De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Fiscaliteiten 2010 Nijfin 23 februari 2010

Verwante presentaties


Presentatie over: "Fiscaliteiten 2010 Nijfin 23 februari 2010"— Transcript van de presentatie:

1 Fiscaliteiten 2010 Nijfin 23 februari 2010
Mr. Dianne G.E Kottier JacobsKottier belastingadviseurs

2

3 Belastingpakket 2010 DGA Innovatiebox Crisismaatregelen
Diverse IB-onderwerpen

4 DGA Doorschuiffaciliteit schenken ab aandelen
Aanpassing doorschuiffaciliteit vererven ab- aandelen Aanpassing betalingsfaciliteit overdracht ab-aandelen Eenmalige geruisloze inbreng tbs pand in nv of bv Openstellen HIR of KER voor de tbs regeling Invoering ter beschikkingsstellingsvrijstelling Uitbreiding betalingsfaciliteit tbs regeling

5 Inkomstenbelasting tot en met 2009
Bij schenken Aanmerkelijk belangheffing Wel faciliteit invordering bij schenking of schuldigerkenning aan partner/kinderen bij materiële onderneming Bij erven Doorschuiffaciliteit Geen materiële ondernemingseis Geen faciliteit invordering nodig

6 Schenken, 2010 e.v. Doorschuiffaciliteit: Aanmerkelijk belang
Materiële onderneming Beleggingsvermogen tot max 5% van ondernemingsvermogen als ond. vermogen aangemerkt Verkrijger min. 36 maanden die onmiddellijk voorafgaan aan vervreemding in dienstbetrekking werkzaam in de bv waarop de aandelen betrekking hebben Ook buiten familiesfeer

7 Schenken, 2010 e.v. Doorschuiffaciliteit:
Ook bij overdracht tegen te lage waarde Op verzoek Geen overgangsregeling Invorderingswet: Geen faciliteit meer voor schenking van ab-aandelen Wel uitstel van betaling bij overdracht tegen schuldigerkenning geen beperking meer t.a.v. groep

8 Erven, 2010 e.v. Doorschuiffaciliteit Materiële onderneming (nieuw)
Op verzoek (nieuw) Onder voorwaarden is dividend dat binnen 24 maanden na overlijden wordt uitgekeerd niet belast (nieuw) Invorderingswet Geen uitstel van betaling vzv beleggingsvermogen

9 Overgangsmaatregel (1)
Dga zoon vordering Holding Holding WM Vóór 2010: Overdracht tegen schuldigerkenning Holding met vordering kon vererven onder doorschuifregeling (ab) Geen successiefaciliteit, want vordering is geen mat. onderneming

10 Overgangsmaatregel (2)
Overgangsmaatregel bij erven Voor op 31 december 2009 bestaande vorderingen Vordering fictief ondernemingsvermogen in verhouding ondernemingsvermogen : beleggingsvermogen t.t.v. overlijden in wm Mits bv ten tijde van overdracht én ten tijde van overlijden onderneming drijft

11 Ondernemingstoets Holdingstructuren Indirect aanmerkelijk belang
In dochtervennootschap die materiële onderneming drijft H W

12 Schenking dochtervennootschap
W/H W W

13 Schenking indirect gehouden aanmerkelijk belang aandelen
Dga wil aandelen werkmaatschappij schenken Geen doorschuiffaciliteit! Wordt geacht een uitdeling te zijn Geen inhouding van dividendbelasting, wel inkomstenbelasting Uitstel van betaling, v.z.v. materiële onderneming gedurende 10 jaar Alternatief staatssecretaris: juridische splitsing en dan schenken?

14 Schenking holding aan kind
OG W OG W

15 TBS (1) Voor resultaatbepaling geldt ‘uitgekleed’ winstbegrip
Uitbreidingen 2010: Kostenegalisatiereserve Herinvesteringsreserve Terbeschikkingsstellingsvrijstelling (12%)

16 TBS (2) Knelpunten vóór 2010, o.m.
Pand verschuift van box 1 naar box 3 zonder vervreemding => afrekenen!

17 TBS (3) T/m 2009: Uitstel van betaling onder voorwaarden (rentedragend) en vermogenstoets Wijzigingen per Vermogenstoets vervalt Ook uitstel van betaling bij schuldig gebleven koopsom of schenking Bij vervreemding of aflossing => betalen

