De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van A naar Vaktherapeut beschrijving van gewenste competenties uit het ggz-werkveld Joost Kamoschinski (GGZ Nederland)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van A naar Vaktherapeut beschrijving van gewenste competenties uit het ggz-werkveld Joost Kamoschinski (GGZ Nederland)"— Transcript van de presentatie:

1 Van A naar Vaktherapeut beschrijving van gewenste competenties uit het ggz-werkveld Joost Kamoschinski (GGZ Nederland)

2 Complexiteit zorg

3 Rode draad… ontwikkelingen GGZ werkveld Vaktherapeutische beroepsgroep
BCP vaktherapie Profilering: het BCP onder de loep

4 GGZ Nederland Branchevereniging geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg (lobby voor) landelijk beleid ggz Ongeveer 103 lid-instellingen fte ( personen) +/ VkTh €5,7 miljard (2009, alleen leden)

5 Arbeidsmarkt (kwantitatief en kwalitatief) Kwantitatief
Doelstelling: Evenwicht tussen vraag en aanbod (kwantitatief en kwalitatief) Kwantitatief a. adequate financiering (opleidingsfonds, WVA, stagefonds, extra investeringen langdurige zorg) b. toewijzing opleidingsplaatsen (opleidingsfonds) c. Voldoende duale/stage-plaatsen d. modern HRM-beleid

6 Arbeidsmarkt II 2. Kwalitatief Samenhangend opleidingsstructuur
Verhelderen opleidingsvraag werkveld Betere aansluiting (initieel) onderwijs met ggz werkveld Kwaliteit opleidingen Keurmerken? Diversen: EVC, examinering, CGO, doelmatigheid

7 Ontwikkelingen GGZ werkveld*
Bezuinigingen (€600mlj én ….) vraaguitval 8 t/m 12% Efficiency (administratieve lastendruk, stelselvereenvoudiging, beddenreductie) Extramuralisering (wijkgerichte aanpak) Preventie E-mental health Arbeidsmarkt * Uit ´Zorg werkt´, visiedocument GGZ NL

8 Ontwikkelingen GGZ werkveld II
Projecten (zorginhoudelijk): Herstelondersteunende zorg (HOZ) Dwang & Drang, agressiehantering Ervaringsdeskundigheid E-mental health Taakherschikking (beroepenstructuur)

9 Algemene consequenties personeel
Reductie personeel Scherp oog bekostiging zorg Taakherschikking beroepenstructuur ggz (ontschotting?) Flexibilisering Ondernemerschap Andere/nieuwe competenties

10 Cijfers vaktherapeuten
kleine beroepsgroep GGZ (3%) Met name werkzaam in volwassenpsychiatrie, K&J en forensisch Alleen HBO-niveau Basisopleiding: 60% vaktherapie 40% anders

11 Betere aansluiting HBO: BCP Vaktherapeuten
Van beroepsprofiel (FVB) naar beroepscompetentieprofiel (sociale partners) Doel: betere aansluiting onderwijs op (nieuwe) competenties Optioneel: positionering vaktherapeut individuele instelling Duidelijk verschil beroepsprofiel Verantwoordelijkheid beroepsgroep

12 Tipje van de sluier… Paradigmashift: Herstelondersteunende zorg
Vermaatschappelijking Multidisciplinair werken/ketenzorg Ondernemerschap Preventie E-mental health Vakkennis (psychopathologie, psychofarmaca, groepsdynamica, empowerment, financieringsstelsel, somatiek?)

13 Kritische noot BCP helder en transparant (voor iedereen leesbaar)
Werkgever/werknemer naar onderwijs ipv werknemer/onderwijs naar werkgever Vaktherapeuten al voldoende opgeleid... Zakelijkheid Theorieboek vs. samenvatting Uniek vs. algemeen

14 Helder en transparant Kenmerkend voor vaktherapie: werken in en vanuit specifieke vaktherapeutische actviteiten… Vaktherapeutische: - activiteiten/interventies/bijdrage - mogelijkheden - logica Wat? Hoe? - deskundigheid - werkingskracht - dialoog Wens GGZ Nederland: wat doe je precies als je een vaktherapeutische activiteit aanbied? En hoe doe je dat (vanuit welke kennis, vaardigheid en houding?

15 Rolverdeling BCP wg wg wn ow wn ow Wg = werkgever Wn = werknemer
Ow = onderwijs

16 Zakelijkheid RvB/MT beslist over inzet beroepsgroepen
- (minder) geld eenmalig uitgeven - effectiviteit - transparantie - zakelijk vs. emotie (…beeldende techniek van het zagen….) - taakherschikking: uniek?

17 Profilering (uniek) ……veel vaktherapeuten plaatsen de hulpvraag bij voorkeur in het licht van de persoon, zijn proces en wat zij in de client aan sterke kanten en mogelijkheden ziet. Het kunnen toepassen van een klantgerichte en vaak kortdurende therapeutische behandeling op effectieve en efficiente wijze is eveneens geboden….. …Doel van vaktherapie is blijvende gedragsverandering tot stand brengen en daarmee psychososciale op psychiatrische problematiek wegnemen, verminderen of hanteerbaar maken. (De wijze waarop daarvoor vaktherapeutische activiteiten worden gearrangeerd is uniek…)

18 Specifieke vaktherapeutische competenties
Ontwikkelt een onderbouwde visie op de therapeutische werkingskracht van vaktherapeutische activiteiten en ervaringen Stemt af op de hulpvraag van de client d.m.v. beeldende, dans-, drama-, muzikale of psychomotorische activiteiten Voert de vaktherapeutische dialoog vanuit inter-persoonlijk en vakmatig perspectief Maakt de eigen vakdiscipline inzichtelijk en verantwoordt deze naar betrokkenen Opereert ondernemend, proactief en innovatief t.a.v. de vaktherapieen Levert een vaktherapeutische bijdrage aan wetenschappelijk en strategisch onderzoek Zouden (ggz-)agogen dit kunnen? Echt uniek en specifiek is het nog niet beschreven

19 Vragen om mee te nemen… Hoe uniek bent u: - als persoon?
- als vaktherapeut? En wat doet u dan precies? En op welke manier? En hoe kan u dat helder en transparant, edoch uniek, omschrijven?

20 Tot slot Gezamenlijk BCP goed initiatief Concept uitgebreid boekwerk
Gereageerd op concept En…

21 Samen naar de finish Bedankt voor uw aandacht! Vragen?


Download ppt "Van A naar Vaktherapeut beschrijving van gewenste competenties uit het ggz-werkveld Joost Kamoschinski (GGZ Nederland)"

Verwante presentaties


Ads door Google