De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze middagdienst. Voorganger is ds. H. de Bruijne

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze middagdienst. Voorganger is ds. H. de Bruijne"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze middagdienst. Voorganger is ds. H. de Bruijne

2 Welkom en mededelingen “Mijn herder is de Heer”
Orde van de dienst - 1 Welkom en mededelingen “Mijn herder is de Heer” Stil gebed, votum en groet Psalm 36: 2b3a Gebed Schriftlezing: Mattheus 28:16-20 Handelingen 22:12-16 Titus 3:3-7

3 “Ik ben gedoopt” – naar zondag 26 en 27a Preek Psalm 51:4 Gebeden
Orde van de dienst - 2 “Ik ben gedoopt” – naar zondag 26 en 27a Preek Psalm 51:4 Gebeden “Hoort! Een woord van eeuwig leven”: vers 1 en 2

4 “Hoort! Een woord van eeuwig leven”:
Orde van de dienst - 3 Geloofsbelijdenis “Hoort! Een woord van eeuwig leven”: vers 3 Zegen Amen door gemeente

5 De spreuk van de week: “Wie eerlijk leeft, wordt door zijn rechtvaardigheid gered, wie onbetrouwbaar is, raakt verstrikt in zijn begeerte.” (Spreuken 11:6)

6 Welkom en mededelingen

7 Mijn herder is de Heer: 1, 2, 3, 4 en 5
Mijn herder is de Heer in wien ik alles heb en ben; in groene weiden leidt Hij mij, aan stille wateren.

8 Mijn herder is de Heer: 1, 2, 3, 4 en 5
Mijn ziel herstelt Hij weer, Hij doet mij op zijn wegen gaan, de paden der gerechtigheid, ter ere van zijn naam.

9 Mijn herder is de Heer: 1, 2, 3, 4 en 5
Ja ga ik door een dal des doods, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt altijd bij mij en uw stok, uw staf vertroosten mij.

10 Mijn herder is de Heer: 1, 2, 3, 4 en 5
Terwijl de vijand toe moet zien, bereidt Gij mij de dis. Gij zalft mijn hoofd, mijn beker vult Gij vol met lafenis.

11 Mijn herder is de Heer: 1, 2, 3, 4 en 5
In goedheid en in liefde werd ik levenslang geleid, en wonen zal ik in Gods huis tot in der eeuwigheid.

12 Stil gebed, votum en groet

13 Uw gunst alleen maakt waarlijk vrij, ja, over mens en dier wilt Gij
Psalm 36:2b3a Uw gunst alleen maakt waarlijk vrij, ja, over mens en dier wilt Gij alom uw vleuglen spreiden. Bij U te wonen, HEER, is goed, met spijs en drank in overvloed wilt Gij ons hart verblijden.

14 Bij U, HEER, is de levensbron, Gij doet ons klaarder dan de zon
Psalm 36:2b3a Bij U, HEER, is de levensbron, Gij doet ons klaarder dan de zon het licht der wereld schouwen. Schenk toch uw heil dat leven doet en wees voor die U kennen goed, bevestig ons vertrouwen.

15 Gebed Gebed

16 (Uit de Nieuwe Bijbelvertaling)
Schriftlezing (Uit de Nieuwe Bijbelvertaling) Mattheus 28:16-20 Handelingen 22:12-16 Titus 3:3-7

17 Mattheus 28:16-20 16 De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd, 17 en toen ze hem zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog. 18 Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. 19 Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen,

18 Mattheus 28:16-20 door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 20 en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

19 Handelingen 22:12-16

20 Handelingen 22:12-16 12 Daar kwam een zekere Ananias naar me toe, een man die de wet trouw naleefde en bij alle Joodse inwoners van de stad in hoog aanzien stond. 13 Hij ging voor me staan en zei: “Saul, broeder, open je ogen!” En op datzelfde ogenblik kon ik hem zien. 14 Hij zei: “De God van onze voorouders heeft jou uitgekozen

21 Handelingen 22:12-16 om je zijn wil bekend te maken, om de rechtvaardige te zien en hem te horen spreken, 15 want je zult zijn getuige zijn en aan alle mensen verkondigen wat je gezien en gehoord hebt. 16 Wat aarzel je dan nog? Sta op, laat je dopen en je zonden wegwassen, terwijl je zijn naam aanroept.”

