De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Transfer met Vertrouwen Is dit regelarm genoeg?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Transfer met Vertrouwen Is dit regelarm genoeg?"— Transcript van de presentatie:

1 Transfer met Vertrouwen Is dit regelarm genoeg?
Congres Indicatiestelling 5 april 2012 Mia van Leeuwen, arts Rolien de Jong, MSc

2 Programma Kennismaking Toelichting Experiment Transfer met Vertrouwen
Experimenten regelarme zorg Aanleiding Doelstelling Aanpak Herontwerp van het Transferproces uitgangspunten probleem inventarisatie mogelijke oplossingen Discussie is dit herkenbaar? wat vindt u van onze oplossingen? Conclusie en afsluiting

3 Stelling 1 Als we de regels afschaffen kunnen we de transfermedewerker ook afschaffen. ONEENS STAAN EENS ZITTEN

4 Stelling 2 Patiënten kunnen een grotere rol spelen in het transferproces. EENS STAAN ONEENS ZITTEN

5 Vraag Wat zou u op het paasvuur gooien?

6 Experimenten regelarme zorg
Oproep door Staatssecretaris in 2011 Reactie Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. /coördinatiegroep transferpunten Vanuit groot aantal meldingen 28 projecten geselelecteerd Startsein januari 2012 Ondersteuning door VWS Informatie: Website In Voor Zorg

7 Aanleiding: de praktijk

8 Aanleiding:Resultaten Transferpunten
7 transferpunten met veel ervaring aantal cases (2010) 73% is 60+ duur aanvraag nazorg tot ontslag in kaart workflow (gemonitord vanaf 2004) bepalen zorgbehoefte door transferverpleegkundige formele indicaties naar financiers ervaring leert dat informele indicaties van Transferverpleegkundigen veelal formeel moeten worden geaccordeerd Wat nauwelijks toegevoegde waarde heeft ,want 99% wordt zonder enige discussie overgenomen

9 Het probleem WMO: AWBZ: ZVW:
per gemeente een verschillende regeling en uitvoering: (dat leidt tot postcodezorg) AWBZ: Desintegratie van processen van transfer en indicatiestelling: Belangrijkste issues (die leiden tot bureaucratie) overheveling van werk door CIZ naar ziekenhuistransferpunten zonder overheveling van middelen verplicht aangeven van voorkeursaanbieder in de huidige SIP's weigering van CIZ om indicatiebesluiten terug te koppelen naar de transferverpleegkundige die casemanager is ZVW: We verwachten grote problemen bij overgang van huidige AWBZ-voorzieningen naar ZVW als zorgverzekeraars zelf zorg willen indiceren voor haar verzekerden (dat leidt tot poliszorg)

10 Complexe patiënt naar huis

11 Complexe patiënt met oncologische aandoening
Zorgbehoefte Activiteiten tbv transfer naar huis Activiteiten tbv formele indicatiestelling Tijd VPK Wachttijd patiënten Wonden Overleg thuiszorg frequentie/duur: Leidraad normtijden ZVW Machtiging Specialist 10/15 min TVK 15 min 2 uur tot 4 dagen Zuurstof Machtigingsaanvraag naar zorgverzekeraar en/ of toeleverancier. Tel afspraken maken over goedkeuring/ levering Machtiging ZV Machtiging Specialist 10 min TVK min 1-13 werkdagen Voedingstekort Machtigingsaanvraag naar zorgverzekeraar en/ of toeleverancier, verifiëren en afspraken maken over levering 1-3 werkdagen Hulpmiddelen Zo nodig advies fysiotherapeut inwinnen. AWBZ TVK 10 minuten Nvt. Patient wacht thuis af Maaltijd voorziening WMO Indien mantelzorg dit niet kan oppakken, doet transferpunt dit. 10 minuten per actie Nvt> patient wacht thuis af ADL zorg/ kortd. opname verz- verplhuis> SIP Via CIZ aanmeldfunctionaliteit aanvraag indienen TVV 15 min 2 uur Aanvragen van Zorg buiten SIP CIZ Via CIZ (middel: POINT) reguliere aanvraag indienen 20 minuten 2-5 werkdagen

