De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze middagdienst!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze middagdienst!"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze middagdienst!
Voorganger: Ds. Henk de Bruijne Ouderling: Br. Anne Geurtsen Organist: Rienk Bakker

2 Zondag 16 juni 2013 Welkom en mededelingen Evangelische Liedbunder 382 Stil gebed Votum en groet Psalm 34:1 en 2 Gebed Schriftlezing 1 Johannes 4 (NBV)

3 Zondag 16 juni 2013 Psalm 116: 1, 2, 3 en 4 Preek “De liefde laat geen ruimte voor angst” Psalm 33:8 Gebeden Collecte Samenzang “In U is vrede” vers 1 en 2

4 Zondag 16 juni 2013 Geloofsbelijdenis Samenzang “In U is vrede” vers 4 Zegen Amen door gemeente (enkelvoudig)

5 Spreuk van de week: “De verlangens van een luiaard worden niet vervuld, een vlijtig mens wordt rijkelijk gelaafd.” Spreuken 13:4

6 Welkom en mededelingen

7 Evangelische liedbundel 382
Heer, uw licht en uw liefde schijnen, waar U bent zal de nacht verdwijnen. Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons. Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons. Schijn in mij, schijn door mij!

8 Evangelische liedbundel 382
refrein: Kom, Jezus, kom, vul dit land met uw heerlijkheid. Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur. Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard' vervullen. Spreek, Heer, uw woord dat het licht overwint.

9 Evangelische liedbundel 382
Heer, 'k wil komen in uw nabijheid. Uit de schaduwen in uw heerlijkheid. Door het bloed mag ik U toebehoren. Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen. Schijn in mij, schijn door mij. refrein

10 Evangelische liedbundel 382
refrein: Kom, Jezus, kom, vul dit land met uw heerlijkheid. Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur. Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard' vervullen. Spreek, Heer, uw woord dat het licht overwint.

11 Evangelische liedbundel 382
Staan wij oog in oog met U, Heer, daalt uw stralende licht op ons neer, zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven, U volmaakt wie volkomen zich geven. Schijn in mij, schijn door mij! refrein

12 Evangelische liedbundel 382
refrein: Kom, Jezus, kom, vul dit land met uw heerlijkheid. Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur. Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard' vervullen. Spreek, Heer, uw woord dat het licht overwint.

13 Welkom en mededelingen
Stil gebed Votum en groet

14 Steeds zingt mijn mond zijn lof, zijn eer.
Psalm 34: 1 en 2 Ik loof den HEER altijd. Steeds zingt mijn mond zijn lof, zijn eer. Ja, ik beroem mij op den HEER en prijs zijn hoog beleid. Gods kleinen horen mij en zij verheugen zich tezaam. Verheft met mij des HEREN naam, zegent dien en weest blij.

15 'k Heb naar den HEER gevraagd en Hij beantwoordt mijn gebed.
Psalm 34: 1 en 2 'k Heb naar den HEER gevraagd en Hij beantwoordt mijn gebed. Hij heeft mij van mijn angst gered, en mijn verlossing daagt. Die opzien naar den HEER, zij zullen blinken in het licht, geen schaamrood is op hun gezicht, nooit slaan zij d'ogen neer.

16 Welkom en mededelingen
Gebed

17 We lezen uit Nieuwe Bijbelvertaling: 1 Johannes 4

18 1 Johannes 4 (NBV) 1 Geliefde broeders en zusters, vertrouw niet elke geest. Onderzoek altijd of een geest van God komt, want er zijn veel valse profeten in de wereld verschenen. 2 De Geest van God herkent u hieraan: iedere geest die belijdt dat Jezus Christus als mens gekomen is, komt van God. 3 Iedere geest die dit niet belijdt, komt niet van God; dat is de geest van de antichrist, waarvan u hebt gehoord dat hij zal komen – nu al is hij in de wereld.

19 1 Johannes 4 (NBV) 4 U, kinderen, komt uit God voort en u hebt de valse profeten overwonnen, want hij die in u is, is machtiger dan hij die in de wereld heerst. 5 Die valse profeten komen uit de wereld voort. Daarom spreken zij de taal van de wereld en luistert de wereld naar hen. 6 Wij komen uit God voort. Wie God kent luistert naar ons. Wie niet uit God voortkomt luistert niet naar ons. Hieraan kunnen we de geest van de waarheid en de geest van de dwaling herkennen.

20 1 Johannes 4 (NBV) 7 Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God. 8 Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde. 9 En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. 10 Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden.

21 1 Johannes 4 (NBV) 11 Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben. 12 Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden. 13 Dat wij in hem blijven en hij in ons, weten we doordat hij ons heeft laten delen in zijn Geest.

22 1 Johannes 4 (NBV) 14 En we hebben zelf gezien waarvan we nu getuigen: dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft als redder van de wereld. 15 Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God. 16 Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem.

