniek? Deadline: 21/03/2015 In te dienen bij OOP/SO: OOP/SO dient uw dossier samen met de goedkeuring AB in bij AgODi Deadline: 01/05/2015 In te dienen bij AgODi: Agentschap voor Onderwijsdiensten Scholen secundair onderwijs en DKO Koning Albert II-laan Brussel Kopie: Vereiste bijlagen: bijlage 5 van omzendbrief SO 61 Protocolakkoord van de scholengemeenschap Protocolakkoord van de raad van bestuur van de scholengroep Protocolakkoord van het lokaal comité

13 Programmatie met overheidsgoedkeuring
Regelgeving: Valt de programmatie onder geen van de voorgaande categorieën dan is de programmatie afhankelijk van een goedkeuring door de Vlaamse Regering. De Vlaamse Regering houdt hierbij rekening met volgende criteria: Eventuele bepalingen met betrekking tot frequentie, inplanting of andere organisatievoorwaarden voor het structuuronderdeel in kwestie. Het beantwoorden van de programmatie aan de behoeften, zowel kwantitatief als kwalitatief, inzake onderwijsaanbod binnen de betrokken onderwijszone, er van uitgaande dat de keuzevrijheid voor ouders en leerlingen moet worden gerespecteerd. De aanwezigheid van een convenant, of de inhoudelijke aansluiting en de objectief vastgestelde nood op de arbeidsmarkt, of de studiecontinuïteit van leerlingen binnen de school of scholengemeenschap.

14 Programmatie met overheidsgoedkeuring: procedure
Uniek? Niet-Uniek? Deadline: 15/10/2014 In te dienen bij OOP/SO: OOP/SO dient uw dossier samen met de goedkeuring AB in bij AgODi Deadline: 30/11/2014 In te dienen bij AgODi: Agentschap voor Onderwijsdiensten Scholen secundair onderwijs en DKO Koning Albert II-laan Brussel Kopie: Vereiste bijlagen: Ingevuld sjabloon bijlage 6 van omzendbrief SO 61 Protocolakkoord van de scholengemeenschap Protocolakkoord van de raad van bestuur van de scholengroep Protocolakkoord van het lokaal comité

15 Onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers
Regelgeving: De programmatie van een onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers vereist altijd een goedkeuring van de Vlaamse Regering. De aanvraag tot programmatie moet steeds uitgaan "namens de scholengemeenschap" van een bepaald schoolbestuur (van de school die als contactschool geldt). In het geval van toelating tot programmatie, wordt op het niveau van de scholengemeenschap zelf bepaald in welke scholen van die scholengemeenschap onthaalonderwijs wordt ingericht. Ook een herschikking van dat aanbod is toegelaten.

16 Onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers: procedure
Uniek? Niet-Uniek? Deadline: 21/03/2015 In te dienen bij OOP/SO: OOP/SO dient uw dossier samen met de goedkeuring AB in bij AgODi Deadline: 01/05/2015 In te dienen bij AgODi: Agentschap voor Onderwijsdiensten Scholen secundair onderwijs en DKO Koning Albert II-laan Brussel Kopie: Vereiste bijlagen: bijlage 7 van omzendbrief SO 61 Protocolakkoord van de scholengemeenschap Protocolakkoord van de raad van bestuur van de scholengroep Protocolakkoord van het lokaal comité

17 Aanvraag nieuw structuuronderdeel en programmatie
Regelgeving: De Vlaamse Regering kan, afhankelijk van maatschappelijke, onderwijskundige of technologische ontwikkelingen of afhankelijk van arbeidsmarktbehoeften, nieuwe structuuronderdelen vastleggen. Indien echter het voorstel van een nieuw structuuronderdeel uitgaat van een schoolbestuur, dan kan dat schoolbestuur tezelfdertijd in het dossier een aanvraag tot programmatie in één of meer van zijn (aan te duiden) scholen opnemen.

18 Aanvraag nieuw structuuronderdeel en programmatie: procedure
Uniek? Niet-Uniek? Deadline: 12/09/2014 In te dienen bij OOP/SO: OOP/SO dient uw dossier samen met de goedkeuring AB in bij het Departement Onderwijs en Vorming uiterlijk 30/09/2014 Niet van toepassing: Een nieuw structuuronderdeel is altijd uniek! Vereiste bijlagen: Ingevuld sjabloon Protocolakkoord van de scholengemeenschap Protocolakkoord van de raad van bestuur van de scholengroep Protocolakkoord van het lokaal comité

19 Programmaties waarvoor u geen formulier dient in te vullen
De door de overheid eventueel opgelegde omzetting van bestaande naar nieuwe benamingen van structuuronderdelen. Indien er op 1 oktober 2013 of 1 oktober 2014 minimaal 1 leerling was/is ingeschreven in het eerste leerjaar van de graad in een bepaald structuuronderdeel, kan u dit probleemloos inrichten op 1 september 2015.

