De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PMTO werkconferentie Jeugdzorg in Nederland

Verwante presentaties


Presentatie over: "PMTO werkconferentie Jeugdzorg in Nederland"— Transcript van de presentatie:

1 PMTO werkconferentie Jeugdzorg in Nederland
Ronald Mooij Plv. directeur Publieke Gezondheid Ministerie van VWS 12 januari 2006

2 De missie daadwerkelijk terugdringen van de uitval van jeugdigen en hiervoor goede randvoorwaarden creëren en belemmeringen wegnemen die voortkomen uit sturing vanuit het rijk

3 De uitgangspunten voor de aanpak
het kind of de jeugdige centraal samenhang in het rijksbeleid voortbouwen op de goede aanpakken die al zijn ontwikkeld snoeien in bureaucratie

4 De organisatie Opdrachtgever: kabinet (Primus inter pares Staatssecretaris van VWS mw. C. Ross-van Dorp) VWS, OCenW, Justitie, SZW, BZK, VROM 15 verantwoordelijke directeuren Commissaris Jeugd- en jongerenbeleid en projectbureau (ondersteunt, bewaakt doelstellingen en voortgang, adviseert)

5 Kernthema’s (1) Zorgstructuren Maximalisering onderwijsrendement
Samenhang in de voorzieningen 0-12 jaar Sluitende keten vroeg signaleren, beoordelen en interveniëren Harmonisatie indicatiestellingen Jeugd en fysieke ruimte

6 Kernthema’s (2) Registratie informatie en overdracht van gegevens tussen instellingen Gemeentelijke taken Vergroten van zicht op de kwaliteit en effectiviteit van preventieve, curatieve en repressieve programma’s Vereenvoudigen van monitoren Integraal toezicht Jeugdcriminaliteit

7 Rechten van het Kind (1) Art 3: Art 18:
De staten[…] verbinden zich ertoe het kind te verzekeren van de bescherming en de zorg die nodig zijn voor het welzijn, rekening houdend met de bevoegdheden en plichten van zijn ouders, […] en nemen hiertoe alle passende wettelijke en bestuurlijke maatregelen Art 18: Om de toepassing van de in dit verdrag genoemde rechten te waarborgen en te bevorderen, verlenen de staten […] passende ondersteuning aan ouders en wettige voogden bij de uitoefening van hun verantwoordelijkheden die de opvoeding van het kind betreffen, en waarborgen zij de ontwikkeling van instellingen, voorzieningen en diensten voor kindzorg

8 Rechten van het Kind (2) Art 19:
De staten […] nemen alle passende […] maatregelen op sociaal en opvoedkundig gebied om het kind te beschermen tegen alle vormen van lichamelijk of geestelijk geweld, letsel of misbruik, lichamelijke of geestelijke verwaarlozing of nalatige behandeling, mishandeling of exploitatie, […] terwijl het kind onder de hoede is van ouders […]

9 Vroegsignalering een verzamelpunt voor signalen
een bovensectoraal risicoprofiel bewezen effectieve interventies een risicodossier stroomschema’s schakelmomenten

10 Inventgroep: Signalering
Vroegtijdige signalering van zorgwekkende opvoed- en groeisituaties Dunedin Family Services Indicator (DFSI) Vroegtijdige signalering van het risicoproces Samen Starten Vroegstijdige signalering van diagnosticeerbare problemen Strengths en difficulties Questionnaires (SDQ)

11 Inventgroep: Interventies (1)
Externaliserende problemen gezin Selectieve interventies Triple P Perry preschool project Geïndiceerde interventies PMTO Incredible Years Interventies bij signalen van risicoprocessen

12 Inventgroep: Interventies (2)
Externaliserende problemen school Selectieve interventies. Taakspel Zorgwekkend opvoedingssituaties Geïndiceerde interventies Voorzorg Voor Internaliserend gedrag kost nog meer tijd

13 Kennisprogramma Jeugd
ZonMw Plan van aanpak programmeringstudie Jeugd NIZW RIVM TNO kwaliteit van Leven Academische werkplekken OGZ

14 Elektronisch Kinddossier en verwijsindex
25 mln. Verwijsindex Sectoroverstijgend Geen inhoudelijke informatie Signaleringsinstrument EKD in de JGZ 1 januari 2007 Coördinatie van informatie Verwijsindex vastleggen in EKD

15 Opvoedingsondersteuning
Opvoedimpuls 51 gemeenten 35 mln Amendement Verhagen 10 mln. Structureel Burgemeester Rotterdam 2e Kamerlid Dijsselbloem PM UK Burgemeester Amsterdam Rotterdam; Antillianen fors inzetten op vroege signalering van problemen en aanpak van achterstanden, pool gezinscoaches, gezinnen met jonge kinderen worden bereikt en krijgen waar nodig opvoedingsondersteuning en voorschool Dijsselbloem: staatsopvoeding, desnoods dwang Blair; Respect; Every child matters; parenting orders (drang/dwang) Cohen; armoede, kansarm, uitsluiting; kansen opleiden en werk;


Download ppt "PMTO werkconferentie Jeugdzorg in Nederland"

Verwante presentaties


Ads door Google