De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Cursus Evidence based richtlijnontwikkeling voor procesbegeleiders

Verwante presentaties


Presentatie over: "Cursus Evidence based richtlijnontwikkeling voor procesbegeleiders"— Transcript van de presentatie:

1

2 Cursus Evidence based richtlijnontwikkeling voor procesbegeleiders
Lay-out dient nog aangepast te worden aan strenge IKNL regels Cursus Evidence based richtlijnontwikkeling voor procesbegeleiders Sonja Kersten, sr. adviseur richtlijnen augustus 2011

3 Richtlijnontwikkeling
IKNL lange ervaring met oncologische richtlijnontwikkeling Van regionaal naar landelijk Van consensus-based naar evidence-based Evidence-based richtlijnontwikkeling: ontwikkeling van richtlijnen gebaseerd op hoogst mogelijke bewijslast ('evidence‘) die systematisch is gezocht en gewaardeerd volgens de principes van 'evidence-based medicine’

4 Richtlijnen Evidence based richtlijnontwikkeling: ontwikkeling van richtlijnen gebaseerd op hoogst mogelijke bewijslast (‘evidence’) die systematisch is gezocht en gewaardeerd volgens principes van 'evidence based medicine’ Om de kwaliteit van de zorgverlening te verbeteren Om snel groeiende informatiestroom hanteerbaar te maken Om de klinische besluitvorming te ondersteunen Om de diversiteit van handelen door professionals te verminderen Om transparantie te vergroten

5 Een evidence based richtlijn…
hoeft niet volledig gebaseerd te zijn op literatuur; ook bij gebrek aan bewijs (gap in knowledge) kan er systematisch zijn gezocht! is gebaseerd op evidence (bewijs) maar evidence ≠ proof Evidence is a fact or situation that suggests something might be true. Proof is a fact or situation that removes all doubt. Sometimes more than one evidence can add up to proof. Fingerprints are proof that a person touched something. If I find your jacket in my car, it is evidence that you were there, but not proof because any1 else can also have that jacket. Read more:

6 Rol van het IKNL bij richtlijnen
Rol IKNL is bij richtlijn palliatieve zorg bij kinderen anders vanwege andere opzet, nog niet helemaal helder Normaliter: Ondersteuning IKNL medewerkers - Procesbegeleiding - Bewaken deadlines en budget - Bewaken kwaliteit richtlijnontwikkeling - Administratieve ondersteuning - Coördinerende rol - Mandatering/autorisatie In alle fases van richtlijnontwikkeling

7 IKNL Producten voor richtlijnontwikkeling
Draaiboek Richtlijnen Taken en verantwoordelijkheden Cursus richtlijnontwikkeling voor procesbegeleiders (vandaag) Cursus richtlijnontwikkeling voor werkgroepleden

8 Draaiboek Richtlijnen
te vinden op ikcnet onder “richtlijnen” openbare/niet-openbare versie links naar bijlagen: documenten voor richtlijnontwikkeling, uitwerking van onderwerpen Voorbeelden, contactpersonen compleet vernieuwde niet-openbare versie augustus 2011, online update augustus 2011 (gedrukte openbare versie nog van september 2010) Draaiboek: 1 keer proces eigen maken, daarna per stap het juiste hoofdstuk gebruiken.

9 Taken en verantwoordelijkheden
afgeleid document van draaiboek moet naast het draaiboek worden gebruikt (geen vervanging)

10 Cursus richtlijnontwikkeling
in house expertise door Daphne Stemkens procesbegeleider die is opgeleid om ook beoordeling van literatuur te verrichten Alle procesbegeleiders krijgen training procesbegeleiding In eerste plenaire werkgroep vergadering krijgen alle werkgroepleden aangepaste cursus richtlijnontwikkeling

11 Zeven fases in het richtlijntraject
1. Onderwerpkeuze en afbakening 2. Voorbereiding 3. Ontwikkeling conceptrichtlijn 4. Consultatie 5. Autorisatie 6. Verspreiding en implementatie 7. Evaluatie, actualisatie en revisie

