De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 9 september 2012 morgendienst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 9 september 2012 morgendienst."— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 9 september 2012 morgendienst

2 Organist: Krijn van Veen
Welkom in deze dienst! Voorganger: ds. H. de Bruijne Ouderling: W.B. Roorda Organist: Krijn van Veen

3 Welkom en mededelingen Lied van het brandend braambos
Orde van de dienst - 1 Welkom en mededelingen Lied van het brandend braambos Stil gebed, votum en groet Psalm 26: 1, 2 en 3 Tien geboden Psalm 26: 4 en 5 Gebed Schriftlezing: Psalm 26 Psalm 25: 5, 6 en 7

4 De kinderen gaan naar de bijbelklas Preek Zingen: Nochtans ….. Gebeden
Orde van de dienst - 2 De kinderen gaan naar de bijbelklas Preek Zingen: Nochtans ….. Gebeden Inleiding avondmaal: formulier 4 Opwekking 277 Aangaan aan de tafel Collecte in de kelken voor De Hoop Viering van het avondmaal

5 Orde van de dienst - 3 Psalm 119: 62 Afgaan van de tafel De kinderen komen terug Collecte voor de diaconie Psalm 117 Zegen

6 “Wie vrijgevig is, wordt almaar rijker, wie gierig is, wordt arm.”
Spreuk van de week “Wie vrijgevig is, wordt almaar rijker, wie gierig is, wordt arm.” Spreuken 11: 24

7 BOUWEN AAN EEN LEVEND HUIS
Kom naar het gemeenteweekend op vrijdag 14 en zaterdag 15 september: BOUWEN AAN EEN LEVEND HUIS

8 Hoe vormen we als broeders en zusters, geleid door de Geest, een levende gemeente? Spreker: ds. Dick Westerkamp (NGK Houten)

9 Na het startweekend kunnen de kringen aan de slag met 3 startbijbelstudies in dit boekje om het thema verder uit te diepen.

10 Tijdens het weekend tijd voor gezelligheid en ontspanning

11 Geef u vandaag nog op, want vol is vol! Nog maar 5 nachtjes slapen….

12 Welkom en mededelingen

13 Lied van het brandend braambos. Uit Zingen in zonlicht
Lied van het brandend braambos. Uit Zingen in zonlicht. Tekst: Fokkelien Oosterwijk. Melodie gezang 470.

14 Lied van het brandend braambos: 1, 2, 3, 4 en 5
Hoe ver wij ook gaan, voorbij onze pijn, zo sterk als wij staan, zo klein als wij zijn, God, waar wij U zoeken en waar U ons vond, daar staan onze voeten op heilige grond.

15 Lied van het brandend braambos: 1, 2, 3, 4 en 5
Vuur dat niet verteert, vlam die ons verdraagt, Uzelf, lieve Heer, God die naar ons vraagt. Waar U ons komt roepen, waar U zo bestond, daar staan onze voeten op heilige grond.

16 Lied van het brandend braambos: 1, 2, 3, 4 en 5
De hoop die vervloog, de vergleden tijd, de droom die bedroog in weemoed en spijt,- maar waar U de groet van uw engel ons zond, daar staan onze voeten op heilige grond.

17 Lied van het brandend braambos: 1, 2, 3, 4 en 5
Het licht van uw stem, in vonken gehoord, het richt ons door klemmend donker steeds voort. Waar U onze weg naar een nieuw leven vond, daar staan onze voeten op heilige grond.

18 Lied van het brandend braambos: 1, 2, 3, 4 en 5
Wees ons dan nabij, trouwhartig en echt, wees wat ons geloof vanouds van U zegt. Waar wij U ontmoeten als een oud verbond, daar gaan onze voeten op veilige grond.

19 Stil gebed Votum en groet

20 Psalm 26: 1, 2 en 3 O HEER, op wie ik pleit, in mijn eenvoudigheid heb ik geleefd, U toegewend. Op U is al mijn hopen. Ik leg mij voor U open, die mij in hart en nieren kent.