18 TBS en Schenk- en erfbelasting
Uitbreiding faciliteit Verkrijging ter beschikking gesteld pand Tegelijkertijd met verkrijging (deel van) aandelen in die vennootschap Voortzettingseis: Aan de bv ter beschikking blijven stellen Onroerend goed moet dienstbaar blijven aan onderneming

19 TBS (4) Gedurende 2010 Inbreng tbs pand in bv
Zonder heffing van IB of ovb

20 TBS (5) Voorwaarden IB Pand behoort tot werkzaamheid (tbs)
Tegen uitreiking van aandelen Inbrenger dient na inbreng (in)direct 90% van het totaal geplaatste kapitaal te bezitten in de bv Inbreng door enig a-h kan tegen informeel kapitaal (geen aandelen) Op verzoek

21 TBS (6) Voorwaarden IB Verkrijgingsprijs aandelen wordt gesteld op boekwaarde pand -/- boekwaarde schuld Verkrijger gaat door met oude boekwaarde pand en schuld Mag in holding (hoeft niet in materiële onderneming) Geen letteraandelen Juridische en economische eigendom

22 TBS (7) Voorwaarden ovb Voor op 1-9-2009 bestaande tbs-situatie
Alsnog ovb als inbrenger binnen drie jaar na inbreng niet meer dan 90% van de aandelen heeft in de bv of Alsnog heffing als bv binnen drie jaar na inbreng de onroerende zaak niet meer bezit

23 TBS (8) De praktijk Pand wordt ter beschikking gesteld aan
bv met meer aandeelhouders Inbreng in nieuwe bv die het pand verhuurt Of inbreng in bestaande houdster die het pand verhuurt aan wm met meer a.h. Mede-eigendom: Samen inbrengen in bv kan als het bij allen tbs pand is en allen inbrengen Of eigen aandeel inbrengen

24 Conclusie TBS pand HIR / KER / TBS vrijstelling
Bij overlijden/schenking onder vw faciliteit schenk- en erfbelasting Bij overlijden onder vw doorschuifregeling IB Bij schenking uitstel van betaling Bij inbreng in bv: faciliteiten vererving/schenking aandelen van toepassing mits voldaan aan de voorwaarden

25 Wat te doen? Rekenen Toekomstplannen (vw ovb)
Bv flexibeler. Geen afrekening functiewijziging pand, ruimere mogelijkheden Hir Schenking tbs pand alleen uitstel van betaling =>bij inbreng doorschuifregeling? Inbrengvrijstellingen IB en ovb niet gekoppeld Bijv. boekverlies realiseren

26 Wat te doen met TBS-pand?
H OG W W

27 Wat te doen met TBS-pand?
Of H + OG W W

28 HR 22 januari 2010 Aanvang tbs Aanschaf met gezamenlijke bedoeling
Van belastingplichtige en bv Om pand in gebruik te geven bij bv En pand wordt voor gebruik gereed gemaakt Dan is sprake van tbs op moment van aanschaf Overeenkomst!

29 Innovatiebox Zelf ontwikkelde immateriële activa Belastingplan 2010:
Waarvoor octrooi verleend Waarvoor S&O-verklaring afgegeven Belastingplan 2010: VPB-tarief van 10% naar 5% Plafond vervalt Verliezen aftrekbaar tegen regulier VPB-tarief Zeer lucratieve regeling!

30 Crisismaatregelen Verruiming verliesverrekening
Crisismaatregel voor 2009 en 2010 Inruil: drie jaar carry forward tegen twee jaar extra carry-back verlies 2009: verrekenen met winst 06,07,08 verlies 2010: verrekenen met winst 07,08,09 Keuze maken bij aangifte

31 Crisismaatregelen Willekeurige afschrijving
Investeringen in 2009 en 2010 Max. 50% per jaar Uitgezonderd o.m. gebouwen, immateriële activa, auto´s (behalve zeer zuinige) Voor 2013 in gebruik nemen Versoepeling verliesverrekening 2008 (en 2009?)

32 Diverse IB onderwerpen
Aanpassing zelfstandigenaftrek Verhoging MKB winstvrijstelling naar 12% en vervallen urencriterium Crisismaatregel: herleven hypotheek-renteaftrek na tijdelijke verhuur Afschaffing goedkoperwonenregeling Verkorting verjaringstermijn eigenwoningreserve Stamrechtspaarrekening

33 Bedankt voor uw aandacht.


Download ppt "Fiscaliteiten 2010 Nijfin 23 februari 2010"

Verwante presentaties


Ads door Google