20 Overheveling Regelgeving:
Overheveling van structuuronderdelen is de overbrenging van een deel van het onderwijsaanbod van de ene naar de andere school, al dan niet op grond van onderlinge uitwisseling, met de bedoeling deze structuuronderdelen onverminderd voor financiering of subsidiëring in aanmerking te laten komen. Het globaal aanbod binnen een bepaalde geografische omschrijving wordt aldus door het mechanisme van de overheveling herschikt doch niet verruimd. Elke overheveling gebeurt in één keer (dus niet progressief) en op 1 september. Uitsluitend volgende overhevelingen zijn toegelaten: Een volledige eerste graad zoals door de school georganiseerd. Een volledig studiegebied zoals door de school georganiseerd. Uitsluitend volgende scholen kunnen bij een overheveling worden betrokken: Scholen die behoren tot dezelfde scholengemeenschap. Scholen die ressorteren onder hetzelfde schoolbestuur en gelegen zijn in dezelfde gemeente.

21 Overheveling: procedure
Deadline: 01/05/2015 In te dienen bij AgODi: Agentschap voor Onderwijsdiensten Scholen secundair onderwijs en DKO Koning Albert II-laan Brussel Kopie: Vereiste bijlagen: bijlage 8 bij SO 61 Protocolakkoord van de scholengemeenschap Protocolakkoord van de raad van bestuur van de scholengroep Protocolakkoord van het lokaal comité

22 Hoe een programmatie-dossier opstellen?
Maak gebruik van het sjabloon: Uitzonderlijk karakter: o.b.v. criteria VLOR en Vlareg

23 Enkele tips Indien het structuuronderdeel al wordt aangeboden binnen de scholengemeenschap, dient het dossier grondig aan te tonen wat de meerwaarde is van deze programmatie-aanvraag. Indien de programmatie-aanvraag past binnen een masterplan/herprofilering van de scholengemeenschap/school, voeg dan zeker de nodige bewijsstukken hiervan toe aan het dossier. Indien het structuuronderdeel valt binnen een onderwijsconvenant, moet dat ook in bijlage worden toegevoegd aan het dossier en dus niet enkel naar verwezen worden in de tekst. Voeg aan het dossier de correcte bijlage toe (zie dienstbrief) en de drie protocollen. Indien het structuuronderdeel dat wordt aangevraagd, STEM-gerelateerd is, wordt dat best expliciet benadrukt in het dossier. Bij een aanvraag voor een structuuronderdeel in de 3e graad ASO waarbij beide polen al in een andere combinatie worden aangeboden binnen de school, moet extra aandacht worden besteed aan het motiveren van de meerwaarde van deze aanvraag en het toelichten waarom het bestaande aanbod binnen de school moet uitgebreid worden.

24 Besluitvormingsproces?
Categorie Beslissing VR/melding Programmatie met overheidsgoedkeuring + afwijking niet-programmeerbaar April 2015 Programmatie via inruiloperatie Melding via ‘Mijn Onderwijs’ Eind mei 2015 Vrij programmeerbaar Overheveling

25 Erkenning Indien een school geen overheidsgoedkeuring verkrijgt voor een structuuronderdeel, kan de school de erkenning ervan aanvragen om alsnog het structuuronderdeel aan te bieden. Erkenning houdt in dat het schoolbestuur de bevoegdheid krijgt om aan regelmatige leerlingen geldende studiebewijzen toe te kennen. De leerlingen in een erkend structuuronderdeel worden niet gefinancierd. Werkwijze en voorwaarden overeenkomstig de Codex SO: Erkenning dient jaarlijks te worden aangevraagd bij Agodi. Agodi meldt de erkenning aan het betrokken schoolbestuur via een dienstbrief.

26 Contactpersonen Indien u vragen heeft of verdere ondersteuning wenst kan u contact opnemen met de afdeling onderwijsorganisatie en –personeel, sector secundair onderwijs: Héleen De Backer 02/ Fien Moerman 02/ Els Supply 02/

27 Vragen? Bemerkingen?

28 Bedankt voor uw aandacht


Download ppt "Programmatieprocedure: nieuwe ontwikkelingen en richtlijnen"

Verwante presentaties


Ads door Google