De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze ochtenddienst. In deze dienst gaat Ds. H

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze ochtenddienst. In deze dienst gaat Ds. H"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze ochtenddienst. In deze dienst gaat Ds. H
Welkom in deze ochtenddienst. In deze dienst gaat Ds. H. de Bruijne voor.

2 Welkom en mededelingen Samenzang: “Jakob in het huis van God”
Orde van de dienst – 1/4 Welkom en mededelingen Samenzang: “Jakob in het huis van God” Stil gebed Votum en groet Psalm 139: 1 en 2 Verootmoedigingsgebed Psalm 32: 2 en 4

3 Gebed om de opening van Gods Woord Schriftlezing - I Joh 1:44-52 (HSV)
Orde van de dienst – 2/4 Gebed om de opening van Gods Woord Schriftlezing - I Joh 1:44-52 (HSV) Gezang 187

4 “Gij hebt mij lang gekend, eer dat ik van U hoorde” Gebeden
Orde van de dienst – 3/4 Preek “Jezus’ identiteit in 12 aanduidingen en de verzameling van de eerste volgelingen.” Samenzang: “Gij hebt mij lang gekend, eer dat ik van U hoorde” Gebeden

5 Samenzang: “Geworteld in de aarde” Zegen Amen door gemeente
Orde van de dienst – 4/4 10 Geboden Psalm 139:12 en 14 Collecte Samenzang: “Geworteld in de aarde” Zegen Amen door gemeente

6 Welkom en mededelingen
Welkom en mededelingen + Hyperlink naar voorloop (nog aanleggen)

7

8

9

10

11

12

13

14 Welkom en mededelingen
Stil gebed, Votum en groet

15 HEER, die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken,
Psalm 139:1 en 2 HEER, die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken, kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, Gij volgt mij waar ik zit of sta. Wat mij ten diepste houdt bewogen, 't ligt alles open voor uw ogen.

16 Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: wie weet mijn wegen zoals Gij?
Psalm 139:1 en 2 Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: wie weet mijn wegen zoals Gij? Gij kent mijn leven woord voor woord, Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. Ja overal, op al mijn wegen en altijd weer komt Gij mij tegen.

17 Stil gebed, votum en groet
Verootmoedingsgebed

18 Nu heb ik, HEER, mijn zonde U beleden:
Psalm 32: 2a en 4 Nu heb ik, HEER, mijn zonde U beleden: ik weet dat ik uw wet heb overtreden. Ik was ontrouw, ik was van kwaad vervuld, maar Gij vergaaft het, Gij verzoent mijn schuld.

19 Laat daarom tot U komen uw beminden,
Psalm 32: 2b en 4 Laat daarom tot U komen uw beminden, stoot hen niet af, doch laat U door hen vinden. Duistere vloeden stormen op hen aan, Gij stelt een perk, Gij zult ons vast doen staan.

20 Zo spreekt de HEER: "Mijn weg zal Ik u wijzen,
Psalm 32: 2 en 4a Zo spreekt de HEER: "Mijn weg zal Ik u wijzen, u ziet mijn oog, waarheen gij ook zult reizen. Wees niet een dier dat koppig tegenstreeft, zich slechts aan toom en bit gewonnen geeft."

21 Wie God ontvliedt heeft ondergang te vrezen -
Psalm 32: 2 en 4b Wie God ontvliedt heeft ondergang te vrezen - wie tot Hem komt, mag bij Hem veilig wezen. Gij die oprecht van hart en wandel zijt, verheugt u in den HEER te allen tijd!

22 We lezen uit de Herziene Statenvertaling: Johannes 1:44-52

23 45 Filippus nu kwam uit Bethsaïda, uit de stad van Andreas en Petrus.
Johannes 1:44-52 44 De volgende dag wilde Jezus weggaan naar Galilea en Hij vond Filippus en zei tegen hem: Volg Mij. 45 Filippus nu kwam uit Bethsaïda, uit de stad van Andreas en Petrus. 46 Filippus vond Nathanaël en zei tegen hem: Wij hebben Hem gevonden over Wie Mozes in de wet geschreven heeft, en ook de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazareth.

24 Johannes 1:44-52 47 En Nathanaël zei tegen hem: Kan uit Nazareth iets goeds komen? Filippus zei tegen hem: Kom en zie. 48 Jezus zag Nathanaël naar Zich toe komen en zei over hem: Zie, werkelijk een Israëliet in wie geen bedrog is. 49 Nathanaël zei tegen Hem: Vanwaar kent U mij? Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voordat Filippus u riep, toen u onder de vijgenboom was, zag Ik u.