12 Doelstelling Experiment
Juiste zorg, juiste plaats, juiste tijdstip Minimaliseren van interne en externe regels in het transferproces

13 Aanpak Experiment Projectgroep Invitational conference
Planontwikkeling en overleg met overige stakeholders Besluitvorming Doen en resultaten monitoren

14 2. Herontwerp transferproces
Uitgangspunten Probleeminventarisatie Mogelijke oplossingen

15

16 Uitgangspunten Geen kaders vooraf, regelgeving is niet leidend maar het zorg proces Cliënt en mantelzorger betrekken Vertrouwen in de professional; omkeren van de bewijslast Doelmatige zorg Het dienen van de belangen van cliënt, medewerker en organisatie; Transmurale veiligheid

17 Probleeminventarisatie
Proces van indicatiestelling Het ontbreken van een goede ontslagplanning. De medische overdracht tussen specialist en eerste lijn (huisarts). Er wordt soms door het ziekenhuis te makkelijk vanuit gegaan dat alles thuis goed geregeld is. Informatievoorziening richting de cliënt: tijdigheid en volledigheid. Veel ontslagen vinden vlak voor het weekend plaats. Onzekerheid bij cliënten of zorg na een operatie wel geregeld is. ‘Ontsipbare’ zorg, zorg waarvoor (nog) geen SIP’s kunnen worden afgegeven. Indicatiestelling; Het tijdstip van het afgeven van de indicatie is te laat; Er is soms sprake van vertraging bij het CIZ (doorlooptijd); Verkeerde AGB codes; De indicatie is van een te korte duur; De situatie in de thuissituatie verandert zo snel dat gelijk herindicatie nodig is, doorlooptijd hiervan is lang, Aanmeldfunctionaliteit (weeffout: VVT wacht op indicatie en andersom); Het CIZ wil niet langer samenwerken met POINT. Onbereikbare Wmo. Verschil in aanvraagformulieren Wmo. Verlies van uitplaatsingsmogelijkheden door afbouw intramurale capaciteit. CIZ stelt naar eigen idee indicatie, in sommige gevallen sluit dit niet aan bij de praktijk. Proces van professionele overdracht Overdrachtdossiers zijn niet volledig ingevuld. Kwaliteit van de overdracht is onvoldoende omdat zij (in complexe situaties) niet door een verpleegkundige zijn ingevuld maar bijvoorbeeld door een maatschappelijk werker. Er is onvoldoende personeel om de overdracht goed te regelen. Onvoldoende expertise in ziekenhuizen om in te schatten of er voldoende hulpmiddelen in de thuissituatie aanwezig zijn of geregeld moeten worden. Er is onduidelijkheid over of de medicatie wordt vergoed.

18 Mogelijke oplossingen
logistiek indicatiestelling opties zorgaanbieder doet melding analoog aan het 80+ arrangement ook voor extramurale zorg VP en PV werkwijze met aangepaste SIP’s met meer ruimte binnen de functies en klassen geen indicatiestelling meer, declareren achteraf op basis van daadwerkelijk geleverde productie professionele overdracht meegenomen door Coördinatiegroep Transferpunten

19 Optie 3: Afschaffen indicatiestelling en uitwisseling van gegevens via AZR
zorgbehoefte vaststellen door transferverpleegkundige overdracht naar langdurige zorg via overdracht dossier (POINT) zorgbehoefte wordt vastgelegd in Zorgleefplan met ondertekening door cliënt evalueren bij cliënten die na 6 maanden nog in zorg zijn declaratie bij Zorgkantoor door facturatie van geleverde zorg op cliëntniveau

20 Planning experiment Nu
overdracht ziekenhuis naar langdurige zorg centraal beginnen met enkele regionale aanbieders alleen extramurale zorg meenemen alleen AWBZ zorg meenemen professionele overdracht (standaarden) meenemen Later mogelijkheden voor opschaling verbreding naar intramuraal verbreding naar WMO verbreding naar Zvw

21 Dank voor uw inbreng


Download ppt "Transfer met Vertrouwen Is dit regelarm genoeg?"

Verwante presentaties


Ads door Google