23 1 Johannes 4 (NBV) 17 Zo is de liefde bij ons werkelijkheid geworden, en daardoor kunnen we op de dag van het oordeel vol vertrouwen zijn, want hoewel wij nog in deze wereld zijn, zijn we als Jezus. 18 De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden. 19 Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad.

24 1 Johannes 4 (NBV) 20 Als iemand zegt: ‘Ik heb God lief,’ maar hij haat zijn broeder of zuster, is hij een leugenaar. Want iemand kan onmogelijk God, die hij nooit gezien heeft, liefhebben als hij de ander, die hij wel ziet, niet liefheeft. 21 We hebben dan ook dit gebod van hem gekregen: wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben.

25 Verkondiging “De liefde laat geen ruimte voor angst”
De HEER zal op zijn berg een feest bereiden, een maaltijd Hem ter eer, die Koning is; Hij roept de volken tot zijn rijke dis; Hij brengt hen samen die zijn naam belijden. PREEK

26 Psalm 116:1, 2, 3 en 4 God heb ik lief, want die getrouwe HEER nam, toen ik riep, met toegenegen oren mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen en levenslang ben ik niet eenzaam meer.

27 Psalm 116:1, 2, 3 en 4 Toen de benauwdheid dreigend op mij viel en angsten voor het doodsrijk mij bekropen, heb ik de naam des HEREN aangeroepen en weende: HEER mijn God, bewaar mijn ziel.

28 Psalm 116:1, 2, 3 en 4 Hij is goedgunstig in gerechtigheid, Hij wil zich altijd over ons ontfermen. Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen. Rust nu, mijn ziel, de HEER heeft u bevrijd.

29 Psalm 116:1, 2, 3 en 4 O God, mijn God, die van de dood mij redt, mijn tranen afwist! Voor het oog des HEREN mag ik weer vrij in 's levens land verkeren, geen steen die stoot waar ik mijn voeten zet.

30 Verkondiging “De liefde laat geen ruimte voor angst”
De HEER zal op zijn berg een feest bereiden, een maaltijd Hem ter eer, die Koning is; Hij roept de volken tot zijn rijke dis; Hij brengt hen samen die zijn naam belijden. PREEK

31 Verkondiging “De liefde laat geen ruimte voor angst”
De HEER zal op zijn berg een feest bereiden, een maaltijd Hem ter eer, die Koning is; Hij roept de volken tot zijn rijke dis; Hij brengt hen samen die zijn naam belijden. PREEK

32 Psalm 33:8 Wij wachten stil op Gods ontferming, ons hart heeft zich in Hem verheugd. Hij komt te hulp en geeft bescherming, zijn heilge naam is onze vreugd. Laat te allen tijde / uwe liefd' ons leiden, uw barmhartigheid. God, op wien wij wachten, / geef ons moed en krachten nu en voor altijd.

33 Welkom en mededelingen
GEBEDEN/COLLECTE

34 De collecten zijn bestemd voor:
Diaconie Emeritikas

35 Welkom en mededelingen

36 “In U is de vrede” – vers 1a en 2
In u is vrede en vrijheid mede, Jezus Christus, onze Heer! Wat zich de mensen aan schatten wensen, uw nabijheid is ons méér. Gij, voor ons allen de dood vervallen, Gij hebt ten leven ons opgeschreven,

37 “In U is de vrede” – vers 1b en 2
vrij van die vijand. Halleluja! Wij willen loven God, die ons boven bidden en denken alles wil schenken in U, o Heiland. Halleluja!

38 “In U is de vrede” – vers 1 en 2a
Wie zou het wagen ons aan te klagen, die God zelf verkoren heeft? Wie zich vermeten schuldig te heten die met Jezus Christus leeft? Hij die de groeve de dood moest proeven, maar die verrezen -God zij geprezen!-

39 “In U is de vrede” – vers 1 en 2b
ons staat terzijde - Halleluja!- Hij zal beschamen wie kwaad beramen en met zijn vrede voor ons intreden te allen tijde. Halleluja!

40 Welkom en mededelingen

41 Geloofsbelijdenis (1 van 3)
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

42 Geloofsbelijdenis (2 van 3)
is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.

43 Geloofsbelijdenis (3 van 3)
Ik geloof in de Heilige Geest; ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen; vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen.

44 Welkom en mededelingen

45 “In U is de vrede” – vers 4a
Meer dan de zege hebben verkregen wie Gij, Here, hebt liefgehad. 't Zij nu of later, vuur kan noch water, ons beroven van die schat. Englen of machten, duistere krachten, hoogte of diepte,

46 “In U is de vrede” – vers 4b
al wat God riep te zijn zo Hij zeide - Halleluja! - 't zal ons niet deren: Gij zijt ons, Here, voor dood en leven als borg gegeven, - niets kan ons scheiden. Halleluja!

47 Zegen te beantwoorden met

48 Een fijne week toegewenst!


Download ppt "Welkom in deze middagdienst!"

Verwante presentaties


Ads door Google