De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Fiscale eindejaarstips en nieuwe wetgeving voor ondernemers met een B.V.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Fiscale eindejaarstips en nieuwe wetgeving voor ondernemers met een B.V."— Transcript van de presentatie:

1 Fiscale eindejaarstips en nieuwe wetgeving voor ondernemers met een B.V.

2 www.robbv.nl 1 december 2009 Bevorderen ondernemerschap > fiscale stimulansen • verhoging MKB winstvrijstelling • geen urencriterium • zelfstandigenaftrek alleen te verrekenen met winst • verruimen en stroomlijnen KIA • ook KIA voor zeer zuinige auto’s en nulemissie auto’s > innovatiebox (alleen in de B.V.) • winst met een octrooi of S&O-activa wordt onbeperkt belast tegen 5% • verliezen zijn alleen in 2009 en 2010 aftrekbaar tegen 25,5%

3 www.robbv.nl 1 december 2009 Bevorderen ondernemerschap > Investering samenvoegen (in een jaar) • 2*€ 2.200= nihil • 1*€ 4.400= 1*28% KIA = € 1.232 (2009: € 1.050) > Investering spreiden (over twee jaar) • 1* € 100.000 = € 15.120 (2009: € 12.000) • 2* € 50.000 = 2* 28% KIA = € 28.000 (2009: € 10.500)

4 www.robbv.nl 1 december 2009 Is een B.V. financieel aantrekkelijk? > Verschillen in de IB en de Vpb • MKB winstvrijstelling van 10,5% naar 12% (en in 2011 wellicht naar 14%) • Zelfstandigenaftrek en andere ondernemersaftrekken • Maximale belastingdruk: • in de B.V. (winsten tot € 200.000 40%, daarna en vanaf 2011, 44,125%) • in de IB (belastbaar inkomen = winsten vanaf € 54.368, 45,76%) > Realiseert de DGA zelf de winst (d.w.z > 90%), dan • afromen • netto managementfee = loon DGA > Een BV is alleen interessant bij hoge winsten (vanaf € 175.000), en aanwezigheid personeel

5 www.robbv.nl 1 december 2009 Bevorderen ondernemerschap > verruiming verliesverrekening in de B.V. • geldt alleen in 2009 en 2010 • naar keuze kan de achterwaartse verliesverrekening met twee jaar worden verlengd • de voorwaartse verliesverrekening wordt dan met drie jaar gekort, tot maximaal 6 jaar > verlenging willekeurige afschrijving • investeringen in bedrijfsmiddelen in 2010 mogen in twee jaar worden afgeschreven • ook voor zeer zuinige personenauto’s • bijv. scheepvaartbeleggingen

6 www.robbv.nl 1 december 2009 Winst in 2009 of in 2010 > kosten/lasten uitstellen of juist naar voren halen • later of eerder kosten maken • voorzieningen opvoeren of laten vrijvallen • reserveren voor onderhoudskosten • extra afschrijven of afwaarderen naar lagere bedrijfswaarde > winst vervroegen • levering of verkoop van een bedrijfsmiddel met winst • levering bij verkoop van een gedeelte van een onderneming

7 www.robbv.nl 1 december 2009 Vergroening en mobiliteit > zeer zuinige auto’s en nulemissieauto’s krijgen diverse faciliteiten • Basis is de ombouw van de BPM naar een CO2- emissiebelasting • dit kost de staat geen geld! • ombouw staat los van de kilometerbeprijzing (“kastje van Camiel”) > zeer zuinige auto • benzine en aardgas: CO2 uitstoot tot 110gr/km • diesel: CO2 uitstoot tot 95gr/km • MRB en BPM nihil • 14% bijtelling indien auto van de zaak • 0% bijtelling indien nulemissieauto • Vamil regeling (willekeurig afschrijven) • KIA

8 www.robbv.nl 1 december 2009 Vergroening en mobiliteit > zuinige auto • alle auto’s met een CO2-uitstoot van ten hoogste 120gr/km • BPM bonus € 750 • 20% bijtelling indien auto van de zaak > auto van de werkgever • bijtelling 0%, 14%, 20% of 25% • bij een sluitende kilometeradministratie, geen bijtelling bij < 500km privé • verklaring fiscus geen privé gebruik • 5 fouten in de kilometeradministratie, correctie bijtelling en boete 50% (vindt de fiscus, moet zijn 25%) > of kiezen voor privé auto en zakelijke kilometers declareren à 19 eurocent.

