De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Transfer met Vertrouwen Is dit regelarm genoeg? Congres Indicatiestelling 5 april 2012 Mia van Leeuwen, arts Rolien de Jong, MSc.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Transfer met Vertrouwen Is dit regelarm genoeg? Congres Indicatiestelling 5 april 2012 Mia van Leeuwen, arts Rolien de Jong, MSc."— Transcript van de presentatie:

1 Transfer met Vertrouwen Is dit regelarm genoeg? Congres Indicatiestelling 5 april 2012 Mia van Leeuwen, arts Rolien de Jong, MSc

2 Programma 1.Kennismaking 2.Toelichting Experiment Transfer met Vertrouwen a.Experimenten regelarme zorg b.Aanleiding c.Doelstelling d.Aanpak 3.Herontwerp van het Transferproces –uitgangspunten –probleem inventarisatie –mogelijke oplossingen 4.Discussie –is dit herkenbaar? –wat vindt u van onze oplossingen? 5.Conclusie en afsluiting www.transmuralezorg.nl

3 Stelling 1 Als we de regels afschaffen kunnen we de transfermedewerker ook afschaffen. ONEENSSTAAN EENSZITTEN www.transmuralezorg.nl

4 Stelling 2 Patiënten kunnen een grotere rol spelen in het transferproces. EENSSTAAN ONEENSZITTEN www.transmuralezorg.nl

5 Vraag Wat zou u op het paasvuur gooien? www.transmuralezorg.nl

6 Experimenten regelarme zorg Oproep door Staatssecretaris in 2011Oproep door Staatssecretaris in 2011 Reactie Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. /coördinatiegroep transferpuntenReactie Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. /coördinatiegroep transferpunten Vanuit groot aantal meldingen 28 projecten geselelecteerdVanuit groot aantal meldingen 28 projecten geselelecteerd Startsein januari 2012Startsein januari 2012 Ondersteuning door VWSOndersteuning door VWS Informatie: Website In Voor ZorgInformatie: Website In Voor Zorg www.transmuralezorg.nl

7 Aanleiding: de praktijk www.transmuralezorg.nl

8 Aanleiding:Resultaten Transferpunten 7 transferpunten met veel ervaring –aantal cases 11.688 (2010) –73% is 60+ –duur aanvraag nazorg tot ontslag in kaart –workflow (gemonitord vanaf 2004) –bepalen zorgbehoefte door transferverpleegkundige –formele indicaties naar financiers –ervaring leert dat informele indicaties van Transferverpleegkundigen veelal formeel moeten worden geaccordeerdinformele indicaties van Transferverpleegkundigen veelal formeel moeten worden geaccordeerd Wat nauwelijks toegevoegde waarde heeft,wantWat nauwelijks toegevoegde waarde heeft,want wordt zonder enige discussie overgenomen99% wordt zonder enige discussie overgenomen www.transmuralezorg.nl

9 Het probleem WMO: – –per gemeente een verschillende regeling en uitvoering: (dat leidt tot postcodezorg) AWBZ: – –Desintegratie van processen van transfer en indicatiestelling: Belangrijkste issues (die leiden tot bureaucratie) overheveling van werk door CIZ naar ziekenhuistransferpunten zonder overheveling van middelen verplicht aangeven van voorkeursaanbieder in de huidige SIP's weigering van CIZ om indicatiebesluiten terug te koppelen naar de transferverpleegkundige die casemanager is ZVW: – –We verwachten grote problemen bij overgang van huidige AWBZ-voorzieningen naar ZVW als zorgverzekeraars zelf zorg willen indiceren voor haar verzekerden (dat leidt tot poliszorg) www.transmuralezorg.nl