21 Psalm 26: 1, 2 en 3 Mijn oog ziet, waar ik ga, uw trouw en uw gena. Ik ben niet in de kring gegaan der valsen en verraders, bij listig' euveldaders en leugenaars zat ik niet aan.

22 Psalm 26: 1, 2 en 3 Ik was mijn handen rein, dat ik bij hen mag zijn, die in een stoet om uw altaar uw wondren zingend eren, want ik heb lief, o HERE, uw hoge woning wonderbaar!

23 Tien geboden

24 Psalm 26: 4 en 5 O HEER, verstoot mij niet als een die bloed vergiet, of die zijn handen heeft gevuld met schandelijke handel. Onstraflijk is mijn wandel: verlos mij, stel mij buiten schuld.

25 Psalm 26: 4 en 5 Verenigd in uw naam met allen die tezaam U dienen met oprecht gemoed, zal ik uw lof verheffen. Mijn weg is recht en effen: ik treed U zingend tegemoet.

26 Gebed

27 Herziene Statenvertaling:
Schriftlezing uit de Herziene Statenvertaling: Psalm 26

28 1. Een psalm van David. Doe mij recht, Here, want ík ga mijn weg in mijn oprechtheid. Op de Here vertrouw ik, ik zal niet wankelen.

29 2 Beproef mij, Here, ja, stel mij op de proef, toets mijn nieren en mijn hart. 3 Want Uw goedertierenheid houd ik voor ogen, ik wandel in Uw waarheid.

30 4 Ik zit niet bij valsaards, met huichelaars ga ik niet om
4 Ik zit niet bij valsaards, met huichelaars ga ik niet om. 5 Ik haat het gezelschap van kwaaddoeners, bij goddelozen zit ik niet.

31 6 Ik was mijn handen in onschuld; ik ga rondom Uw altaar, Here, 7 om een loflied te doen horen en al Uw wonderen te vertellen.

32 8 Here, ik heb lief het huis waar U woont en de tabernakel, de woonplaats van Uw eer. 9 Neem mijn ziel niet weg met de zondaars, noch mijn leven met de mannen van bloed. 10 In hun handen is schandelijk gedrag, hun rechterhand is vol geschenken.

33 11 Ik echter, ik ga mijn weg in mijn oprechtheid, verlos mij dan en wees mij genadig. 12 Mijn voet staat op een geëffende weg; in de samenkomsten zal ik de Here loven.

34 Louter goedheid zijn Gods wegen en zijn paden zijn vertrouwd
Psalm 25: 5, 6 en 7 Louter goedheid zijn Gods wegen en zijn paden zijn vertrouwd voor wie, tot zijn heil genegen, zijn geboden onderhoudt. Wil mij, uwen naam ter eer, al wat ik misdeed vergeven. Ik heb tegen U, o HEER, zwaar en menigmaal misdreven.

35 Wie heeft lust de HEER te vrezen, 't allerhoogst en eeuwig goed?
Psalm 25: 5, 6 en 7 Wie heeft lust de HEER te vrezen, 't allerhoogst en eeuwig goed? God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandlen moet. Wie het heil van Hem verwacht zal het ongestoord verwerven, en zijn zalig nageslacht zal 't gezegend aardrijk erven.

36 Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont;
Psalm 25: 5, 6 en 7 Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont; 't heilgeheim wordt aan zijn vrinden naar zijn vreêverbond getoond. d' Ogen houdt mijn stil gemoed opwaarts, om op God te letten: Hij, die trouw is, zal mijn voet voeren uit der bozen netten.

37 De kinderen gaan naar de bijbelklas Het onderwerp is Absaloms staatsgreep naar 2 Samuël 15: 1 tot 16: 14.

38 Preek

39 Uit: Wegwijzer naar Christus.
Nochtans naar zondag 30b Uit: Wegwijzer naar Christus. Tekst: Dr. H. van ’t Veld. Melodie: Psalm 68.

40 Nochtans: 1(a) en 2 Het avondmaal staat steeds gereed voor wie vol afschuw heel goed weet van zonden in zijn leven, maar nochtans in vertrouwen leeft, dat God die schuld vergeven heeft, om Christus’ wil vergeven.