9 www.robbv.nl 1 december 2009 Arbeidsmarkt en inkomensbeleid > kleine banen • voor werknemers < 23 jaar • loongrens € 600 per maand • geen premieplicht voor de ZVW en werknemersverzekeringen • in 2010 wel loonheffing > uitbreiding afdrachtvermindering onderwijs • voor werknemers die een vervolgopleiding starten • afdrachtvermindering € 500

10 www.robbv.nl 1 december 2009 Boetebeleid > verhoging verzuimboete bij niet nakoming aangifteplicht • max. boete was € 1.134, wordt € 4.920 • beleid: IB aangiften boete € 984, Vpb aangiften € 2.460. • pas na herinnering en aanmaning > invoering verzuimboete bij niet nakoming betalingsverplichting • nieuw. • max. boete € 4.920 opgelegd door de Invorderaar > verhoging vergrijpboete wegens verzwijgen box 3 inkomen tot 300%

11 www.robbv.nl 1 december 2009 Verbeteren fiscale positie van de directeur- grootaandeelhouder > doorschuiffaciliteit bij schenken aanmerkelijk belang aandelen • de B.V. drijft een materiële onderneming • beleggingsvermogen valt niet onder de faciliteit • de verkrijger moet minimaal 36 maanden als bestuurder (zie KvK inschrijving) in dienst zijn geweest bij de B.V. • de verkrijger moet binnenlands belastingplichtig zijn > aanpassen doorschuiffaciliteit bij vererven van aanmerkelijkbelang aandelen • toegevoegd alleen bij een materiële onderneming • als beleggingsvermogen wordt uitgekeerd als dividend is op verzoek geen dividendbelasting verschuldigd. De uitkering verlaagd de verkrijgingsprijs

12 www.robbv.nl 1 december 2009 Verbeteren fiscale positie van de directeur- grootaandeelhouder > aanpassing betalingsfaciliteit overdracht AB- aandelen • niet langer beperkt tot de familiekring • alleen bij schuldigerkenning (bij schenking geldt de nieuwe doorschuiffaciliteit • Als de Holding van de DGA de aandelen in de werk-BV tegen een te lage prijs overdraagt • 10 jaar rentedragend uitstel van betaling > uitbreiding betalingsfaciliteit tbs-regeling • geen vermogenstoets • geldt ook bij overdracht tegen schuldigerkenning en bij schenking

13 www.robbv.nl 1 december 2009 Verbeteren fiscale positie van de directeur- grootaandeelhouder > eenmalige geruisloze inbreng tbs-pand in B.V. • geldt alleen in 2010 • geen IB en geen OVB • boekwaarde wordt doorgeschoven • de OG-eigenaar dient 90% van het geplaatste kapitaal te bezitten/verkrijgen in de BV waarin het pand wordt ingebracht • De BV behoeft geen materiële onderneming te drijven > de tbs-regeling wordt uitgebreid • tbs-vrijstelling (lijkt op MKB winstvrijstelling) • HIR en KER mogelijk

14 www.robbv.nl 1 december 2009 Verbeteren fiscale positie van de directeur- grootaandeelhouder > versoepeling gebruikelijk loon regeling • de gebruikelijk loonregeling blijft buiten toepassing bij beloningen < € 5.000 • de beloning wordt bezien vanuit het gehele concern dus niet per B.V. • over het loon is wel LB verschuldigd • de gebruikelijk loon regeling is ook van toepassing op de partner van de DGA • het gebruikelijk loon wordt per B.V. beoordeeld maar kan door een lichaam (bijv. de holding) worden uitbetaald