12 Stap 1 Onderwerpkeuze 1. Onderwerpkeuze en afbakening 2. Voorbereiding
3. Ontwikkeling conceptrichtlijn 4. Consultatie 5. Autorisatie 6. Verspreiding en implementatie 7. Evaluatie, actualisatie en revisie

13 Stap 1 Onderwerpkeuze Samenstellen multidisciplinaire inventarisatiegroep Let op NVVH, NVVP en NIV willen leden voor inventarisatiegroep al mandateren, gaan we ook voorleggen aan andere WV-en (Bij palliatieve richtlijn onze ervaringen inbrengen met wv-en) Multidisciplinaire, representatieve knelpuntinventarisatie via Survey Monkey (in overleg ) - Bij alle betrokken beroepsgroepen, aangevuld met andere relevante partijen, zoals CVZ, ZN, KNMP etc. Voor palliatieve zorg kunnen andere partijen relevant zijn (overleg Cilia?!) Bij de patiëntenvereniging, maar via NFK Doel: Focus, gerichte uitgangsvragen, aansluiten van richtlijn bij dagelijkse praktijk, inbreng vanuit het veld Hier begint al implementatie!!!!

14 Stap 1 Onderwerpkeuze Eerste bijeenkomst inventarisatiegroep worden knelpunten geïnventariseerd Procesbegeleider maakt in overleg met voorzitter en jr. adviseur enquête De knelpuntanalyse (professionele en patiëntenversie) staat gedurende een bepaalde periode online (bv 1 maand) De procesbegeleider sluit de enquête en verzorgt de analyse van de resultaten (in samenwerking met de jr.. adviseur) De procesbegeleider maakt een presentatie van de resultaten voor de tweede bijeenkomst van de inventarisatiegroep Tijdens bijeenkomst worden concept uitgangsvragen PICO opgesteld, hierbij kan de senior adviseur ondersteunen.

15 Stap 1 Onderwerpkeuze Knelpunten uitgangsvragen
Maximaal te reviseren aantal uitgangsvragen voor ovariumcarcinoom: 3 Ook al nadenken over revisie van bestaande tekst Reden: kortere richtlijnontwikkelingstijd, toegespitst op knelpunten, ‘levendigere’ richtlijnen

16 Stap 1 Onderwerpkeuze de gehele of delen van de richtlijn
Bestaande (inter)nationale richtlijnen kunnen worden gebruikt, hier is iemand van NVK al mee bezig. Adoptiemogelijkheden lijkten te bestaan volgens Leontien Adaptatie mogelijkheden onderzoeken de gehele of delen van de richtlijn voor meer informatie zie Let op: de source richtlijn dient volgens de evidence-based medicine methodiek ontwikkeld te zijn en dient AGREE-able te zijn.

17 Stap 2 Voorbereiding 1. Onderwerpkeuze en afbakening 2. Voorbereiding
3. Ontwikkeling conceptrichtlijn 4. Consultatie 5. Autorisatie 6. Verspreiding en implementatie 7. Evaluatie, actualisatie en revisie

18 Stap 2 Voorbereiding Inventarisatiegroep doet voorstellen voor leden richtlijnwerkgroep Normaliter stelt procesbegeleider plan van aanpak op (in samenspraak met voorzitter en richtlijncoördinator), met daarin: Op basis van knelpuntanalyse worden uitgangsvragen PICO opgesteld Samenstellen richtlijnwerkgroep Betrokken wetenschappelijke en beroeps- verenigingen Tijdpad Geldigheidsduur richtlijn Samenvattingkaarten Vertaling Engels (Beslisbomen) Indicatoren Begroting/budget Voor richtlijn palliatieve zorg bij kinderen is het goed na te gaan wat ieders rol is en waar onze expertise ingezet kan worden

19 Stap 2 Voorbereiding Samenstellen van multidisciplinaire richtlijnwerkgroep Landelijke spreiding en inbreng van zowel academische als algemene ziekenhuizen Mandatering door wetenschappelijke en beroepsverenigingen Vertegenwoordiger van patiëntenvereniging en 1 richtlijnexpert, via NFK IKNL ondersteuning (procesbegeleider + secretariële ondersteuning) Keuze van de voorzitter is cruciaal, evenals contact tussen voorzitter en procesbegeleider Voor oncologische richtlijnen altijd methodologische ondersteuning intern (Daphne) of extern (ME-TA)

