De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 18 mei 2014 middagdienst. Hartelijk welkom in deze dienst Voorganger:kand. J.P. Rozema uit Nieuwerkerk Ouderling:Wilhelm van Eeken Organist:Krijn.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 18 mei 2014 middagdienst. Hartelijk welkom in deze dienst Voorganger:kand. J.P. Rozema uit Nieuwerkerk Ouderling:Wilhelm van Eeken Organist:Krijn."— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 18 mei 2014 middagdienst

2 Hartelijk welkom in deze dienst Voorganger:kand. J.P. Rozema uit Nieuwerkerk Ouderling:Wilhelm van Eeken Organist:Krijn van Veen

3 Gezang 217: 1, 2, 3, 4 Psalm 116: 1, 11 (OB) Psalm 65: 1, 2 Preek: Liefde kent geen vrees Gezang 481: 1, 3, 4 Opw. 674 Psalm 149: 1, 5 Schriftlezing: 1 Joh.4:7-5:3 (HSV)

4 Welkom en mededelingen

5 Zingende Gezegend 185 Gezang 217: 1, 2, 3, 4 1. Jezus leeft en ik met Hem! Dood, waar is uw schrik gebleven? Hem behoor ik en zijn stem roept ook mij straks tot het leven, opdat ik zijn licht aanschouw, dit is al waar ik op bouw.

6 Zingende Gezegend 185 Gezang 217: 1, 2, 3, 4 2. Jezus leeft! Hem is het rijk over al wat is gegeven. En ik zal, aan Hem gelijk, eeuwig heersen, eeuwig leven. God blijft zijn beloften trouw, dit is al waar ik op bouw

7 Zingende Gezegend 185 Gezang 217: 1, 2, 3, 4 3. Jezus leeft! Hem is de macht. Niets kan mij van Jezus scheiden. Hij zal, als de vorst der nacht mij te na komt, voor mij strijden. Drijft de vijand mij in 't nauw, dit is al waar ik op bouw.

8 Zingende Gezegend 185 Gezang 217: 1, 2, 3, 4 4. Jezus leeft! Nu is de dood mij de toegang tot het leven. Troost en kracht in stervensnood zal de Levende mij geven, als ik stil Hem toevertrouw: Gij zijt al waar ik op bouw!

9 Stil gebed Votum en groet

10 1. God heb ik lief, want die getrouwe HEER' Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen. Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen; Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer. Psalm 116: 1, 11 (Oude Berijming)

11 11. Ik zal met vreugd’ in 't huis des HEEREN gaan, Om daar met lof Uw grote Naam te danken. Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken. Elk heff' met mij de lof des HEEREN aan! Psalm 116: 1, 11 (Oude Berijming)

12 Gebed

13 We lezen 1 Johannes 4:7-5:3 uit de Herziene Statenvertaling. Schriftlezing

14 7 Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God; en ieder die liefheeft, is uit God geboren en kent God. 8 Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde. 9 Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem. 1 Johannes 4: 7 – 5:3

15 10 Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat Hij ons liefhad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden. 11 Geliefden, als God ons zo liefhad, moeten ook wij elkaar liefhebben. 12 Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar liefhebben, blijft God in ons en is Zijn liefde in ons volmaakt geworden. 13 Hieraan weten wij dat wij in Hem blijven en Hij in ons, 1 Johannes 4: 7 – 5:3

16 doordat Hij ons van Zijn Geest gegeven heeft. 14 En wij hebben gezien en getuigen dat de Vader de Zoon gezonden heeft als Zaligmaker van de wereld. 15 Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem, en hij in God. 16 En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem. 1 Johannes 4: 7 – 5:3

17 17 Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het oordeel. Want zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld. 18 Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in, en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde. 1 Johannes 4: 7 – 5:3

18 19 Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefhad. 20 Als iemand zou zeggen: Ik heb God lief, en hij zou zijn broeder haten, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder, die hij ziet, niet liefheeft, hoe kan hij God liefhebben, Die hij niet gezien heeft? 21 En dit gebod hebben wij van Hem, dat wie God liefheeft, ook zijn broeder moet liefhebben. 1 Johannes 4: 7 – 5:3

19 1 Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren; en ieder die Hem lief-heeft Die geboren deed worden, heeft ook lief wie uit Hem geboren is. Hieraan weten wij dat wij de kinderen van God liefhebben, wanneer wij God liefhebben en Zijn gebod-en bewaren. 3 Want dit is de liefde tot God, dat wij Zijn geboden in acht nemen; en Zijn geboden zijn geen zware last. 1 Johannes 4: 7 – 5:3