10 Complexe patiënt naar huis www.transmuralezorg.nl

11 Complexe patiënt met oncologische aandoening ZorgbehoefteActiviteiten tbv transfer naar huis Activiteiten tbv formele indicatiestelling Tijd VPKWachttijd patiënten Wonden Overleg thuiszorg frequentie/duur: Leidraad normtijden ZVW Machtiging Specialist 10/15 min TVK 15 min 2 uur tot 4 dagen Zuurstof Machtigingsaanvraag naar zorgverzekeraar en/ of toeleverancier. Tel afspraken maken over goedkeuring/ levering Machtiging ZV Machtiging Specialist 10 min TVK 20-30 min 1-13 werkdagen Voedingstekort Machtigingsaanvraag naar zorgverzekeraar en/ of toeleverancier, verifiëren en afspraken maken over levering Machtiging ZV Machtiging Specialist 10 min TVK 20-30 min 1-3 werkdagen Hulpmiddelen Zo nodig advies fysiotherapeut inwinnen. AWBZ TVK 10 minutenNvt. Patient wacht thuis af Maaltijd voorziening WMO Indien mantelzorg dit niet kan oppakken, doet transferpunt dit. 10 minuten per actie Nvt> patient wacht thuis af ADL zorg/ kortd. opname verz- verplhuis> SIP Via CIZ aanmeldfunctionaliteit aanvraag indienen AWBZ TVV 15 min2 uur Aanvragen van Zorg buiten SIP CIZ Via CIZ (middel: POINT) reguliere aanvraag indienen AWBZ 20 minuten2-5 werkdagen www.transmuralezorg.nl

12 Doelstelling Experiment Juiste zorg, juiste plaats, juiste tijdstipJuiste zorg, juiste plaats, juiste tijdstip Minimaliseren van interne en externe regels in het transferprocesMinimaliseren van interne en externe regels in het transferproces www.transmuralezorg.nl

13 Aanpak Experiment ProjectgroepProjectgroep Invitational conferenceInvitational conference Planontwikkeling en overleg met overige stakeholdersPlanontwikkeling en overleg met overige stakeholders BesluitvormingBesluitvorming Doen en resultaten monitorenDoen en resultaten monitoren www.transmuralezorg.nl

14 2. Herontwerp transferproces UitgangspuntenUitgangspunten ProbleeminventarisatieProbleeminventarisatie Mogelijke oplossingenMogelijke oplossingen www.transmuralezorg.nl

15

16 Uitgangspunten Geen kaders vooraf, regelgeving is niet leidend maar het zorg procesGeen kaders vooraf, regelgeving is niet leidend maar het zorg proces Cliënt en mantelzorger betrekkenCliënt en mantelzorger betrekken Vertrouwen in de professional; omkeren van de bewijslastVertrouwen in de professional; omkeren van de bewijslast Doelmatige zorgDoelmatige zorg Het dienen van de belangen van cliënt, medewerker en organisatie;Het dienen van de belangen van cliënt, medewerker en organisatie; Transmurale veiligheidTransmurale veiligheid www.transmuralezorg.nl