20 Stap 2 Voorbereiding Het uitvoeren van het literatuuronderzoek wordt bij oncologische richtlijnen NIET uitgevoerd door werkgroepleden Literatuuronderzoek wordt uitbesteed aan opgeleide procesbegeleider of aan META (keuze sr. adviseur , via sr. adviseur) In ieder geval wordt uitbesteed: Fine tunen PICO’s Zoeken van literatuur, selecteren van literatuur en beoordelen van literatuur Samenvatten van bewijs in evidence tabellen Methodologische ondersteuning van de werkgroep Optioneel wordt uitbesteed: Beschrijven van literatuur (evidence reports) en/of schrijven van teksten

21 Stap 3 Ontwikkeling conceptrichtlijn
1. Onderwerpkeuze en afbakening 2. Voorbereiding 3. Ontwikkeling conceptrichtlijn 4. Consultatie 5. Autorisatie 6. Verspreiding en implementatie 7. Evaluatie, actualisatie en revisie

22 Stap 3 Ontwikkeling conceptrichtlijn
Eerste bijeenkomst plenaire werkgroep: Cursus richtlijnontwikkeling door sr. adviseur Resultaten van de knelpuntanalyse Formuleren PICO uitgangsvragen Verdeling van uitgangsvragen onder werkgroepleden Start literatuuronderzoek voorbereiding (wat wel, wat niet uitbesteden) Aangeven selectiecriteria en golden hits per uitgangsvraag door werkgroepleden Deze bijeenkomst vergt veel voorbereiding voor procesbegeleider/secretarieel ondersteuner, volle agenda. TIP: Maak naambordjes en zet personen uit kerngroepjes bij elkaar rond de tafel.

23 Stap 3 Ontwikkeling conceptrichtlijn
Literatuuronderzoek - Literatuursearch aan de hand van goed geformuleerde zoekvragen: PICO - Literatuuronderzoek door ervaren personen, niet door werkgroepleden - Inclusiecriteria a priori vaststellen (taal, database, jaartal) - Gebruik common format Searching Literature and Synthesizing the evidence

24 PICO PICO is an acronym for: P Patient population or clinical problem
characteristics of the patient or population condition or disease of interest I Intervention (therapy or diagnostic test under investigation; presence of etiological or prognostic factor) C Comparison (alternative therapy; index or reference test; absence of etiological or prognostic factor) O Outcome measures

25 PICO Een goede PICO uitgangsvraag is een belangrijke voorwaarde voor evidence based richtlijnontwikkeling PICO helpt alle belangrijke onderdelen van de uitgangsvraag te omvatten en de zoektocht te vergemakkelijken Vooral geschikt voor vragen op het gebied van behandeling PICO vergroot samenwerkings-, adaptatie en adoptiemogelijkheden Voordelig om bij PICO vraag 3 ‘golden hits’ aan te laten geven door werkgroepleden (tijdens/vlak na eerste werkgroepbijeenkomst) De procesbegeleider en de voorzitter moeten het belang van PICO vragen kunnen inzien en overbrengen aan de rest

26 Zoekstrategie pyramide van bewijs
Richtlijnen Meta-analyse Systematische reviews Randomised controlled trials (RCT) Observationele studies (cohort studies, case control studies)

27 Stap 3 Ontwikkeling conceptrichtlijn
Literatuurselectie uitbesteed, maar wel in samenspraak (telefonisch/ ) met werkgroepleden - 1ste selectie op abstracts - 2de selectie op tekst artikelen /reviews - selectiecriteria zijn vastgelegd

28 Stap 3 Ontwikkeling conceptrichtlijn
Literatuurbeoordeling/critical appraisal Beoordeling van methodologische kwaliteit Common checklist critical appraisal gebruiken Transparantie heel belangrijk (reproduceerbaarheid, validiteit) Het toekennen van level of evidence (mate van bewijskracht) Belangrijk om gebruikte zoekfilters en zoekstrategieën te bewaren

