De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 5 mei 2013 middagdienst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 5 mei 2013 middagdienst."— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 5 mei 2013 middagdienst

2 Welkom in deze dienst. Voorganger: ds. H. de Bruijne
Ouderling: Wouter Roorda Organist: Wim Brunsveld

3 Psalm 115: 1, 2, 3 en 6 Aanbidt en dankt uw Vader Nader tot U Psalm 103: 5, 8 en 9 Geloofsbelijdenis Romeinen 8: 1 – 17 Galaten 4: 4 – 7 Efeze 2: 17 –19

4 Spreuk van de week: “De rechtvaardige is beter af dan ieder ander, de goddeloze volgt een dwaalspoor.” (Spreuken 12: 26)

5 Welkom en mededelingen

6 Niet ons, o Heer, niet ons zij eer gewijd,
Psalm 115: 1, 2, 3 en 6 Niet ons, o Heer, niet ons zij eer gewijd, doch uw voortdurende aanwezigheid, uw trouw en uw genade. Waar is uw God? tart ons het heidendom. Hij onze God, gaat in zijn heiligdom slechts met zichzelf te rade.

7 De volken denken zelf hun goden uit:
Psalm 115: 1, 2, 3 en 6 De volken denken zelf hun goden uit: hun gouden monden geven geen geluid, geen licht is in hun ogen; hun handen tasten niet; geen wierooklucht dringt tot hen door, hun oor hoort geen gerucht, hun voet wordt niet bewogen.

8 Wie in die goden zijn behagen vindt
Psalm 115: 1, 2, 3 en 6 Wie in die goden zijn behagen vindt en wie ze maakt, wordt even doof en blind als deze dode dingen. Maar wij, wij hebben onze God die leeft, die spreekt en hoort en die het leven geeft aan alle stervelingen.

9 U en uw kindren zeegne Hij die leeft,
Psalm 115: 1, 2, 3 en 6 U en uw kindren zeegne Hij die leeft, die door zijn machtig woord geschapen heeft hemel en aarde beide. De hemel is des Heren kroondomein; wij mensen mogen op de aarde zijn en ons in Hem verblijden.

10 Stil gebed Votum en groet Stil gebed Votum en groet

11 Aanbidt en dankt uw Vader
Bron: Randstadbundel, gezang 356 Tekst: W. Stroux Melodie: gezang 474 (liedboek)

12 Aanbidt en dankt uw Vader: 1 en 2
Aanbidt en dankt uw vader, God die leeft in eeuwigheid; aan Hem behoort het koningschap en alle heerlijkheid. Verkondigt Hem en looft zijn Naam, bezingt zijn wondermacht; dan zal op aarde vrede zijn voor wie zijn hulp verwacht.

13 Aanbidt en dankt uw Vader: 1 en 2
Aanbidt en dankt de koningszoon, die in de wereld kwam, en al de zonden van zijn volk gehoorzaam op zich nam. Nu nodigt Hij zijn broeders uit op ’t grote koningsfeest. En waar Hij leeft aan Vaders hand, daar heerst een goede Geest.

14 Gebed Gebed

15 We lezen nu de volgende bijbelgedeelten uit de Herziene Statenvertaling:
Romeinen 8: 1 – 17 Galaten 4: 4 – 7 Efeze 2: 17 – 19

16 Romeinen 8: 1 – 17 Het leven door de Geest 8 1 Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest. 2 Want de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood.

17 Romeinen 8: 1 – 17 3 Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan: Hij heeft Zijn eigen Zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees en dat omwille van de zonde, en de zonde veroordeeld in het vlees, 4 opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.

18 Romeinen 8: 1 – 17 5 Immers, zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees, maar zij die naar de Geest zijn, de dingen van de Geest. 6 Want het bedenken van het vlees is de dood, maar het bedenken van de Geest is leven en vrede. 7 Immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet.

19 8 En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen.
Romeinen 8: 1 – 17 8 En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. 9 Maar u bent niet in het vlees, maar in de Geest, wanneer althans de Geest van God in u woont. Maar als iemand de Geest van Christus niet heeft, die is niet van Hem. 10 Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid.

20 Romeinen 8: 1 – 17 11 En als de Geest van Hem Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal Hij Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest, Die in u woont. 12 Welnu, broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. 13 Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de Geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven.

21 16 De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn.
Romeinen 8: 1 – 17 14 Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. 15 Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader! 16 De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn.

22 Romeinen 8: 1 – 17 17 En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus; wanneer wij althans met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden.

