De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Impact van het Bodemdecreet op de autobus- en autocarbedrijven

Verwante presentaties


Presentatie over: "Impact van het Bodemdecreet op de autobus- en autocarbedrijven"— Transcript van de presentatie:

1 Impact van het Bodemdecreet op de autobus- en autocarbedrijven
ir. Van Acker Jeroen Technisch Commercieel Afdelingshoofd Envirosoil NV

2 Agenda : Wetgevend kader Verplichtingen conform het Bodemdecreet
Controle door de overheid Cofinanciering Aandachtspunten Vraagstelling

3 Envirosoil nv Studiebureau bodemsanering
Erkenning Vlaanderen, Brussel, Wallonië Eigen staalnameploegen (manueel, machinaal) Vestigingen te Oostkamp, Gent, Namen en Doornik Opdrachtgevers: Overheidsinstellingen: OVAM, AWV, NMBS, … Fondsen: BOFAS, VLABOTEX Privé: particulier, KMO, multinationals

4 Wetgevend kader Gewestelijke bevoegdheid
Openbare Vlaamse Afvalmaatschappij (OVAM) Verantwoordelijk voor de controle op bodemonderzoek en –sanering in Vlaanderen Bodemsaneringsdecreet d.d. 1995 Belangrijke aanpassing d.d. 2006

5 Wetgevend kader Deel bodemonderzoek:
Doelstelling: alle risico-gronden (> ) onderzoeken en saneren tegen 2036 Belangrijkste instrument: verplichting tot uitvoering van een oriënterend bodemonderzoek (OBO) Vervolgtraject op basis van de resultaten van een OBO Historische versus nieuwe bodemverontreiniging

6 Wetgevend kader

7 Wetgevend kader Deel grondverzet:
Doelstelling: “grondstromen” in kaart brengen en verspreiding verontreiniging voorkomen Belangrijkste instrumenten: technisch verslag bij een grondverzet > 250 m³ of op verdachte gronden

8 Verplichtingen Bodemdecreet
Uitvoering van een oriënterend bodemonderzoek op volgende momenten: Overdracht van risicogronden Onteigening van risicogronden Sluiting van een risico-inrichting Periodieke onderzoeksplicht bij exploitatie van bepaalde risico-inrichtingen Faillissement Vereffening

9 Verplichtingen Bodemdecreet
OVERDRACHT VAN RISICOGRONDEN: Art. 2,18 : definitie overdracht Elke overdracht : bodemattest noodzakelijk Overdracht risico-gronden: oriënterend bodemonderzoek noodzakelijk Verontreiniging : procedure Bodemdecreet te volgen Opname in de akte, notaris is “verantwoordelijk” Bescherming van de koper

10 Verplichtingen Bodemdecreet
SLUITING VAN EEN RISICO-INRICHTING: Art. 2,14 : definitie risico-inrichting 14° risico-inrichtingen : fabrieken, werkplaatsen, opslagplaatsen, machines, installaties, toestellen en handelingen die een verhoogd risico op bodemverontreiniging kunnen inhouden en die voorkomen op een lijst die de Vlaamse Regering opstelt; OBO binnen 90 dagen na sluiting Ook sluiting van slechts bepaalde “risico-inrichtingen” in een exploitatie Niet bij overname milieuvergunning

11 Verplichtingen Bodemdecreet
PERIODIEKE VERPLICHTING BIJ RISICO-INRICHTINGEN: Art. 61 van VLAREBO 3 categorieën in functie van potentieel verontreinigend karakter van de activiteiten Categorie 1° OBO Periodiek Rubrieken O Enkel bij overdracht - b: + 20m³ diesel B A < 1995 : 31/12/2013 < 2008: 31/12/2017 20 jaar 15.2: garage a: + 20 m³ diesel O/B B < 1995 : 31/12/2011 < 2008: 31/12/2015 10 jaar a.3: + 30m³ benzine O/B

12 Verplichtingen Bodemdecreet
PERIODIEKE VERPLICHTING BIJ RISICO-INRICHTINGEN: Voorbeeld vergunning

13 Controle ? Belangrijkste controle-instrumenten:
Overdracht: bodemattest noodzakelijk (notaris) Milieuvergunningsaanvraag Schadegevallen Gemeentelijke inventaris: Nieuw webloket 2012 Milieuconvenanten April 2014 : 265 gemeenten => makkelijke koppeling databank OVAM

14

15

16 Controle ? Aanmaningenbeleid Ingebreke blijvende plichtige:
Gericht “opsporen” van bedrijven die in gebreke blijven voor OBO Gericht opvolgen en aanmanen van bedrijven met verplichtingen BBO, BSP, BSW Ingebreke blijvende plichtige: Ambtshalve optreden OVAM: kosten + 10 % retributie Sanctionering cfr. milieu-inbreuken en milieumisdrijven Verlies rechten op o.a. cofinanciering Zowel van toepassing voor verplichting OBO als verplichtingen die hieruit volgen (BBO, BSP, …)