29 Taken werkgroepleden literatuuronderzoek 1/3
Alles in samenspraak met methodoloog 1. Literatuursearch Vaststellen uitgangsvragen Per uitgangsvraag: Definiëren selectiecriteria literatuuronderzoek (wordt vervolgd) Aanleveren drie golden hits Ondersteunen bij bepalen zoekstrategie (syntax) Afstemmen over zoeken literatuur Checken volledigheid van relevante literatuur

30 Taken werkgroepleden literatuuronderzoek 2/3
De richtlijnwerkgroep stelt i.s.m. de methodoloog de volgende selectiecriteria van de literatuursearch vast, per uitgangsvraag: Taal Artikelen + richtlijnen in Ned. + Eng. (evt. Duits / Fr.) Tijdsperiode Richtlijnen + reviews: Vanaf vorige richtlijn of tot 10 jaar terug Artikelen: 5 jaar terug Databases Vooraf vaststellen in welke databases moet worden gezocht, ten minste 2 inclusief Medline Kwaliteit Documenteer naar welke studies wordt gezocht (Pyramide van bewijs!). Afspreken of er bij onvoldoende bewijs op een later tijdstip naar meer literatuur gezocht kan worden. Als er wordt afgesproken dat er niet verder gezocht wordt, kan deze literatuur niet meer toegevoegd worden aan de evidence tabel/conclusies.

31 Taken werkgroepleden literatuuronderzoek 3/3
2. Beoordelen literatuur op basis van titel en abstract Per uitgangsvraag: Checken eerste selectie van titel/abstract Per uitgangsvraag: Checken tweede selectie van full text artikelen 3.Methodologische beoordeling literatuur (critical appraisal) op basis van volledig artikel Notie nemen van resultaten critical appraisal 4. Samenvatting van bewijs in evidence tabellen Notie nemen van evidence tabellen Zoeken naar consensus op gebieden waar geen of onvoldoende bewijs is Documenteren van deze ‘gaps in knowledge’

32 Interventiestudies: onderzoeksresultaten naar mate van bewijskracht
Meta-analyses die tenminste enkele gerandomiseerde onderzoeken van A2-niveau betreffen, waarbij de resultaten van afzonderlijke onderzoeken consistent zijn. A2 Gerandomiseerd vergelijkend klinisch onderzoek van goede kwaliteit en met voldoende omvang en consistentie. B Gerandomiseerde klinische trials van mindere kwaliteit of onvoldoende omvang of ander vergelijkend onderzoek C Niet-vergelijkend onderzoek D Mening van deskundigen

33 Evidence tabel Evidence tabellen Samenvatting van de literatuur met
mate van bewijskracht Common format evidence tabel gebruiken Evidence tabel opstellen in het Engels!!!

34 Niveau van bewijs van conclusies
Conclusie gebaseerd op 1 Onderzoek van niveau A1 of tenminste 2 onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van niveau A2 2 1 onderzoek van niveau A2 of tenminste 2 onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van niveau B 3 1 onderzoek van niveau B of C 4 Mening van deskundigen

35 Stap 3 Ontwikkeling conceptrichtlijn
Schrijven van conceptteksten: Oncoline format Aanbevelingen (formulering afhankelijk van evidence) Literatuurbeschrijving Conclusies met niveau van bewijs Overwegingen Hiervoor is een handleiding beschikbaar De periode van het schrijven van teksten is een periode waarin er veel aangestuurd en aangejaagd moet worden. Het is aan te bevelen de vergaderingen kort op elkaar te plannen om onnodig tijdverlies (in/wegzakken) tegen te gaan. Plan telefonische vergaderingen met kerngroepjes in, voorafgaand aan plenaire vergaderingen, zo krijgen die meer inhoud.

