De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werkkostenregeling 2011 Danielle Wiek Bestuurder Abvakabo FNV.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werkkostenregeling 2011 Danielle Wiek Bestuurder Abvakabo FNV."— Transcript van de presentatie:

1 Werkkostenregeling 2011 Danielle Wiek Bestuurder Abvakabo FNV

2 Werkkostenregeling: Kern 1 januari 2011 nieuwe regeling, vereenvoudiging •Alles is loon tenzij •(gerichte) Vrijstelling •Vrije ruimte = budget, max.1,4% totale fiscale loon voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen Boven de vrije ruimte; loonbelasting, eindheffing van 80%. •Tot en met 2013 ieder jaar vrije keuze;werkkostenregeling of bestaande regels •Na 2013 werkkostenregeling voor alle werkgevers.

3 Werkkostenregeling •Wet op de loonbelasting 1964 artikel 10 wijzigt: •“Loon is al hetgeen uit een dienstbetrekking of een vroegere dienstbetrekking wordt genoten,daaronder mede begrepen hetgeen wordt vergoed of verstrekt in het kader van de dienstbetrekking.”

4 Werkkostenregeling: principe •budgetruimte van 1,4% loonsom = forfaitaire ruimte •vergoedingen en verstrekkingen zonder belasting •Ongeacht wie en wat! Geen regels, b.v de fiets •Huidige regeling vervalt

5 Werkkostenregeling: vereenvoudiging •Huidige regelingen: hoog detail niveau •Discussie over vergoeding met gemengd karakter •Het gaat op nationaal niveau om circa 10 miljard vergoedingen/verstrekkingen

6 Werkkostenregeling: Huidige vergoedingen/verstrekkingen Meest voorkomende vergoedingen/verstrekkingen •Reizen met eigen vervoer 0,19 cent of de fiets •Personeelsfeesten; •Bijscholing, cursussen, congressen, training e.d.; •Vakliteratuur; •Telefoon- en internetaansluitingen internetaansluitingen; •Maaltijden met een bijkomstig zakelijk karakter; •Consumpties tijdens werktijd; •Arbo-voorzieningen; •Diensttijduitkering (ambtsjubilea); •Overlijdensuitkering •Tijdelijke huisvesting buiten de woonplaats. •Vakbondscontributie

7 Werkkostenregeling: Definities Werkkosten: •“kosten die de werknemer maakt in het kader van de dienstbetrekking” Werkkostenforfait: •1,4% vrijstelling van de fiscale loonsom Intermediaire kosten: •Uitgaven door werknemer in opdracht en voor rekening van zijn werkgever (te declareren kosten) Gerichte vrijstellingen: •Door de wetgever aangewezen specifieke onbelaste vergoedingen en verstrekkingen

8 Werkkostenregeling: Schema Totaalbedrag:vergoedingen/verstrekking -/- Gerichte vrijstellingen -/- Forfait van 1,4% van fiscaal loon = Belaste werkkosten (80%), eindheffing

9 Werkostenregeling: voorbeeld Stel: fiscale Loonsom € 6.000.000 Alle vergoedingen en verstrekkingen € 150.000,- Af: gerichte vrijstellingen -/- € 45.000,- Af: 1,4% van 6 milj. (fiscale loonsom) -/- € 84.000,- Totaal belastbare werkkosten € 21.000,- Kosten eindheffing 80% € 16.800,-

10 Werkkostenregeling •Loonbegrip •Loon is ………. alles? •Uitzonderingen:  Voordelen die buiten het loonbegrip vallen  Intermediaire kosten  Specifieke (aangewezen) vergoedingen en verstrekkingen: gerichte vrijstellingen

11 Werkkostenregeling: uitzonderingen Buiten het loonbegrip vallen bijvoorbeeld:  Gratificatie dienstjaren/einde dienst  Overlijdensuitkering  Aanspraken, pensioen wia gat etc.  Maar ook de fruitmand of bloemen/knuffel -

12 Werkkostenregeling: uitzonderingen Intermediaire kosten •Kosten werkgever die werknemer voorschiet •Werknemer doet uitgaven in opdracht / op verzoek van werkgever •Initiatief ligt bij werkgever •Leg als werkgever goed vast in arbeidsovereenkomst/reglement welke kosten werknemer in opdracht / voor rekening van werkgever maakt

13 Wat valt b.v. onder intermediaire kosten ? •Auto van de zaak tanken, wassen, repareren •Hotelrekening betalen bij werkzaamheden elders •Kosten op een beurs voorschieten •Uit eten met een zakelijke relatie (niet eigen deel nota) •Stiften kopen voor zakelijke bijeenkomst •Relatiegeschenk weggeven •Etc. Werkkostenregeling: intermediaire kosten

