De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Situering van de evaluatie van de decretale graden in het juridisch kader 30 september 2009 Marijke De Lange Stafmedewerker gemeentepersoneel VVSG 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Situering van de evaluatie van de decretale graden in het juridisch kader 30 september 2009 Marijke De Lange Stafmedewerker gemeentepersoneel VVSG 1."— Transcript van de presentatie:

1 Situering van de evaluatie van de decretale graden in het juridisch kader 30 september 2009 Marijke De Lange Stafmedewerker gemeentepersoneel VVSG 1

2 Moeten, mogen of willen? GEMEENTEN Artikel 115, Gemeentedecreet, op 1 januari 2006 in werking getreden –Evaluatie gemeentesecretaris en financieel beheerder door bijzondere gemeenteraadscommissie op collegeverslag en deskundigenrapport Artikel 51-54 Rechtspositiebesluit, op 1 januari 2009 in werking Hersteldecreet 23.01.2009 => ombudsman 2

3 Topmensen OCMW (1) Artikel 114 OCMW-decreet, op 1 juli 2009 in werking getreden –Evaluatie OCMW-secretaris en financieel beheerder door OCMW-raad op verslag vast bureau (of OCMW- voorzitter als geen vast bureau) en deskundigenrapport –Evaluatie ombudsman door OCMW-raad Wettelijke grondslag concrete invulling evaluatie –Rechtspositiebesluit 7 december 2007 niet rechtstreeks van toepassing –Nu: artikel 42 zesde en zevende lid OCMW-wet –Toekomst: artikel 104 OCMW-decreet 3

4 Topmensen OCMW (2) Uitgangspunt art. 42 OCMW-wet: gemeentelijke rechtspositieregeling is van rechtswege van toepassing op het OCMW-personeel … MAAR de OCMW-raad is bevoegd om o.a. ‒ de rechtspositieregeling te bepalen voor het personeel in betrekkingen die niet bestaan in de gemeente => Vraag die OCMW zich moet stellen: Vinden we dat deze functies eigen zijn aan het OCMW? 4

5 Topmensen OCMW (3) Toekomst: art. 104 §2-§5 OCMW-decreet –Secretaris en financieel beheerder OCMW-raad stelt rechtspositieregeling vast –Bezoldiging, toelagen en vergoedingen: binnen minimale voorwaarden Vlaamse regering –Andere personeelsaspecten: overname gemeentelijke rechtspositieregeling, maar binnen eventuele afwijkende minimale voorwaarden Vlaamse regering Inwerkingtreding??? –Tot op vandaag geen duidelijkheid over 5

6 Topmensen OCMW (4) Daarom voorstel: gemeentelijke evaluatieprocedure als uitgangspunt nemen en bijstellen waar nodig –Andere evaluatieperiode en/of andere evaluatie-gevolgen mogelijk? Afhankelijk van hoe men functie van secretaris en financieel beheerder ziet (eigen aan het OCMW of niet > art. 42) en of men al rekening houdt met artikel 104 OCMW-decreet (maar onduidelijkheid over inhoud Rechtspositiebesluit OCMW-personeel) –Andere evaluatiecriteria en/of andere invulling procedure (bv. termijnen) mogelijk? = volgens ons HR-prerogatief werkgever Nog beter: overleggen met gemeente om gemeentelijke rechtspositie zo breed mogelijk op te stellen (bijv. zeer breed spectrum evaluatiegevolgen) –Cfr. situatie gedeelte secretaris of ontvanger gemeente- OCMW (2 situaties) – suggestie: regelen afsprakennota (art. 11 B.Vl. Reg 21.12.2007). 6

7 Voorafgaandelijk kader Lokale rechtspositieregeling opmaken –Duur proeftijd, duur evaluatieperiode, evaluatieresultaten en – gevolgen –VVSG-rechtspositievoorbeeld (voor gemeenteraad) in handleiding Bijzondere gemeenteraadscommissie (BGC) samenstellen –Voorbeeld huishoudelijk reglement Harelbeke, Merelbeke in handleiding –Voorzitter GR = voorzitter BGC (ook als burgemeester) –OCMW: voltallige OCMW-raad; voorzitter = OCMW-voorzitter Concrete evaluatieprocedure uitschrijven –op voorstel BGC/ OCMW-raad –Bijlage aan rechtspositieregeling –Tijdslijn in handleiding => Streefdoel: hooguit 1x/legislatuur wijzigen 7