15 www.robbv.nl 1 december 2009 De DGA en de aftrek van kosten > kosten zijn aftrekbaar, tenzij • uitsluitend gemaakt met het oogmerk op persoonlijke behoeftebevrediging • geen redelijk denkend ondernemer kan volhouden dat de kosten zijn opgeroepen uit zakelijke motieven • kosten mede zijn ingegeven door persoonlijke behoeftebevrediging van de DGA > onbelaste kostenvergoeding • altijd doen, maar zorg vooraf voor een goede onderbouwing • voor kleine regelmatig terugkerende uitgaven • grote uitgaven declareren • bij ziekte onbelaste vergoeding stopzetten

16 www.robbv.nl 1 december 2009 Voorbeelden van (beperkt) aftrekbare kosten > aktetas (v) > bijscholing (Cursussen en trainingen) (v) > businessseats (b) > computer (a) > fiets (a) > fototoestel (a) > gas en water (f) > inrichting telewerkplaats (a) > lidmaatschap (v)(niet sociëteit, golfclub, rotary)(n) > maaltijden en consumpties (f) > personeelslening (f) > producten uit eigen bedrijf (f) > parkeerkosten (n) > relatiegeschenken (b) > representatie (b) v = volledig aftrekbaar a = volledig aftrekbaar d.m.v. afschrijving f = volledig aftrekbaar, forfaitbedrag is loon b = beperkt aftrekbaar n = niet aftrekbaar

17 www.robbv.nl 1 december 2009 Voorbeelden van (beperkt) aftrekbare kosten > seminars (congres, excursie, studiereis) (b) > software (v) > sponsoring (v) > stomerij en wasserij (n) > telefoon, internet, modem, fax (v) > vakliteratuur (soms ook kranten en tijdschriften) (v) > verhuiskosten (f) > vervoer (trein, bus, taxi) (v) > vliegtuig (n) > waakhond (n) > werkruimte (b) > woon-werkverkeer (b, n) > zakenlunch (b) v = volledig aftrekbaar a = volledig aftrekbaar d.m.v. afschrijving f = volledig aftrekbaar, forfaitbedrag is loon b = beperkt aftrekbaar n = niet aftrekbaar

18 www.robbv.nl 1 december 2009 Fiscale vereenvoudigingen > werkkostenregeling • administratieve lastenverlichting • kosten die de werknemer in het kader van de dienstbetrekking maakt • vrijstelling van 1,4% van de fiscale loonsom voor vergoedingen en verstrekkingen, ongeacht de vraag in welke mate hierin een beloningselement schuilt • wel nog een gebruikelijkheidstoets • vastlegging van vergoedingen en verstrekkingen per werknemer niet meer nodig

19 www.robbv.nl 1 december 2009 Fiscale vereenvoudigingen > niet onder de werkkostenregeling vallen de zogenaamde gerichte vrijstellingen • reiskosten, zowel zakelijk als woon-werk • tijdelijke verblijfkosten • cursussen e.d. • studiekosten • extraterritoriale kosten (ex-pats) • verhuiskosten in het kader van een bedrijfsverplaatsing • rentevoordeel hypothecaire leningen • outplacementkosten

20 www.robbv.nl 1 december 2009 Fiscale vereenvoudigingen > werkkostenregeling • inwerkingtreding per 1 januari 2011 • totale vergoedingen/verstrekkingen > 1,4% loonsom • eindheffing over het meerdere, tegen een tarief van 80% • bestaande afspraken met de fiscus vervallen • werkgevers kunnen in 2011,2012 en 2013 kiezen voor het huidige regime van vergoedingen en verstrekkingen

21 www.robbv.nl 1 december 2009 Fiscale vereenvoudigingen > uniformering loonbegrip (m.i.v. 2011!) • eenzelfde loonbegrip voor de LB/premies VV, de werknemersverzekeringen en de ZVW > DGA mag in een keer alle loonaangiften voor het gehele jaar doen • en maandelijks de af te dragen LB/ZVW via elektronisch bankieren agenderen.

22 Hartelijk dank voor uw aandacht!


Download ppt "Fiscale eindejaarstips en nieuwe wetgeving voor ondernemers met een B.V."

Verwante presentaties


Ads door Google