De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 15 juni 2014 morgendienst. Hartelijk welkom in deze dienst. Voorganger:student L.J. Koopman Ouderling:Anne Geurtsen Organist:Wim Brunsveld.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 15 juni 2014 morgendienst. Hartelijk welkom in deze dienst. Voorganger:student L.J. Koopman Ouderling:Anne Geurtsen Organist:Wim Brunsveld."— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 15 juni 2014 morgendienst

2 Hartelijk welkom in deze dienst. Voorganger:student L.J. Koopman Ouderling:Anne Geurtsen Organist:Wim Brunsveld

3 Psalm 98: 1-2 Psalm 98: 3-4 Psalm 119: 64-66 Gezang 436: 1, 3, 4 Gezang 473: 1-4, 10 Gebed des Heren: 3, 9 Matteüs 9:1-13 (HSV)

4 Welkom en mededelingen

5 1. Zingt een nieuw lied voor God den H ERE, want Hij bracht wonderen tot stand. Wij zien Hem heerlijk triomferen met opgeheven rechterhand. Zingt voor den H EER, Hij openbaarde bevrijdend heil en bindend recht voor alle volkeren op aarde. Hij doet zoals Hij heeft gezegd. Psalm 98: 1, 2

6 2. Ja, Hij is ons getrouw gebleven, Hij heeft in goedertierenheid, naar de belofte eens gegeven, het huis van Israël bevrijd. Zijn volk is veilig in zijn handen. Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd. Zo werd tot in de verste landen het heil van onze God aanschouwd. Psalm 98: 1, 2

7 Stil gebed Votum en groet

8 3. Laat heel de aard' een loflied wezen, de psalmen gaan van mond tot mond. De naam des H EREN wordt geprezen, lofzangen gaan de wereld rond. Hosanna voor de grote Koning, verhef, bazuin, uw stem van goud, de H EER heeft onder ons zijn woning, de H EER die bij ons intocht houdt. Psalm 98: 3, 4

9 4. Laat alle zeeën, alle landen Hem prijzen met een blij geluid. Rivieren klappen in de handen, de bergen jubelen het uit. Hij komt, Hij komt de aarde richten, Hij komt, o volken weest verblijd, Hij komt zijn koninkrijk hier stichten, zijn heil en zijn gerechtigheid. Psalm 98: 3, 4

10 De tien geboden

11 64. Een smekeling, zo kom ik tot uw troon: leg met uw woord beslag op mijn gedachten opdat ik in het licht der waarheid woon. Laat niet vergeefs mij op uw bijstand wachten. Leer mij uw wet, die goed is, waar en schoon, dan loof ik U bij dagen en bij nachten. Psalm 119: 64, 66

12 66. Geef leven aan mijn ziel, wees Gij mijn lied, geef dat ik eeuwig U mag toebehoren. Onthoud mij uw getuigenissen niet. Ik was een schaap en had de weg verloren. Zoek, H EER, uw knecht. Ik hoor wat Gij gebiedt. Gij hebt mij immers tot uw dienst verkoren. Psalm 119: 64, 66

13 Gebed

14 We lezen uit de Herziene Statenvertaling: Matteüs 9: 1-13 De lezing wordt verzorgd door Niek van der maas Schriftlezing

15 Matteüs 9: 1-13 1 En nadat Hij in het schip gegaan was, voer Hij over en kwam in Zijn stad. En zie, men bracht een verlamde bij Hem, die op een bed lag. 2 En Jezus, Die hun geloof zag, zei tegen de verlamde: Zoon, heb goede moed, uw zonden zijn u vergeven. 3 En zie, sommigen van de schriftgeleerden zeiden bij zichzelf: Deze lastert God. 4 En Jezus, Die hun gedachten zag, zei: Waarom overweegt u verkeerde dingen in uw hart?