20 1. De stilte zingt U toe, o Here, in uw verheven oord. Wij zullen ons naar Sion keren waar Gij ons bidden hoort. Daar zal men, Heer, tot u zich wenden, tot U komt al wat leeft, tot U, o redder uit ellende, die alle schuld vergeeft. Psalm 65: 1, 2

21 2. Zalig wie door U uitverkoren mag wonen in uw hof, hoezeer hij door zijn schuld verloren terneerlag in het stof. Wij worden door U begenadigd die heilig zijt en goed. Gij die ons in uw huis verzadigt met alle overvloed. Psalm 65: 1, 2

22 Verkondiging Thema: ‘Liefde kent geen vrees’

23 Liefde kent geen vrees: 1.Volmaakte liefde krijgen 2.Vrijmoedigheid hebben

24 1 Johannes 4: 16b – 19 God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem. 17 Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het oordeel. Want zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld. 18 Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in, en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde. 19 Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefhad.

25 Gezang 481: 1, 3, 4 1.O grote God die liefde zijt, o Vader van ons leven, vervul ons hart, dat wij altijd ons aan uw liefde geven. Laat ons het zout der aarde zijn, het licht der wereld, klaar en rein. Laat ons uw woord bewaren, uw waarheid openbaren.

26 Gezang 481: 1, 3, 4 3. Leer ons het goddelijk beleid der liefde te beamen, opdat wij niet door onze strijd uw goede trouw beschamen. Leg ons de woorden in de mond die weer herstellen uw verbond. Spreek zelf door onze daden van vrede en genade.

27 Gezang 481: 1, 3, 4 4. Wij danken U, o liefde groot, dat Christus is gekomen. Wij hebben in zijn stervensnood uw diepste woord vernomen. Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht en het wordt overal volbracht waar liefde wordt gegeven, wij uit uw liefde leven.

28 Gebeden

29 We staan onze gaven af voor: 1)Werelddiaconaat 2)Emeritikas Collecte

30 Zie de stroom van Jezus’ liefde overstelpend als een vloed. Toen de Mensenzoon ons vrijkocht, met Zijn Eigen kostbaar bloed. Wie kan zwijgen van Zijn liefde Of vergeten wat Hij deed? Jezus’ Naam zij steeds geprezen, tot in alle eeuwigheid. Opwekking 674 – Zie de stroom van Jezus’ liefde

31 Aan het kruis werd Jezus’ offer, tot een bron die altijd blijft. Door de sluizen van Gods goedheid, stroomde Zijn barmhartigheid. Een rivier van diepe liefde, daalde uit de hemel neer, Bracht ons vrede met de Vader, schonk de wereld leven weer. Opwekking 674 – Zie de stroom van Jezus’ liefde

32 Het is Uw volmaakte liefde, die mijn diepste angst verdrijft. Vol vertrouwen mag ik komen, waar Uw rechterstoel verrijst. Want mijn Rechter is mijn Redder, mijn Verlosser pleit voor mij Hij heeft Zelf mijn straf gedragen; Jezus mijn gerechtigheid. Opwekking 674 – Zie de stroom van Jezus’ liefde

33 Wie kan zwijgen van Zijn liefde, Of vergeten wat Hij deed? Jezus’ Naam zij steeds geprezen, tot in alle eeuwigheid! Jezus’ Naam zij steeds geprezen, tot in alle eeuwigheid! Opwekking 674 – Zie de stroom van Jezus’ liefde

34 Geloofsbelijdenis

35 Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, …

36 Geloofsbelijdenis is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. …

37 Geloofsbelijdenis Ik geloof in de Heilige Geest; ik geloof een heilige, katholieke, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen; vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen.

38 1. Halleluja! laat opgetogen een nieuw gezang den Heer verhogen. laat allen die Gods naam belijden zich eensgezind verblijden. Volk van God, loof Hem die u schiep; Israël, dank Hem die u riep. Trek, Sion, in een blijde stoet uw Koning tegemoet. Psalm 149: 1, 5

39 8. Nu zal, gelijk er staat geschreven, Gods volk in volle vrede leven. De boze vijand is verslagen. Prijs 's Heren welbehagen! Na het duister der wereldnacht blinkt de luister van Gods geslacht. Hemel en aarde stemmen saam en prijzen 's Heren naam. Psalm 149: 1, 5

40 Zegen, door de gemeente te beantwoorden met:

41 Wel thuis en een goede week gewenst. Diensten D.V. zondag 25 mei 10:00 Ds. J.F. Ezinga - NGK Westbroek 17:00 Ds. W. Quist - Amersfoort


Download ppt "Zondag 18 mei 2014 middagdienst. Hartelijk welkom in deze dienst Voorganger:kand. J.P. Rozema uit Nieuwerkerk Ouderling:Wilhelm van Eeken Organist:Krijn."

Verwante presentaties


Ads door Google