36 Taken werkgroepleden conceptteksten
Schrijven van conceptteksten in Oncoline format - Literatuurbeschrijving (optionele uitbesteding) - Conclusies met niveau van bewijs - Overige overwegingen werkgroepleden - Aanbevelingen Raadplegen handleiding voor het schrijven van teksten Redigeren concept richtlijn, op elkaar afstemmen van stukken tekst

37 Overige overwegingen Veiligheidsissues.
Bijwerkingen, risico’s of complicaties op korte en lange termijn (A, B) Gebruik bij co-morbiditeit / gelijktijdig gebruik medicatie en/of interventie (A, B) Patiëntenperspectief. Behoefte en verwachtingen / voorkeuren / te verwachten compliance / te verwachten tevredenheid / kwaliteit van leven (A, B, C) Professioneel perspectief. Risico’s die professional loopt bij het toepassen van de interventie / tijdbesparing of het verlies aan tijd door het invoeren van de interventie (A, B) . Klinische autonomie / bereidheid toepassen (nieuwe kennis en vaardigheden) / houding, normen en waarden van de professional (A) Kosten effectiviteit: Kosteneffectiviteit in verhouding tot bestaande ingrepen/behandelingen voor deze ziekte (A, B) Organisatorische factoren. De beschikbaarheid faciliteiten & medicijnen / de wijze waarop de organisatie van de zorg aangeboden dient te worden / grootte van de verandering in de organisatie-zorgproces / infrastructuur voor implementatie (A) Maatschappij. Hoe groot is het probleem (in aantallen), hoe verhouden de kosten zich t.o.v. kosten van andere ingrepen/behandelingen in het kader van andere ziekten (A, B) Vergoeding door verzekeraars / ethische overwegingen / juridische overwegingen / politieke en strategische consequenties / industriële belangen (A)

38 Items Uitleg (tekstueel): welke aspecten zijn van belang en hoe Prioriteit (1-6) Meenemen in het opstellen van de aanbeveling? Effect overweging op conclusie? 1. Veiligheid Ja Nee Versterkt Neutraal Verzwakt 2. Patiënten perspectief 3. Professioneel perspectief 4. Kosten effectiviteit 5. Organisatie 6. Maatschappij Niveau van bewijs conclusie Effect overige overwegingen op conclusie Classificatie aanbeveling Formulering aanbeveling 1 of 2 Hoge mate van bewijs Versterkt conclusie of is neutraal Sterke aanbeveling Er dient Verzwakt conclusie Aanbeveling Er wordt geadviseerd 3 of 4 Lage mate van bewijs Geen aanbeveling Er kan geen aanbeveling worden gegeven. Optioneel: de werkgroep is van mening dat

39 Van conclusie naar aanbeveling
Conclusies Literatuurbespreking Overige overwegingen Aanbeveling

40

41 Stap 4 Consultatie 1. Onderwerpkeuze en afbakening 2. Voorbereiding 3.
Ontwikkeling conceptrichtlijn 4. Consultatie 5. Autorisatie 6. Verspreiding en implementatie 7. Evaluatie, actualisatie en revisie

42 Conceptrichtlijn wordt aangeboden aan
Stap 4 Consultatie Conceptrichtlijn wordt aangeboden aan wetenschappelijke/beroeps-/patiëntenverenigingen IKNL tumorwerkgroepen Landelijke tumorwerkgroep Commentaarronde tijdig aankondigen!!! Terugkoppeling van commentaar Mogelijke bijeenkomsten Richtlijnwerkgroepbijeenkomst Consensusbijeenkomst Na verwerken van commentaar wordt een definitieve versie van de richtlijn vastgesteld

43 Taken tijdens consultatiefase
Werkgroepleden leveren zelf commentaar op de richtlijn. Dit commentaar wordt verwerkt in de conceptrichtlijn Conceptrichtlijn (web based) wordt aangeboden voor commentaar door jr. adviseur aan - Wetenschappelijke/beroeps-/patiëntenverenigingen - IKNL tumorwerkgroepen - Landelijke tumorwerkgroep Verzamelen en analyseren commentaren door werkgroepleden Terugkoppeling naar commentatoren door procesbegeleider Vaststellen definitieve richtlijntekst door werkgroepleden Ontwikkelen implementatieplan

44 Indicatorenontwikkeling tijdens richtlijnontwikkeling
Nog vroeg om in te schatten of bij palliatieve zorg richtlijn indicatoren ontwikkeld zullen gaan worden. Voor de zekerheid: Indicatorenontwikkeling Interne indicatoren Evaluatie van de richtlijn Belangrijkste aanbevelingen Meetbare items Verbeterpotentieel Procesbegeleider wordt gekoppeld aan NKR epidemioloog en kerngroep van werkgroepleden Procesbeschrijving beschikbaar

