De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PMTO werkconferentie Jeugdzorg in Nederland Ronald Mooij Plv. directeur Publieke Gezondheid Ministerie van VWS 12 januari 2006.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PMTO werkconferentie Jeugdzorg in Nederland Ronald Mooij Plv. directeur Publieke Gezondheid Ministerie van VWS 12 januari 2006."— Transcript van de presentatie:

1 PMTO werkconferentie Jeugdzorg in Nederland Ronald Mooij Plv. directeur Publieke Gezondheid Ministerie van VWS 12 januari 2006

2 De missie daadwerkelijk terugdringen van de uitval van jeugdigen en hiervoor goede randvoorwaarden creëren en belemmeringen wegnemen die voortkomen uit sturing vanuit het rijk

3 De uitgangspunten voor de aanpak het kind of de jeugdige centraal samenhang in het rijksbeleid voortbouwen op de goede aanpakken die al zijn ontwikkeld snoeien in bureaucratie

4 De organisatie Opdrachtgever: kabinet (Primus inter pares Staatssecretaris van VWS mw. C. Ross-van Dorp) VWS, OCenW, Justitie, SZW, BZK, VROM 15 verantwoordelijke directeuren Commissaris Jeugd- en jongerenbeleid en projectbureau (ondersteunt, bewaakt doelstellingen en voortgang, adviseert)

5 Kernthema’s (1) 1. Zorgstructuren 2. Maximalisering onderwijsrendement 3. Samenhang in de voorzieningen 0-12 jaar 4. Sluitende keten vroeg signaleren, beoordelen en interveniëren 5. Harmonisatie indicatiestellingen 6. Jeugd en fysieke ruimte

6 7. Registratie informatie en overdracht van gegevens tussen instellingen 8. Gemeentelijke taken 9. Vergroten van zicht op de kwaliteit en effectiviteit van preventieve, curatieve en repressieve programma’s 10. Vereenvoudigen van monitoren 11. Integraal toezicht 12. Jeugdcriminaliteit Kernthema’s (2)

7 Rechten van het Kind (1) Art 3: –De staten[…] verbinden zich ertoe het kind te verzekeren van de bescherming en de zorg die nodig zijn voor het welzijn, rekening houdend met de bevoegdheden en plichten van zijn ouders, […] en nemen hiertoe alle passende wettelijke en bestuurlijke maatregelen Art 18: –Om de toepassing van de in dit verdrag genoemde rechten te waarborgen en te bevorderen, verlenen de staten […] passende ondersteuning aan ouders en wettige voogden bij de uitoefening van hun verantwoordelijkheden die de opvoeding van het kind betreffen, en waarborgen zij de ontwikkeling van instellingen, voorzieningen en diensten voor kindzorg

8 Rechten van het Kind (2) Art 19: –De staten […] nemen alle passende […] maatregelen op sociaal en opvoedkundig gebied om het kind te beschermen tegen alle vormen van lichamelijk of geestelijk geweld, letsel of misbruik, lichamelijke of geestelijke verwaarlozing of nalatige behandeling, mishandeling of exploitatie, […] terwijl het kind onder de hoede is van ouders […]

9 Vroegsignalering een verzamelpunt voor signalen een bovensectoraal risicoprofiel bewezen effectieve interventies een risicodossier stroomschema’s schakelmomenten

10 Inventgroep: Signalering Vroegtijdige signalering van zorgwekkende opvoed- en groeisituaties Dunedin Family Services Indicator (DFSI ) Vroegtijdige signalering van het risicoproces Samen Starten Vroegstijdige signalering van diagnosticeerbare problemen Strengths en difficulties Questionnaires (SDQ)

11 Inventgroep: Interventies (1) Externaliserende problemen gezin –Selectieve interventies Triple P Perry preschool project –Geïndiceerde interventies PMTO Incredible Years –Interventies bij signalen van risicoprocessen PMTO

12 Inventgroep: Interventies (2) Externaliserende problemen school –Selectieve interventies. Taakspel Zorgwekkend opvoedingssituaties –Geïndiceerde interventies Voorzorg

13 Kennisprogramma Jeugd ZonMw –Plan van aanpak programmeringstudie Jeugd NIZW RIVM –TNO kwaliteit van Leven Academische werkplekken OGZ

14 Elektronisch Kinddossier en verwijsindex 25 mln. Verwijsindex –Sectoroverstijgend –Geen inhoudelijke informatie –Signaleringsinstrument EKD in de JGZ –1 januari 2007 –Coördinatie van informatie –Verwijsindex vastleggen in EKD

15 Opvoedingsondersteuning Opvoedimpuls –51 gemeenten –35 mln. 2004-2007 Amendement Verhagen –10 mln. Structureel Burgemeester Rotterdam 2e Kamerlid Dijsselbloem PM UK Burgemeester Amsterdam


Download ppt "PMTO werkconferentie Jeugdzorg in Nederland Ronald Mooij Plv. directeur Publieke Gezondheid Ministerie van VWS 12 januari 2006."

Verwante presentaties


Ads door Google