De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Meerjarenplan en budget Meerjarenplan en budget Rol van secretaris en ontvanger/financieel beheerder VLO 27 februari 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Meerjarenplan en budget Meerjarenplan en budget Rol van secretaris en ontvanger/financieel beheerder VLO 27 februari 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Meerjarenplan en budget Meerjarenplan en budget Rol van secretaris en ontvanger/financieel beheerder VLO 27 februari 2008

2 Meerjarenplan en budget 2 Richtlijnen voor meerjarenplan bij OCMW’s Het meerjarenplan bestaat uit een strategische nota en een financiële nota De strategische nota bevat beleidsopties voor externe (invulling van behoeften) en interne werking (performantie van de organisatie) De financiële weerslag van de beleidsopties moet terug te vinden zijn in de financiële nota d.i. een overzicht per jaar van de ingeschatte kosten en opbrengsten van zowel de gewone exploitatie als van de geplande investeringen… En anderzijds een berekening van de vermoedelijke bijdrage voor de erin opgenomen boekjaren Het meerjarenplan wordt opgesteld in relatie met het zorgstrategisch plan, het personeelsbehoeftenplan... En stemt af met gemeenschappelijke beleidsinitiatieven van gemeente en OCMW (een protocol dat de taakafspraken en samenwerking tussen OCMW en gemeente vastlegt) De financiële nota bevat ook een liquiditeitsplanning houdende een aanduiding van de geldstromen van de betreffende jaren De secretaris maakt het voorontwerp van het meerjarenplan op – advies door budgetcommissie – goedkeuring gemeenteraad

3 Meerjarenplan en budget 3 Richtlijnen voor budget bij OCMW’s Het budget omvat het exploitatiebudget, het investeringsbudget en het liquiditeitenbudget, alsook de vastlegging van de gebudgetteerde gemeentelijke bijdrage en de beleidsnota De budgetten worden afgeleid uit de financiële nota bij het meerjarenplan De beleidsnota verwoordt het beleid dat de raad gedurende het boekjaar wenst te voeren en omvat –Een bespreking van de beleidsdoelstellingen van het centrum en van de operationele doelstellingen van elke budgethouder –Een bespreking van de gebudgetteerde kosten en opbrengsten per activiteitencentrum –Een analyse van de kostprijzen –Een bespreking van de financiële toestand van het centrum De secretaris maakt het voorontwerp van de budgetten en van de budgetwijziging op – advies door budgetcommissie – kennisname gemeenteraad (indien < gemeentelijke bijdrage meerjarenplan)

4 Meerjarenplan en budget 4 Visie voor meerjarenplan en budget OCMW’s Budget Beleidsopties Meerjarenplan Boekhouding Jaarrekening Jaarverslag Nakomingsaudit Externe audit Operationele audit FINANCIEN Strategische & operationele doelstellingen Doelmatigheid Effectiviteit Efficiëntie Ontplooide activiteit Realisatie doelstellingen Gerealiseerde investeringen Taakstellend budget Beleidsnota

5 Meerjarenplan en budget 5 Vaststellingen De beleidsopties bevatten de opname van recurrent beleid en van nieuw beleid De beleidsopties worden beperkt tot nieuwe investeringen Opsplitsing/versnippering van strategische en operationele doelstellingen per activiteitencentrum Geen duidelijke link tussen beleidsopties en meerjarenplan – wat is de budgettaire impact van beleidsopties? Meerjarenplan in functie van de vastgelegde gemeentelijke bijdrage Projecten/acties/taken worden niet meerjarig vertaald Geen afstemming van budget met meerjarenplan – enkel zorgen om < gemeentelijke bijdrage Budgethouderschap is bewaken input – geen taakstellend budget – geen participatie Jaarverslag = activiteitenverslag Operationele audit = onbestaande (quid rapportering door secretaris?) Geen terugkoppeling naar meerjarenplan/budget Te kritisch?

6 Meerjarenplan en budget 6 Gemeentedecreet: meerjarenplan en budget Basis = OCMW-decreet met een geheel van nieuwe termen en concepten Management- team Management- team Interne controle Interne controle Visum Strategische nota Strategische nota Budget- houder Budget- houder Taakstellend budget Taakstellend budget Beleids- nota Beleids- nota Delegatie Beheers- controle Beheers- controle