23 Galaten 4: 4 – 7 4 Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God Zijn Zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, 5 om hen die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen.

24 Galaten 4: 4 – 7 6 Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de Geest van Zijn Zoon uitgezonden in uw harten, Die roept: Abba, Vader! 7 Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon; en als u een zoon bent, dan bent u ook erfgenaam van God door Christus.

25 Efeze 2: 17 – 19 17 En bij Zijn komst heeft Hij door het Evangelie vrede verkondigd aan u die veraf was, en aan hen die dichtbij waren. 18 Want door Hem hebben wij beiden door één Geest de toegang tot de Vader. 19 Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God,

26 Nader tot U (naar zondag 46)
Bron: Wegwijzer naar Christus Tekst: Dr. H. van ’t Veld Melodie: gezang 374 uit de Evangelische Liedbundel

27 hoe ’k met U spreken moet: Zeg als zijn kind eerbiedig “Onze Vader”,
Nader tot U: 1 en 2 Almachtig God, als ik U biddend nader, leert Christus mij, hoe ’k met U spreken moet: Zeg als zijn kind eerbiedig “Onze Vader”, vertrouw op Hem, die Vader is zo goed.

28 van mijn gebed steeds meer: In Jezus werd Hij Vader weer.
Nader tot U: refrein Dit wordt de grond van mijn gebed steeds meer: In Jezus werd Hij Vader weer.

29 ik Hem vraag mij te schenken, geeft Hij royaal,
Nader tot U: 1 en 2 Wat in geloof ik Hem vraag mij te schenken, geeft Hij royaal, meer dan een vader doet. Schoon hemelhoog wil Hij mij hier gedenken. Zijn almacht troost: wat Vader doet is goed.

30 van mijn gebed steeds meer: In Jezus werd Hij Vader weer.
Nader tot U: refrein Dit wordt de grond van mijn gebed steeds meer: In Jezus werd Hij Vader weer.

31 Preek Preek

32 Zoals een vader liefdevol zijn armen
Psalm 103: 5, 8 en 9 Zoals een vader liefdevol zijn armen slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen God onze Vader, want wij zijn van Hem. Hij die ons zelf uit d’ aarde heeft genomen, Hij weet, dat wij, uit stof aan ’t licht gekomen, slechts leven op de adem van zijn stem.

33 Hij heeft de hemel tot zijn troon verheven,
Psalm 103: 5, 8 en 9 Hij heeft de hemel tot zijn troon verheven, Hij heerst als koning over al het leven. Looft engelen, zijn hoge majesteit, krachtige helden, die aan alle oorden als boden meldt zijn goddelijke woorden, Hem zij uw dienst, Hem zij uw lied gewijd.

34 Laat heel het machtig koninkrijk des Heren
Psalm 103: 5, 8 en 9 Laat heel het machtig koninkrijk des Heren zijn grote naam, zijn grote daden eren. Komt allen tot de lof des Heren saam. Lof zij den Heren in hemel en op aarde, die aan zijn volk zijn liefde openbaarde, en zegen gij, mijn ziel, zijn grote naam.

35 Gebeden Gebeden

36 Er zal nu worden gecollecteerd. De collecten zijn bestemd voor:
diaconie kerk

37 Ik geloof in God de Vader: 1, 2 en 3
die almachtig, wijs en goed, aard’ en hemel heeft geschapen, vorm en kleur in overvloed. Die de stilte heeft doorbroken en Zichzelf heeft uitgesproken in het vleesgeworden Woord, opdat ieder naar Hem hoort. Dat is wat ik hier belijd, mijn geloof, mijn zekerheid.

38 Ik geloof in God de Vader: 1, 2 en 3
Ik geloof in Jezus Christus, Zoon van mensen, Zoon van God, die als Redder van de wereld werd gekruisigd en gedood. Maar die opgestaan ten leven hemelhoog nu is verheven boven heerschappij en macht die ten onder wordt gebracht. Dat is wat ik hier belijd, mijn geloof, mijn zekerheid.

39 Ik geloof in God de Vader: 1, 2 en 3
Ik geloof in God, de Trooster, die van oudsher, wereldwijd, overal zijn volk vergadert en tot dienen toebereidt. Met Gods kinderen verbonden in vergeving van mijn zonden mag ik op de jongste dag opstaan, leven met een lach. Dat is wat ik hier belijd, mijn geloof, mijn zekerheid.

40 Zegen, door de gemeente te beantwoorden met:

41 Wel thuis en een goede week gewenst.


Download ppt "Zondag 5 mei 2013 middagdienst."

Verwante presentaties


Ads door Google