22 Titus 3:3-7

23 Titus 3:3-7 3 Ook wij waren eens onverstandig, ongehoorzaam, op de verkeerde weg, slaaf van allerlei begeerten en lusten. Ons leven stond in het teken van boosaardigheid en afgunst, we verafschuwden en haatten elkaar. 4 Maar toen zijn de goedheid en mensenliefde van God, onze redder, openbaar geworden

24 Titus 3:3-7 5 en heeft hij ons gered, niet vanwege onze rechtvaardige daden, maar uit barmhartigheid. Hij heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de heilige Geest, 6 die hij door Jezus Christus, onze redder, rijkelijk over ons heeft uitgegoten.

25 Titus 3:3-7 7 Zo zijn wij door zijn genade als rechtvaardigen aangenomen en krijgen we deel aan het eeuwige leven waarop we hopen.

26

27 mijn naam is opgeschreven. Groot is de zekerheid aan mij gegeven,
“Ik ben gedoopt”: 1, 2, 3, 4, 5 en 6 Ik ben gedoopt, mijn naam is opgeschreven. Groot is de zekerheid aan mij gegeven, de grond van mijn geloof en hoop.

28 Zich bij mijn doop verbonden: daar Christus is gestorven voor mijn
“Ik ben gedoopt”: 1, 2, 3, 4, 5 en 6 God heeft met mij Zich bij mijn doop verbonden: daar Christus is gestorven voor mijn zonden, vergeeft Hij mij en spreekt mij vrij.

29 gaat Hij vernieuwing geven, doet mij gehoorzaam steeds meer voor
“Ik ben gedoopt”: 1, 2, 3, 4, 5 en 6 En door zijn Geest gaat Hij vernieuwing geven, doet mij gehoorzaam steeds meer voor Hem leven, heel anders dan ik ben geweest.

30 toen Christus heeft bevolen om in zijn Naam te spreken en te dopen.
“Ik ben gedoopt”: 1, 2, 3, 4, 5 en 6 Dit is beloofd, toen Christus heeft bevolen om in zijn Naam te spreken en te dopen. Ik draag het zegel aan mijn hoofd.

31 geen afwassing van zonden, die wordt alleen in Jezus’ bloed gevonden,
“Ik ben gedoopt”: 1, 2, 3, 4, 5 en 6 Het water geeft geen afwassing van zonden, die wordt alleen in Jezus’ bloed gevonden, zoals de Geest gesproken heeft.

32 mijn lichaamsvuil verwijderd; zo zeker wordt mijn leven ook gereinigd
“Ik ben gedoopt”: 1, 2, 3, 4, 5 en 6 Door water wordt mijn lichaamsvuil verwijderd; zo zeker wordt mijn leven ook gereinigd door ’t bloed dat Christus heft gestort.

33 Preek Preek

34 Voltrek de reiniging en raak mij aan
Psalm 51:4 Voltrek de reiniging en raak mij aan met bloed en hysop, dan ben ik genezen. Was mij geheel, en uit de nacht herrezen zal ik dan sneeuwwit voor uw ogen staan. Gun aan mijn oog een lichte ochtendstond, doe aan mijn oor uw blijde boodschap horen, dan juicht mij hart, hoezeer door U gewond. Doe weg mijn kwaad, wis uit de laatste sporen.

35 Gebeden Gebed Gebeden

36 Collectes: Emeritikas Kerk

37 “Hoort! Een woord van eeuwig leven”: 1 en 2
Christus die ten hemel vaart: Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aard; gaat vertolken alle volken wat u werd geopenbaard !

38 “Hoort! Een woord van eeuwig leven”: 1 en 2
Doopt hen in de naam des Heren, Vader, Zoon en Heil’ge Geest; dat zij mijn geboden leren, trouw en liefde allermeest. Roept hen op zich om te keren, roept hen tot het bruiloftsfeest !

39 Geloofsbelijdenis

40 En in Jezus Christus, zijn eniggeboren zoon, onze Heer,
Geloofsbelijdenis Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

41 is gekruisigd, gestorven en begraven,
neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.

42 Ik geloof in de Heilige Geest;
ik geloof een heilige, katholieke, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen; vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen.

43 “Hoort! Een woord van eeuwig leven”: 3
Ik ben met u, alle dagen, nu en tot in eeuwigheid ! Van mijn rijk zult gij gewagen – gaat dan heen, gaat wereldwijd; als gij valt, zal Ik u dragen, Ik ben met u, voor altijd !

44 Zegen Zegen Zegen

45

46 Wel thuis en een fijne week gewenst.


Download ppt "Welkom in deze middagdienst. Voorganger is ds. H. de Bruijne"

Verwante presentaties


Ads door Google