14 Werkkostenregeling: uitzonderingen Gerichte vrijstellingen: huidige normeringen en beperkingen blijven gelden Vervoerskosten voor dienstbetrekking, •Werkelijke kosten bij openbaar vervoer, taxi, vliegtuig, schip, vervoer vanwege werkgever •€ 0,19 per kilometer bij ander vervoer Verblijfkosten tijdelijke werkzaamheden elders •Maaltijden bij overwerk, met zakenrelaties, tijdens dienstreizen + overnachtingen •Ambulante en medewerkers met vaste arbeidsplaats •Alleen eigen verbruik, niet dat voor de klant

15 Werkkostenregeling: gerichte vrijstellingen •Cursussen, seminars, symposia, excursies, studiereizen •Studiekosten, incl. vakliteratuur, procedure EVC •inschrijfkosten beroepsregisters •Outplacement •Verhuizen voor het werk Tot max. € 7.750 + kosten overbrengen boedel •Tijdelijk verblijf buiten land van herkomst (extraterritoriale kosten)

16 Werkkostenregeling: vaste kostenvergoeding Om welke kosten gaat het? •Vaste vergoeding blijft mogelijk; mits onderbouwd met onderzoek naar werkelijk gemaakte kosten; steekproef vooraf vereist •Indien er kosten buiten de wkr vallen, dan splitsen onkosten

17 Werkkostenregeling: onderdeel forfait (1,4%) •Reiskostenvergoedingen > € 0.,19 per km •Fiets. •Niet verhaalde verkeersboetes •Therapeutisch mee eten •Personeelsfeesten en – reisjes •Persoonlijke verzorging/vakliteratuur THUIS •Werkruimte THUIS •Apparatuur, gereedschap •voor gebruik THUIS •Internet THUIS

18 Werkkostenregeling •Kerstpakketten en andere geschenken •Contributie vakvereniging / personeelsvereniging •Bedrijfsfitness (lage waardering mits …) •Maaltijden in kantines (lage waardering) •Voeding verlichting verwarming bij continue diensten •Producten uit eigen bedrijf •Relatiegeschenken / representatie tbv interne relaties •Werkkleding

19 Werkkostenregeling: nihilwaardering Waardering voorzieningen ? •Veel huidige waarderingregels gehandhaafd •Lage waardering voor kantinemaaltijden, bedrijfsfitness, etc. Nihil voor: •mobiele telefoon (mits 10% zakelijk gebruik), laptop (mits 90% zakelijk gebruik), blackberry, vakliteratuur, werkkleding, kleine consumpties, arbo, voordeeluren- kaart, •personeelslening voor eigenwoning / fiets of scooter.

20 Werkkostenregeling: “beperkingen” Beperkingen bij invulling vrije ruimte •Werkgever moet werkkosten aanwijzen •Naar eigen inzicht verdelen maar wel de gebruikelijkheidstoets = Vergoeding / verstrekking mag niet in belangrijke mate (30% of meer) afwijken van wat gebruikelijk is in overeenkomstige situaties •Bewijslast bij inspecteur

21 Werkkostenregeling: Uitzonderingen forfait Per definitie werknemersloon zijn: •de auto van de zaak, •genot dienstwoning en •Vergoeding/verstrekking inzake criminele activiteiten/geldboetes/wapens Per definitie eindheffingsloon zijn voordelen voor •postactieve werknemers

22 Werkkostenregeling: Cao a la carte •Belast loon kan nog worden omgezet in een onbelaste vergoeding/ verstrekking volgens het cafetariasysteem: mits niet als werkkosten bestempelt Bijvoorbeeld: vakbondscontributie uit bruto loon •Zo niet nadeel drukt op forfaitair budget

23 Werkkostenregeling: wat te doen? Vraag: Wat betekent dit voor de bestaande afspraken? Is de werkkostenregeling gunstiger dan bestaande regels? •Als naast de kosten/gerichte vrijstellingen nu veel meer wordt vergoed/ verstrekt dan 1,4%, tijd nodig om alternatieven te bedenken en in te voeren •Onze inzet: maak eerst helder hoeveel feitelijk wordt vergoed (op basis voorafgaande jaar) •Welk bedrag komt overeen met 1,4% vd fiscale loonsom •Indien onvoldoende dekking dan nieuwe afspraken

24 Werkkostenregeling: wat te doen? •Nieuwe afspraken •Inventariseer welke regeling wel/niet gewenst •Maak een prioriteitenlijst •Ander oplossing (b.v. bij bruto loon) •Wellicht uit te breiden indien er nog ruimte is, jaarlijks bekijken

25 Werkkostenregeling 2011 •Vragen????


Download ppt "Werkkostenregeling 2011 Danielle Wiek Bestuurder Abvakabo FNV."

Verwante presentaties


Ads door Google