De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Ad en de kansen voor de doorstroom mbo - hbo Bert Broerse (HO&S), tel. 070-4124073 Antoinette van Wanroij (BVE), tel. 070-4122888.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Ad en de kansen voor de doorstroom mbo - hbo Bert Broerse (HO&S), tel. 070-4124073 Antoinette van Wanroij (BVE), tel. 070-4122888."— Transcript van de presentatie:

1 De Ad en de kansen voor de doorstroom mbo - hbo Bert Broerse (HO&S), tel. 070-4124073 Antoinette van Wanroij (BVE), tel. 070-4122888

2 1 Opbouw presentatie Kenmerken Ad De Ad en de relatie met de doorstoom mbo-hbo Stand van zaken huidige Ad-pilots Nieuwe ontwikkelingen: de Strategische Agenda MBO

3 2 Kenmerken Ad-programma’s Onderdeel van hbo-bacheloropleiding Aangeboden door hogescholen Minimaal 120 ECTS (in praktijk 120 ECTS) Vooral bedoeld voor mbo’ers en werkenden Leidend tot wettelijke graad: de Associate degree Dubbelkwalificerend: na Ad kun je zonder studievertraging naar bachelor-eindniveau én arbeidsmarkt op Kwaliteitsborging door NVAO

4 3 Ad en doorstroom mbo-hbo (1) Aanleidingen Ad Behoefte bij vooral midden- en kleinbedrijf aan werknemers met opleidingsniveau tussen mbo-4 en hbo-bachelor Behoefte aan meer hoger opgeleiden  noodzaak tot aantrekken andere doelgroepen dan havisten/vwo’ers, m.n. mbo’ers en werkenden  tweejarig programma voor hen mogelijk aantrekkelijk  Ad dus instrument om doorstroom mbo te bevorderen

5 4 Ad en doorstroom mbo-hbo (2) Beoordelingskader pilots: Eis van samenwerking met roc’s bij invulling en uitvoering Ad-programma als één van de doelgroepen mbo-doorstromers zijn Pilotaanvragen getoetst op kans op instroom van beoogde doelgroepen

6 5 Stand van zaken pilots (1) 57 pilotprogramma’s toegekend aan in totaal 20 hogescholen (18 bekostigde, 2 aangewezen) Goede spreiding over sectoren en regio’s Momenteel 1650 studenten, verdeeld over 50 programma’s Pilots gestart in studiejaren 2006-2007 of 2007-2008

7 6 Stand van zaken pilots (2) Pilots worden gemonitord door SEO/Leido Eind 2008 tussenevaluatie, 2010 eindevaluatie Voorstel in Actieplan Leren & Werken om beslismoment in te bouwen na tussenevaluatie van de pilots (eind 2008); bij positieve resultaten kan besluit volgen om pilotfase te beëindigen en tot definitieve invoering over te gaan TK heeft zich nog niet over dit voornemen uitgesproken (overleg op 17 april)

8 7 Stand van zaken pilots (3) Voor 2 e graads en ongegradeerde lerarenopleidingen (hbo-bachelor) nog ronde pilots in de maak Gericht op beroep van ‘onderwijsondersteuner van het tweede, hogere niveau (LPBO)’ in VO en BVE Kan daarnaast gericht zijn op educatieve functies in bedrijven die van belang zijn voor het mbo (leermeester/instructeur in leerbedrijven) Aanvraagprocedure start dit voorjaar

9 8 Voornaamste evaluatievragen Arbeidsmarktbehoefte: eigen plek in functiegebouw voor Ad’ers? Geen verdringing mbo’ers of hbo- bachelors? Leidt Ad tot meer hoger opgeleiden? Wie volgt een Ad? De beoogde doelgroepen of havisten/vwo’ers? Effecten op het aantal behaalde bachelors? Stroomt Ad’er door? Gaan degenen die normaliter bachelor afmaken nu arbeidsmarkt op met een Ad? Betekenis van samenwerking met roc’s

10 9 Nieuwe ontwikkelingen: Strategische agenda BVE 2008-2011 Huidige situatie:  de meeste studenten ronden mbo probleemloos af  95% van de mbo-afgestudeerden vindt binnen half jaar een baan of studeert verder  startkwalificatie norm voor vinden baan → Vergrijzing, ontgroening, oplopende tekorten in de zorg- en de technieksector

11 10 Hoofdlijnen uit de strategische agenda 1. Verbetering aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt 2. Verbetering onderwijskwaliteit 3. Betere aansluitingen in de beroepskolom 4. Actieve en duurzame participatie aan onderwijs, arbeidsmarkt en samenleving 5.Meer samenhang in educatiebeleid

12 11 Betere aansluiting beroepsonderwijs en arbeidsmarkt Knelpunt: mismatch op de arbeidsmarkt Oorzaken:  gebrekkige studiekeuze  verantwoordelijkheidsverdeling rond stage niet helder  betrokkenheid bedrijfsleven niet optimaal  post-initieel onderwijs: aanbod onvoldoende transparant

13 12 Betere aansluiting beroepsonderwijs en arbeidsmarkt Aanpak:  Helder maken verantwoordelijkheidsverdeling tussen onderwijsinstellingen en kenniscentra  Opleidingen met arbeidsmarktperspectief (zorgplicht)  Loopbaanoriëntatie en begeleiding (vmbo-mbo)  Terugdringen voortijdige schooluitval  Regionale agenda (OCW, EZ, SZW en LNV)  Stimuleren ondernemerschap en innovatie

14 13 Betere aansluitingen in de beroepskolom Knelpunten: Voortijdige schooluitval is vooral geconcentreerd rond verschillende overgangen in de beroepskolom Circa 50% van mbo-4 gediplomeerden stroomt door naar hbo maar uitval is groot (20%)

15 14 Betere aansluitingen in de beroepskolom Aanpak: betere en efficiëntere overgangen tussen vmbo-mbo-hbo door:  Experiment vmbo-mbo2  Efficiënte leerroutes mbo-hbo  Associate degree  Meer aandacht voor loopbaanoriëntatie en begeleiding

16 15 Associate degree Meer mbo’ers stimuleren om een baan te combineren met het volgen van een Ad-programma Streven is meer mogelijkheden te bieden om dichtbij of op locatie mbo Ad-programma’s aan te bieden Daarom verruiming beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs: nieuwe vestigingsplaats ook mogelijk voor uitsluitend Ad-programma En starten van 2 à 3 experimenten op locatie mbo Toekomst: mbo-instellingen krijgen bij ontbreken op mbo-4 aansluitende bachelor mogelijkheid om zelf Ad aan te bieden


Download ppt "De Ad en de kansen voor de doorstroom mbo - hbo Bert Broerse (HO&S), tel. 070-4124073 Antoinette van Wanroij (BVE), tel. 070-4122888."

Verwante presentaties


Ads door Google