17 Probleeminventarisatie Proces van indicatiestelling Het ontbreken van een goede ontslagplanning.Het ontbreken van een goede ontslagplanning. De medische overdracht tussen specialist en eerste lijn (huisarts).De medische overdracht tussen specialist en eerste lijn (huisarts). Er wordt soms door het ziekenhuis te makkelijk vanuit gegaan dat alles thuis goed geregeld is.Er wordt soms door het ziekenhuis te makkelijk vanuit gegaan dat alles thuis goed geregeld is. Informatievoorziening richting de cliënt: tijdigheid en volledigheid.Informatievoorziening richting de cliënt: tijdigheid en volledigheid. Veel ontslagen vinden vlak voor het weekend plaats.Veel ontslagen vinden vlak voor het weekend plaats. Onzekerheid bij cliënten of zorg na een operatie wel geregeld is.Onzekerheid bij cliënten of zorg na een operatie wel geregeld is. ‘Ontsipbare’ zorg, zorg waarvoor (nog) geen SIP’s kunnen worden afgegeven.‘Ontsipbare’ zorg, zorg waarvoor (nog) geen SIP’s kunnen worden afgegeven. Indicatiestelling;Indicatiestelling; –Het tijdstip van het afgeven van de indicatie is te laat; –Er is soms sprake van vertraging bij het CIZ (doorlooptijd); –Verkeerde AGB codes; –De indicatie is van een te korte duur; –De situatie in de thuissituatie verandert zo snel dat gelijk herindicatie nodig is, doorlooptijd hiervan is lang, –Aanmeldfunctionaliteit (weeffout: VVT wacht op indicatie en andersom); –Het CIZ wil niet langer samenwerken met POINT. Onbereikbare Wmo.Onbereikbare Wmo. Verschil in aanvraagformulieren Wmo.Verschil in aanvraagformulieren Wmo. Verlies van uitplaatsingsmogelijkheden door afbouw intramurale capaciteit.Verlies van uitplaatsingsmogelijkheden door afbouw intramurale capaciteit. CIZ stelt naar eigen idee indicatie, in sommige gevallen sluit dit niet aan bij de praktijk.CIZ stelt naar eigen idee indicatie, in sommige gevallen sluit dit niet aan bij de praktijk. Proces van professionele overdracht Overdrachtdossiers zijn niet volledig ingevuld.Overdrachtdossiers zijn niet volledig ingevuld. Kwaliteit van de overdracht is onvoldoende omdat zij (in complexe situaties) niet door een verpleegkundige zijn ingevuld maar bijvoorbeeld door een maatschappelijk werker.Kwaliteit van de overdracht is onvoldoende omdat zij (in complexe situaties) niet door een verpleegkundige zijn ingevuld maar bijvoorbeeld door een maatschappelijk werker. Er is onvoldoende personeel om de overdracht goed te regelen.Er is onvoldoende personeel om de overdracht goed te regelen. Onvoldoende expertise in ziekenhuizen om in te schatten of er voldoende hulpmiddelen in de thuissituatie aanwezig zijn of geregeld moeten worden.Onvoldoende expertise in ziekenhuizen om in te schatten of er voldoende hulpmiddelen in de thuissituatie aanwezig zijn of geregeld moeten worden. Er is onduidelijkheid over of de medicatie wordt vergoed.Er is onduidelijkheid over of de medicatie wordt vergoed. www.transmuralezorg.nl

18 Mogelijke oplossingen logistiek indicatiestelling optieslogistiek indicatiestelling opties 1.zorgaanbieder doet melding analoog aan het 80+ arrangement ook voor extramurale zorg VP en PV 2.werkwijze met aangepaste SIP’s met meer ruimte binnen de functies en klassen 3.geen indicatiestelling meer, declareren achteraf op basis van daadwerkelijk geleverde productie professionele overdrachtprofessionele overdracht –meegenomen door Coördinatiegroep Transferpunten www.transmuralezorg.nl

19 Optie 3: Afschaffen indicatiestelling en uitwisseling van gegevens via AZR zorgbehoefte vaststellen door transferverpleegkundigezorgbehoefte vaststellen door transferverpleegkundige overdracht naar langdurige zorg via overdracht dossier (POINT)overdracht naar langdurige zorg via overdracht dossier (POINT) zorgbehoefte wordt vastgelegd in Zorgleefplan met ondertekening door cliëntzorgbehoefte wordt vastgelegd in Zorgleefplan met ondertekening door cliënt evalueren bij cliënten die na 6 maanden nog in zorg zijnevalueren bij cliënten die na 6 maanden nog in zorg zijn declaratie bij Zorgkantoor door facturatie van geleverde zorg op cliëntniveaudeclaratie bij Zorgkantoor door facturatie van geleverde zorg op cliëntniveau www.transmuralezorg.nl

20 Planning experiment Nu overdracht ziekenhuis naar langdurige zorg centraaloverdracht ziekenhuis naar langdurige zorg centraal beginnen met enkele regionale aanbiedersbeginnen met enkele regionale aanbieders alleen extramurale zorg meenemenalleen extramurale zorg meenemen alleen AWBZ zorg meenemenalleen AWBZ zorg meenemen professionele overdracht (standaarden) meenemenprofessionele overdracht (standaarden) meenemenLater mogelijkheden voor opschalingmogelijkheden voor opschaling verbreding naar intramuraalverbreding naar intramuraal verbreding naar WMOverbreding naar WMO verbreding naar Zvwverbreding naar Zvw www.transmuralezorg.nl

21 Dank voor uw inbreng www.transmuralezorg.nl


Download ppt "Transfer met Vertrouwen Is dit regelarm genoeg? Congres Indicatiestelling 5 april 2012 Mia van Leeuwen, arts Rolien de Jong, MSc."

Verwante presentaties


Ads door Google