41 Nochtans: 1(b) en 2 Zijn sterven heeft ze toegedekt en heel hun hart is uitgestrekt om Hem steeds meer te eren. Wie zo komt, is niet hypocriet en eet zichzelf een oordeel niet, als wie zich niet bekeren.

42 Nochtans: 1 en 2(a) Maar wie in leven en in leer zich tegen God en godsdienst keert moet worden uitgesloten. Ontheiligd wordt dan Gods verbond, en de gemeente wordt terstond met zijn toorn overgoten.

43 Nochtans: 1 en 2(b) Naar Christus’ hoog en heilig woord en ook in het apostelspoor moet dan de kerk hen weren met sleutels van het hemelrijk, totdat het overduidlijk blijkt, dat zij zich gaan bekeren.

44 Inleiding avondmaal. Formulier 4 (pagina 18)

45 Opwekking 277: 1, 2 en 3 Machtig God, sterke Rots, U alleen bent waardig. Aard‘ en hemel prijzen U, glorie voor uw naam.

46 Opwekking 277: 1, 2 en 3 Lam van God, hoogste Heer, heilig en rechtvaardig, stralend Licht, Morgenster, niemand is als U.

47 Opwekking 277: 1, 2 en 3 Prijst de Vader, prijst de Zoon. Prijst de Geest, die in ons woont. Prijst de Koning der heerlijkheid. Prijst Hem tot in eeuwigheid.

48 Aangaan aan de tafel. Collecte in de kelken is voor De Hoop
Aangaan aan de tafel. Collecte in de kelken is voor De Hoop. Lofprijzing. Gedachtenis van Christus.

49 Instelling In de nacht, waarin Hij werd overgeleverd, nam Hij een brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen en zei: dit is mijn lichaam voor u, doet dit tot mijn gedachtenis.

50 Zo nam Hij ook de beker, sprak de dankzegging daarover uit, liet hem rondgaan en zei: deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed die voor u uitgegoten wordt tot vergeving van zonden. Doet dit, zo dikwijls u die drinkt, tot mijn gedachtenis.

51 (Allen spreken mee:) Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker verkondigen wij de dood van de Heer totdat Hij komt.

52 Gebed om de Heilige Geest
Werk met uw Heilige Geest, 0 God, opdat wij in brood en wijn door het geloof deel hebben aan Jezus Christus, de Heer. Maak ons door uw Geest één met Hem die zichzelf voor ons gegeven heeft en verbind ons met elkaar als levende leden van zijn lichaam tot lof en eer van uw Naam.

53 Zoals dit brood, dat wij breken, verstrooid was over de velden maar werd samengebracht en één is geworden, breng zó uw gemeente bijeen van heinde en ver in het rijk van uw vrede.

54 (Allen spreken mee:) Want U alleen komt alle eer toe tot in lengte van dagen, door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Amen

55 Onze Vader Gemeenschap van brood en wijn

56 Psalm 119: 62 Zevenmaal daags zeg ik uw goedheid dank, rechtvaardig is uw wet en mij ten zegen. Dit geeft mijn loflied innigheid en klank. Zij die uw wet beminnen, gaan uw wegen. Zij wandlen voort in vrede, vrij en frank, geen struikelblok, geen onheil houdt hen tegen.

57 Afgaan van de tafel. De kinderen komen terug. Collecte voor de diaconie.

58 Looft, alle volken, looft den Heer,
Psalm 117 Looft, alle volken, looft den Heer, roemt, alle naties, roemt zijn eer. Want over ons is groot en wijd zijn gunst en goedertierenheid, voor eeuwig blijft zijn trouw bestaan. Heft met ons Halleluja aan!

59 Zegen, te beantwoorden met

60 Vanmiddag begint de dienst om 17 uur. Voorganger: ds. H. de Bruijne.


Download ppt "Zondag 9 september 2012 morgendienst."

Verwante presentaties


Ads door Google