16 Matteüs 9: 1-13 5 Want wat is gemakkelijker, te zeggen: De zonden zijn u vergeven? of te zeggen: Sta op en ga lopen? 6 Maar opdat u zult weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde zonden te vergeven (toen zei Hij tegen de verlamde): Sta op, neem uw bed op en ga naar uw huis. 7 En hij stond op en ging naar zijn huis. 8 Toen de menigten dit zagen, verwonderden ze zich en verheerlijkten God,

17 Matteüs 9: 1-13 Die zo'n macht aan de mensen gegeven had. 9 En Jezus ging vandaar verder en zag iemand in het tolhuis zitten, die Mattheüs heette; en Hij zei tegen hem: Volg Mij! En hij stond op en volgde Hem. 10 En het gebeurde, toen Hij in het huis van Mattheüs aanlag, zie, veel tollenaars en zondaars kwamen en lagen met Jezus en Zijn discipelen aan.

18 Matteüs 9: 1-13 11 En toen de Farizeeën dat zagen, zeiden zij tegen Zijn discipelen: Waarom eet uw Meester met de tollenaars en zondaars? 12 Maar Jezus, Die dat hoorde, zei tegen hen: Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. 13 Maar ga heen en leer wat het betekent: Ik wil barmhartigheid en geen offer; want Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars.

19 Gezang 436: 1, 3, 4 1. Jezus neemt de zondaars aan. Roept dit troostwoord toe aan allen die verdwaald, van Hem vandaan, in het donker struiklen, vallen. Hij leert hun zijn wegen gaan: Jezus neemt de zondaars aan.

20 Gezang 436: 1, 3, 4 3. Als een schaapje is verdwaald, zal de goede herder komen, die het vindt en die het haalt. Zo heeft Hij ons aangenomen, laat ons niet verloren gaan: Jezus neemt de zondaars aan.

21 Gezang 436: 1, 3, 4 4. Komt gij allen, komt tot Hem, weest niet meer bedroefd, verslagen. Jezus roept u, — hoort zijn stem, kindren van zijn welbehagen. Allen moogt gij tot Hem gaan: Jezus neemt de zondaars aan.

22 De kinderen gaan nu naar de bijbelklas. Er zal verteld worden over: ‘Paulus en de gemeente van Rome.’ (Romeinen1 : 1-17)

23 Verkondiging Matteüs 9: 12-13 Hart voor mensen

24 Matteüs 9: 12-13 Hart voor mensen 1.Het hart van Jezus 2.Het hart van Matteüs 3.Het hart van de farizeeën

25 Gezang 473: 1-4, 10 1. Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Maak mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid.

26 Gezang 473: 1-4, 10 2. Neem mijn handen, maak ze sterk, trouw en vaardig tot uw werk. Maak dat ik mijn voeten zet op de wegen van uw wet.

27 Gezang 473: 1-4, 10 3. Neem mijn stem, opdat mijn lied U, mijn Koning, hulde biedt. Maak, o Heer, mijn lippen rein, dat zij uw getuigen zijn.

28 Gezang 473: 1-4, 10 4. Neem mijn zilver en mijn goud, dat ik niets aan U onthoud. Maak mijn kracht en mijn verstand tot een werktuig in uw hand.

29 Gezang 473: 1-4, 10 10. Neem ook mijne liefde, Heer, 'k leg voor U haar schatten neer. Neem mijzelf en voor altijd ben ik aan U toegewijd.

30 Dankzegging en voorbeden

31 Collecte De kinderen komen terug uit de bijbelklas. We staan onze gaven af voor: (1)Diaconie (2)Emeritikas

32 Gebed des Heren 3, 9 3. Uw koninkrijk koom' toch, o H EER '! Ai, werp den troon des satans neer! Regeer ons door Uw Geest en Woord; Uw lof word' eens alom gehoord, en d' aarde met Uw vrees vervuld, totdat G' Uw rijk volmaken zult.

33 Gebed des Heren 3, 9 9. Want Uw is 't Koninkrijk, o H EER ', Uw is de kracht, Uw is al d' eer! U, die ons helpen wilt en kunt, die in Uw Zoon verhoring gunt, die door Uw Geest ons troost en leidt, U zij de lof in eeuwigheid.

34 Zegen, door de gemeente te beantwoorden met:

35 Vanmiddag begint de dienst om 17.00 uur. In deze dienst gaat voor student L.J. Koopman. Thema: Onze God is in de hemel Psalm 115:3


Download ppt "Zondag 15 juni 2014 morgendienst. Hartelijk welkom in deze dienst. Voorganger:student L.J. Koopman Ouderling:Anne Geurtsen Organist:Wim Brunsveld."

Verwante presentaties


Ads door Google