25 Johannes 1:44-52 50 Nathanaël antwoordde en zei tegen Hem: Rabbi, U bent de Zoon van God, U bent de Koning van Israël. 51 Jezus antwoordde en zei tegen hem: Omdat Ik tegen u gezegd heb: Ik zag u onder de vijgenboom, gelooft u. U zult grotere dingen zien dan deze.

26 Johannes 1:44-52 52 En Hij zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u allen: Van nu af zult u de hemel geopend zien en de engelen van God opklimmen en neerdalen op de Zoon des mensen.

27 (Uit de Nieuwe Bijbelvertaling)
Schriftlezing (Uit de Nieuwe Bijbelvertaling) Joh 3:1-21 Overgangsdia

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37 OVERGANGSDIA

38 De kinderen gaan naar de bijbelklas.
Het onderwerp is: ‘De ontmoeting met Melchisedek’

39 OVERGANGSDIA

40 “Jezus’ identiteit in 12 aanduidingen
Preek “Jezus’ identiteit in 12 aanduidingen en de verzameling van de eerste volgelingen.”

41 12 Aanduidingen en titels van Jezus
Heer (1: 23) Lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt (1: 29,36) Die meer is dan Johannes de Doper en vóór hem was (1: 30) Geestdrager en Geestdoper (1: 32,33) Zoon van God (1: 34,49) Rabbi [Meester] (1: 38,44) Messias [Christus, “Gezalfde”] (1:40) Degene over wie wet en profeten schrijven (1:45) Zoon van Jozef (1:45) Koning van Israël (1:49) Degene op wie engelen van God op en neer dalen (1: 51) Mensenzoon (1:51)

42

43 “Gij hebt mij lang gekend,
Samenzang “Gij hebt mij lang gekend, eer dat ik van U hoorde.”

44

45

46 Gij hebt mij lang gekend, eer dat ik van U hoorde: 1, 2, 3 en 4
Wanneer ik ooit oprecht mijn knieën heb gebogen, terwijl ik zeker wist, dat daar geen mens mij zag, waart Gij toch stil getuige, vol van mededogen en wildet mijne nacht verand’ren in de dag.

47 Gij hebt mij lang gekend, eer dat ik van U hoorde: 1, 2, 3 en 4
Van U gekend te zijn, was ’t grote in mijn leven, maar ook van U bemind, het was nog groter, Heer ! Dit doet mij ied’re dag voor uwe troon weer beven. Schenk Gij mij uwe Geest, dan leef ik tot uw eer.

48 Gij hebt mij lang gekend, eer dat ik van U hoorde: 1, 2, 3 en 4
Het grootst blijft hier beneên, na al mijn zonde rouwen, dat Gij, o Mensenzoon mijn plaats gevonden hebt. Vanwaar ‘k in U de open hemel mag aanschouwen, terwijl mijn ziel in uw verzoening vreugde schept.

49 Overgangsdia

50 Gebeden + 10 Geboden

51 O God, verwerp het boos geslacht, op leugen en verraad bedacht.
Psalm 139:12 en 14 O God, verwerp het boos geslacht, op leugen en verraad bedacht. Wijk van mij, die het kwade doet, uw handen zijn vol vuil en bloed. Gij die Gods naam durft uit te spreken en tegen Hem het hoofd opsteken.

52 Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt toch open voor uw aangezicht.
Psalm 139:12 en 14 Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt toch open voor uw aangezicht. Toets mij of niet een weg in mij mij schaadt en leidt aan U voorbij. O God, houd mij geheel omgeven, en leid mij op den weg ten leven.

53 Overgangsdia

54 Er zal gecollecteerd worden voor:
Diaconie Kerk

55 Geworteld in de aarde: 1, 2 en 3
en reikend naar het licht, geen toren evenaarde wat hier staat opgericht: een ladder waarop lopen Gods boden, hoog en laag; de hemel gaat hier open – de toekomst komt vandaag !

56 Geworteld in de aarde: 1, 2 en 3
een mens van vlees en bloed die onze dood aanvaardde en daalt in onze vloed; de duivel, weggeslopen, bevroedt zijn nederlaag; de duif zet vensters open – de toekomst komt vandaag !

57 Geworteld in de aarde: 1, 2 en 3
en reikend naar het licht: het kruis, dat openbaarde zachtmoedig overwicht – o hout, hoog uitgelopen, o ladder naar omlaag, ik zie de hemel open – de toekomst komt vandaag!

58 Zegen te beantwoorden met

59 Vanmiddag begint de dienst om 17.00 uur.
Allen hartelijk welkom!


Download ppt "Welkom in deze ochtenddienst. In deze dienst gaat Ds. H"

Verwante presentaties


Ads door Google