De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opbouw presentatie Kenmerken Ad

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opbouw presentatie Kenmerken Ad"— Transcript van de presentatie:

0 De Ad en de kansen voor de doorstroom mbo - hbo
Bert Broerse (HO&S), tel Antoinette van Wanroij (BVE), tel

1 Opbouw presentatie Kenmerken Ad
De Ad en de relatie met de doorstoom mbo-hbo Stand van zaken huidige Ad-pilots Nieuwe ontwikkelingen: de Strategische Agenda MBO

2 Kenmerken Ad-programma’s
Onderdeel van hbo-bacheloropleiding Aangeboden door hogescholen Minimaal 120 ECTS (in praktijk 120 ECTS) Vooral bedoeld voor mbo’ers en werkenden Leidend tot wettelijke graad: de Associate degree Dubbelkwalificerend: na Ad kun je zonder studievertraging naar bachelor-eindniveau én arbeidsmarkt op Kwaliteitsborging door NVAO

3 Ad en doorstroom mbo-hbo (1)
Aanleidingen Ad Behoefte bij vooral midden- en kleinbedrijf aan werknemers met opleidingsniveau tussen mbo-4 en hbo-bachelor Behoefte aan meer hoger opgeleiden noodzaak tot aantrekken andere doelgroepen dan havisten/vwo’ers, m.n. mbo’ers en werkenden tweejarig programma voor hen mogelijk aantrekkelijk Ad dus instrument om doorstroom mbo te bevorderen

4 Ad en doorstroom mbo-hbo (2)
Beoordelingskader pilots: Eis van samenwerking met roc’s bij invulling en uitvoering Ad-programma als één van de doelgroepen mbo-doorstromers zijn Pilotaanvragen getoetst op kans op instroom van beoogde doelgroepen

5 Stand van zaken pilots (1)
57 pilotprogramma’s toegekend aan in totaal 20 hogescholen (18 bekostigde, 2 aangewezen) Goede spreiding over sectoren en regio’s Momenteel 1650 studenten, verdeeld over 50 programma’s Pilots gestart in studiejaren of

6 Stand van zaken pilots (2)
Pilots worden gemonitord door SEO/Leido Eind 2008 tussenevaluatie, 2010 eindevaluatie Voorstel in Actieplan Leren & Werken om beslismoment in te bouwen na tussenevaluatie van de pilots (eind 2008); bij positieve resultaten kan besluit volgen om pilotfase te beëindigen en tot definitieve invoering over te gaan TK heeft zich nog niet over dit voornemen uitgesproken (overleg op 17 april)

7 Stand van zaken pilots (3)
Voor 2e graads en ongegradeerde lerarenopleidingen (hbo-bachelor) nog ronde pilots in de maak Gericht op beroep van ‘onderwijsondersteuner van het tweede, hogere niveau (LPBO)’ in VO en BVE Kan daarnaast gericht zijn op educatieve functies in bedrijven die van belang zijn voor het mbo (leermeester/instructeur in leerbedrijven) Aanvraagprocedure start dit voorjaar

8 Voornaamste evaluatievragen
Arbeidsmarktbehoefte: eigen plek in functiegebouw voor Ad’ers? Geen verdringing mbo’ers of hbo-bachelors? Leidt Ad tot meer hoger opgeleiden? Wie volgt een Ad? De beoogde doelgroepen of havisten/vwo’ers? Effecten op het aantal behaalde bachelors? Stroomt Ad’er door? Gaan degenen die normaliter bachelor afmaken nu arbeidsmarkt op met een Ad? Betekenis van samenwerking met roc’s

9 Nieuwe ontwikkelingen: Strategische agenda BVE 2008-2011
Huidige situatie: de meeste studenten ronden mbo probleemloos af 95% van de mbo-afgestudeerden vindt binnen half jaar een baan of studeert verder startkwalificatie norm voor vinden baan → Vergrijzing, ontgroening, oplopende tekorten in de zorg- en de technieksector

10 Hoofdlijnen uit de strategische agenda
Verbetering aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt Verbetering onderwijskwaliteit Betere aansluitingen in de beroepskolom Actieve en duurzame participatie aan onderwijs, arbeidsmarkt en samenleving 5. Meer samenhang in educatiebeleid

11 Betere aansluiting beroepsonderwijs en arbeidsmarkt
Knelpunt: mismatch op de arbeidsmarkt Oorzaken: gebrekkige studiekeuze verantwoordelijkheidsverdeling rond stage niet helder betrokkenheid bedrijfsleven niet optimaal post-initieel onderwijs: aanbod onvoldoende transparant

12 Betere aansluiting beroepsonderwijs en arbeidsmarkt
Aanpak: Helder maken verantwoordelijkheidsverdeling tussen onderwijsinstellingen en kenniscentra Opleidingen met arbeidsmarktperspectief (zorgplicht) Loopbaanoriëntatie en begeleiding (vmbo-mbo) Terugdringen voortijdige schooluitval Regionale agenda (OCW, EZ, SZW en LNV) Stimuleren ondernemerschap en innovatie

13 Betere aansluitingen in de beroepskolom
Knelpunten: Voortijdige schooluitval is vooral geconcentreerd rond verschillende overgangen in de beroepskolom Circa 50% van mbo-4 gediplomeerden stroomt door naar hbo maar uitval is groot (20%)

14 Betere aansluitingen in de beroepskolom
Aanpak: betere en efficiëntere overgangen tussen vmbo-mbo-hbo door: Experiment vmbo-mbo2 Efficiënte leerroutes mbo-hbo Associate degree Meer aandacht voor loopbaanoriëntatie en begeleiding

15 Associate degree Meer mbo’ers stimuleren om een baan te combineren met het volgen van een Ad-programma Streven is meer mogelijkheden te bieden om dichtbij of op locatie mbo Ad-programma’s aan te bieden Daarom verruiming beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs: nieuwe vestigingsplaats ook mogelijk voor uitsluitend Ad-programma En starten van 2 à 3 experimenten op locatie mbo Toekomst: mbo-instellingen krijgen bij ontbreken op mbo-4 aansluitende bachelor mogelijkheid om zelf Ad aan te bieden


Download ppt "Opbouw presentatie Kenmerken Ad"

Verwante presentaties


Ads door Google