45 Taken werkgroepleden bij indicatorenontwikkeling
Selectie van werkgroepleden (kerngroep) stelt indicatoren op - gebaseerd op geprioriteerde aanbevelingen - met ondersteuning van procesbegeleider en epidemioloog (NKR)

46 Stap 5 Autorisatie 1. Onderwerpkeuze en afbakening 2. Voorbereiding 3.
Ontwikkeling conceptrichtlijn 4. Consultatie 5. Autorisatie 6. Verspreiding en implementatie 7. Evaluatie, actualisatie en revisie

47 Stap 5 Autorisatie Formele instemming door wetenschappelijke en –beroepsverenigingen Niet alle verenigingen (laten) autoriseren Autorisatieronde en duur tijdig aankondigen! Definitieve multidisciplinaire evidence-based richtlijn vaststellen tijdens laatste vergadering Word versie van definitieve richtlijn archiveren bij jr.. adviseur (voor revisies)

48 Stap 5 Autorisatie Tijdens deze fase start secretarieel ondersteuner met invoeren van de richtlijn in Oncoline De conceptrichtlijn kan (met akkoord voorzitter) op Oncoline worden geplaatst als PDF

49 Taken werkgroepleden tijdens autorisatiefase
Keuze autoriserende verenigingen Na ontvangst van alle autorisaties: Definitieve multidisciplinaire evidence based richtlijn vaststellen tijdens laatste vergadering

50 Stap 6 Verspreiding en implementatie
1. Onderwerpkeuze en afbakening 2. Voorbereiding 3. Ontwikkeling conceptrichtlijn 4. Consultatie 5. Autorisatie 6. Verspreiding en implementatie 7. Evaluatie, actualisatie en revisie

51 Stap 6 Verspreiding & implementatie
Richtlijn komt beschikbaar op Oncoline Oncolinebeheerder start PR activiteiten Uitvoeren implementatieplan IKNL locaties dragen zorg voor implementatie Richtlijn wordt besproken in regionale tumorwerkgroepen Starten implementatieprojecten Implementatie via IKNL consulenten Publicaties, bv in NTvG, MC Samenvattingkaart Vertaling richtlijn in Engels

52 Taken werkgroepleden tijdens fase van verspreiding en implementatie van richtlijn
Aankondigen en terugkoppelen naar achterban Publiceren bijv. in MC of NTvG Voltooien samenvattingkaart en / of beslisboom Controleren vertaling richtlijn in Engels

53 Stap 7 Evaluatie, actualisatie en revisie
1. Onderwerpkeuze en afbakening 2. Voorbereiding 3. Ontwikkeling conceptrichtlijn 4. Consultatie 5. Autorisatie 6. Verspreiding en implementatie 7. Evaluatie, actualisatie en revisie

54 Stap 7 Evaluatie, actualisatie en revisie
Meten van gebruik van richtlijn Opheffen werkgroep, selectie blijft betrokken bij project Evaluatie met indicatoren voor belangrijkste aanbevelingen Prospectieve evaluatieprojecten in ten minste 2 IKNL locaties m.b.v. de Nederlandse Kankerregistratie Procesbeschrijving evaluatieprojecten is onderdeel van draaiboek

55 Stap 7 Evaluatie, actualisatie en revisie
Up to date houden van richtlijn Geldigheidstermijn is verlopen verlenging geldigheid richtlijn, verwijdering of actualisatie van richtlijn Landelijke tumorwerkgroep bepaalt of actualisatie noodzakelijk is Eerdere actualisatie bij nieuwe ontwikkelingen door nieuwe evidence en/of nieuwe knelpunten Belangrijk: in gereviseerde richtlijn duidelijk aangeven welke onderdelen nieuw, geüpdate of onveranderd zijn gebleven

56


Download ppt "Cursus Evidence based richtlijnontwikkeling voor procesbegeleiders"

Verwante presentaties


Ads door Google