7 Meerjarenplan en budget 7 Gemeentedecreet: meerjarenplan en budget Focus op beleidscyclus Strategische nota Strategische nota Beleids- nota Beleids- nota Taakstellend budget Taakstellend budget Beheers- controle Beheers- controle Doelstellingen Acties Projecten Processen Acties Projecten Processen Zijn de doelstellingen bereikt? Zijn de doelstellingen bereikt? Relatie met budget Relatie met budget Beleidsplan Evaluatie van medewerkers Budget- houder Budget- houder Interne Controle Systeem (ICS) Interne Controle Systeem (ICS) Bereiken van de doelstellingen Te bereiken (individuele) doelstellingen Te bereiken (individuele) doelstellingen

8 Meerjarenplan en budget 8 Geeft duidelijk de richting aan om de organisatie te sturen; Interne en externe transparantie en consensus; Informatie over het bereiken van de doelstellingen; Mogelijkheid om de organisatie continu te bij te sturen/te verbeteren. Meerwaarde van beleidscyclus Beleids planning Beleids uitvoering Beleids evaluatie Beleids bijsturing PLANDO CHECKACT

9 Meerjarenplan en budget 9 Vaak blijft men steken in de planningsfase zodat veel plannen dode letter blijven; De doelstellingen zijn niet duidelijk en meetbaar geformuleerd; Voor de opvolging moeten er goede indicatoren geformuleerd worden;  Continu én systematisch proces: aandacht hebben voor de volledige cyclus binnen een gefaseerde aanpak;  Koppelen van de financiële cyclus aan de beleidscyclus  Samenwerking secretaris & financieel beheerder  Betrokkenheid CBS  Betrokkenheid van alle medewerkers Valkuilen tijdens de beleidscylus Beleids planning Beleids uitvoering Beleids evaluatie Beleids bijsturing PLANDO CHECKACT

10 Meerjarenplan en budget 10 Relatie strategische nota en beleidsnota Missie Visie Beleids- doelstellingen Acties Act. 1Act. 2Act. 3Act. 4Act. 5 … Act. N. Een doelstellingencascade vergt binnen de organisatie overleg, coördinatie en afstemming met duidelijke rollen en verantwoordelijkheden. LAAG planningsniveau HOOG planningsniveau Strategische planning Operationele planning Strategische nota Strategische nota Beleidsnota’s Operationele doelstellingen Beleidsnota bij budget

11 Meerjarenplan en budget 11 De strategische nota en de beleidsnota hebben betrekking op het bestaand en het nieuw beleid: Bestaand beleid (recurrent): Het bestaand beleid omvat de ‘continue’ acties (reguliere werking), het verderzetten van de dienstverlening zoals het was,…. De doelstelling geeft de continuïteit van het beleid weer. Voorbeeld: “Een goed uitgerust en veilig wegennet en aantrekkelijke dorpscentra blijven belangrijke aandachtspunten.” Nieuw beleid (niet-recurrent) Het nieuw beleid omvat de prioriteiten voor de komende legislatuur. Deze doelstellingen geven een verandering/richting weer: vb. verhogen, verbeteren, verminderen,…. Voorbeeld: “De gemeente wil de verkeersveiligheid en de leefbaarheid van de dorpskernen –en wijken verbeteren.” Recurrent versus nieuw beleid

12 Meerjarenplan en budget 12 Strategische planning Operationele planning SD 1 OD 1.1. OD 1.2. Act SD 0 Act Acties om operationele of beleidsdoelstellingen te realiseren; toewijzing aan operationele doelstelling OD 0.1. Strategische nota Strategische nota Beleidsnota’s Doelstellingencascade Beleidsnota bij budget Beleidsnota bij budget

13 Meerjarenplan en budget 13 Geen consensus: doelstellingen zijn niet door iedereen aanvaard (politiek, management,…); Verwarring tussen operationele doelstellingen, operationele doelstellingen en acties; Teveel strategische doelstellingen/operationele doelstellingen; Doelstellingen in het keurslijf van budget Politieke verwondering & terughoudendheid Niet kunnen kiezen Meerjarenplan en budget in oud kleedje…wat is er dan veranderd? Vaststellingen

14 Meerjarenplan en budget 14 Beleidsplanning op gang houden…geen éénmalige oefening Denken op langere termijn Alle aspecten van de beleidscyclus invullen Veranderingsmanagement voor politici en ambtenaren Aanvaarden van tussentijdse stappen…maar geen stand still Op beleidsplanning is er geen functiescheiding Rol van secretaris en financieel beheerder

15 Meerjarenplan en budget 15 Contactgegevens Dirk Baeyens –Director Deloitte Fiduciaire –Kortrijksesteenweg 1146, 9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent) –Tel: 09/393.75.85 –Email: dbaeyens@deloitte.comdbaeyens@deloitte.com


Download ppt "Meerjarenplan en budget Meerjarenplan en budget Rol van secretaris en ontvanger/financieel beheerder VLO 27 februari 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google