8 Voorbereiding concrete evaluatieprocedure (1) Overheidsopdracht om externe deskundige aan te stellen –Raad (evt. college/ vast bureau of bijzonder comité) bepaalt gunningswijze en inhoud bestek; college / OCMW-raad (evt. vast bureau of bijzonder comité) onderzoekt offertes en gunt opdracht Of bijzondere gemeenteraadscommissie / vast bureau of bijzonder comité, als budgethouder, is bevoegd voor bestek en toewijzing –Voorzitter gemeenteraad/OCMW als procesbegeleider en trekker => als contactpersoon aanstellen –Garanties van consultant: objectief, realistisch, zorgvuldig, professioneel, integer –Voorbeeld deontologische code consultants voor Jobpunt Vlaanderen in handleiding 8

9 Voorbereiding concrete evaluatieprocedure (2) Evaluatiecriteria opstellen door raad –Op voorstel bijzondere gemeenteraadscommissie (gemeente) –Met betrokkenheid externe deskundigen –Na overleg functiehouder met college / ?voorzitter of vast bureau (en secretaris) –Op basis van functiebeschrijving (bijv. budgethouderschap), wetgeving, afsprakennota, meerjarenplan en budget… –Als bijlage aan rechtspositieregeling –Voorbeeld Genk in handleiding => Houdbaarheid: minstens duurtijd evaluatieperiode 9

10 Functiebeschrijving = de weergave van de functie en het profiel waaraan kandidaten moeten voldoen, inclusief de competenties voor het uitoefenen van de functie Opgemaakt door raad Op basis van wettelijke taken Lokaal te vertalen, aanvullen of concretiseren Voorbeeld Genk in VVSG-handleiding (op website) Actualisering functiebeschrijving (adjunct-)secretaris en ontvanger gemeente en OCMW (sectoraal akkoord 2008- 2013) op komst (november) 10

11 Afsprakennota meerjarenplan en budget Afsprakennota –Afgesloten tussen secretaris namens het MAT enerzijds en college / OCMW-raad anderzijds –Over wijze van samenwerking om beleidsdoelstellingen te realiseren, over omgangsvormen tussen bestuur en administratie, evt. over gedelegeerde aanstellingsbevoegdheid Concretisering meerjarenplan of jaarlijks budget –Door gemeenteraad en bijzondere gemeenteraadscommissie / OCMW-raad –Vaststellen in welke mate de functiehouders bijdragen tot realiseren doelstellingen en resultaatsgebieden 11

12 Evaluatiecriteria vastleggen Competenties en taken (gedragsgericht) enerzijds, doelstellingen en resultaatsgebieden (performantie) anderzijds –Beleidsdoelstellingen niet alleen financieel uitdrukken: ook efficiëntie (procesontwikkeling) => bijv. vergelijken met andere besturen kwaliteit (burgertevredenheid) => bijv. bevragingen Doeltreffendheid => bijv. controlegroepen => nood aan goeie meetinstrumenten! –Garanties voor een goede responsabilisering functiehouder 12

13 Verloop evaluatieprocedure (1) Tussentijdse feedback over wijze van functioneren –Tussen college / ?voorzitter of vast bureau (en secretaris) enerzijds en functiehouder anderzijds Voorbereidend rapport door externe deskundige –Raad bepaalt de wijze van informatievergaring Verslag college / vast bureau (evt. voorzitter) –Stemming geheim –Geen belangenvermenging; beroepsgeheim 13

14 Verloop evaluatieprocedure (2) Evaluatie door bijzondere gemeenteraadscommissie (BGC) / OCMW-raad –Op basis van collegeverslag / verslag vast bureau (evt. voorzitter) en deskundigenrapport –Meestal hoorplicht –Gesloten deuren, geheime stemming –Geen belangenvermenging, beroepsgeheim Betrokkenheid functiehouder bij opstart en verdere verloop evaluatieprocedure Opvolging evaluatieresultaat –BGC / OCMW-raad beslist over wijze van opvolging –Uitzondering: ontslagbevoegdheid gemeenteraad Geen interne beroepsmogelijkheid, wel klacht bij bestuurlijk toezicht en Raad van State 14

15 Ombudsman Sinds 1 juli –Evaluatie door bijzondere gemeenteraadscommissie / OCMW-raad –Geen verplicht collegeverslag / verslag vast bureau (of evt. voorzitter) –Geen verplicht deskundigenrapport –Ombudsman = geen verplichte functie “systeem van klachtenbehandeling” zegt decreet 15

16 Documentatie Handleiding evaluatie topmensen, op VVSG-website, versie 5 juni 2009 16


Download ppt "Situering van de evaluatie van de decretale graden in het juridisch kader 30 september 2009 Marijke De Lange Stafmedewerker gemeentepersoneel VVSG 1."

Verwante presentaties


Ads door Google