17 Cofinanciering Besluit Vl. Reg. 15/03/2013
Financiële tussenkomst voor de sanering van ernstige historische verontreiniging Maximaal euro over drie opeenvolgende belastingjaren Aanvragen mogelijk sinds 01/09/2013 Particulieren, ondernemingen en openbare besturen

18 Cofinanciering Huidige (of voormalige) eigenaars die de grond verworven voor 01/06/2008 Huidige of voormalige eigenaar betaalt de bodemsaneringswerken Uitvoering met een conform BSP van na 31/05/2008 Subsidie 35 % (50%) van de bodemsaneringswerken Subsidies worden toegekend zolang er budget is Jaarlijkse herziening van de begrotingskredieten

19 Cofinanciering Uitgesloten:
Eigenaars die een vrijstelling van de saneringsplicht verkregen; Eigenaars die de historische bodemverontreiniging minder dan 30 jaar geleden zelf veroorzaakt hebben; Eigenaars tegen wie de OVAM een proces-verbaal heeft opgesteld wegens schending van het Bodemdecreet of het VLAREBO; Eigenaars die niet voldoen aan de voorwaarden voor het verlenen van de-minimissteun Openbare tankstations (BOFAS) en droogkuis (Vlabotex)

20 Cofinanciering Alle kosten die rechtstreeks betrekking hebben op de uitvoering van bodemsaneringswerken: Effectieve bodemsaneringswerken door de bodemsaneerder (aannemer) Milieukundige begeleiding door de erkende bodemsaneringsdeskundige Werken en maatregelen die noodzakelijk zijn om de bodemsaneringswerken te kunnen uitvoeren: stabiliteitswerken, VC, werfinrichting, …

21 Cofinanciering Praktisch:
Aanvraag vóór de effectieve uitvoering van de werken Bodemsaneringsproject met conformiteitsattest na 31/05/2008 moet aanwezig zijn Kostenraming opgemaakt door een eBSD type 2 Akte die eigendom bewijst voor 01/06/2008 Aanvragen worden door OVAM behandeld volgens ontvangstdatum

22 Cofinanciering Praktisch:
Uitbetaling op basis van betaalde facturen (bewijs) Uitbetaling in max. 3 schijven (1 jaar tussen elke schijf) Gedetailleerde facturen noodzakelijk Recht op cofinanciering is overdraagbaar mits aan de verschillende voorwaarden is voldaan! Voorbeeld kostenraming

23 Aandachtspunten Overname via o.a. aandelentransactie:
Geen “overdracht van gronden”: bepalingen Bodemdecreet niet van toepassing ! Overname van alle verplichtingen i.k.v. Bodemdecreet Kennis van bodemverontreiniging strikt noodzakelijk Wees kritisch jegens de ter beschikking gestelde informatie (second opinion)

24 Aandachtspunten Opvolging, verkoop, … van het bedrijf:
Denk tijdig aan de bodemproblematiek Traject bodemsanering kan jaren duren Infrastructuurwerken: Doe geen werken op verontreinigde gronden: verhoging kostprijs latere onderzoeken, bodemsaneringswerken, … Werken = opportuniteit onderzoek & sanering

25 Aandachtspunten Aanwezigheid van bodemverontreiniging:
Uitstel ≠ Afstel : verontreiniging verdwijnt niet ! Verontreiniging zal zich dikwijls verspreiden: Grotere te behandelen zone (buren, …) Kostenverhogend voor onderzoek en sanering Aanmaningen OVAM, … Laat u begeleiden door een deskundige: Inschatting kosten en timing Inschatting noodzaak sanering en urgentie Communicatie OVAM

26 Aandachtspunten Vrijwillig “saneren”:
Beperkte acties mogelijk in OBO en BBO Onder begeleiding Strikte voorwaarden Opgelet bij uitvoering buiten de procedure van het Bodemdecreet: Meten is Weten : voldoende kennis van de verontreiniging is noodzakelijk Strenge beoordeling van restverontreiniging Bemaling, transport verontreinigde gronden, herkomst aanvulgrond,…

27 Aandachtspunten Bepaling Bodemdecreet
Proces- verbaal ten allen tijde vermijden: geen recht op cofinanciering, boetes cfr. Milieudelicten, … Tijd hebben/nemen om het traject van bodemonderzoek te doorlopen is belangrijk: beslissen met kennis van zaken Aanmaningen OVAM : laat u adviseren en begeleiden, vaak zijn oplossingen op maat mogelijk

28 Aandachtspunten Cofinanciering
Indien vermoeden van verontreiniging op terrein dat in aanmerking komt: OBO uitvoeren BSP moet bij aanvraag zitten : timing ! Termijn van regeling cofinanciering is onzeker/onduidelijk : nu of nooit ?

29 Vragen ? Algemene vragen ?
Individuele vragen: contacteer ons vrijblijvend

30 Siemenslaan 13 – 8020 Oostkamp
Contactgegevens ENVIROSOIL NV Siemenslaan 13 – 8020 Oostkamp Van Acker Jeroen


Download ppt "Impact van het Bodemdecreet op de autobus- en autocarbedrijven"

Verwante presentaties


Ads door Google